Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSBS 240 B2 Originalbetriebsanleitung

Stand-bandschleifer
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BENCH GRINDER WITH BELT SANDER
PSBS 240 B2
SZLIFIERKA TAŚMOWA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
STAND-BANDSCHLEIFER
Originalbetriebsanleitung
IAN 283029
STACIONARUS JUOSTINIS ŠLIFUOKLIS
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSBS 240 B2

 • Seite 1 BENCH GRINDER WITH BELT SANDER PSBS 240 B2 SZLIFIERKA TAŚMOWA STACIONARUS JUOSTINIS ŠLIFUOKLIS Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Originalios naudojimo instrukcijos vertimas STAND-BANDSCHLEIFER Originalbetriebsanleitung IAN 283029...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Spis tresci Wstęp Wstęp .......... 4 Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Przeznaczenie ......4 Zdecydowali się Państwo na zakup warto- Opis ogólny ......... 5 ściowego produktu. Zawartość opakowania ..... 5 Niniejsze urządzenie sprawdzono w trak- Opis działania ......... 5 cie produkcji pod kątem jakości, a także Przegląd ..........
 • Seite 5: Opis Ogólny

  Urządzenie może być używane tylko Funkcje elementów urządzenia są podane przez osoby dorosłe. Osoby młodociane w poniższym opisie. powyżej 16 roku życia mogą używać Przegląd urządzenia tylko pod nadzorem. Producent nie odpowiada za szkody wy- wołane niezgodnym z przeznaczeniem 1 Osłona przeciwiskrowa (dwuczę- użytkowaniem lub nieprawidłową...
 • Seite 6: Dane Techniczne

  Dane techniczne Ostrzeżenie: Wartość emisji drgań może się różnić w czasie ko- Szlifierka taśmowa ....PSBS 240 B2 rzystania z urządzenia od podanej Znamionowe napięcie wartości, jest to zależne od sposo- wejścia (U) ...... 230 V~, 50 Hz bu używania urządzenia.
 • Seite 7: Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

  Ogólne zasady Znak informacyjny ze wskazówka- bezpieczeństwa mi ułatwiającymi posługiwanie się urządzeniem. Bezpieczna praca: Zasady bezpieczeństwa/symbole • Utrzymuj porządek w miejscu na urządzeniu pracy. Nieporządek w miejscu pracy może spowodować wypadek. • Zwracaj uwagą na wpływy oto- Uwaga! czenia. Niebezpieczeństwo zranienia - Nie wystawiaj narzędzi elektrycz- przez obracające się...
 • Seite 8 • Używaj właściwego narzędzia • Unikaj anormalnej pozycji ciała. elektrycznego. Zapewnij sobie stabilną pozycję i za- - Nie używaj maszyn o małej mocy do wsze zachowuj równowagę ciała. wykonywania ciężkich prac. Dzięki temu możliwe będzie zachowa- nie lepszej kontroli nad narzędziem - Nie używaj narzędzia elektrycznego do celów niezgodnych z jego prze- elektrycznym w nieoczekiwanych sytu-...
 • Seite 9: Dalsze Zasady Bezpieczeństwa

  • Uwaga! Używanie innych niż podane nik jest wyłączony podczas podłącza- nia wtyczki do gniazdka prądowego. narzędzi i innych akcesoriów może gro- • Używaj przedłużaczy dopusz- zić zranieniem. czonych do użytku na dworze. • Urządzenie elektryczne może być naprawiane wyłącznie przez Na dworze używaj tylko dopuszczo- wykwalifikowanego elektryka.
 • Seite 10: Zagrożenia Ogólne

  • Stosować tylko narzędzia szlifierskie nieumyślny kontakt dłoni z taśmą lub zalecane przez producenta. Nie uży- tarczą szlifierską. wać pił. Upewnić się, czy wymiary • Podczas szlifowania obrabiany element narzędzia pasują do urządzenia. mocno się nagrzewa. Nie chwytać • Stosować tylko tarcze szlifierskie, na za obrabiane miejsce, odczekać...
 • Seite 11: Montaż

  Ostrzeżenie! To urządzenie elek- 2. Osłonę przeciwiskrową (1) usta- tryczne wytwarza w czasie pracy wić za pomocą śruby regulacyj- pole elektromagnetyczne. Pole to nej (2) w taki sposób, aby odstęp może w określonych warunkach między tarczą szlifierską (19) a osłoną przeciwiskrową wynosił wpływać...
 • Seite 12: Przykręcanie Urządzenia Na Stole Roboczym

  Przykręcanie urządzenia na - Pomimo osłony przeciwiskrowej stole roboczym należy zawsze nosić okulary ochronne. Przykręcić urządzenie na po- - Proszę sprawdzić tarczę szlifier- ską przed jej użyciem: wierzchni roboczej za pomocą 4 śrub i nakrętek. Sprawdzić odstęp między osłoną W tym celu przełożyć śruby przez przeciwiskrową...
 • Seite 13: Szlifowanie Z Tarczą Szlifierską

  Szlifowanie taśmą szlifierską tową. Dopiero wówczas możemy rozpo- cząć szlifowanie. Strzałka na osłonie ochronnej ( Ściernica obraca się jeszcze 9) wskazuje kierunek obrotu taśmy przez jakiś po wyłączeniu szlifierskiej. urządzenia. Niebezpieczeń- stwo zranienia. • Podczas szlifowania dobrze trzymać obrabiany element, nie dociskając go Próba działania: przy tym zbyt mocno.
 • Seite 14: Wymiana Tarczy Szlifierskiej

  Wymiana tarczy szlifierskiej 1. Zdjąć osłonę przeciwiskrową 1) (patrz “Montaż i regulacja Uwagi dotyczące wymiany: osłony przeciwiskrowej“). • Nigdy nie używać urządzenia 2. Odkręcić 3 śruby mocujące (15) bez elementów zabezpieczają- i zdjąć osłonę tarczy szlifierskiej cych. (16). • Upewnić się, że podana na tar- 3.
 • Seite 15: Oczyszczanie I Konserwacja

  Oczyszczanie i Konserwacja konserwacja • Urządzenie nie wymaga konserwacji. Przed każdym ustawieniem, czyn- Przechowywanie nością konserwacyjną i naprawą wyjmuj wtyczkę sieciową z gniazd- urządzenia • Przechowuj urządzenie w suchym, za- Prace, które nie zostały opi- bezpieczonym przed pyłem i niedostęp- sane w tej instrukcji obsługi, nym dla dzieci miejscu.
 • Seite 16: Części Zamienne/Akcesoria

  Części zamienne/Akcesoria Części zamienne i akcesoria można zakupić na www.grizzly-service.eu Jeżeli nie masz dostępu do Internetu, skontaktuj się telefonicznie z Centrum Serwisowym (patrz strona 19 „Service-Center”). Miej pod ręką wymienione poniżej numery katalogowe. Pos. Pos. Oznaczenie Nr. katalogowe Instrukcja Rysunek samo- obsługi rozwijający Set 3...
 • Seite 17: Poszukiwanie Błędów

  Poszukiwanie błędów Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności i prac przy urządzeniu wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego. Problem Możliwa przyczyna Sposób usunięcia problemu Sprawdzić gniazdo wtykowe, kabel Brak napięcia sieciowego zasilający, przewodzenie, wtyk sieciowy, w razie potrzeby zlecić na- Reaguje bezpiecznik instalacji prawę...
 • Seite 18: Gwarancja

  Gwarancja Zakres gwarancji Urządzenie wyprodukowano z zacho- Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, waniem staranności zgodnie z surowymi na zakupione urządzenie otrzymują Pań- normami jakościowymi i dokładnie spraw- dzono przed wysyłką. stwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu przysłu- gują...
 • Seite 19: Serwis Naprawczy

  Service-Center • W przypadku wystąpienia usterek lub innych wad prosimy o skontaktowanie Serwis Polska się z wymienionym niżej działem serwi- sowym telefonicznie lub mailowo. Uzy- Tel.: 22 397 4996 skają Państwo wówczas szczegółowe E-Mail: grizzly@lidl.pl IAN 283029 informacje na temat realizacji reklama- cji.
 • Seite 20: Įvadas

  Turinys Įvadas Įvadas ........20 Dėkojame, kad pirkote naują įrenginį. Naudojimas pagal paskirtį..20 Apsisprendėte įsigyti aukštos kokybės Bendrasis aprašymas ....21 prietaisą. Gamybos metu atlikta šio pri- Pristatomas komplektas ....21 etaiso kokybės kontrolė bei jo galutinis Veikimo aprašymas ......21 patikrinimas.
 • Seite 21: Bendrasis Aprašymas

  Bendrasis aprašymas Apžvalga Pagrindinės įrankio sudeda- 1 Apsaugos nuo kibirkščių ekranas mosios dalys pavaizduotos (dviejų dalių) priekiniame ir užpakaliniame 2 Apsaugos nuo kibirkščių ekrano išskleidžiamuosiuose puslapiuo- reguliavimo varžtas 3 Šlifavimo disko apsauginis gaub- Pristatomas komplektas 4 Variklio korpusas 5 Žvaigždinė veržlė ruošinių atra- Prietaisą...
 • Seite 22: Techniniai Duomenys

  Įspėjimas: naudojant elektrinį įrankį tikroji Galąstuvas vibracijos emisijos vertė gali skirtis su šlifavimo juosta ....PSBS 240 B2 nuo nurodytosios, nes ji priklauso Vardinė įėjimo įtampa (U) .230 V~, 50 Hz nuo elektrinio įrankio naudojimo Galios poreikis (P) ..240 W (S2 30 min)* būdo.
 • Seite 23: Bendrieji Saugos Nurodymai

  Perskaityti naudojimo instrukciją. Dėl netvarkos darbo zonoje gali įvykti nelaimingas atsitikimas. • Atsižvelkite į aplinkos veiksnius. Dėvėkite klausos apsaugą. Saugokite elektrinius įrankius nuo Dėvėkite akių apsaugą. lietaus. Nenaudokite elektrinių įrankių drėgnose Dėvėkite kvėpavimo takų apsaugos ar šlapiose vietose. Į elektrinio įrankio priemones.
 • Seite 24 Naudojant elektrinius įrankius kitiems, Dirbsite geriau ir saugiau, jei pjovimo įrankiai bus aštrūs ir švarūs. o ne numatytiems tikslams, gali kilti pavojingų situacijų. Laikykitės tepimo ir papildomų įrankių • Dėvėkite tinkamus darbo keitimo nurodymų. drabužius. Reguliariai tikrinkite elektrinio įrankio mai- Nedėvėkite plačių...
 • Seite 25: Papildoma Saugos Informacija

  Prieš toliau naudodami elektrinį įrankį tinklo kištuką iš elektros lizdo. Kol privalote kruopščiai patikrinti apsaugi- kištukas neištrauktas, laido nelieskite. nius įtaisus ar šiek tiek pažeistas dalis ir Kyla elektros smūgio pavojus. įsitikinti, kad jie tinkamai veiks ir atliks • Kad išvengtumėte pavojų, įrankio kištuką...
 • Seite 26: Liekamoji Rizika

  • Šlifuodami, valydami šepečiu ar pjau- c) žalos sveikatai pavojus dami visada dėvėkite apsauginius aki- prisilietus prie šlifavimo įrankių nius, apsaugines pirštines, kvėpavimo neuždengtoje zonoje; takų ir klausos apsaugos priemones. keliamas iš ruošinių išsviestų dalių arba apgadintų šlifavimo diskų • Niekada nelaikykite pirštų tarp šlifavimo disko ir apsaugos nuo d) kyla pavojus sveikatai dėl rankos ir kibirkščių...
 • Seite 27: Apsaugos Nuo Kibirkščių Ekrano Sumontavimas / Nustatymas

  Apsaugos nuo kibirkščių Ruošinių atramą periodiškai sure- ekrano sumontavimas / guliuokite, kad kompensuotumėte nustatymas šlifavimo disko nusidėvėjimą (didžiausias atstumas 2 mm).. 1. Apsaugos nuo kibirkščių ekraną Įrankio prisukimas prie (1) reguliavimo varžtu (2) ir darbastalio veržle (2a) prisukite prie apsau- ginio gaubto (3).
 • Seite 28: Įjungimas Ir Išjungimas

  Išbandymas - Prieš naudodami šlifavimo diską patikrinkite: Prieš pradėdami dirbti ir kiekvieną kartą atstumą tarp apsaugos nuo pakeitę šlifavimo diską išbandykite įrankį kibirkščių ekrano ir šlifavimo ne trumpiau nei 1 minutę tuščiąja veika. Jei disko bei atstumą tarp ruošinių šlifavimo diskas sukasi netolygiai, atsiranda atramos ir šlifavimo disko (jis turi didelių...
 • Seite 29: Šlifavimo Juostos Keitimas

  Šlifavimo juostos keitimas • Naudokite tik nepriekaištingos būklės šlifavimo diskus (akustinis 1. Atlaisvinkite 3 tvirtinimo varžtus bandymas: stuktelėję plastiki- (11) ir nukabinkite šlifavimo juos- niu plaktuku turite girdėti aiškų tos dangtį (12). skambesį). 2. Kelis kartus apsukę aplink atlais- • Neplatinkite papildomai vinkite priveržimo varžtą...
 • Seite 30: Valymas Ir Techninė Priežiūra

  Valymas ir techninė priešais esančio šlifavimo juostos kreipiamojo ritinėlio veržlę (žr. priežiūra mažą paveikslą). 5. Nuimkite užveržimo jungę (19b) Prieš atlikdami bet kokius nustaty- ir šlifavimo diską (19). mus, priežiūros ar remonto darbus, 6. Įdėkite naują šlifavimo diską ištraukite tinklo kištuką (19) bei užveržimo jungę...
 • Seite 31: Laikymas

  Laikymas Utilizavimas / aplinkos apsauga • Prietaisą laikykite sausoje vietoje, kurioje nesikaupia dulkės ir kur jo negali pa- Prietaisą, priedus ir pakuotę perduokite siekti vaikai. utilizuoti aplinkos apsaugos atliekų utiliza- • Šlifavimo diskus reikia laikyti sausoje vimo įstaigai. vietoje pastačius ant briaunos, jų nega- lima krauti vieno ant kito.
 • Seite 32: Klaidų Paieška

  Klaidų paieška Prieš tvarkydami įrankį visada ištraukite tinklo kištuką. Elektros smūgio pavojus! Problema Galima priežastis Klaidos šalinimas Patikrinkite elektros lizdą, maitini- Nėra tinklo įtampos, suveikė mo laidą, laidą, tinklo kištuką ir, namo saugiklis jei reikia, paveskite elektrikui su- Įrankis taisyti; patikrinkite namo saugiklį. nepasileidžia Sugedo įjungiklis / išjungiklis Paveskite suremontuoti klientų...
 • Seite 33: Garantija

  Garantija Garantijos taikymo apimtis Prietaisas gaminamas laikantis griežtų Gerbiamasis pirkėjau, kokybės reikalavimų ir rūpestingai patikri- Šiam prietaisui suteikiama trejų metų ga- namas prieš jį išsiunčiant. rantija nuo pirkimo dienos. Jeigu būtų nustatomi šio prietaiso defek- Garantija apima medžiagų arba gamybos tai, prietaiso pardavėjo atžvilgiu įgyjate defektus.
 • Seite 34: Remonto Paslaugos

  Service-Center centrais. Šios dirbtuvės suteiktų jums iš- samią informaciją apie jūsų pretenzijų Paslaugos Lietuva tenkinimo eigą. • Jeigu prietaisas būtų pripažintas defek- Tel.: 880033144 tiniu, jums pasikalbėjus su mūsų klientų E-Mail: grizzly@lidl.lt IAN 283029 aptarnavimo tarnyba, pridėjus pirkimo įrodymus (kasos čekį) ir pateikus defek- Importuotojas to apibūdinimą...
 • Seite 35: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........35 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......35 ein hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ... 36 Dieses Gerät wurde während der Produkti- Lieferumfang........36 on auf Qualität geprüft und einer Endkon- Funktionsbeschreibung ....36 trolle unterzogen.
 • Seite 36: Allgemeine Beschreibung

  Übersicht Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht wurden. 1 Funkenschutz (zweiteilig) 2 Justierschraube für Funkenschutz Allgemeine 3 Schutzhaube Schleifscheibe Beschreibung 4 Motorgehäuse 5 Sternmutter zur Montage der Die Abbildung der wichtigsten Werkstückauflage Schleifband Funktionsteile finden Sie auf 6 Werkstückauflage Schleifband der vorderen und hinteren Aus-...
 • Seite 37: Technische Daten

  Technische Daten Der angegebene Schwingungsemissi- onswert kann auch zu einer einleitenden Standbandschleifer ..PSBS 240 B2 Einschätzung der Aussetzung verwendet Nenneingangs- werden. spannung U .....230 V~, 50 Hz Warnung: Leistungs- aufnahme P .....240 W (S2 30 min)* Der Schwingungsemissionswert Schutzklasse ......... I kann sich während der tatsäch-...
 • Seite 38: Symbole Und Bildzeichen

  Symbole und Bildzeichen Gebotszeichen (an der Stelle des Ausrufungszeichens ist das Gebot Bildzeichen auf dem Gerät: erläutert) mit Angaben zur Verhü- tung von Schäden. Achtung! Hinweiszeichen mit Informationen Verletzungsgefahr durch sich dre- zum besseren Umgang mit dem Ge- hendes Werkzeug! Halten Sie Ihre rät.
 • Seite 39 • Bewahren Sie unbenutzte Elek- sich, dass diese angeschlossen und rich- trowerkzeuge sicher auf. Un- tig benutzt werden. • Verwenden Sie das Kabel nicht benutzte Elektrowerkzeuge sind an für Zwecke, für die es nicht be- einem trockenen, hochgelegenen oder stimmt ist. Benutzen Sie das Kabel abgeschlossenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, abzulegen.
 • Seite 40: Weiterführende Sicherheitshinweise

  des Elektrowerkzeugs, vor der Wartung richtig montiert sein und alle Bedin- gungen erfüllen, um den einwandfrei- und beim Wechsel von Werkzeugen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert en Betrieb des Elektrowerkzeugs zu den unbeabsichtigten Start des Elektro- gewährleisten. - Beschädigte Schutzvorrichtungen werkzeuges. • Lassen Sie keine Werkzeug- und Teile müssen bestimmungsgemäß...
 • Seite 41: Restrisiken

  • Der Austausch des Steckers oder der • Halten Sie nie die Finger zwischen Schleifscheibe und Funkenschutz oder in Anschlussleitung ist immer vom Herstel- ler des Elektrowerkzeugs oder seinem die Nähe der Schutzhauben. Es besteht Kundendienst auszuführen, um Gefähr- Gefahr durch Quetschen. •...
 • Seite 42: Montage

  Funkenschutz montieren/ - Herausschleudern von Teilen aus einstellen Werkstücken oder beschädigten Schleifscheiben. d) Gesundheitsschäden, die aus Hand- 1. Schrauben Sie den Funkenschutz Arm-Schwingungen resultieren, falls das (1) mit Hilfe der Justierschraube Gerät über einen längeren Zeitraum (2) und der Mutter (2a) an der verwendet wird oder nicht ordnungsge- Schutzhaube (3) fest.
 • Seite 43: Gerät Auf Arbeitstisch Verschrauben

  Stellen Sie die Werkstückauflage - Betreiben Sie das Gerät niemals periodisch nach, um den Verschleiß ohne Schutzeinrichtungen. der Schleifscheibe auszugleichen - Verwenden Sie trotz Funkenschutz (Abstand maximal 2 mm). immer eine Schutzbrille. - Kontrollieren Sie die Schleifschei- Gerät auf Arbeitstisch be vor ihrer Verwendung: verschrauben Prüfen Sie den Abstand zwischen Funkenschutz und Schleifscheibe...
 • Seite 44: Schleifen Mit Der Schleifscheibe

  Bandschleifen Warten Sie nach dem Einschalten ab, bis das Gerät seine max. Drehzahl erreicht hat. Beginnen Sie erst dann mit dem Der Pfeil auf der Schutzhaube Schleifen. 9) zeigt die Drehrichtung des Schleifbands an. Die Schleifscheibe läuft nach, nachdem das Gerät abge- •...
 • Seite 45: Schleifscheibe Wechseln

  7. Prüfen Sie den Bandlauf, indem Schalten Sie das Gerät aus und zie- Sie das Schleifband mit der hen Sie den Netzstecker. Hand drehen. Lassen Sie das Gerät abkühlen. 8. Ziehen Sie die Mutter (21a) wie- der fest. Tragen Sie beim Schleifscheiben- wechsel Schutzhandschuhe, um Schleifscheibe wechseln Schnittverletzungen zu vermeiden.
 • Seite 46: Reinigung Und Wartung

  Probelauf: Führen Sie vor dem ers- • Reinigen Sie das Gerät nach jedem Ge- ten Arbeiten und nach jedem Schleif- brauch gründlich. scheibenwechsel einen Probelauf von • Reinigen Sie die Lüftungsöffnungen und mindestens 1 Minute ohne Belastung die Oberfläche des Gerätes mit einer durch.
 • Seite 47: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-shop.de oder www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service- Center (siehe „Service-Center“ Seite 50). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Position Position Bezeichnung Bestell-Nr. Betriebs- Explosions- anleitung...
 • Seite 48: Fehlersuche

  Fehlersuche Ziehen Sie vor allen Arbeiten an dem Gerät den Netzstecker. Gefahr durch elektrischen Schlag! Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Netzkabel, Leitung, Netzspannung fehlt Netzstecker prüfen, ggf. Repara- tur durch Elektrofachmann, Haussicherung spricht an Haussicherung prüfen. Gerät startet nicht Ein-/Ausschalter ( 14) de- fekt Reparatur durch Kundendienst...
 • Seite 49: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 50: Reparatur-Service

  Service-Center zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Tel.: 0800 54 35 111 Reklamation. E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 283029 • Ein als defekt erfasstes Gerät können Sie, nach Rücksprache mit unserem Service Österreich Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 51: Original Ce-Konformitäts- Erklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Standbandschleifer Baureihe PSBS 240 B2 Seriennummer 201705000001 - 201705117200 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 61029-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 53: Originalios Eb Atitikties

  Originalios EB atitikties deklaracijos vertimas Šiuo dokumentu mes patvirtiname, kad Galąstuvas su šlifavimo juosta serija PSBS 240 B2 Serijos Nr. 201705000001 - 201705117200 atitinka toliau nurodytų numatytųjų ES direktyvų galiojantį leidimą 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Kad būtų galima užtikrinti atitiktį, taikyti šie darnieji standartai ir nacionaliniai standar- tai bei nuostatos: EN 61029-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 55: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności We

  Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności WE Niniejszym oświadczamy, że konstrukcja Szlifierka taśmowa typu PSBS 240 B2 numer seryjny 201705000001 - 201705117200 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązującym brzmie 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* W celu zapewnienia zgodności z powyższymi dyrektywami zastosowano następujące normy harmonizujące oraz normy i przepisy krajowe:...
 • Seite 57: Rysunki Eksplozyjne

  Rysunki eksplozyjne • Trimatis vaizdas Explosionszeichnung 2017-05-04_rev02_sh...
 • Seite 58 5c 5b 5a 15 16...
 • Seite 60 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stan informacji · Informacijos pobūdis Stand der Informationen: 04 / 2017 Ident.-No.: 72037028042017-PL / LT IAN 283029...

Diese Anleitung auch für:

283029