Instrukcja Obsługi - Bestway 62097 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

INSTRUKCJA OBSŁUGI
OSTRZEŻENIE: PRZED UŻYCIEM PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE
UWAGA: W CELU UNIKNIĘCIA PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
NIE WYSTAWIAĆ POMPY NA DZIAŁANIE WODY LUB DESZCZU.
OSTRZEŻENIE:
1. Stosować pompę tylko z właściwym napięciem zasilania - 12 V.
2. Czas pracy silnika nie powinien przekraczać 10 minut. Użytkownik powinien pomiędzy
kolejnymi okresami pracy, pozostawić silnik wyłączony na 10 minut celem ostygnięcia.
3. W czasie eksploatacji uważać, aby króćce pompujący i opróżniający były czyste.
4. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.
5. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby z
ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi lub z brakiem
doświadczenia i wiedzy, tylko jeśli zapewniony jest im nadzór lub instrukcje dotyczące
użytkowania sprzętu w sposób bezpieczny I rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci
nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie oraz konserwacja nie może być
wykonywana przez dzieci bez nadzoru. (Dla rynku UE)
Osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej i umysłowej oraz
osoby nieposiadające dostatecznej wiedzy albo wystarczającego doświadczenia mogą
używać tego urządzenia tylko pod opieką lub pod warunkiem, że zostały poinstruowane,
przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo, o bezpiecznym sposobie używania
urządzenia. Dzieci powinny być nadzorowane w celu upewnienia się, że nie bawią się tym
produktem. (Dla rynku innego niż UE)
6. Zasilać tylko napięciem SELV.
UWAGA 1: Nie wszystkie zawory nadają się do spuszczania powietrza za pomocą pompy,
w przypadku niektórych zaworów jednostronnych powietrze można spuścić tylko ręcznie.
UWAGA 2: Niektóre produkty Bestway wyposażone są w specjalny wewnętrzny zawór
uszczelniający, który zapobiega wyciekowi powietrza. Zaleca się spuszczać powietrze z tych
produktów po prostu odkręcając zawór, zamiast spuszczać powietrze za pomocą pompy.
Znaczenie symbolu przekreślonego śmietnika na kółkach:
Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych jako niesortowalne śmieci komunalne, korzystaj z
oddzielnych pojemników przeznaczonych na ich zbieranie. Skontaktuj się z samorządem
lokalnym w sprawie uzyskania informacji o dostępności urządzeń do zbierania tych odpadów.
Jeżeli urządzenia
elektryczne zbierane są w
dołach lub wysypiskach śmieci,
niebezpieczne substancje mogą
przedostać się do wody gruntowej i w ten
sposób dostać się do łańcucha
pokarmowego, powodując uszczerbek na
zdrowiu lub złe samopoczucie. W razie
wymiany starych urządzeń na nowe,
sprzedawca detaliczny jest prawnie
zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia
waszego zużytego sprzętu do utylizacji.
S-S-006091/14x21cm/62097/车用电动气泵说明书/JS-YF-2017-B-03136/波
INSTRUKCJI. ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
Przełącznik
Otwór do Pompowania
Złączka
Otwór do Spuszczania Powietrza
17
Wtyczka Samochodowa

Werbung

loading

Inhaltsverzeichnis