Návod K Použití - Bestway 62097 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

NÁVOD K POUŽITÍ
INFORMACE: PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A ULOŽTE TYTO POKYNY.
UPOZORNĚNÍ: V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM
VAROVÁNÍ:
1. Čerpadlo připojujte pouze k zásuvce 12 V ss.
2. Doba chodu motoru nesmí překročit 10 minut. Poté je nutno nechat motor 10 minut
chladnout.
3. Nafukovací a vyfukovací otvory nesmí být během provozu ucpány.
4. Produkt skladujte v suchu.
5. Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními
schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, smí zařízení používat
pouze pod dohledem nebo podle pokynů osoby, která může zaručit bezpečné použití a
zná související rizika. Nenechávejte děti, aby si se zařízením hrály. Čištění a
uživatelem zajišťovanou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. (Pro trh EU)
Tento produkt není určen k užívání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi, s výjimkou případů, že jsou pod dozorem
nebo byly informovány o používání produktu osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti musí být pod dohledem, aby si s tímto přístrojem nehrály. (Pro trhy mimo EU)
6. Smí se používat pouze zdroj SELV.
POZNÁMKA 1: Toto čerpadlo nedokáže vypustit některé vyfukovací ventily;
některé jednosměrné ventily je nutno vypustit ručně.
POZNÁMKA 2: Některé výrobky Bestway jsou vybaveny speciálními vnitřními
ventily bránícími úniku vzduchu. U těchto výrobků doporučujeme vypuštění
prostým vyšroubováním ventilu místo vypouštění čerpadlem.
Význam symbolu přeškrtnuté popelnice:
Použitá elektrická zařízení nepatří do běžného domovního odpadu, likvidujte je na k
tomu určených sběrných místech. Informace o provozovaných sběrných místech vám
poskytnou místní úřady. Při
likvidaci elektrických
zařízení na skládkách hrozí
únik nebezpečných látek do spodních
vod a jejich následné proniknutí do
potravního řetězce, což může ohrozit
vaše zdraví. Při obměně zařízení je
prodávající ze zákona povinen zdarma
odebrat zpět staré zařízení a zajistit
jeho likvidaci.
S-S-006091/14x21cm/62097/车用电动气泵说明书/JS-YF-2017-B-03136/捷克
NEVYSTAVUJTEVODĚ NEBO DEŠTI.
Spínač
Nafukovací otvor
Adaptér
Vyfukovací otvor
12
Kabel do automobilu

Werbung

loading

Inhaltsverzeichnis