Herunterladen  Diese Seite drucken

Dane Techniczne; Warunki Gwarancji - Bomann KM 399 CB Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

UWAGA:
• Nie stosować do czyszczenia drucianej szczotki ani
innych ściernych przyborów.
• Nie stosować ostrych ani żrących środków czyszczą-
cych.
Obudowa silnika
Obudowę silnika czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką z
dodatkiem niewielkiej ilości środka do mycia naczyń.
Misa do mieszania, końcówki mieszające oraz do wyrobu
ciasta
UWAGA:
Końcówek nie można myć w zmywarce. Gorąco oraz żrące
środki czyszczące mogą spowodować wykrzywienie lub
odbarwienie końcówek.
• Części, które miały styczność z jedzeniem należy opłukać
wodą.
• Pozostawić części do dokładnego wysuszenia przed
ponownym montażem.
Akcesoria do miksera
WSKAZÓWKA: Wstępnie czyszczenie
Napełnić pojemnik mieszający do połowy wodą i uruchomić
urządzenie na ok. 10 sekund. Wylać płyn.
OSTRZEŻENIE: Ryzyko obrażeń!
Ostrza w bloku są ostre. Podczas wyjmowania, czyszcze-
nia i montażu poszczególnych części należy zachować
ostrożność.
• Aby dokładnie wymyć naczynie do mieszania, zdejmij go.
• Dzbanek mieszający należy demontować po każdym
użyciu.
• Należy odkręcić przykręcaną podstawę od dzbanka
mieszającego.
• Należy wyjąć blok ostrzy i pierścień uszczelniający z
przykręcanej podstawy.
• Szklany pojemnik dzbanka mieszającego oraz pokrywę
można czyścić w ciepłej kąpieli płuczącej. Następnie
należy opłukać je czystą wodą i wysuszyć.
Pierścień uszczelniający, blok ostrzy i przykręcana podstawa
• Elementy te można jedynie przepłukać krótko gorącą
wodą.
• Po wyczyszczeniu i wysuszeniu wszystkich części,
dzbanek mieszający należy ponownie złożyć, wykonując
czynności w odwrotnej kolejności. W tym celu należy
także zapoznać się z rysunkiem na stronie 4.
48
KM399CB_IM
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie włącza się lub przestaje działać.
Możliwa przyczyna:
Brak zasilania urządzenia.
Rozwiązanie:
- Sprawdź gniazdko elektryczne za pomocą innego
urządzenia.
- Solidnie włóż wtyczkę do kontaktu.
- Sprawdź bezpiecznik sieciowy.
Możliwa przyczyna:
Urządzenie jest wyposażone w wyłączniki bezpieczeństwa.
Zapobiegają one niezamierzonemu uruchomieniu silnika.
Rozwiązanie:
Należy sprawdzić prawidłowe ustawienie
- ramienia obrotowego (3),
- dzbanka mieszającego (1) lub
- pokrywy zabezpieczającej (2)
Możliwa przyczyna:
Urządzenie jest uszkodzone.
Rozwiązanie:
Skontaktuj się z działem obsługi klienta lub ekspertem.

Dane techniczne

Model: .....................................................................KM 399 CB
Zasilanie: .....................................................220 - 240 V~, 50 Hz
Pobór mocy: .................................................................. 1200 W
Klasa ochrony: ........................................................................
Massa netto: .............................................................ok. 5,00 kg
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych
i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bez-
pieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy
niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Warunki gwarancji

Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty
zakupu.
W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni
od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną
do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym
urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wyko-
nania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli
uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.
Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie
wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do
sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu
lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodze-
niem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego,
ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z
miejsca zakupu ponosi reklamujący.
22.02.16

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Kommentare zu diesen Anleitungen

Symbole: 0
Neueste Anmerkung: