Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSBS 240 B2 Originalbetriebsanleitung

Stand-bandschleifer
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BENCH GRINDER WITH BELT SANDER PSBS 240 B2
BENCH GRINDER WITH BELT SANDER
Translation of original operation manual
PONCEUSE A BANDE
Traduction du mode d'emploi d'origine
STAND-BANDSCHLEIFER
Originalbetriebsanleitung
IAN 60097
BÄNKBANDSLIP
Översättning av bruksanvisning i original
STAANDE BANDSCHUURMACHINE
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSBS 240 B2

 • Seite 1 BENCH GRINDER WITH BELT SANDER PSBS 240 B2 BENCH GRINDER WITH BELT SANDER BÄNKBANDSLIP Translation of original operation manual Översättning av bruksanvisning i original PONCEUSE A BANDE STAANDE BANDSCHUURMACHINE Traduction du mode d‘emploi d‘origine Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing STAND-BANDSCHLEIFER...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l‘appareil.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Content Introduction Introduction ......... 4 Congratulations on the purchase of your Intended use ........ 4 new device. With it, you have chosen a General description ...... 5 high quality product. Scope of delivery ......5 During production, this equipment has Function description......
 • Seite 5: General Description

  Function description cial use. The equipment is designed for use by adults. Young people under the age of 16 The bench grinder with belt sander is a are permitted to use the equipment only combined device equipped with a grinding under supervision.
 • Seite 6: Technical Specifications

  Technical specifications The stated vibration emission value was measured in accordance with a standard Nominal input voltage ..230 V~, 50 Hz testing procedure and may be used to com- Power consumption ..... 240 W pare one power tool to another. The stated vibration emission value may (S2 30 min)* Safety class ..........
 • Seite 7: Symbols And Icons

  Symbols and icons General safety instructions Symbols on the device: Safe operation: Warning! Keep work area clear. Cluttered • areas and benches invite injuries. Risk of injury from the rotating tool! Consider work area environ- • Keep hands away. ment. Risk of electric shock! Disconnect - Do not expose tools to rain.
 • Seite 8 parts. the risk of starting the power tool acci- dentaIly. - Anti-slip footwear is recommended Remove adjusting keys and when working outdoors. • wrenches. Form the habit of check- - Wear protective hair covering to con- ing to see that keys and adjusting tain long hair.
 • Seite 9: Further Safety Instructions

  There is a risk of injury. • Only use grinding discs where the Warning. printed rotational speed is at least as • The use of any accessory or attach- high as what has been specified on the ment other than one recommended in name plate of the device.
 • Seite 10: Residual Risks

  Assembly device. Always have a break on time. • Switch the device off and remove the Caution! Risk of injury! mains plug - to loosen a blocked insertion tool, - Ensure that you have sufficient - if the connection line is damaged or space in which to work, and that entangled, you do not endanger other people.
 • Seite 11: Screw Device On To Workbench

  possible for the tape loop. revolutions. 2. To do so, use the screws - Only use grinding discs where (5a/17a), washers (5b/17b), the printed rotational speed is at toothed lock washer (5c/17c) least as high as what has been specified on the name plate of and star grip nuts (5/17) pro- vided.
 • Seite 12: Grinding With The Grinding Disc

  After switching on the device, wait until the wear of the grinding belt. device has reached its max. speed. Only • Always grind the pieces of wood in the then must you start with the grinding. direction of the wood grain in order to avoid chipping.
 • Seite 13: Cleaning And Maintenance

  • Only use flawless grinding discs (see small image). (ringing test: when you strike the 5. Remove the clamping flange grinding disc with a plastic ham- (19b) and the grinding disc (19). mer, it results in a clear sound). 6. Set up the new grinding disc (19) and the clamping flange and •...
 • Seite 14: Cleaning

  Storage Before each use, check the equipment for obvious defects such as loose, worn or damaged components and check that • Store the appliance in a dry place well screws or other parts are sitting correctly. out of reach of children. In particular, check the grinding disk ( •...
 • Seite 15: Trouble Shooting

  Trouble Shooting Always disconnect the plug from the mains socket before working. Danger of electric shock. Problem Possible Cause Error correction Check the socket, mains cable, line, mains plug, repairs to be Mains voltage missing carried out by qualified electri- Main circuit breaker is tripped cian if necessary, check main Device doesn‘t start...
 • Seite 16: Guarantee

  Guarantee manufacturing defects. This guarantee does not extend to cover product parts Dear Customer, this equipment is provided that are subject to normal wear and may with a 3-year guarantee from the date of therefore be considered as wearing parts (e.g.
 • Seite 17: Repair Service

  Service-Center acceptance problems and additional costs, please be sure to use only the ad- Service Great Britain dress communicated to you. Ensure that the consignment is not sent carriage Tel.: 0871 5000 720 forward or by bulky goods, express or (£...
 • Seite 18: Introduction

  Innehållsförteckning Introduction Introduction .......18 Gratulerar till köpet av den nya produkten. Ändamål ........18 Du har valt en förstklassig produkt. Allmän beskrivning ....19 Denna produkt har kvalitetskontrollerats Leveransomfattning ......19 under tillverkningen och genomgått slutav- Funktionsbeskrivning .......19 syning. Därmed är funktionaliteten hos pro- Översikt ........19 dukten säkerställd.
 • Seite 19: Allmän Beskrivning

  Översikt maskinen endast under uppsikt. Tillverka- ren ansvarar inte för skador som orsakas av användning som strider mot bestämmel- 1 Gnistskydd (tvådelat) serna eller av felaktigt handhavande. 2 Justerskruv till gnistskydd 3 Skyddskåpa till slipskiva Allmän beskrivning 4 Motorhus 5 Stjärnmutter för montering av sup- Illustrationerna återfinns på...
 • Seite 20: Tekniska Data

  Tekniska data Det angivna vibrationsvärdet är uppmätt enligt en standardiserad testmetod och kan Nominell ingångsspänning ...230 V~, 50 Hz användas för jämförelse av ett elverktyg Effektförbrukning ..240 W (S2 30 min)* med ett annat. Det angivna vibrationsvär- det kan även användas för en inledande Skyddsklass ..........
 • Seite 21: Säkerhetsinformation

  Säkerhetsinformation Symboler i bruksanvisningen Risksymbol med uppgifter VARNING! om förebyggande av per- Vid användninig av elverktyg skall son- eller sakskador. följande grundläggande säkerhets- åtgärder vidtas som skydd mot elek- triska stötar, skade- och brandrisker. Påbudssymbol (i stället för utrops- Läs igenom alla dessa anvisningar tecknet förklaras påbudet) med innan du tar elverktyget i drift och ta uppgift om hur skador kan före-...
 • Seite 22 Elverktyg som inte används skall förva- och har kroppen i balans. Det blir då lättare att kontrollera elverkty- ras på en torr, högt liggande eller sluten plats, utom räckhåll för barn. get om något oväntat skulle inträffa. • Överbelasta inte elverktyget. •...
 • Seite 23: Ytterligare Säkerhetshänvisningar

  eventuella skador. Detta säkerställer skiljd från nätet. Risk för elektriska stö- att säkerheten för elverktyget upprätt- tar! hålls. • Kontakten eller anslutningsledningen får - Före den fortsatta användningen av el- bara bytas ut av elverktygets tillverkare eller tillverkarens kundtjänst för att und- verktyget måste skyddsanordningarna eller lätt skadade delar kontrolleras vika olyckor.
 • Seite 24: Kvarvarande Risker

  av skyddskåporna. Det finns risk för och armar, om produkten används un- klämskador. der en längre period, eller om den inte • De delar av produkten som roterar kan används och underhålls enligt föreskrif- inte täckas över av funktionsbetingade terna. skäl.
 • Seite 25: Montera/Ställa In Support För Arbets- Stycket

  skruven (2) så att avståndet mellan OBS! Risk för skador! slipskivan (19) och gnistskyddet är max 2 mm (se liten bild). - Använd endast slipskivor och tillbehör som rekommenderas av Justera gnistskyddet med jämna tillverkaren. Användning av andra mellanrum för att kompensera för insatsverktyg och andra tillbehör slipskivans slitage (avstånd max kan utgöra en skaderisk för Dig.
 • Seite 26: Slipa Med Slipskivan

  Kontrollera att spänningen för nät- Pilen på skyddskåpan ( 9) visar anslutningen stämmer överens med slipbandets rotationsriktning. typskylten på maskinen. • Håll fast arbetsstycket ordentligt utan att Anslut maskinen till nätspänningen. utöva för stort tryck när du slipar. • För arbetsstycket lite fram och tillbaka För att knäppa på: tryck på...
 • Seite 27 och ta av slipskivans skyddskåpa Anvisningar för byte: (16). • Använd aldrig produkten utan 3. Lossa fästskruvarna (11) och ta skyddsanordningar. av slipbandets skyddskåpa (12) • Försäkra dig om att det varvtal (se avsnitt Byta slipband). som anges för slipskivan ( 4.
 • Seite 28: Rengöring Och Skötsel

  Rengöring och skötsel Skrotning och miljövård Före all rengöring och skötsel måste Tillför apparaten, tillbehöret och förpack- Du dra ur kontakten. ningen till en miljövänlig återvinning. Reparations- och underhålls- Elektriska apparater hör inte hem- arbeten, som inte beskrivs i ma bland hushållsavfallet. denna anvisning skall utföras av vår fackverkstad.
 • Seite 29: Reservdelar/Tillbehör

  Reservdelar/Tillbehör Reservdelar och tillbehör finns på www.grizzly-service.eu Om du inte har tillgång till internet, ring Service-center (se « Service-Center » sida 32). Ha beställninsnummer enligt nedan till hands. Pos. Pos. Beteckning Beställnins- Bruks- Sprängskiss nummer anvisning Set 3 Gnistskydd + justerskruv 91103042 Slipband...
 • Seite 30: Felsökning

  Felsökning Före all rengöring och skötsel måste Du dra ur kontakten. Problem Möjlig orsak Åtgärda fel Kontrollera eluttaget, ledningen Nätspänning saknas och kontakten och låt en elektri- ker reparera dem om så krävs, Säkringen i husets proppskåp kontrollera säkringarna i propp- har utlöst Produkten startar skåpet.
 • Seite 31: Garanti

  Garanti ningsfel. Denna garanti omfattar inte produktdelar som är utsatta för ett normalt Bästa kund! På denna produkt lämnar vi slitage och därför kan betraktas som för- 3 års garanti efter inköpsdatumet. brukningsdelar (t.ex. slipskivor, kol, anslag, ögonskyddsskiva) eller skador på ömtåliga I händelse av defekter hos denna produkt omfattas du av lagstadgade rättigheter delar (t.ex.
 • Seite 32: Reparationsservice

  Service-Center rad, som skrymmande gods, express eller med annan specialfrakt. Skicka in Service Sverige produkten med samtliga tillbehör som du fick med vid köpet, och tänk på att Tel.: 0770 930739 emballera väl inför transporten. E-Mail: grizzly@lidl.se IAN 60097 Reparationsservice Service Suomi Du kan låta utföra reparationer som inte Tel.: 010309 3582...
 • Seite 33: Introduction

  Sommaire Introduction Introduction ....... 33 Toutes nos félicitations pour l’achat de Fin d’utilisation ......33 votre nouvel appareil. Vous avez ainsi Description générale ....34 choisi un produit de qualité supérieure. Etendue de la livraison ....34 La qualité de l’appareil a été vérifiée Description du fonctionnement ..34 pendant la production et il a été...
 • Seite 34: Description Générale

  Aperçu L’appareil est destiné à être utilisé par des adultes. Les jeunes de moins de 16 ans n’ont le droit d’utiliser l’appareil que sous 1 Pare-étincelles (en deux parties) contrôle. 2 Vis d’ajustage du pare-étincelles Le fabricant n’est pas responsable des 3 Capot de protection du disque dommages causés par une utilisation autre abrasif...
 • Seite 35: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques La valeur totale de vibrations déclarée a techniques été mesurée conformément à une méthode d’essai normalisée et peut être utilisée pour Tension d’entrée nominale ...230 V~, 50 Hz comparer un outil à un autre. L’indication du fait que la valeur totale de Puissance absorbée ......240 W (S2 30 min)* vibrations déclarée peut également être...
 • Seite 36: Symboles Et Pictogrammes

  Symboles et pictogrammes Symboles utilisés dans le mode d’emploi Pictogrammes sur l‘appareil Symbole de danger et indica- tions relatives à la prévention de dommages corporels ou Attention ! matériels. Risque de blessures par un outil en rotation ! Tenez vos mains à l’écart. Symbole d’interdiction (l’interdiction est précisée à...
 • Seite 37 teurs, cuisinières, réfrigérateurs). tage. • Maintenir les autres personnes - Utiliser un masque normal ou anti- éloignées. Ne pas laisser les per- poussières si les opérations de travail sonnes, notamment les enfants, non génèrent de la poussière. • Connecter l’équipement pour concernées par le travail en cours, l’extraction des poussières.
 • Seite 38: Consignes De Sécurité Spécifiques

  propres et exemptes de tout lubrifiant - Vérifier l’alignement ou le blocage des parties mobiles, ainsi que l’ab- et de toute graisse. • Déconnecter les outils. Déconnecter sence de toutes pièces cassées ou de les outils de l’alimentation lorsqu’ils ne toute condition de fixation et autres conditions, susceptibles d’affecter le sont pas utilisés, avant leur entretien et...
 • Seite 39 l’écart de la meule de rectification et de de 2 mm max. la chaîne à scier. En cas d’endommage- • Veillez à ce que les étincelles provenant ment ou de sectionnement, débranchez du ponçage n’entraînent aucun danger, immédiatement la fiche de la prise de par ex.
 • Seite 40: Autres Risques

  Montage Autres risques Attention! Même si vous utilisez cet outil électrique Risque de blessures ! de manière conforme, il existe malgré tout d’autres risques. Les dangers suivants - Veillez à disposer de suffisam- peuvent se produire en fonction de la ment de place pour travailler, et à...
 • Seite 41: Monter/Régler Les Supports

  Opération Monter/régler les supports Attention ! Risque de blessures ! 1. Visser les supports (6/18) sur l’appareil. - Débranchez la fiche de la prise Il y a deux positions possibles de courant avant d’effectuer tous pour la bande abrasive (voir travaux.
 • Seite 42: Mise En Et Hors Service

  Poncer avec le disque Lorsque l’appareil est en marche, tenez vos mains à abrasif l’écart du disque abrasif et de la bande abrasive. Risque La flèche sur le capot de protection de blessures. 3) indique le sens de la rota- tion du disque abrasif.
 • Seite 43: Changez Le Disque Abrasif

  de roulement supérieur (20a) et adapter les disques abrasifs à inférieur (20b) et lâchez le levier- grand orifice. tendeur (7). • Ne pas utilisez de lames de scie. 5. Resserrez la vis de serrage (8) • Pour la fixation des aiguisoirs, uti- lisez uniquement les flasques de et montez le capot de la bande abrasive (12).
 • Seite 44: Nettoyage Et Entretien

  sens contraire des aiguilles d’une Contrôlez l‘appareil avant chaque utilisa- montre. tion pour savoir s’il présente des vices ap- 7. Vissez le couvercle du disque parents comme des composants détachés, abrasif (16). usés ou endommagés d’une manière quel- conque, si les vis ou d’autres composants 8.
 • Seite 45: Elimination Et Protection De L'environnement

  Elimination et protec- Portez l’appareil à un point de recyclage. tion de l’environnement Les différents composants en plastique et en métal peuvent être séparés selon leur Respectez la réglementation relative à la nature et subir un recyclage. Demandez protection de l’environnement (recyclage) conseil sur ce point à...
 • Seite 46: Dépannage

  Dépannage Avant tout travail sur l’appareil, il est indispensable de débrancher la prise de courant (mise hors circuit). Danger de choc électrique. Problème Cause possible Dépannage Contrôler le prise de courant, le cordon secteur, le câble, la fiche Absence de tension de réseau de contact, et le cas échéant, faire Les fusibles fonctionnent.
 • Seite 47: Garantie

  Garantie Durée de garantie et demande légale en dommages-intérêts Chère cliente, cher client, La durée de garantie n’est pas prolongée Ce produit bénéficie d’une garantie de par la garantie. Ce point s’applique aussi aux pièces remplacées et réparées. Les dom- 3 ans, valable à...
 • Seite 48: Service Réparations

  Attention: veuillez renvoyer à notre agence • Tenez vous prêt à présenter, sur de- mande, le ticket de caisse et le numéro de service votre appareil nettoyé et avec d’identification (IAN 60097) comme une note indiquant le défaut constaté. preuve d’achat. Les appareils envoyés en port dû...
 • Seite 49: Inleiding

  Inhoud Inleiding Inleiding ........49 Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van Gebruiksdoeleinde ....49 uw nieuw apparaat. Daarmee hebt u voor Algemene beschrijving ....50 een hoogwaardig product gekozen. Dit Omvang van de levering ....50 apparaat werd tijdens de productie op kwa- Beschrijving van de werking ...
 • Seite 50: Algemene Beschrijving

  Overzicht niet voor continu industrieel gebruik ontwor- pen. Het apparaat is voor het gebruik door vol- 1 Vonkenvanger (tweedelig) wassenen bestemd. Jongeren met een leeftijd 2 Stelschroef voor vonkenvanger van meer dan 16 jaar mogen het apparaat 3 Beschermkap slijpschijf enkel onder toezicht gebruiken.
 • Seite 51: Technische Gegevens

  Technische gegevens De aangegeven trillingemissiewaarde werd volgens een genormaliseerd testme- Nominale ingangsspanning..230 V~, thode gemeten en kan ter vergelijking van 50 Hz een stuk elektrisch gereedschap met een ander gebruikt worden. De aangegeven Krachtontneming ..240 W (S2 30 min)* Beschermingsniveau ......I trillingemissiewaarde kan ook voor een Beschermingsklasse ......
 • Seite 52: Symbolen En Pictogrammen

  Symbolen en pictogrammen Symbolen in de gebruiksaanwij- zing Symbolen op het apparaat Gevaarsymbool met infor- matie over de preventie van Let op! personen- of zaakschade. Gevaar door verwondingen door draaiend gereedschap! Houd han- Gebodsteken (in plaats van het den op een veilige afstand. uitroepingsteken wordt het gebod toegelicht) met informatie over de Gevaar door elektrische schok!
 • Seite 53 • Houd andere Personen op een ontstaan. veilige afstand. Laat andere per- - Maak bij stofproducerende werk- sonen, in het bijzonder kinderen, het zaamheden gebruik van een adem- elektrische gereedschap of het snoer masker. • Sluit de stofafzuiginrichting aan. aanraken. Neem een veilige afstand tot het werkterrein in.
 • Seite 54 - Controleer verlengkabels regelmatig - Vóór verder gebruik van het elektrische gereedschap moeten en vervang deze wanneer ze be- schadigd zijn. beschermingsinrichtingen of licht - Houd de handgrepen droog, netjes beschadigde onderdelen zorgvuldig op hun foutloze en reglementair en vrij van olie en vet. •...
 • Seite 55: Meer Gedetailleerde Veiligheidsinstructies

  Meer gedetailleerde Stel de vonkenvanger van tijd tot tijd veiligheidsinstructies bij om de slijtage van de slijpschijf te compenseren (afstand max. 2 mm). • Sluit het apparaat uitsluitend op een • Vervang de slijpschijf uiterlijk als de stopcontact met aardlekschakelaar vonkenvanger en de werkstuksteun niet (differentieelschakelaar) met een toe- meer op een afstand van max.
 • Seite 56: Restrisico's

  Montage Restrisico’s Let op! Gevaar voor ver- Ook als u dit elektrische gereedschap zo- wondingen! als voorgeschreven bedient, blijven er al- tijd restrisico’s bestaan. Volgende gevaren - Zorg ervoor dat u voldoende kunnen zich in verband met de construc- plaats te heeft om te werken en tiewijze en uitvoering van dit elektrische andere personen niet in gevaar gereedschap voordoen:...
 • Seite 57: Werkstuksteunen Monteren/Instellen

  Bediening Werkstuksteunen monteren/instellen Opgelet! Gevaar voor ver- wondingen! 1. Schroef de werkstuksteunen (6/18) vast aan het apparaat. - Trek vóór alle werkzaamheden Er zijn voor de bandschijf 2 posi- aan het apparaat de netstekker ties (zie A + B) mogelijk. uit.
 • Seite 58: In- En Uitschakelen

  Slijpen met de slijpschijf Houd de handen uit de buurt van de slijpschijf en de slijp- band als het apparaat in De pijl op de beschermkap ( werking is. Er bestaat gevaar geeft de draairichting van de slijp- voor verwondingen. schijf aan.
 • Seite 59: Slijpschijf Vervangen

  (20a) en onderste (20b) loopwiel passend te maken. en laat de spanhendel (7) los. • Gebruik geen zaagbladen. 5. Draai de spanschroef (8) vast en • Om slijpwerktuigen op te span- monteer de slijpbandafdekking nen, mogen alleen de meegelever- de spanflenzen worden gebruikt. (12).
 • Seite 60: Reiniging En Onderhoud

  Reiniging 7. Schroef de slijpschijfafdekking (16) vast. 8. Stel de vonkenvanger ( Gebruik geen reinigings- c.q. op- en de werkstuksteun ( losmiddelen. Chemische substanties zodanig in dat de afstand tot de kunnen de kunststofonderdelen van slijpschijf (19) maximaal 2 mm het apparaat aantasten.
 • Seite 61: Reserveonderdelen/Accessoires

  Reserveonderdelen/Accessoires Reserveonderdelen en accessoires verkrijgt u op www.grizzly-service.eu Indien u geen Internet hebt, neem dan telefonisch contact op met het Service-Center (zie „Service-Center“ pagina 64). Hou de onderstaande bestelnummers klaar. Pos. Position Benaming Bestel- Gebruiks- Explosie- nummers aanwijzing tekening Set 3 Vonkenvanger + stelschroef 91103042...
 • Seite 62: Foutopsporing

  Foutopsporing Trek vóór iedere instelling, instandhouding of reparatie de netstekker uit. Probleem Mogelijke oorzaak Foutherstel Stopcontact, elektrische leiding, Spanning ontbreekt stekker controleren, eventueel Huiszekering wordt aange- reparatie door elektricien, huis- sproken zekering nagaan. Apparaat start niet Aan-/uitschakelaar ( defect Reparatie door klantenservice Motor defect Slijpschijfmoer vastdraaien (zie Slijpschijfmoer (...
 • Seite 63: Garantie

  Garantie garantieperiode tot stand komende repara- ties worden tegen verplichte betaling van Geachte cliënte, geachte klant, de kosten uitgevoerd. U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie, te Omvang van de garantie rekenen vanaf de datum van aankoop. Ingeval van gebreken aan dit product heeft Het apparaat werd volgens strikte kwali- u tegenover de verkoper van het product teitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en...
 • Seite 64: Reparatieservice

  Opgelet: Gelieve uw apparaat gereinigd • Gelieve voor alle aanvragen de kas- sabon en het identificatienummer en met een aanwijzing op het defect naar (IAN 60097) als bewijs van de aan- ons servicefiliaal te zenden. koop klaar te houden. Ongefrankeerd – als volumegoed, per •...
 • Seite 65: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........65 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......65 ein hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ... 66 Dieses Gerät wurde während der Pro- Lieferumfang........66 duktion auf Qualität geprüft und einer Funktionsbeschreibung ....66 Endkontrolle unterzogen.
 • Seite 66: Allgemeine Beschreibung

  Funktionsbeschreibung Das Gerät ist für den Einsatz im Heimwer- kerbereich bestimmt. Es wurde nicht für den gewerblichen Dauereinsatz konzipiert. Der Standbandschleifer ist ein Kombigerät, Das Gerät ist zum Gebrauch durch Er- ausgestattet mit einer Schleifscheibe und ei- wachsene bestimmt. Jugendliche über nem justierbaren Schleifband.
 • Seite 67: Technische Daten

  Technische Daten Der angegebene Schwingungsemissions- wert ist nach einem genormten Prüfver- Nenneingangsspannung ...230 V~, 50 Hz fahren gemessen worden und kann zum Leistungsaufnahme ..... 240 W Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden. (S2 30 min)* Schutzklasse ......... I Der angegebene Schwingungsemissi- Schutzart........
 • Seite 68: Symbole Und Bildzeichen

  Symbole und Bildzeichen Symbole in der Betriebsanleitung: Bildzeichen auf dem Gerät: Gefahrenzeichen mit Anga- ben zur Verhütung von Perso- nen- oder Sachschäden. Achtung! Verletzungsgefahr durch sich dre- Gebotszeichen (anstelle des Ausru- hendes Werkzeug! Halten Sie Ihre fungszeichens ist das Gebot erläu- Hände fern.
 • Seite 69 Elektroherden, Kühlgeräten). zungen durch Funken oder Schleifpar- • Halten Sie andere Personen fern. tikel entstehen. Lassen Sie andere Personen, insbeson- - Verwenden Sie bei stauberzeugenden dere Kinder, nicht das Elektrowerkzeug Arbeiten eine Atemmaske. • Schließen Sie die Staubabsaug- oder das Kabel berühren. Halten Sie sie Einrichtung an.
 • Seite 70 gungen. lassen Sie dieses bei Beschädigung Damit wird sichergestellt, dass die Si- von einem anerkannten Fachmann erneuern. cherheit des Elektrowerkzeuges erhalten - Kontrollieren Sie Verlängerungslei- bleibt. - Vor weiterem Gebrauch des Elek- tungen regelmäßig und ersetzen Sie diese, wenn sie beschädigt sind. trowerkzeugs müssen Schutzvorrich- - Halten Sie die Handgriffe trocken, tungen oder leicht beschädigte Teile...
 • Seite 71: Weiterführende Sicherheitshinweise

  Weiterführende Stellen Sie den Funkenschutz periodisch Sicherheitshinweise nach, um den Verschleiß der Schleifschei- be auszugleichen (Abstand max. 2 mm). • Schließen Sie das Gerät nur an eine • Wechseln Sie die Schleifscheibe spätes- tens aus, wenn der Funkenschutz und die Steckdose mit Fehlerstrom-Schutzeinrich- tung (FI-Schalter) mit einem Bemessungs- Werkstückauflage nicht mehr auf einen fehlerstrom von nicht mehr als 30 mA...
 • Seite 72: Restrisiken

  Montage Restrisiken Achtung! Verletzungsgefahr! Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer - Achten Sie darauf, zum Arbeiten Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren genügend Platz zu haben und können im Zusammenhang mit der Bauwei- andere Personen nicht zu gefähr- se und Ausführung dieses Elektrowerkzeugs den.
 • Seite 73: Werkstückauflagen Montieren/ Einstellen

  Bedienung Werkstückauflagen montieren/einstellen Achtung! Verletzungsgefahr! 1. Schrauben Sie die Werkstückauf- - Ziehen Sie vor allen Arbeiten an lagen (6/18) an dem Gerät fest. dem Gerät den Netzstecker. Es sind für das Schleifband - Verwenden Sie nur vom Herstel- 2 Positionen (siehe A + B) ler empfohlene Schleifscheiben möglich.
 • Seite 74: Ein- Und Ausschalten

  Schleifen mit der Halten Sie Ihre Hände von der Schleifscheibe und dem Schleifscheibe Schleifband fern, wenn das Gerät in Betrieb ist. Es be- Der Pfeil auf der Schutzhaube steht Verletzungsgefahr. 3) zeigt die Drehrichtung der Schleifscheibe an. Ein- und Ausschalten •...
 • Seite 75: Schleifband Wechseln

  Schleifband wechseln • Vergewissern Sie sich, dass die Maße der Schleifscheibe zum 1. Lockern Sie die 3 Befestigungs- Gerät passen. schrauben (11) und hängen Sie • Benutzen Sie nur einwandfreie die Schleifband-Abdeckung (12) Schleifscheiben (Klangprobe: sie aus. haben beim Anschlagen mit Plas- 2.
 • Seite 76: Reinigung Und Wartung

  Reinigung und Wartung schrauben (11) und nehmen Sie die Schleifband-Abdeckung (12) ab (siehe“Schleifband wech- Ziehen Sie vor jeglicher Einstellung, seln“). Instandhaltung oder Instandsetzung 4. Schrauben Sie die Schleifschei- den Netzstecker. ben-Mutter (19a) im Uhrzeiger- sinn ab, indem Sie die Mutter der Lassen Sie Arbeiten, die nicht in dieser Betriebsanleitung be- gegenüberliegenden Laufrolle des...
 • Seite 77: Lagerung

  Lagerung Entsorgung/ Umweltschutz • Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und staubgeschützten Ort Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa- auf, und außerhalb der Reichweite von ckung einer umweltgerechten Wiederver- Kindern. wertung zu. • Schleifscheiben müssen trocken und hochkant aufbewahrt werden und dür- Elektrogeräte gehören nicht in den fen nicht gestapelt werden.
 • Seite 78: Fehlersuche

  Fehlersuche Ziehen Sie vor allen Arbeiten an dem Gerät den Netzstecker. Gefahr durch elektrischen Schlag! Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Netzkabel, Leitung, Netzspannung fehlt Netzstecker prüfen, ggf. Repara- tur durch Elektrofachmann, Haussicherung spricht an Haussicherung prüfen. Gerät startet nicht Ein-/Ausschalter ( 14) de- fekt Reparatur durch Kundendienst...
 • Seite 79: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 80: Reparatur-Service

  Service-Center zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Tel.: 0800 54 35 111 Reklamation. E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 60097 • Ein als defekt erfasstes Gerät können Sie, nach Rücksprache mit unserem Service Österreich Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 81: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  Översättning av ori- original EC declaration ginalet av försäkran of conformity om överensstämmelse We hereby confirm that the Härmed intygas att konstruktionen av PSBS 240 B2 series Bänkbandslipen bench grinder with belt sander byggserie PSBS 240 B2 serial number Serienummer 201406000001-201406075620...
 • Seite 82: Traduction De La Déclaration De Conformité Ce Originale

  Nous certifions par la présente Hiermede bevestigen wij que le modèle dat de ponceuse à bande staande bandschuurmachine construction PSBS 240 B2 bouwserie PSBS 240 B2 Numéro de série Serienummer 201406000001-201406075620 201406000001-201406075620 est conforme aux directives UE actuelle- is overeenkomstig met de hierna volgende, ment en vigueur :...
 • Seite 83: Original Ce-Konformitäts- Erklärung

  Original EG Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Standbandschleifer Baureihe PSBS 240 B2 Seriennummer 201406000001-201406075620 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2004/108/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 61029-2-4:2011 •...
 • Seite 85: Exploded Drawing

  Exploded Drawing • Sprängskiss Vue éclatée • Explosietekening Explosionszeichnung 2014-06-04_rev02-gs...
 • Seite 86 5c 5b 5a 15 16...
 • Seite 88 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Am Gewerbepark 2 D-64823 Groß-Umstadt Last Information Update · Informationsstatus Version des informations · Stand van de informatie · Stand der Informationen: 04 / 2014 Ident.-No.: 72037003042014-SE/BE IAN 60097...

Diese Anleitung auch für:

Ian 60097