Herunterladen  Diese Seite drucken

Bestway InflateYourFun Flowclear 58145 Installationsanleitung Seite 27

Vorschau ausblenden

Werbung

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
LÄS OCH FÖLJ ALLA ANVISNINGAR
VARNING- FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR SKADOR, ska du inte låta barn använda denna produkt utan vuxens överinseende.
VARNING- RISK FÖR ELEKTRISK STÖT – Pumpen måste utrustas med en isolerand transformator eller en RCD-anordning med en nominell
driftsström som inte överstiger 30 mA.
VARNING- RISK FÖR ELEKTRISK STÖT – Pumpen kan inte användas medan det finns människor i poolen.
BRÄNN INTE KABELN. Placera kabeln så att den inte utsätts för gräsklippare, häcktrimmers och annan utrusning.
VARNING- För att minska risken för elektriska stötar, OM ELKABELN TILL FILTERPUMPEN BLIR SKADAD MÅSTE PUMPEN KASSERAS.
VARNING- För att minska risken för elektrisk stöt, ska du inte använda förlängningssladdar för att ansluta enheten till elnätet: använd ett uttag på
lagom avstånd.
FÖRSIKTIGT- Denna pump ska endast användas för pooler som kan förvaras. Använd den inte för permanent installerade poolar. En pool som kan
förvaras är konstruerad så att den kan demonteras lätt för förvaring och sedan återmonteras för användning. En permanent installerad pool är
konstruerad på eller i marken eller i en byggnad där den inte lätt kan demonteras för förvaring.
VIKTIGT- Om du använder pumpen med ett felaktigt strömförsörjningssystem kan detta vara farligt och leda till en farlig felfunktion hos pumpen.
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT – Då du arbetar med elektricitet, ska du stänga av strömmen vid med strömbrytaren och med dörrens låsströmbrytare.
Annars ökar risken för elektrisk stöt, skada och till och med livsfara.
TA INTE BORT JORDNINGSSTIFTET ELLER MODIFIERA KONTAKTEN PÅ NÅGOT SÄTT. ANVÄND INTE ADAPTERKONTAKTER. Konsultera
en kvalificerad elektriker för eventuella frågor i samband med jordningen av dina kontakter.
Hantera pumpen försiktigt. Dra eller bär inte pumpen genom att hålla i strömkabeln. Dra aldrig ut en kontakt ur uttaget genom att rycka i kabeln.
Skydda kabeln mot avskavningar. Utsätt aldrig filterpumpen för vassa föremål, olja, rörliga delar eller värme.
VARNING- Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med reducerad fysisk, sensoriell eller mental förmåga eller av
personer som saknar erfarenhet och kunskaper, om de inte övervakas eller instrueras angående apparatens användning av en person som ansvarar
för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att undvika att de leker med denna produkt.
OBS:
Undersök utrustningen före användning. Informera Bestway på kundserviceadressen som anges i bruksanvisningen om eventuella fabrikationsfel eller
delar som saknades vid inköpstillfället. Kontrollera att utrustningens beståndsdelar motsvarar filterpumpsmodellen du önskade köpa.
OBS:
Placera pumpen på ett stadigt och jämnt underlag. Var noga med poolens och pumpens placering så att en lämplig ventilation, tömning och åtkomst
för rengöring finns tillgänglig. Placera aldrig pumpen i ett område där den kan samla vatten eller i ett område där man hela tiden går runt poolen.
Kontakten ska vara tillgänglig efter poolens installation.
OBS:
Väderförhållanden kan påverka din filterpumps prestanda och livslängd. Var noga med att skydda filterpumpen mot onödigt slitage som kan ske under
perioder av kyla, värme och då den är utsatt för sol.
OBS:
Låt inte pumpen vara igång mer än 8 timmar om dagen.
OBS:
Tillsätt aldrig kemikalier i filterpumpen i ett område där poolen är åtkomlig för rengöring.
SPARA DESSA ANVISNINGAR.
Anvisningar för pumpens installation
DEL I
Inspektion av den invändiga filterpumpen
1) Avlägsna filterlocket genom att skruva loss filterlockets fästskruv.
2) Inspektera filterhylsan och kontrollera att den citter i mitten av filterpumpen.
3) Efter inspektionen, ska du kontrollera att filterlockets packning är installerad, sätt därefter tillbaka filterlocket och filterlockets fästskruv.
DEL II
Anslut slangarna till filterpumpen och poolen
1) Montera slangklämmorna på båda sidorna av slangarna.
2) Anslut slangarna till motsvarande bokstavsmarkering på pool och pump (A till A, B till B).
3) Dra åt slangklämmorna på pumpen genom att skruva medsols på skruvarna.
4) Avlägsna propparna/pluggarna från poolens in- och utloppsventiler och anslut skräpfiltret.
5) När slangarna och skräpfiltret är på plats, dra åt slangklämmorna på poolen.
OBS: Det är viktigt att alla delar: Slangar, skräpfilter & in- / utloppsventilerna är korrekt placerade/monterade.
OBS: Efter att pumpen har anslutits till poolen, ska du se poolens bruksanvisning för anvisningar om påfyllning.
EN60335-2-41 TEST-standarden kräver att filterpumpen är vertikalt installerad på marken eller på en bas av trä eller betong. Det ska finnas två hål
med en diameter på 9 mm på basen och avståndet mellan hålen ska vara 124mm. Sätt filterpumpen på basen och sätt ihop dem med fästbultar och
muttrar. Alla basens delar ska väga över 18 kg minst för att pumpen inte ska falla ned.
VARNING
Fastsättning av basen
27
Bestway
®
S-S-000766

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Flowclear 58148Flowclear 58149