Uputstvo Za Upotrebu - Bestway 62097 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

NAPOMENA: PAŽLJIVO PROČITAJTE PRE UPOTREBE I SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA.
OPREZ: DA IZBEGNETE RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NE IZLAŽITE VODI ILI KIŠI.
UPOZORENJE:
1. Pumpu koristite samo sa odgovarajućom utičnicom- 12V.
2. Motor ne bi trebao raditi duže od 10 minuta. Korisnik bi trebao pustiti da se motor
ohladi 10 minuta prije ponovne upotrebe.
3. Priključci za napajanje treba uvek da budu čisti tokom upotrebe.
4. Proizvod treba odložiti na suvo mesto.
5. Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i više i osobe sa ograničenim fizičkim,
mentalnim i osetilnim mogućnostima ili osobe bez iskustva i znanja ako su pod
nadzorom ili im je objašnjena upotreba aparata na siguran način i ako razumeju
moguće opasnosti. Deca se ne smeju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne
smeju obavljati deca bez nadzora. (Za EU tržište)
Ovaj proizvod nije namenjen za osobe (uključujući decu) za smanjenim fizičkim,
čulnim ili psihičkim sposobnostima, ili kojima manjka iskustva ili znanja, osim ako su
pod nadzorom ili su im data uputstva za korištenje proizvoda od strane osobe
odgovorne za njihovu sigurnost. Deca trebaju biti pod nadzorom da se osigura da se
ne igraju sa ovim uređajem. (Za tržište koje nije EU)
6.
Mora da se napaja isključivo putem sigurnosnog malog napona (SELV).
NAPOMENA 1: Neki vazdušni ventili se ne mogu izduvati pomoću pumpe,
neki jednosmerni ventili zahtevaju ručno izduvavanje.
NAPOMENA 2: Neki Bestway proizvodi imaju poseban hermetički sigurnosni
ventil, da se izbjegne puštanje vazduha. Preporučujemo da izduvate ove
proizvode prosto odvrćući ventil umjesto izduvavanja pomoću pumpe.
Značenje prekrižene kante na točkiće:
Ne bacajte električne uređaje na nesortirani lokalni otpad, koristite druge sisteme skupljanja
otpada. Kontaktirajte lokalnu upravu za informacije u vezi sistemima skupljanja otpada. Ako
se električni uređaji bace na
otpad, opasne materije
mogu iscuriti u vodu i ući u ishranu,
narušavajući vaše zdravlje i dobrobit.
Kada mijenjate stare uređaje za nove,
dobavljač je zakonski obavezan da
uzme vaš stari uređaj besplatno.
S-S-006091/14x21cm/62097/车用电动气泵说明书/JS-YF-2017-B-03136/塞尔维亚
Priključak za naduvavanje
Adapter
Priključak za izduvavanje
Prekidač
27
Priključak za automobile

Werbung

loading

Inhaltsverzeichnis