Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSBS 240 B2 Originalbetriebsanleitung

Stand-bandschleifer
Vorschau ausblenden

Werbung

BENCH GRINDER WITH BELT SANDER PSBS 240 B2
BENCH GRINDER WITH BELT SANDER
Translation of the original instructions
ÁLLVÁNYOS SAROKCSISZOLÓ
Az originál használati utasítás fordítása
PÁSOVÁ BRUSKA
Překlad originálního provozního návodu
STAND-BANDSCHLEIFER
Originalbetriebsanleitung
IAN 113076
SZLIFIERKA TAŚMOWA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
STOJEČI TRAČNI BRUSILNIK
Prevod originalnega navodila za uporabo
STOJANOVÁ PÁSOVÁ BRÚSKA
Preklad originá lneho návodu na obsluhu

Werbung

Fehlerbehebung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSBS 240 B2

 • Seite 1 BENCH GRINDER WITH BELT SANDER PSBS 240 B2 BENCH GRINDER WITH BELT SANDER SZLIFIERKA TAŚMOWA Translation of the original instructions Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi ÁLLVÁNYOS SAROKCSISZOLÓ STOJEČI TRAČNI BRUSILNIK Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo PÁSOVÁ BRUSKA STOJANOVÁ...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Content Introduction Introduction ......... 4 Congratulations on the purchase of your Intended use ........ 4 new device. With it, you have chosen a General description ...... 5 high quality product. Scope of delivery ......5 During production, this equipment has Function description......
 • Seite 5: General Description

  Function description cial use. The equipment is designed for use by adults. Young people under the age of 16 The bench grinder with belt sander is a are permitted to use the equipment only combined device equipped with a grinding under supervision.
 • Seite 6: Technical Specifications

  Technical specifications The stated vibration emission value was measured in accordance with a standard Nominal input voltage ..230 V~, 50 Hz testing procedure and may be used to com- Power consumption ..... 240 W pare one power tool to another. The stated vibration emission value may (S2 30 min)* Safety class ..........
 • Seite 7: Symbols And Icons

  Symbols and icons Help symbols with information on improving tool handling. Symbols on the device: General safety instructions Warning! Safe operation: Risk of injury from the rotating tool! Keep work area clear. Cluttered Keep hands away. • areas and benches invite injuries. Consider work area environ- Risk of electric shock! Disconnect •...
 • Seite 8 Dress properly. • accessories disconnect tools from the power supply. - Do not wear loose clothing or jewel- lery, they can be caught in moving Such preventive safety measures reduce parts. the risk of starting the power tool acci- dentaIly. - Anti-slip footwear is recommended Remove adjusting keys and when working outdoors.
 • Seite 9: Further Safety Instructions

  an authorized service centre. by the manufacturer. Do not use any saw blades. Ensure that the dimensions - Do not use the tool if the switch does not turn it on and off. match those of the device. There is a risk of injury. •...
 • Seite 10: Residual Risks

  Assembly ing. Do not use coolants or the like. • If you are tired or have consumed al- Caution! Risk of injury! cohol or tablets, do not work with the device. Always have a break on time. - Ensure that you have sufficient •...
 • Seite 11: Assemble/Set Workpiece Supports

  Operation Assemble/set work- piece supports Caution! Risk of injury! 1. Screw the workpiece supports - Always disconnect the plug from (6/18) on to the device. the mains socket before working. 2 positions (see A + B) are - Use only grinding disks and ac- possible for the tape loop.
 • Seite 12: Switching On And Off

  Keep your hands away from • Place the workpiece on the workpiece the grinding disc and grind- support ( 18) and slowly bring it to ing belt when the device is in its desired angle on the grinding disc operation. Injury hazard! 19).
 • Seite 13: Change Grinding Disc

  justable screw (21) with a ring Switch the device off and remove spanner. The tape run accuracy is the mains plug. set by the turning the adjustable Allow the device to cool down. screw (21) with a screwdriver. 7. Check the tape run by manually Wear protective gloves when turning the grinding belt.
 • Seite 14: Cleaning And Maintenance

  Maintenance Test run: Before starting work and after each change of grinding disk, carry out a test • The equipment is maintenance free. run of at least 60 seconds with no load. Storage Switch off the equipment immediately if the disk runs lumpy, substantial vibrations oc- cur, or abnormal noises are generated.
 • Seite 15: Replacement Parts/Accessories

  Replacement parts/accessories Spare parts and accessories can be obtained at www.grizzly-service.eu If you do not have internet access, please contact the Service Centre via telephone (see “Service-Center” page 18). Please have the order number mentioned below ready. Position Position Description Order Instruction Exploded...
 • Seite 16: Trouble Shooting

  Trouble Shooting Always disconnect the plug from the mains socket before working. Danger of electric shock. Problem Possible Cause Error correction Check the socket, mains cable, line, mains plug, repairs to be Mains voltage missing carried out by qualified electri- Main circuit breaker is tripped cian if necessary, check main Device doesn‘t start...
 • Seite 17: Guarantee

  Guarantee manufacturing defects. This guarantee does not extend to cover product parts Dear Customer, this equipment is provided that are subject to normal wear and may with a 3-year guarantee from the date of therefore be considered as wearing parts (e.g.
 • Seite 18: Repair Service

  Service-Center acceptance problems and additional costs, please be sure to use only the ad- Service Great Britain dress communicated to you. Ensure that the consignment is not sent carriage Tel.: 0871 5000 720 forward or by bulky goods, express or (£...
 • Seite 19: Wstęp

  Spis tresci Wstęp Wstęp ........19 Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Przeznaczenie ......19 Zdecydowali się Państwo na zakup warto- Opis ogólny ....... 20 ściowego produktu. Zawartość opakowania ....20 Niniejsze urządzenie sprawdzono w trak- Opis działania ....... 20 cie produkcji pod kątem jakości, a także Przegląd ........
 • Seite 20: Opis Ogólny

  piecznych dla zdrowia, np. azbestu). Funkcje elementów urządzenia są podane Urządzenie jest przeznaczone do amator- w poniższym opisie. skich prac w gospodarstwie domowym. Przegląd Nie jest ono przeznaczone do stałego sto- sowania w celach zarobkowych. Urządzenie może być używane tylko 1 Osłona przeciwiskrowa (dwuczę- przez osoby dorosłe.
 • Seite 21: Dane Techniczne

  Dane techniczne Podana wartość emisji drgań została zmie- rzona metodą znormalizowaną i może Znamionowe napięcie być wykorzystywana do porównań urzą- wejścia ......230 V~, 50 Hz dzenia elektrycznego z innymi urządze- niami. Podana wartość emisji drgań może Pobór mocy ..... 240 W (S2 30 min)* Klasa zabezpieczenia ......
 • Seite 22: Symbole I Piktogramy

  Symbole i piktogramy Nie stosować uszkodzonych tarcz szlifierskich. Symbole w instrukcji obsługi Urządzeń elektrycznych nie należy Symbol niebezpieczeństwa z wyrzucać razem z odpadami do- informacjami na temat ochro- mowymi ny osób i zapobiegania szko- dom materialnym. Wymiary tarczy szlifierskiej Znak nakazu (w miejscu wykrzyk- Wymiary taśmy szlifierskiej nika objaśnienie nakazu) z infor- macjami na temat zapobiegania...
 • Seite 23 urządzenia. Nie pozwalaj innym • Podłącz wyciąg pyłu. Jeżeli wystę- pują króćce przyrządów odsysających osobom, a w szczególności dzieciom, dotykać narzędzia elektrycznego ani lub wychwytujących pył, upewnij się, kabla przedłużacza. Trzymaj te osoby że są one dobrze połączone i prawi- dłowo używane.
 • Seite 24: Dalsze Zasady Bezpieczeństwa

  nie używasz narzędzia elektrycznego, - Sprawdź, czy ruchome części dzia- łają, nie są zakleszczone i nie są przed rozpoczęciem jego konserwacji i pielęgnacji oraz przed wymianą narzę- uszkodzone. Wszystkie części muszą dzi, takich jak nóż, wiertarka, frez. być prawidłowo zamontowane i spełniać...
 • Seite 25 dłużacza w bezpiecznej odległości • Tarczę szlifierską wymienić najpóźniej, pracującego łańcucha tnącego. W gdy nie da się już ustawić osłony prze- przypadku uszkodzenia lub przecięcia ciwiskrowej i uchwytu obrabianego kabla sieciowego natychmiast wycią- materiału na odstęp maks. 2 mm. gnij wtyczkę z gniazdka. •...
 • Seite 26: Zagrożenia Ogólne

  Montaż Zagrożenia ogólne Uwaga! Niebezpieczeństwo Nawet przy przepisowej obsłudze urzą- obrażeń ciała! dzenia elektrycznego występują tzw. za- grożenia ogólne. W związku z konstrukcją - Należy pamiętać o zapewnieniu i sposobem pracy urządzenia elektryczne- sobie wystarczającej ilości miej- go mogą występować następujące zagro- sca do pracy i o niestwarzaniu żenia ogólne: zagrożeń...
 • Seite 27: Montaż I Regulacja Uchwytów Do Mocowania Obrabianego Materiału

  Obsługa Montaż i regulacja uchwytów do moco- Uwaga! Niebezpieczeństwo wania obrabianego zranienia! materiału - Przed rozpoczęciem jakichkol- 1. Przykręcić do urządzenia uchwy- wiek czynności i prac przy urzą- ty do mocowania obrabianego dzeniu wyjmij wtyczkę z gniazd- materiału (6/18). ka sieciowego. Możliwe jest ustawienie krążka - Używaj tylko ściernic i akceso- taśmy w 2 pozycjach (patrz...
 • Seite 28: Włączanie I Wyłączanie

  Szlifowanie z tarczą - Urządzenie wolno włączyć do- szlifierską piero po jego pewny przymoco- waniu do podstawy roboczej. Strzałka na osłonie ochronnej ( W czasie pracy urządzenia 3) wskazuje kierunek obrotu tarczy dłonie należy trzymać z dala szlifierskiej. od tarczy i taśmy szlifierskiej. Niebezpieczeństwo zranienia.
 • Seite 29: Wymiana Tarczy Szlifierskiej

  na dół i wyjąć taśmę szlifierską • Nie stosować żadnych oddziel- (10) nych tulei redukcyjnych ani ada- 4. Włożyć nową taśmę szlifierską pterów, aby dopasować tarcze (10) centralnie na górny (20a) i szlifierskie z za dużym otworem. • Nie używać pił. dolny (20b) krążek toczny i zwol- nić...
 • Seite 30: Oczyszczanie I Konserwacja

  Oczyszczanie i 6. Założyć nową tarczę szlifierską (19) i kołnierz mocujący i przy- konserwacja kręcić ręką nakrętkę tarczy szli- fierskiej (19a) w kierunku prze- Przed każdym ustawieniem, czyn- ciwnym do ruchu wskazówek nością konserwacyjną i naprawą zegara. wyjmuj wtyczkę sieciową z gniazd- 7.
 • Seite 31: Konserwacja

  Usuwanie i ochrona Konserwacja środowiska • Urządzenie nie wymaga konserwacji. Przekaż urządzenie, jego akcesoria i opa- Przechowywanie kowanie do zgodnej z przepisami o ochro- urządzenia nie środowiska naturalnego utylizacji. • Przechowuj urządzenie w suchym, za- Urządzeń elektrycznych nie należy bezpieczonym przed pyłem i niedostęp- wyrzucać...
 • Seite 32: Poszukiwanie Błędów

  Poszukiwanie błędów Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności i prac przy urządzeniu wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego. Problem Możliwa przyczyna Sposób usunięcia problemu Sprawdzić gniazdo wtykowe, kabel Brak napięcia sieciowego zasilający, przewodzenie, wtyk sieciowy, w razie potrzeby zlecić na- Reaguje bezpiecznik instalacji prawę w punkcie napraw urządzeń domowej Urządzenie nie uru- elektrycznych.
 • Seite 33: Gwarancja

  Gwarancja Zakres gwarancji Urządzenie wyprodukowano z zacho- Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, waniem staranności zgodnie z surowymi na zakupione urządzenie otrzymują Pań- normami jakościowymi i dokładnie spraw- dzono przed wysyłką. stwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu przysłu- gują...
 • Seite 34: Serwis Naprawczy

  Service-Center • W przypadku wystąpienia usterek lub innych wad prosimy o skontaktowanie Serwis Polska się z wymienionym niżej działem serwi- sowym telefonicznie lub mailowo. Uzy- Tel.: 22 397 4996 skają Państwo wówczas szczegółowe E-Mail: grizzly@lidl.pl IAN 113076 informacje na temat realizacji reklama- cji.
 • Seite 35: Bevezetö

  Tartalom Bevezetö Bevezetö ........35 Gratulálunk az Ön által megvásárolt új Rendeltetés ........35 berendezéshez. Ezzel egy kiváló minőségű Általános leírás ......36 termék mellett döntött. Szállítási terjedelem .......36 A jelen készülék minőségét a gyártás Működésleírás .......36 alatt ellenőrizték és alávetették egy végső Áttekintés ........36 ellenőrzésnek.
 • Seite 36: Általános Leírás

  Áttekintés A készülék felnőttek általi használatra ter- veztetett. 16. életévüket betöltött fiatal korúak a készüléket csak felügyelet mellett 1 szikrafogó (kétrészes) használhatják. 2 beállítócsavar a szikrafogóhoz A gyártó nem felel a rendeltetésellenes 3 csiszolókorong védőburkolata használatból vagy a hibás kezelésből ere- 4 motorház dő...
 • Seite 37: Műszaki Adatok

  Műszaki adatok A megadott lengésemissziós értéket egy szabvány vizsgálati módszerrel mérték és Névleges bemeneti egy elektromos szerszám másikkal való ösz- feszültség ......230 V~, 50 Hz szehasonlításához lehet használni. A megadott lengésemissziós értéket a Teljesítményfelvétel .......240 W (S2 30 min)* kitettség bevezető...
 • Seite 38: Szimbólumok És Ábrák

  Szimbólumok és ábrák Az utasításban található szimbólumok A készüléken található képjelek Veszélyre figyelmeztető jel a személyi sérülések és anyagi Figyelem! károk elkerülése érdekében. Sérülésveszély forgó szerszám mi- att! A kezeit tartsa távol. Tilalmi jel (a felkiáltó jel helyett a tilalom magyarázata) a károk elhárí- Fennáll az áramütés veszélye! tására vonatkozó...
 • Seite 39 célokra, amelyre azt nem ter- szerszámhoz vagy a vezetékhez. Tartsa vezték. Ne használja a kábelt a dugó őket távol a munkaterületétől • Tárolja biztonságosan az elekt- csatlakozó lajzatból való kihúzására. romos szerszámait. A használaton Védje a kábelt hőtől, olajtól és éles pe- remektől.
 • Seite 40: További Biztonsági Utasítások

  • Használjon hosszabbító vezeté- műhelyben ki kell cseréltetni. Sérülés- ket kültéren. A szabadban csak az veszély áll fenn. • Figyelem! Más elektromos szerszámok arra kijelölt és megfelelően megjelölt hosszabbító kábelt használja. és már tartozékok használata Önre néz- • Legyen figyelmes, ügyeljen arra, ve sérülésveszélyt jelenthet.
 • Seite 41: Maradék Rizikó

  hogy a méretek illenek a készülékhez. • Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a • Csak olyan csiszolókorongot használ- hálózati csatlakozót jon, amelynek a feltüntetett fordulat- egy blokkolt szerszám kioldásához, száma legalább olyan magas, mint a ha a csatlakozó kábel sérült vagy készülék adattábláján megadott érték.
 • Seite 42: Összeszerelés

  Összeszerelés Munkadarab-támasz felszerelése/beállítása Vigyázat! Sérülésveszély! - Ügyeljen arra, hogy elegendő 1. Csavarozza a munkadarab-táma- helye legyen a munkavégzéshez, szokat (6/18) a készülékre.2 po- és ne veszélyeztessen más sze- zíció (lásd A + B) lehetséges a mélyeket. szalagtárcsához. - Mindig megfelelő hosszúságú és 2.
 • Seite 43: Kezelés

  Kezelés A készülék működése köz- ben, tartsa távol a kezeit a Figyelem! Sérülésveszély! csiszolókorongtól és a csiszo- lószalagtól. Fenyegető sérü- - Minden készüléken végzett mun- lésveszély. ka előtt húzza ki a hálózati csat- lakozó dugót. Be- és kikapcsolás - Használja csak a gyártó által ajánlott csiszolótárcsákat és tartozékokat.
 • Seite 44: Csiszolás A Csiszolókoronggal

  Csiszolás a csiszolókoronggal és szerelje fel a csiszolószalag- burkolatot (12). A védőburkolaton lévő nyíl ( 3) a Szalagmeghajtó beállítása: csiszolókorong forgási irányát jelzi. 6. Lazítsa meg a beállítócsavar • Helyezze a munkadarabot a munkada- (21) csavaranyát (21a) egy csa- rab-támaszra ( 18) és vezesse lassan varkulccsal.
 • Seite 45: Tisztítás És Karbantartás

  • A csiszoló eszközök rögzítéséhez 7. Csavarozza vissza a csiszolóko- csak a mellékelt rögzítő karimá- rong-burkolatot (16). kat szabad használni. A rögzítő 8. Állítsa be a szikrafogót ( 1) és karima és a csiszoló szerszám a munkadarab-támaszt ( közötti rétegnek rugalmas anyag- oly módon, hogy távolságuk a ból, pl.
 • Seite 46: Tisztítás

  Tárolás zult, kopott vagy sérült alkotóelemek, vala- mint a csavarok és az egyéb alkotóelemek megfelelő elhelyezkedése tekintetében. • A készülék tárolása száraz és portól Ellenőrizze főként a köszörűkorongot ( védett, gyermekek által el nem érhető 19). A sérült alkatrészeket cserélje ki. helyen történjen.
 • Seite 47: Jótállási Tájékoztató

  Állványos szalagcsiszoló IAN 113076 A termék típusa: A termék azonosításra alkalmas részeinek meg- határozása: PSBS 240 B2 A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: Szerviz Magyarország Grizzly Tools GmbH & Co. KG Tel.: 0640 102785 Stockstädter Straße 20...
 • Seite 48 A jótállás ideje alatt a fogyasztó kérheti a termék kijavítását, kicserélését, vagy ha a termék nem javítható vagy cserélhető, árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződés- től és visszakérheti a vételárat. Ha a forgalmazó, vagy szerviz a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgal- mazó...
 • Seite 49: Pótalkatrészek/Tartozékok

  Pótalkatrészek/Tartozékok Pótalkatrészeket és tartozékokat az alábbi honlapon rendelhet: www.grizzly-service.eu Ha nincs internete, úgy telefonon hívja fel szerviz-központunkat (lásd 47. oldal). Tartsa készenlétben a megfelelő rendelési számot. Poz. Poz. Megnevezés Cikk-sz Használati Robbantott utasítás ábra Set 3 Szikrafogó beállítócsavar 91103042 Csiszolószalag 91103044 Csiszolószalag, 5 db-os csomag 91103046...
 • Seite 50: Hibakeresés

  Hibakeresés A készüléken végzett minden munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozó dugót. Probléma Lehetséges ok Hibaelhárítás Ellenőrizze az aljzatot, a háló- zati kábelt, a vezetéket, a háló- Nincs hálózati feszültség zati csatlakozót, szükség esetén Házi biztosíték reagál villanyszerelő szakemberrel ja- A készülék nem víttassa meg, ellenőrizze a házi indul...
 • Seite 51: Predgovor

  Kazalo Predgovor Predgovor ........51 Čestitke ob nakupu vaše nove naprave. Namen uporabe ......51 Odločili ste se za visokokakovosten izde- Splošni opis .......52 lek. Obseg dobave ......52 Kakovost naprave je bila preverjena med Opis delovanja ......52 postopkom proizvodnje in pri končnem Pregled .........52 preverjanju, s čimer je zagotovljeno pravil- Tehnični podatki ......53...
 • Seite 52: Splošni Opis

  Splošni opis Pregled Slike najdete na prednji in za- 1 Zaščita pred iskrenjem (dvodelna) dnji strani pokrova. 2 Nastavitveni vijak za zaščito pred iskrenjem Obseg dobave 3 Zaščitni pokrov brusilne plošče 4 Ohišje motorja Orodje vzemite iz embalaže in preverite, 5 Zvezdasta matica za namestitev ali je popolno.
 • Seite 53: Tehnični Podatki

  Tehnični podatki Opozorilo: Vrednost vibracij med dejansko Nazivna vhodna napetost . 230 V ~, 50 Hz uporabo se lahko razlikuje od nave- Nazivna moč ..240 W (S2:30 min)* dene vrednosti, odvisno od načina Zaščitni razred ........I uporabe električnega orodja. Vrsta zaščite ........
 • Seite 54: Splošna Varnostna Opozorila

  Varnostna opozorila/simboli na bljajte v vlažnem ali mokrem okolju. orodju Vstop vode v električno orodje pove- čuje nevarnost električnega udara. Pozor! Poskrbite za dobro osvetlitev delov- nega mesta. Nevarnost poškodb zaradi vrteče- Električnega orodja ne uporabljajte ga se orodja! Ne približujte rok. v okolju, kjer obstaja nevarnost po- žara ali eksplozije.
 • Seite 55 ta, saj jih lahko zagrabijo premikajo- Redno preverjajte podaljševalni ka- bel in ga zamenjajte, če je poškodo- či se deli orodja. Pri delu na prostem priporočamo van. uporabo obutve, ki ne drsi. Ročaji naj bodo vedno suhi, čisti in nemastni. Če imate dolge lase, uporabite mre- •...
 • Seite 56: Nadaljnji Varnostni Predpisi

  ne zatikajo oziroma ali kakšen del nega udara! orodja ni poškodovan. Za zagotovi- • Da preprečite nevarnosti, mora vtič ali tev brezhibnega delovanja morajo priključni kabel vedno zamenjati pro- biti vsi deli pravilno vgrajeni in izpol- izvajalec orodja ali njegova servisna služba.
 • Seite 57: Druga Tveganja

  ploščo in zaščito pred iskrenjem ter jih uporabljate dlje časa oziroma ga ne ne približujte zaščitnim pokrovom. Ne- uporabljate in vzdržujte pravilno. varnost zmečkanin. • Vrtečih se delov orodja iz funkcijskih ra- Opozorilo! Električno orodje med zlogov ni mogoče zakriti. Zato ravnajte delovanjem ustvarja elektroma- premišljeno in dobro držite obdelova- gnetno polje.
 • Seite 58: Namestitev/Nastavitev Nastavkov Za Obdelovanec

  Uporaba ploščo (19) in zaščito pred iskre- njem znašal največ 2 mm (glejte Pozor! Nevarnost poškodb! majhno sliko). - Preden se lotite kakršnegakoli Nastavitev zaščite pred iskrenjem dela z napravo, izvlecite vtič iz redno prilagajajte glede na obrabo vtičnice. brusilne plošče (razmik naj bo naj- - Uporabljajte samo brusilne kolute več...
 • Seite 59: Vklop In Izklop

  Ko orodje deluje, se z ro- • Namestite obdelovanec na nastavek kama ne približujte brusilni za obdelovanec ( 18) in ga pod že- plošči in brusilnemu traku. lenim kotom počasi približajte brusilni Obstaja nevarnost poškodb. plošči 19). Vklop in izklop •...
 • Seite 60: Menjava Brusilne Plošče

  Nastavitev teka traku: Izklopite orodje in izvlecite vtič iz 6. Odvijte matico (21a) nastavi- vtičnice. tvenega vijaka (21) z očesnim Počakajte, da se orodje ohladi. ključem. Natančnost teka traku nastavite na nastavitvenem vijaku Med menjavo brusilne plošče nosite (21) z izvijačem. zaščitne rokavice, da preprečite 7.
 • Seite 61: Čiščenje In Vzdrževanje

  Vzdrževanje 9. Poskusni tek Pred prvo uporabo in po vsaki menjavi brusilnega koluta opravite vsaj 30-se- • Naprava ne potrebuje vzdrževanja. kundni poskusni tek brez obremenitve. Takoj izklopite orodje, če se kolut ne vrti Shranjevanje ravno, če se pojavljajo nezanemarljivi tresljaji ali neobičajni zvoki.
 • Seite 62: Nadomestni Deli/Pribor

  Nadomestni deli/Pribor Nadomestni deli in pribor so na voljo na spletni strani www.grizzly-service.eu Če nimate dostopa do spleta, pokličite servisni center (glejte stran 63). Navedite ustre- zno kataloško številko. Pos. Pos. Oznaka Kataloška Navodila Eksplozijska številka za uporabo risba Set 3 Zaščita pred iskrenjem + nastavitveni vijak 91103042 Brusilni trak...
 • Seite 63: Garancijski List

  Grizzly Tools GmbH & Co. KG, Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim Servis Slovenija: Tel.: 080080917 E-Mail: grizzly@lidl.si (Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota) Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Grizzly Tools GmbH & Co. KG, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezuje- mo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanj- kljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oz.
 • Seite 65: Úvod

  Obsah Úvod Úvod.......... 65 Blahopřejeme vám ke koupi vašeho nové- Účel použití ....... 65 ho přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce Obecný popis ......66 kvalitní výrobek. Rozsah dodávky ......66 Kvalita tohoto přístroje byla kontrolována Popis funkce ........66 během výroby a byla provedena také...
 • Seite 66: Obecný Popis

  Přehled beny použitím v rozporu s určeným účelem nebo nesprávnou obsluhou. 1 chránič proti jiskrám (dvoudílný) Obecný popis 2 nastavovací šroub chrániče proti jiskrám Obrázky najdete na přední a 3 ochranný kryt brusného kotouče zadní výklopní straně. 4 kryt motoru 5 hvězdicová...
 • Seite 67: Technické Údaje

  Technické údaje Uvedená hodnota emisí vibrací byla změřena podle normovaného zkušebního Jmenovité vstupní napětí ..230 V~, 50 Hz postupu a může se použít ke srovnání jed- Příkon .....240 W (S2 30 min)* noho elektrického nářadí s jiným. Uvedená hodnota emisí vibrací se může Třída ochrany ........
 • Seite 68: Symboly A Piktogramy

  Symboly a piktogramy Symboly v návodu Symboly na přístroji Výstražné značky s údaji pro zabránění škodám na zdraví anebo věcným škodám. Pozor! Nebezpečí poranění otáčejícím se Příkazové značky (namísto výkřič- nástrojem! Udržujte ruce v dostateč- níku je vysvětlován příkaz) s údaji né...
 • Seite 69 vané elektrické nástroje. Ne- zásuvky. Chraňte kabel před vysokými teplotami, olejem a ostrými hranami. používané elektrické nástroje skladujte • Zajistěte obrobek. K uchycení ob- na suchém vysoko položeném nebo uzamčeném místě mimo dosah dětí. robku používejte sklíčidla nebo svěrá- • Nepřetěžujte elektrické nástro- ky.
 • Seite 70: Další Bezpečnostní Pokyny

  jování zástrčky do zásuvky vypnutý. Hrozí nebezpečí úrazu. • Při práci venku používejte pro- Pozor! Použití jiných nástrojů a jiného • dlužovací kabel. Při práci venku příslušenství pro vás může znamenat používejte pouze takové prodlužovací nebezpečí úrazu. Elektrické nástroje nechejte •...
 • Seite 71: Zbývající Rizika

  jejichž otáčky (vytištěné na kotouči) unaveni nebo jste pod vlivem alkoholu dosahují alespoň hodnoty uvedené na či léků. Práci vždy prokládejte pravi- typovém štítku přístroje. delnými přestávkami. • Před použitím brusný kotouč vizuálně • Vypněte přístroj a vytáhněte síťovou zá- zkontrolujte.
 • Seite 72: Montáž

  Montáž Montáž a nastavení podložek pod obro- Pozor! Nebezpečí poranění! - Dbejte na to, abyste měli dosta- tek místa pro práci a neohrozili 1. Podložky pod obrobek (6/18) ostatní osoby. našroubujte na přístroj. - Přístroj upevněte na pracovní U brusného pásu jsou možné 2 plochu vždy pomocí...
 • Seite 73: Obsluha

  Obsluha Je-li přístroj v provozu, nedo- týkejte se rukama brusného Pozor! Nebezpečí poranění! kotouče ani brusného pásu. Hrozí nebezpečí poranění. - Před jakoukoli prací na přístroji vytáhněte síťovou zástrčku ze zá- Zapnutí a vypnutí suvky. - Používejte pouze výrobcem do- poručené...
 • Seite 74: Broušení Na Brusném Pásu

  požadovaném úhlu k brusnému kotouči (21) šroubovákem. 19). 7. Brusný pás otáčejte rukou, a • Obrobkem pohybujte zlehka sem a ověřte tak běh pásu. tam, abyste dosáhli optimálního výsled- 8. Matici (21a) opět dotáhněte. ku broušení. Brusný kotouč se tak rovno- Výměna brusného kotouče měrně...
 • Seite 75: Čištění A Údržba

  Při výměně brusného kotouče noste když kotouč běží nepravidelně, pokud ochranné rukavice, abyste se nepo- se vyskytují značné vibrace nebo jsou řezali. slyšet neobvyklé zvuky. Čištění a údržba 1. Sejměte kryt proti jiskrám ( 1) (viz část „Montáž a nastavení chrániče proti jiskrám“).
 • Seite 76: Skladování

  Skladování Odklízení a ochrana okolí • Přístroj uchovávejte na suchém místě chráněném proti prachu, a mimo do- Přístroj, příslušenství a obal odevzdejte v sah dětí. souladu s požadavkami na ochranu život- • Skladujte brusné kotouče v suchu ního prostředí do recyklační sběrny. postavené...
 • Seite 77: Hledání Chyb

  Hledání chyb Před jakoukoli prací na přístroji vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Problém Možná příčina Odstranění chyb Zkontrolujte elektrickou zástrčku, napájecí kabel, vedení, síťovou Chybí síťové napětí. zásuvku, popř. nechte domovní Zareagovala domovní pojistka. pojistku opravit kvalifikovaným Zařízení se neroz- elektrikářem. běhne. Zapínač/vypínač...
 • Seite 78: Záruka

  Záruka Záruční oprava se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se netýká Vážení zákazníci, dílů výrobku, které jsou vystaveny normál- Na tento přístroj poskytujeme 3letou záru- nímu opotřebení, a lze je považovat za spotřební materiál (např. brousící kotouče, ku od data zakoupení.
 • Seite 79: Opravna

  Service-Center servisem, s připojením dokladu o kou- pi (pokladní stvrzenky) a po uvedení, v Servis Česko čem závada spočívá a kdy k ní došlo, přeposlat bez platby poštovného na Tel.: 800143873 vám sdělenou adresu příslušného ser- E-Mail: grizzly@lidl.cz IAN 113076 visu.
 • Seite 80: Úvod

  Obsah Úvod Úvod..........80 Gratulujeme Vám k zakúpeniu Vášho Spôsob využitia ......80 nového prístroja. Tým ste sa rozhodli pre Všeobecné pokyny .....81 kvalitný produkt. Rozsah dodávky ......81 Tento prístroj bol počas výroby testovaný Popis funkcie .........81 na kvalitu a podrobený výstupnej kontrole. Prehľad .........81 Tým je zabezpečená...
 • Seite 81: Všeobecné Pokyny

  Prehľad mi. Mladiství nad 16 rokov môžu nástroj používať len pod dozorom. Výrobca neručí za poškodenia, ku ktorým 1 Ochrana pred iskrami (dvojdielna) došlo pri nesprávnom použití alebo ne- 2 Nastavovacia skrutka ochrany správnou obsluha. pred iskrami 3 Ochranný kryt brúsneho kotúča Všeobecné...
 • Seite 82: Technické Údaje

  Technické údaje Uvedená emisná hodnota vibrácií bola nameraná podľa normovanej skúšobnej Menovité vstupné napätie .. 230 V~, 50 Hz metódy a môže byť použitá na porovnanie Príkon ....240 W (S2 30 min)* jedného elektrického prístroja s druhým. Uvedená emisná hodnota vibrácií môže Ochranná...
 • Seite 83: Symboly A Grafické Znaky

  Symboly a grafické znaky Symboly v návode Symboly na prístroji Výstražné značky s údajmi pre zabránenie škodám na zdraví alebo vecným ško- Pozor! dám. Ohrozenie otáčajúcim náradím! Nesiahať rukami. Príkazové značky (namiesto výkrič- níka je vysvetľovaný príkaz) s údaj- Nebezpečenstvo zásahu elektric- mi pre prevenciu škôd.
 • Seite 84 • Obrábaný predmet zabezpečte. coviska. • Elektronáradie, ktoré nepoužíva- Upínacie zariadenie alebo zverák po- te, uložte na bezpečnom mieste. užívajte na upevnenie predmetu. Týmto Nepoužívané náradie je potrebné uložiť spôsobom je uchytený pevnejšie ako voľnou rukou. na suchom, vysoko položenom alebo •...
 • Seite 85: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny

  či je vypínač pri zastrčení zástrčky do Existuje nebezpečenstvo poranenia! • Pozor! Použitie iného náradia a iného zásuvky vypnutý. • Vo vonkajšom okolí používajte príslušenstva môže viesť k Vášmu pora- predlžovací kábel. Vo vonkajšom neniu. • Nechajte svoje elektronáradie prostredí používajte iba vhodné a prís- opraviť...
 • Seite 86: Zvyškové Riziká

  vytlačené otáčky sú minimálne tak veľ- ný alebo po použití alkoholu alebo liekov. ké, ako tie čo sú uvedené na typovom Vždy si včas vložte prestávku v práci. štítku zariadenia. • Vypnite zariadenie a vytiahnite sieťovú • Pred používaním vizuálne skontrolujte zástrčku brúsny kotúč.
 • Seite 87: Montáž

  Montáž Opierky obrobku montáž/nastavenie Pozor! Nebezpečenstvo zranenia! 1. Priskrutkujte opierky obrobku - Dbajte na to, aby ste pri práci (6/18) na zariadenie. mali dostatok miesta a aby ste Pre brúsny pás sú možné 2 polo- neohrozili iné osoby. hy (viď A + B).
 • Seite 88: Obsluha

  Obsluha Keď zariadenie je v prevádz- ke, nemajte ruky na brúsnom Pozor! Nebezpečenstvo pora- kotúči a na brúsnom páse. Je nenia! nebezpečenstvo poranenia. - Pred začatím akýchkoľvek prác Zap- a vypnutie na prístroji vytiahnite zástrčku zo zásuvky. - Používajte iba výrobcom odporú- Dbajte na to aby napätie zodpo- čané...
 • Seite 89: Brúsenie Brúsnym Pásom

  požadovanom uhle na brúsny kotúč kľúčom. Presnosť chodu pásu 19). nastavte otáčaním nastavovacej • Pohybujte obrábaným predmetom mier- skrutky (21) skrutkovačom. ne tam a späť, aby ste dosiahli optimál- 7. Skontrolujte chod pásu, pričom pás otáčajte ručne. ny výsledok brúsenia. Brúsny kotúč sa tak rovnomerne opotrebuje.
 • Seite 90: Čistenie A Údržba

  Čistenie a údržba Pri výmene brúsneho kotúča noste ochranné rukavice, aby ste zabránili porezaniu. Pred akýmkoľvek nastavovaním, údržbou alebo opravou, vytiahnite 1. Odoberte ochranu pred iskrami sieťovú zástrčku zo zásuvky. 1) (viď „Ochrana proti iskrám Práce, ktoré nie sú uvedené montáž/nastavenie“).
 • Seite 91: Uskladnenie

  Uskladnenie Odstránenie a ochrana životného prostredia • Prístroj uschovávajte na suchom a bez- prašnom mieste a mimo dosahu detí. Prístroj, príslušenstvo a obal odovzdajte v • Brúsne kotúče sa majú uskladňovať su- súlade s požiadavkami na ochranu život- ché a postavené na hranu a nesmú sa ného prostredia do recyklačnej zberne.
 • Seite 92: Zisťovanie Závad

  Zisťovanie závad Pred začatím akýchkoľvek prác na prístroji vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Problém Možná príčina Odstránenie poruchy Skontroluje sa sieťová zásuvka, Nie je sieťové napätie sieťový kábel, vedenie, sieťová zástrčka, v prípade potreby elek- Reagovala domová poistka Zariadenie sa ne- trikár skontroluje domovú poistku. spustí...
 • Seite 93: Záruka

  Záruka Záruka sa týka materiálových alebo výrob- ných chýb. Táto záruka sa nevzťahuje na Vážená zákazníčka, vážený zákazník, diely produktu, ktoré sú vystavené normál- Pre tento prístroj platí záruka 3 roky od nemu opotrebeniu a preto sa môžu pova- žovať za opotrebované diely (napr. brúsny dátumu zakúpenia.
 • Seite 94: Servisná Oprava

  Service-Center o zakúpení (pokladničný doklad) a s údajmi, v čom chyba spočíva a kedy Servis Slovensko vznikla, zaslať bez poštovného na adre- su servisu, ktorá vám bude oznámená. Tel.: 0850 232001 Pre zabránenie dodatočných nákladov E-Mail: grizzly@lidl.sk IAN 113076 a problémov pri prevzatí použite len tú adresu, ktorá...
 • Seite 95: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........95 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......95 ein hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ... 96 Dieses Gerät wurde während der Pro- Lieferumfang........96 duktion auf Qualität geprüft und einer Funktionsbeschreibung ....96 Endkontrolle unterzogen.
 • Seite 96: Allgemeine Beschreibung

  Funktionsbeschreibung Das Gerät ist für den Einsatz im Heimwer- kerbereich bestimmt. Es wurde nicht für den gewerblichen Dauereinsatz konzipiert. Der Standbandschleifer ist ein Kombigerät, Das Gerät ist zum Gebrauch durch Er- ausgestattet mit einer Schleifscheibe und ei- wachsene bestimmt. Jugendliche über nem justierbaren Schleifband.
 • Seite 97: Technische Daten

  Technische Daten Der angegebene Schwingungsemissions- wert ist nach einem genormten Prüfver- Nenneingangsspannung ...230 V~, 50 Hz fahren gemessen worden und kann zum Leistungsaufnahme ...240 W (S2 30 min)* Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden. Schutzklasse ......... I Schutzart........IP 20 Der angegebene Schwingungsemissi- Bemessungs- onswert kann auch zu einer einleitenden...
 • Seite 98: Symbole Und Bildzeichen

  Symbole und Bildzeichen Symbole in der Betriebsanleitung: Bildzeichen auf dem Gerät: Gefahrenzeichen mit Anga- ben zur Verhütung von Perso- nen- oder Sachschäden. Achtung! Verletzungsgefahr durch sich dre- Gebotszeichen (anstelle des Ausru- hendes Werkzeug! Halten Sie Ihre fungszeichens ist das Gebot erläu- Hände fern.
 • Seite 99 Elektroherden, Kühlgeräten). zungen durch Funken oder Schleifpar- • Halten Sie andere Personen fern. tikel entstehen. Lassen Sie andere Personen, insbeson- - Verwenden Sie bei stauberzeugenden dere Kinder, nicht das Elektrowerkzeug Arbeiten eine Atemmaske. • Schließen Sie die Staubabsaug- oder das Kabel berühren. Halten Sie sie Einrichtung an.
 • Seite 100 gungen. lassen Sie dieses bei Beschädigung Damit wird sichergestellt, dass die Si- von einem anerkannten Fachmann erneuern. cherheit des Elektrowerkzeuges erhalten - Kontrollieren Sie Verlängerungslei- bleibt. - Vor weiterem Gebrauch des Elek- tungen regelmäßig und ersetzen Sie diese, wenn sie beschädigt sind. trowerkzeugs müssen Schutzvorrich- - Halten Sie die Handgriffe trocken, tungen oder leicht beschädigte Teile...
 • Seite 101: Weiterführende Sicherheitshinweise

  Weiterführende Stellen Sie den Funkenschutz periodisch Sicherheitshinweise nach, um den Verschleiß der Schleifschei- be auszugleichen (Abstand max. 2 mm). • Schließen Sie das Gerät nur an eine • Wechseln Sie die Schleifscheibe spätes- tens aus, wenn der Funkenschutz und die Steckdose mit Fehlerstrom-Schutzeinrich- tung (FI-Schalter) mit einem Bemessungs- Werkstückauflage nicht mehr auf einen fehlerstrom von nicht mehr als 30 mA...
 • Seite 102: Restrisiken

  Montage Restrisiken Achtung! Verletzungsgefahr! Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer - Achten Sie darauf, zum Arbeiten Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren genügend Platz zu haben und können im Zusammenhang mit der Bauwei- andere Personen nicht zu gefähr- se und Ausführung dieses Elektrowerkzeugs den.
 • Seite 103: Gerät Auf Arbeitstisch Verschrauben

  Bedienung Werkstückauflagen montieren/einstellen Achtung! Verletzungsgefahr! 1. Schrauben Sie die Werkstückauf- - Ziehen Sie vor allen Arbeiten an lagen (6/18) an dem Gerät fest. dem Gerät den Netzstecker. Es sind für das Schleifband - Verwenden Sie nur vom Herstel- 2 Positionen (siehe A + B) ler empfohlene Schleifscheiben möglich.
 • Seite 104: Ein- Und Ausschalten

  Schleifen mit der Halten Sie Ihre Hände von der Schleifscheibe und dem Schleifscheibe Schleifband fern, wenn das Gerät in Betrieb ist. Es be- Der Pfeil auf der Schutzhaube steht Verletzungsgefahr. 3) zeigt die Drehrichtung der Schleifscheibe an. Ein- und Ausschalten •...
 • Seite 105: Schleifband Wechseln

  Schleifband wechseln • Vergewissern Sie sich, dass die Maße der Schleifscheibe zum 1. Lockern Sie die 3 Befestigungs- Gerät passen. schrauben (11) und hängen Sie • Benutzen Sie nur einwandfreie die Schleifband-Abdeckung (12) Schleifscheiben (Klangprobe: sie aus. haben beim Anschlagen mit Plas- 2.
 • Seite 106: Reinigung Und Wartung

  Reinigung und Wartung schrauben (11) und nehmen Sie die Schleifband-Abdeckung (12) ab (siehe“Schleifband wech- Ziehen Sie vor jeglicher Einstellung, seln“). Instandhaltung oder Instandsetzung 4. Schrauben Sie die Schleifschei- den Netzstecker. ben-Mutter (19a) im Uhrzeiger- sinn ab, indem Sie die Mutter der Lassen Sie Arbeiten, die nicht in dieser Betriebsanleitung be- gegenüberliegenden Laufrolle des...
 • Seite 107: Lagerung

  Lagerung Entsorgung/ Umweltschutz • Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und staubgeschützten Ort Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa- auf, und außerhalb der Reichweite von ckung einer umweltgerechten Wiederver- Kindern. wertung zu. • Schleifscheiben müssen trocken und hochkant aufbewahrt werden und dür- Elektrogeräte gehören nicht in den fen nicht gestapelt werden.
 • Seite 108: Fehlersuche

  Fehlersuche Ziehen Sie vor allen Arbeiten an dem Gerät den Netzstecker. Gefahr durch elektrischen Schlag! Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Netzkabel, Leitung, Netzspannung fehlt Netzstecker prüfen, ggf. Repara- tur durch Elektrofachmann, Haussicherung spricht an Haussicherung prüfen. Gerät startet nicht Ein-/Ausschalter ( 14) de- fekt Reparatur durch Kundendienst...
 • Seite 109: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 110: Reparatur-Service

  Service-Center zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Tel.: 0800 54 35 111 Reklamation. E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 113076 • Ein als defekt erfasstes Gerät können Sie, nach Rücksprache mit unserem Service Österreich Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 111: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  Translation of the original EC declaration of conformity We hereby confirm that the PSBS 240 B2 series bench grinder with belt sander serial number 201506000001-201506103650 conforms with the following applicable relevant version of the EU guidelines: 2006/42/EC • 2004/108/EC • 2011/65/EU*...
 • Seite 112: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności We

  WE fordítása Niniejszym oświadczamy, Ezennel igazoljuk, hogy a állványos szalagcsiszoló że konstrukcja szlifierka taśmowa typu PSBS 240 B2 sorozat PSBS 240 B2 numer seryjny Sorozatszám 201506000001-201506103650 201506000001-201506103650 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw évtől kezdve a következő vonatkozó EU UE w ich aktualnie obowiązującym brzmi-...
 • Seite 113: Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce

  CE o zhode CE Potvrzujeme tímto, že Týmto potvrdzujeme, že Pásová statická bruska Stojanová pásová brúska konstrukční řady PSBS 240 B2 konštrukčnej rady PSBS 240 B2 Pořadové číslo Poradové číslo 201506000001-201506103650 201506000001-201506103650 odpovídá následujícím příslušným zodpovedá nasledujúcim príslušným smernici- směrnicím EÚ...
 • Seite 114: Prevod Originalne Izjave O Skladnosti Ce

  Prevod originalne izjave o skladnosti CE S tem potrjujemo, da stoječi tračni brusilnik serije PSBS 240 B2 Serijska številka 201506000001-201506103650 ustreza veljavnim verzijam zadevnih smernic Evropske unije. 2006/42/EC • 2004/108/EC • 2011/65/EU* Za zagotavljanje skladnosti so bile navedene sledeče usklajene norme, kot tudi nacio- nalne norme in določila:...
 • Seite 115: Original Ce-Konformitäts- Erklärung

  Original EG Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Standbandschleifer Baureihe PSBS 240 B2 Seriennummer 201506000001-201506103650 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2004/108/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 61029-2-4:2011 •...
 • Seite 117: Exploded Drawing

  Exploded Drawing • Rysunek samorozwijający Robbantott ábra • Eksplozijska risba Rozvinuté náčrtky • Výkres náhradných dielov Explosionszeichnung 2015-05-20_rev02-gs...
 • Seite 118 5c 5b 5a 15 16...
 • Seite 120 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 D-63762 Großostheim Last Information Update · Stan informacji Információk állása · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 04 / 2015 · Ident.-No.: 72037012042015-4 IAN 113076...