Herunterladen  Diese Seite drucken

Bestway InflateYourFun Flowclear 58145 Installationsanleitung Seite 11

Vorschau ausblenden

Werbung

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
LUE JA NOUDATA KAIKKIA OHJEITA
VAROITUS – VAHINKOJEN VÄLTTÄMISEKSI älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman tarkkaa ja jatkuvaa valvontaa.
VAROITUS – SÄHKÖISKUN VAARA. Pumppua on käytettävä suojaerotusmuuntajan tai vikavirtasuojan (RCD) kanssa, jonka
laukaisuvirta ei ole yli 30mA.
VAROITUS – SÄHKÖISKUVAARA. Pumppua ei saa käyttää, kun altaassa on ihmisiä.
ÄLÄ PIILOTA JOHTOA. Sijoita johto niin, etteivät ruohonleikkurit, pensasleikkurit tai muut laitteet pääse vahingoittamaan sitä.
VAROITUS – Sähköiskujen välttämiseksi PUMPPU ON POISTETTAVA KÄYTÖSTÄ, JOS VIRTAJOHTO VAHINGOITTUU.
VAROITUS – Sähköiskujen välttämiseksi älä liitä laitetta sähköverkkoon jatkojohdolla; käytä sopivalla etäisyydellä olevaa
pistorasiaa.
HUOMIO – Tätä pumppua käytetään vain varastoitaviin altaisiin. Älä käytä kiinteästi asennettuihin altaisiin. Varastoitava allas on
valmistettu siten, että se voidaan nopeasti purkaa varastointia varten ja koota uudelleen. Kiinteästi asennettu allas on rakennettu
joko maahan tai rakennukseen niin, ettei sitä voi helposti purkaa varastointia varten.
TÄRKEÄÄ – Pumpun käyttäminen väärällä virralla on vaarallista ja rikkoo pumpun.
SÄHKÖISKUN VAARA – Tehdessäsi sähkötöitä katkaise virta katkaisijasta ja lukitse katkaisijan ovi. Mikäli näin ei toimita,
sähköiskun, loukkaantumisen ja mahdollisen kuoleman vaara kasvaa.
ÄLÄ IRROTA MAADOITETTUA PISTOKETTA TAI MUUTA SITÄ MITENKÄÄN. ÄLÄ KÄYTÄ MAADOITTAMATTOMIA
PISTOKKEITA. Käänny pätevän sähköasentajan puoleen pistokkeesi maadoitusta koskevissa kysymyksissä.
Käsittele pumppua varovasti. Älä vedä tai kanna pumppua virtajohdosta. Älä koskaan irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta
vetämällä. Varo johtoa hankautumasta. Suodatinpumppu on suojattava teräviltä esineiltä, öljyltä, liikkuvilta osilta ja kuumuudelta.
VAROITUS – Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käytettäväksi, joiden fyysiset, aisti- tai
henkiset kyvyt ovat normaalia alhaisemmat tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja tietämys, jollei heidän turvallisuudestaan
vastuussa oleva henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä. Lapsia tulee valvoa, jotta nämä eivät pääse leikkimään tuotteella.
HUOMAUTUS:
Tarkista laite ennen käyttöä. Ilmoita vahingoittuneista tai puuttuvista osista Bestwayn asiakaspalveluun tässä oppaassa mainituissa
osoitteissa. Varmista, että laitteen osat kuuluvat hankkimaasi malliin.
HUOMAUTUS:
Sijoita pumppu kiinteälle alustalle tai vaakasuoralle laudalle. Asenna allas ja pumppu sellaiseen paikkaan, että tuuletus, kuivatus ja
puhdistus onnistuvat. Älä sijoita pumppua paikkaan, johon kertyy vettä, tai jossa kuljetaan.
Pistokkeen tulee olla helposti saatavilla altaan asennuksen jälkeen.
HUOMAUTUS:
Sääolot voivat vaikuttaa suodatinpumpun suorituskykyyn ja käyttöikään. Kylmyys, kuumuus ja auringolle altistuminen voivat
aiheuttaa tarpeetonta kulumista. Suojaa pumppu näiltä olosuhteilta aina kun mahdollista.
Ennen pumpun irrottamista tai huoltamista on tärkeää varmistaa, että suojusten tilalla sisään- ja ulostuloaukoissa on tehtaan
asettamat siniset tulpat.
HUOMIO:
Älä käytä pumppua yli 8 tuntia päivässä.
HUOMIO:
Älä lisää kemikaaleja suodatinpumppuun.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.
Pumpun asennusohjeet
OSA I
Sisäisen suodatinpumpun tarkastus
1) Poista suodatinkorkki kiertämällä suodatinkorkin pidike irti.
2) Tarkasta suodatinkasetti ja varmista, että se on keskellä suodatinpumppua.
3) Tarkista tarkastuksen jälkeen, että suodatinkorkin tiiviste on paikallaan, aseta suodatinkorkki paikalleen ja ruuvaa suodatinkorkin
pidike kiinni.
OSA II
Liitä letkut suodatinpumppuun ja altaaseen
1) Aseta löysät letkunkiristimet letkujen molempiin päihin.
2) Liitä letkut vastaaviin kirjaimiin sekä altaassa että suodatinpumpussa (A - A, B - B).
3) Kiristä letkunkiristimet suodatinpumppuun kiertämällä mutteria myötäpäivään.
4) Irrota tulpat altaan tulo- ja lähtöventtiilistä ja laita roskasiivilät.
5) Kun letkut ja roskasiivilät ovat paikallaan, kiristä letkunkiristimet.
HUOMAA: On tärkeää varmistaa, että kaikki elementit: letku, roskasiivilät ja tulo-/lähtöventtiilit ovat samassa linjassa.
HUOMAA: Kun pumppu on liitetty altaaseen, katso täyttöohjeet altaan ohjekirjasta.
Standardi EN 60335-2-41 edellyttää, että suodatinpumppu asennetaan pystysuoraan maahan tai tietynlaiselle, puusta tai betonista
tehdylle, alustalle ennen käyttöä. Jalustassa tulisi olla kaksi 9 mm:n läpimittaista reikää 124 mm:n etäisyydellä toisistaan. Aseta
suodatinpumppu jalustalle ja liitä ne yhteen kiristämällä pultit ja mutterit. Kaikkien jalustan osien tulisi painaa yhteensä vähintään 18
kg, jotta ne estävät pumppua kaatumasta.
VAROITUS
Jalustan asentaminen
11
Bestway
®
S-S-000766

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Flowclear 58148Flowclear 58149