Návod Na Použitie - Bestway 62097 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

NÁVOD NA POUŽITIE
POZNÁMKA: PRED POUŽITÍM SI HO STAROSTLIVO PREČÍTAJTE A TENTO NÁVOD SI ODLOŽTE.
POZOR: ABY STE ZABRÁNILI RIZIKU PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE
VODE ANI DAŽĎU.
VÝSTRAHA:
1. Čerpadlo používajte iba s využitím sieťovej zásuvky s vhodným napätím 12 V.
2. Motor by nemal bežať dlhšie ako 10 minút. Medzi použitiami by obsluha mala nechať
motor 10 minút vychladnúť.
3. Otvory na nafúknutie a vyfúknutie musia byť pri používaní udržovať v čistote.
4. Výrobok je treba skladovať na suchom mieste.
5. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými,
zmyslovými či mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú
pod dozorom, či pokiaľ im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania
spotrebiča, a pokiaľ chápu súvisiace riziká. Deti by sa so spotrebičom nemali hrať.
Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru. (Pre trh EU)
Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými
fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí,
pokiaľ nie sú pod dozorom alebo pokiaľ im neboli poskytnuté pokyny na používanie
spotrebiča osobou zodpovednou za och bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby
bolo zabezpečené, že sa s týmto spotrebičom nebudú hrať. (Pre trh iné ako EU)
6. Musí byť napájaný bezpečným extra nízkym napätím.
POZNÁMKA 1: Pumpička nedokáže vypustiť všetky vzduchové ventily,
niektoré jednosmerné ventily vyžadujú manuálne vypustenie.
POZNÁMKA 2: Niektoré položky Bestway sú vybavené špeciálnym
vzduchotesným vnútorným bezpečnostným ventilom, ktorý bráni únikom
vzduchu. Tieto položky odporúčame vypúšťať jednoducho vyskrutkovaním
ventilu namiesto vypúšťania s pomocou pumpičky.
Význam symbolu prečiarknutého odpadkového koša s kolieskami:
Elektrické spotrebiče nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu, využite
služby zariadení triedeného odpadu. O informácie o dostupných systémoch zberu sa
informujte u vašich miestnych orgánov. V prípade uloženia elektrických spotrebičov do
zeme či na skládky môže
dôjsť k uvoľneniu nebez-
pečných látok do
podzemných vôd a ich preniknutiu do
potravinového reťazca, čím sa môže
poškodiť vaše zdravie a dobré životné
podmienky. Pri výmene starého
spotrebiča za nový je maloobchodník
zo zákona povinný prevziať späť starý
spotrebič na likvidáciu minimálne
bezplatne.
S-S-006091/14x21cm/62097/车用电动气泵说明书/JS-YF-2017-B-03136/斯洛伐克
Nafukovací otvor
Adaptér
Vyfukovací otvor
Spínač
16
Zástrčka do auta

Werbung

loading

Inhaltsverzeichnis