Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken
Beko BM13 Installation Und Betriebsanleitung

Beko BM13 Installation Und Betriebsanleitung

Werbung

DE - deutsch
HR - hrvatski
HU - magyar
SL - slovensko
Kondensatableiter / Odvodnik kondenzata / Kondenzleeresztő / Odvajalnik kondenzata
Installations- und Betriebsanleitung
Navodila za instalacijo in uporabo
BEKOMAT
BEKOMAT
BEKOMAT
Upute o instalaciji i pogonu
Szerelési- és kezelési utasítás
BEKOMAT
®
13 CO PN25
®
13 CO PN40
®
13
®
(BM13)
13 CO
(BM13CO)
(BM13COPN25)
(BM13COPN40)

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Beko BM13

 • Seite 1 SL - slovensko Installations- und Betriebsanleitung Upute o instalaciji i pogonu Szerelési- és kezelési utasítás Navodila za instalacijo in uporabo Kondensatableiter / Odvodnik kondenzata / Kondenzleeresztő / Odvajalnik kondenzata BEKOMAT ® (BM13) BEKOMAT 13 CO ® (BM13CO) BEKOMAT 13 CO PN25 ®...
 • Seite 2: Sicherheitshinweise

  Typenschild aufgeführten Grenzwerte betrieben wird. Es besteht sonst eine Gefährdung für Menschen und Material und es können Funktions- und Betriebsstörungen auftreten. Bei Unklarheiten oder Fragen zu dieser Installations- und Betriebsanleitung setzen Sie sich bitte mit BEKO TECH- NOLOGIES GMBH in Verbindung.
 • Seite 3: Bestimmungsgemäße Verwendung

  • Für den Einsatz in CO -Anlagen muss ein BEKOMAT mit der Spezifikation CO (BEKOMAT .. CO) verwendet werden. • Der BEKOMAT und die Kondensatzuleitung sind vor Frost zu schützen, da sonst die Funktion nicht gewährleistet ist. BEKO bietet auch hierfür geeignete Produkte an. Ausschluss vom Anwendungsbereich • Der BEKOMAT kann als Kondensatableiter allein keine definierte Druckluftqualität garantieren, hierzu sind andere zusätz- liche technische Einrichtungen notwendig.
 • Seite 4: Sigurnosne Upute

  13 / 13 CO / 13 CO PN25 / 13 CO PN40 koristi samo u okviru dozvoljenih vrijednosti koje ® su navedene na natpisnoj pločici. Inače postoji opasnost za ljude i materijal, a može doći i do smetnji u funkcioniraju stroja i pogona. U slučaju nejasnoća ili ako bilo kakve pitanja u svezi ove instalacijske i pogonske upute, kontaktirajte tvrtku BEKO TECHNOLOGIES GMBH. Opasnost! Tlačni zrak! Opasnost po život ili opasnost od zadovivanja teških ozljeda kod kontakta s brzo izlazećem komprimiranim zrakom ili s neosiguranim dijelovima postrojenja.
 • Seite 5 • Navedene uvjete osigurava korisnik za vrijeme čitavog trajanja pogona. • Kod korištenja u sustavima s CO , BEKOMAT se mora koristiti sa specifikacijom CO (BEKOMAT .. CO). • BEKOMAT i dovod kondenzata se moraju zaštititi od mraza budući da inače nije zajamčeno ispravno funkcioniranje sustava. BEKO i za to nudi odgovarajuće proizvode. Isključenje područja korištenja • BEKOMAT kao odvajač kondenzata sam ne može garantirati definiranu kvalitetu komprimiranog zraka, za to su potrebni dodatni tehnički uređaji. • BEKOMAT 13 nije primjeren za korištenje u postrojenjima koja vode podtlak ili atmosferski tlak ili u područjima s opasnošću od eksplozije.
 • Seite 6: Biztonsági Utasítások

  A jelen üzemeltetési utasításon kívül szükség esetén a helyi, ill. nemzeti előírásokat is figyelembe kell venni. Győződjön meg róla, hogy a BEKOMAT 13 / 13 CO / 13 CO PN25 / 13 CO PN40 csak a megengedett és a típustáb- ® lán feltüntetett határértékeken belül üzemel. Ellenkező esetben személyi és anyagi természetű veszélyeztetés áll fenn és működési- és üzemzavarok léphetnek fel. Amennyiben a jelen telepítési- és üzemeltetési utasítással kapcsolatban bármilyen bizonytalanság vagy kérdés merül fel, kérjük vegye fel a kapcsolatot a BEKO TECHNOLOGIES GMBH-val. Veszély! Sűrített levegő! A gyorsan vagy lökésszerűen szökő sűrített levegővel vagy hasadó és/vagy nem biztosított készülékrészekkel történő érintkezés esetén súlyos vagy halálos sérülés veszélye áll fenn. Intézkedések: • Ne lépje túl a max. üzemi nyomást (lásd típustábla). • Csak nyomásmentes állapotban végezzen karbantartási munkákat.
 • Seite 7: Rendeltetésszerű Alkalmazás

  • A BEKOMAT készüléknek a működéshez üzemi feszültségre és üzemi nyomásra van szüksége (lásd Műszaki adatok). • Magasabb sűrített levegő minőséget igénylő berendezésekben (élelmiszeripar, orvosi technika, laborberendezések, speciá- lis folyamatok, stb.) történő alkalmazás esetén az üzemeltetőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia a sűrített levegő mi- nőség felügyelete érdekében. Ezek befolyásolják a folyamatok biztonságát és lehetővé teszik a személyi sérülések és anya- gi károk megelőzését. • Az üzemeltető feladata, hogy a megadott feltételeket az üzemelés teljes időtartama alatt biztosítsa. • CO -berendezésekben történő felhasználáshoz CO (BEKOMAT .. CO) specifikációjú BEKOMAT berendezést kell alkalmazni. • A BEKOMAT készüléket a és kondenzátumbevezetést a fagytól óvni kell, mivel máskülönben a működés nem biztosított. A BEKO erre vonatkozóan is kínál megfelelő termékeket. A felhasználási terület korlátozása • A BEKOMAT készülék, mint kondenzátumleeresztő önmagában semmilyen meghatározott sűrített levegő minőséget nem ké- pes garantálni, ehhez egyéb kiegészítő műszaki berendezésekre van szükség. • A BEKOMAT 13 nem alkalmas vákuumtartományban ill. atmoszférikus nyomáson dolgozó berendezésekben vagy robbanás- veszélyes környezetben történő alkalmazásra. • A BEKOMAT készüléket nem szabad tartósan közvetlen napsütésnek vagy hősugárzásnak kitenni. • A BEKOMAT 13 készüléket nem szabad agresszív atmoszférájú környezetbe telepíteni és ott üzemeltetni. BEKOMAT 13, 13 CO, 13 CO PN25, 13 CO PN40...
 • Seite 8: Varnostna Navodila

  V nasprotnem primeru obstaja nevarnost za ljudi in material ter lahko pride do funkcijskih in obratovalnih motenj. Pri nejasnostih ali vprašanjih glede tega navodila za instalacijo in obratovanje prosimo kontaktirajte podjetje BEKO TECHNOLOGIES GMBH.
 • Seite 9: Namenska Uporaba

  • Za uporabo v napravah za proizvodnjo CO morate uporabiti BEKOMAT s specifikacijo CO (BEKOMAT .. CO). • Zavarujte BEKOMAT in dovod kondenzata pred zmrzaljo, saj v nasprotnem primeru ni moč zagotoviti delovanje. BEKO vam tudi za ta primer ponuja ustrezne izdelke. Izključitev področja uporabe • BEKOMAT je odvajalnik kondenzata in ne more samostojno garantirati kakovost stisnjenega zraka, v ta namen so potrebne druge tehnične priprave.
 • Seite 10 Technische Daten • Tehnički podaci Műszaki adatok • Tehnični podatki Dieses Produkt wurde getestet nach den Anforderungen der CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1, zweite Auflage, unter Einbeziehung der Ergänzung 1 oder einer späteren Version der gleichen Norm, unter Berücksichtigung des gleichen Niveaus an Testanforderungen. Ovaj proizvod je testiran prema drugom izdanju zahtjeva CAN/CSA-C22.2 br. 61010-1, koristeći nado- punu 1 ili kasniju verziju iste norme uzimajući u obzir istu razinu zahtjeva pri testiranju. Ez a termék a nevezett szabvány (lásd később) első kiegészítése vagy egy későbbi verziója bevonásá- val - és az azonos szintű tesztkövetelmények figyelembevételével - a CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1, 2. kiadása követelményei szerint került tesztelésre. Ta izdelek se je testiral v skladu z zahtevami CAN/CSA-C22.2 št. 61010-1, druga izdaja, vključujoč dopolnilo 1 ali kasnejšo verzijo istega standarda, z upoštevanjem enakega nivoja testnih zahtev.
 • Seite 11 Elektrische Daten • Elektrika Villamos adatok • Električni podatki Betriebsspannung 230 / 115 / ... / 24 VAC ± 10%, 50 ... 60 Hz / 24 VDC ± 10% Radni napon siehe Typenschild / vidi natpisnu pločicu Üzemi feszültség lásd típustábla / glejte tipsko tablico Obratovalna napetost Ulazna snaga Power input...
 • Seite 12 Abmessungen • Dimenzije • Méretek • Mere BEKOMAT 13 BEKOMAT 13 CO mm (inch) BEKOMAT 13 CO PN25 BEKOMAT 13 CO PN40 mm (inch) BEKOMAT 13, 13 CO, 13 CO PN25, 13 CO PN40...
 • Seite 13 Klimazonen • Klimatske zone • Klímazónák • Klimatski pas Klimazone Max. Kompressorleistung Max. Trocknerleistung Max. Filterleistung Klimatska zona Max. kapacitet kompresora Max. kapacitet sušača Max. kapacitet filtera Klímazóna Max. kompresszor- teljesítmény Max. szárító- teljesítmény Max. szűrőteljesítmény Klimatski pas maks. zmogljivost kompresorja maks. zmogljivost sušilnika maks. zmogljivost filtra m³/min. m³/min. m³/min. grün/zelena/zöld/zelen 35,0 1235 70,0...
 • Seite 14 Funktion • Funkcija • Funkció • Opis funkcij deutsch Das Kondensat strömt über die Zulauflei- tung (1) in den BEKOMAT und sammelt sich im Gehäuse (2). Ein kapazitiv ar- beitender Sensor (3) erfasst permanent den Füllstand und gibt ein Signal an die elektronische Steuerung sobald sich der Behälter gefüllt hat.
 • Seite 15 hrvatski magyar slovensko Kondenzat struju preko voda pritoka (1) A kondenzátum a betápláló vezetéken Kondenzat teče skozi dotočni vod (1) v u BEKOMAT i skuplja se u kućištu (2). (1) keresztül áramlik az BEKOMAT napravo BEKOMAT in se zbira v ohišju Jedan kapacitivno radeći senzor (3) obu- készülékbe, és a házban (2) gyűlik (2).
 • Seite 16 Installation Gefahr! Druckluft! Durch Kontakt mit schnell oder schlagartig entweichender Druckluft oder durch berstende und/oder nicht gesicherte Anlagenteile besteht Gefahr schwerer Verletzungen oder Tod. Maßnahmen: • Max. Betriebsdruck nicht überschreiten (siehe Typenschild). • Wartungsarbeiten nur im drucklosen Zustand durchführen. • Nur druckfestes Installationsmaterial verwenden. • Zulaufleitung fest verrohren. Ablaufleitung: kurzer, fixierter Druckschlauch an druckfestem Rohr.
 • Seite 17 Instalacija Opasnost! Tlačni zrak! Opasnost po život ili opasnost od zadovivanja teških ozljeda kod kontakta s brzo izlazećem komprimiranim zrakom ili s neosiguranim dijelovima postrojenja. Mjere: • Ne prekoračujte maks. radni tlak (vidi natpisnu pločicu). • Održavanje provodite samo kod sustava koji nije više pod tlakom. • Koristite samo instalacijski materijal koji je prikladan za tlak. • Fiksirajte dotočni vod. Odvodni vod:kratko, fiksno tlačno crijevo na cijevi prikladnoj za tlak.
 • Seite 18 Telepítés Veszély! Sűrített levegő! A gyorsan vagy lökésszerűen szökő sűrített levegővel vagy hasadó és/vagy nem biztosított készülékrészekkel történő érintkezés esetén súlyos vagy halálos sérülés veszélye áll fenn. Intézkedések: • Ne lépje túl a max. üzemi nyomást (lásd típustábla). • Csak nyomásmentes állapotban végezzen karbantartási munkákat. • Csak nyomásálló telepítési anyagokat használjon. • A beömlővezetéket fix módon csövezze be. Kiömlővezeték: rövid, rögzített nyomótömlő nyomásálló csövön. • Akadályozza meg, hogy személyek vagy tárgyak érintkezésbe kerülhessenek a kondenzátummal vagy a távozó sűrített le- vegővel. Vigyázat! Hibás működés a felhasználás során! A hibás telepítés és hiányos karbantartás a BEKOMAT hibás működéséhez vezethet.
 • Seite 19 Instalacija Nevarnost! Stisnjeni zrak! Obstaja nevarnost težkih poškodb ali smrti zaradi stika s stisnjenim zrakom, ki hitro ali sunkovito uhaja ali delov naprave, ki počijo in/ali niso zavarovani. Ukrepi: • Ne prekoračite maks. obratovalnega tlaka (glejte tipsko tablico). • Vzdrževalna dela smete izvajati samo v stanju brez tlaka. • Uporabljajte le instalacijski material, ki je tlačno trden. • Trdno zacevite dotočno cev. Odtočna cev: kratka, fiksirana tlačna gibka cev na tlačno trdni cevi. • Preprečite, da bi lahko kondenzat ali uhajajoč stisnjeni zrak zadel osebe ali predmete. Previdno! Nepravilno delovanje med uporabo! Nepravilna instalacija in pomanjkljivo vzdrževanje lahko povzročijo nepravilno delovanje BEKOMAT-a.
 • Seite 20 deutsch Installation • Intalacija • Szerelés • Instalacija 1. Zulaufrohr und Fitting mind. ½" (Innendurchmesser > 13 mm (0.5"))! 2. Keine Filter im Zulauf! 3. Gefälle im Zulauf >1% ! 4. Nur Kugelventile verwenden! 5. Druck: mind. 0,8 bar (12 psi) bzw. 1,2 bar (18 psi)! (Druck auf Typenschild ablesen) 6. Kurzer Druckschlauch! 7. Pro Meter Steigung in der Ablauf- leitung, erhöht sich der erforder-liche Mindestdruck um 0,1 bar (1.5 psi)! Ablaufleitung max. 5 m (17 feet) stei- gend! 8. Sammelleitung mind. ¾" mit 1% Ge-...
 • Seite 21 hrvatski magyar slovensko 1. Pritočna cijev i Fitting najmanje ½"! 1. Betápláló cső és fitting legalább ½“! 1. Min. dotočna cev in fiting ½“ ! (unutrašni promjer > 13 mm (0.5")) (belső átmérő > 13 mm (0.5")) (notranji premer > 13 mm (0.5")) 2. U dotoku nema filtera! 2. Nincs szűrő a betápláló csőben! V dotoku ni filtrov! 3. Nagib u pritoku > 1%! 3. Lejtés a befolyó csőben >1% ! Naklon dotoka >1% ! 4. Upotrijebiti samo kuglične ventile! 4. Csak golyósszelepeket szabad Uporabljajte samo kroglične ventile! 5. Tlak: najmanje 0,8 bara (12 psi) od- alkalmazni! Tlak: min.
 • Seite 22 deutsch Installation • Intalacija • Szerelés • Instalacija falsch • točno richtig • pogrešno hibás • nepravilno helyes • pravilno Beachten: Mindest-Einbauhöhe Die Zulaufhöhe muss unterhalb der tiefsten Stelle des Sammelraumes (z.B. Kessel) liegen. Beachten: Kontinuierliches Gefälle Die Zulaufhöhe stets mit kontinuier- li- chem Gefälle verlegen.
 • Seite 23 hrvatski magyar slovensko Pažnja: Figyelem: Prosimo upoštevajte: Najmanja visina ugradnje Legkisebb beйpнtйsi magassбg Najnižjo montažno višino Visina pritoka mora ležati ispod najnižeg A befolyу -csхnek a gyыjtхtйr lega- Višina dotoka se mora nahajati pod naj- mjesta prostora za skupljanje (npr. kotla). lacsonyabb pontja alatt kell lennie (pl. nižjo točko zbirnega prostora (npr. kotla).
 • Seite 24: Elektrische Installation

  Elektrische Installation Gefahr! Netzspannung! Durch Kontakt mit Netzspannung führenden nicht isolierten Teilen besteht Gefahr eines elektrischen Schla- ges mit Verletzung und Tod. Maßnahmen: • Bei elektrischer Installation alle geltenden Vorschriften einhalten (z.B. VDE 0100 / IEC 60364). • Wartungsarbeiten nur im spannungsfreien Zustand durchführen. •...
 • Seite 25: Električna Instalacija

  Električna instalacija Opasnost! Mrežni napon! Kod kontakta s neizoliranim dijelovima na mrežnom naponu postoji opasnost zadobivanja električnog udara s ozljedama i smrtnim posljedicama. Mjere: • Kod elektroinstalacije se pridržavajte svih vrijedećih propisa (npr. VDE 0100 / IEC 60364). • Održavanje provodite samo kod sustava koji nije više pod tlakom. • Radove na elektrici smije obavljati isključivo stručno osoblje. • Kod AC opskrbe u blizini se mora predvidjeti uređaj za razdvajanje (npr. mrežni utikač ili prekidač) koji odvaja sve vodiče koji provode struju.
 • Seite 26 Villamos telepítés Veszély! Hálózati feszültség! A hálózati feszültség alatt álló, szigetelés nélküli alkatrészekkel való érintkezés következtében súlyos vagy halálos sérüléssel járó áramütés veszélye áll fenn. Intézkedések: • A villamos telepítés során tartsa be az összes érvényben lévő előírást (pl. VDE 0100 / IEC 60364). • Csak feszültségmentes állapotban végezzen karbantartási munkákat. • Az összes villamos munkát csak arra jogosult szakember végezheti el. • Váltóáramú energiaellátás esetén a közelben egy hozzáférhető leválasztó berendezést kell felszerelni (pl. hálózati csatlakozó...
 • Seite 27 Električna Instalacija Nevarnost! Omrežna napetost! Obstaja nevarnost električnega udara s poškodbami in smrtjo zaradi stika z neizoliranimi deli, ki so pod napetostjo. Ukrepi: • Pri električni instalaciji upoštevajte vse veljavne predpise (npr. VDE 0100 / IEC 60364). • Vzdrževalna dela smete izvajati samo v stanju brez napetosti. • Vsa električna opravila sme izvajati samo pooblaščeno strokovno osebje. • Pri oskrbovanju z AC, mora biti v bližini predvidena dostopna priprava za ločitev od napetosti (npr. omrežni vtič ali stikalo), ki loči vse prevodnike toka.
 • Seite 28 Elektrische Installation • Električna instalacija deutsch Villamos telepítés • Električne instalacije • Zulässige Netzspannung unbedingt auf Typenschild (G) ablesen! • Installationsarbeiten gemäß VDE 0100 / IEC 60364 ausführen. • Nicht unter Spannung installieren. • Haubendeckel (A) nach Lösen der 4 Schrauben (B) demontieren. •...
 • Seite 29 hrvatski magyar slovensko • Dozvoljeni napon mreže obvezno oči- • Megengedett hálózati feszültséget okvet- • Na tipski tablici (G) obvezno razberite tajte na natpisnoj pločici (G)! lenül a típustábláról (G) kell leolvasni! podatke o dovoljeni omrežni napetosti! • Instaliranje provedite prema odredbi • Végezze el a szerelési munkákat a VDE • Instalacijska opravila izvajajte v skladu VDE 0100/ IEC 60364. 0100 / IEC 60364 szerint. z VDE 0100 / IEC 60364. •...
 • Seite 30: Kontrolle Und Wartung

  Kontrolle und Wartung Gefahr! Druckluft! Durch Kontakt mit schnell oder schlagartig entweichender Druckluft oder durch berstende und/oder nicht gesicherte Anlagenteile besteht Gefahr schwerer Verletzungen oder Tod. Maßnahmen: • Max. Betriebsdruck nicht überschreiten (siehe Typenschild). • Wartungsarbeiten nur im drucklosen Zustand durchführen. •...
 • Seite 31 Kontrola i održavanje Opasnost! Tlačni zrak! Opasnost po život ili opasnost od zadovivanja teških ozljeda kod kontakta s brzo izlazećem komprimiranim zrakom ili s neosiguranim dijelovima postrojenja. Mjere: • Ne prekoračujte maks. radni tlak (vidi natpisnu pločicu). • Održavanje provodite samo kod sustava koji nije više pod tlakom. •...
 • Seite 32: Ellenőrzés És Karbantartás

  Ellenőrzés és karbantartás Veszély! Sűrített levegő! A gyorsan vagy lökésszerűen szökő sűrített levegővel vagy hasadó és/vagy nem biztosított készülékrészekkel történő érintkezés esetén súlyos vagy halálos sérülés veszélye áll fenn. Intézkedések: • Ne lépje túl a max. üzemi nyomást (lásd típustábla). • Csak nyomásmentes állapotban végezzen karbantartási munkákat. • Csak nyomásálló telepítési anyagokat használjon. • A beömlővezetéket fix módon csövezze be. Kiömlővezeték: rövid, rögzített nyomótömlő nyomásálló csövön.
 • Seite 33 Kontrola in vzdrževanje Nevarnost! Stisnjeni zrak! Obstaja nevarnost težkih poškodb ali smrti zaradi stika s stisnjenim zrakom, ki hitro ali sunkovito uhaja ali delov naprave, ki počijo in/ali niso zavarovani. Ukrepi: • Ne prekoračite maks. obratovalnega tlaka (glejte tipsko tablico). • Vzdrževalna dela smete izvajati samo v stanju brez tlaka. • Uporabljajte le instalacijski material, ki je tlačno trden. • Trdno zacevite dotočno cev. Odtočna cev: kratka, fiksirana tlačna gibka cev na tlačno trdni cevi. • Preprečite, da bi lahko kondenzat ali uhajajoe stisnjeni zrak zadel osebe ali predmete. Nevarnost! Omrežna napetost! Obstaja nevarnost električnega udara s poškodbami in smrtjo zaradi stika z neizoliranimi deli, ki so pod...
 • Seite 34 deutsch Wartung • Održavanje • Karbantartás • Vzdrževanje Empfehlung zur Wartung: • Jährlich Gehäuse und Ventil reinigen • Jährlich Verschleißteile ersetzen Verschleißteilsatz ( x ) BEKOMAT 13 2000067 BEKOMAT 13 CO 2000067 BEKOMAT 13 CO PN25 2000366 BEKOMAT 13 CO PN40 2000366 Funktionstest des BEKOMAT: •...
 • Seite 35 hrvatski magyar slovensko Preporuke za održavanje: Javaslat a karbantartáshoz: Nasvet za vzdrževanje: • Kućište i ventil čistiti godišnje • A házat és a szelepet évente meg kell • Enkrat letno očistite ohišje in ventil tisztítani • Dijelove koji se troše zamijeniti • Enkrat letno zamenjajte obrabljene • A gyorsan kopó részeket évente ki kell dele cserélni Gyorsan kopó alkatrész- készlet ( x ) Garnitura obrabnih delov (x ) Garnitura dijelova koji se troše ( x ) BEKOMAT 13 2000067 BEKOMAT 13...
 • Seite 36 Fehlersuche • Traženje greška • Hibakeresés • Iskanje napak deutsch keine LED leuchtet Mögliche Ursachen: • Spannungsversorgung fehlerhaft LED ne svjetli • Netzteilplatine defekt • Steuerplatine defekt semmilyen LED nem világít - Spannung auf Typenschild ablesen LED-diode ne svetijo - Spannung auf Netzteilplatine an Klem- men 0.0 - 0.1 - 0.2 prüfen.
 • Seite 37 hrvatski magyar slovensko Mogući uzroci: Možni vzroki: Lehetséges okok: • Pogrešna opskrba naponom • napaka v omrežnem napajanju • Feszültségellátás hibás • Platina mreže defektna • omrežni del platine je v okvari • Hálózati alaplap hibás • Platina upravljanja defektna • krmilna platina je v okvari • Vezérlés alaplap hibás - Napon očitati na pločici tipa - A feszültséget a típustábláról kell leol- - napetost preberite na tipski tablici vasni - Napon provjeriti na platini mrežnog - preverite napetost omrežnega dela...
 • Seite 38 Bauteile • Komponente • Építőelemek • Sestavni deli 57 58 57 58 BEKOMAT 13, 13 CO, 13 CO PN25, 13 CO PN40...
 • Seite 39 deutsch hrvatski magyar slovensko 1 Gehäuse 1 Kućište 1 Ház 1 ohišje 2 O-Ring 93 x 3 2 O-prsten 93 x 3 2 O- gyűrű 93 x 3 2 O-obroč 93 x 3 3 Gehäusedeckel 3 Poklopac kućišta 3 Házfedél 3 pokrov ohišja 4 Zyl.-Schraube M10 x 45 4 Cilindarski vijak M 10 x 45 4 Hengeres csavar M10x45 4 cilindrični vijak M10 x 45 5 Sechskantmutter M10...
 • Seite 40 Ersatzteil-Set • Rezervni dijelovi deutsch Alkatrész-készlet • Komplet nadomestnih delov BEKOMAT 13 Bestell-Nr. • Narudžbeni br. Inhalt • Sadržaj • Tartalom • Vsebina Lieferbare Ersatzteil-Sets Rendelési szám • Naročilna Številka 2000067 2, 32, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 53 Verschleißteilsatz 2000071 32, 33, 34, 39, 47, 48, 49, 52 - 55, 57, 58 Ventilanbauteile 4027849 32, 33, 34, 38 - 55, 57, 58...
 • Seite 41 hrvatski magyar slovensko Isporučive garniture rezervnih dijelova Szállítható alkatrész- készletek Dobavljivi kompleti nadomestnih delov Kopó alkatrész- készletek Garnitura habačkih dijelova Garnitura obrabnih delov Szelep beépítési elemek Montažni dijelovi ventila Sestavni deli ventila Kompletna jedinica ventila Szelep- egység, kompletten Kompletna ventilska enota Zaptivna garnitura Tömítés- készlet Garnitura tesnil Ház, kompletten Kompletno kućište Kompletno ohišje Házfedél Poklopac kućišta Pokrov ohišja...
 • Seite 42 BEKOMAT 13, 13 CO, 13 CO PN25, 13 CO PN40...
 • Seite 43 BEKOMAT 13, 13 CO, 13 CO PN25, 13 CO PN40...
 • Seite 44 BEKOMAT 13, 13 CO, 13 CO PN25, 13 CO PN40...
 • Seite 45 BEKOMAT 13, 13 CO, 13 CO PN25, 13 CO PN40...
 • Seite 46 Tel. +91 40 23080275 Tel. +81 44 328 76 01 eric.purushotham@bekoindia.com info@beko-technologies.jp Benelux Polska / Poland Scandinavia BEKO TECHNOLOGIES B.V. BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o. www.beko-technologies.de Veenen 12 ul. Chłapowskiego 47 NL - 4703 RB Roosendaal PL-02-787 Warszawa Tel. +31 165 320 300 Tel. +48 22 855 30 95 benelux@beko-technologies.com...

Inhaltsverzeichnis