Herunterladen  Diese Seite drucken

Instrukcja Obsługi - Bomann KM 399 CB Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Instrukcja obsługi
Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję,
że jego użytkowanie będzie ze sobą niosło wiele korzyści.
Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa są wyraźne
zaznaczone. Należy wziąć je pod szczególną uwagę, aby
uniknąć wypadków i uszkodzeń urządzenia:
OSTRZEŻENIE:
Niebezpieczeństwo dla zdrowia oraz potencjalne ryzyko
obrażeń ciała.
UWAGA:
Oznacza potencjalne zagrożenie urządzenia lub innych
obiektów.
WSKAZÓWKA:
Podświetlone wskazówki oraz informacje.
Ogólne uwagi
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z
kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również
Specjalne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa związa-
OSTRZEŻENIE: Ryzyko obrażeń!
• Przed wymianą akcesoriów lub części dodatkowych, które ruszają
się podczas pracy urządzenie należy wyłączyć i odłączyć od sieci.
• Nie dotykać części ruchomych.
• Noże w naczyniu do mieszania są ostre.
• Przed włączeniem należy sprawdzić, czy wszystkie końcówki ak-
cesoriów zostały prawidłowo zainstalowane i bezpiecznie umiesz-
czone.
• Zawsze odłączać urządzenie od zasilania, kiedy jest pozostawione
bez nadzoru i przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
• Dzieci nie mogą korzystać z urządzenia.
• Trzymać urządzenie i przewód poza zasięgiem dzieci.
• Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
KM399CB_IM
ne z niniejszym urządzeniem
kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urzą-
dzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.
• Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego
celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie
to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalno-
ści gospodarczej.
• Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę
trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego
promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku
nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych
krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi
dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę
natychmiast wyciągnąć wtyczkę (należy ciągnąć za
wtyczkę, nie za przewód).
• Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel
sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy
przestać korzystać z urządzenia.
• Proszę stosować tylko oryginalne akcesori.
• Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swo-
bodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe,
kartony, styropian itp.).
OSTRZEŻENIE:
Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeń-
stwo uduszenia!
43
22.02.16

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Kommentare zu diesen Anleitungen

Symbole: 0
Neueste Anmerkung: