Parkside PMFW 200 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
MULTI-FUNCTION
TooL
PMFW 200
Multi-funCtion tool
Operation and Safety Notes
MultifunkCiÓs szerszÁM
Kezelési és biztonsági utalások
MultifunkČnÍ nÁstroJ
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
ViŠenAMJenski AlAt
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
26050_Multifunktionswerkzeug_Cover_LB4.indd 3
nArzĘDzie wielofunkCYJne
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
MultifunkCiJsko oroDJe
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
MultifunkČnÉ nÁrADie
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Multifunktionswerkzeug
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
26.03.09 16:56

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PMFW 200

 • Seite 1 MULTI-FUNCTION TooL PMFW 200 Multi-funCtion tool nArzĘDzie wielofunkCYJne Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa MultifunkCiÓs szerszÁM MultifunkCiJsko oroDJe Kezelési és biztonsági utalások Navodila za upravljanje in varnostna opozorila MultifunkČnÍ nÁstroJ MultifunkČnÉ nÁrADie Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrákat tartalmazó mindkét oldalra és végezetül ismerje meg a készülék minde- gyik funkcióját.
 • Seite 3 12 13 26050_Multifunktionswerkzeug_Cover_LB4.indd 5 26.03.09 16:56...
 • Seite 4 26050_Multifunktionswerkzeug_Cover_LB4.indd 8 26.03.09 16:56...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of Content Introduction Proper use ........................Page 6 Features and equipment ....................Page 6 Included items .......................Page 7 Technical data .......................Page 7 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety .....................Page 7 2. Electrical safety ......................Page 8 3. Personal safety ......................Page 8 4.
 • Seite 6: Introduction

  Introduction The following pictograms are used in these operating instructions / on the device: Read the operating instructions! Rated idle running speed Always heed warning labels and Safety class II safety instructions! Wear hearing protection, dust protec- Caution - Danger of electric shock! tion mask, protective glasses and Hazardous voltage –...
 • Seite 7: Included Items

  Introduction / General safety advice for electrical power tools Included items WArNING! The vibration level given in these instructions has been measured in accordance with 1 Multi-function tool a standardised measurement procedure specified 1 Plunge saw blade in EN 60745 and can be used to compare devices. 1 Clamping screw with washer (prefitted) Different uses of the device give rise to different 1 Allen key...
 • Seite 8: Electrical Safety

  General safety advice for electrical power tools dusts. Electrical power tools create sparks, power tool in a moist environment is which can ignite dusts or fumes. unavoidable. The use of an RCD reduces Keep children and other peo- the risk of electric shock. ple away while you are op- erating the electrical tool.
 • Seite 9: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  General safety advice for electrical power tools 4. Careful handling and use of The use of electrical power tools for purposes electrical power tools other than those intended can lead to danger- ous situations. a) Do not overload the device. Always use an electrical power tool that is Safety advice relating intended for the task you are under-...
 • Seite 10: Advice On Use

  General safety advice for electrical power tools / Assembly Assembly Damaging a gas pipe can lead to an explo- sion. Penetration of a water pipe can lead to Selecting the right tool property damage or to electric shock. If you use the device outdoors, always connect it through a residual current device (rCD) with a maximum trip cur- rent of 30 mA.
 • Seite 11: Changing The Attached Tool

  Assembly Materials: uum‘s dust bag) may ignite, e.g. as a result of flying Wood, paint sparks generated when abrading metals or metal objects left in wood. This can happen particularly if Use: the wood dust is mixed with paint residue or other ·...
 • Seite 12: Bringing Into Use

  Bringing into use / Maintenance and cleaning / Disposal / Information Bringing into use Disposal Take note of the mains voltage! The voltage at the The packaging is wholly composed of mains socket must match that shown on the rating environmentally-friendly materials that plate on the electrical power tool.
 • Seite 13: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  Information Declaration of Conformity / can be transmitted free of cost only in this Manufacturer manner. This warranty applies only to the initial purchaser and is non-transferable. We, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, The warranty covers only material or manufactur- D-44867 Bochum, Germany, declare that this ing faults, not normal wear or damage to fragile product complies with the following EU directives: parts such as switches or rechargeable batteries.
 • Seite 14 26050_Multifunktionswerkzeug_Content_LB4.indd 14 24.03.09 14:20...
 • Seite 15 Spis zawartości Wstęp Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ..............Strona 16 Wyposażenie ........................Strona 16 Zakres dostawy ......................Strona 17 Dane techniczne ......................Strona 17 ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi ....................Strona 17 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy ................Strona 18 2. Bezpieczeństwo elektryczne ...................Strona 18 3. Bezpieczeństwo osób ....................Strona 18 4.
 • Seite 16: Wstęp

  Wstęp W niniejszej instrukcji obsługi urządzenia zastosowano następujące piktogramy: Przeczytaj instrukcję obsługi! Projektowe broty biegu jałowego Przestrzegaj wskazówek ostrzegaw- Klasa bezpieczeństwa II czych i bezpieczeństwa! Ostrzeżenie przed porażeniem Zakładać okulary ochronne, ochronniki prądem elektrycznym! Zagrożenie słuchu, maskę przeciwpyłową i rękawice dla życia! ochronne.
 • Seite 17: Zakres Dostawy

  Wstęp / Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Piłowanie piłką wgłębną: Klucz imbusowy Krążek papieru ściernego Wartość emisji drgań a = 9,9 m / s Płytka szlifierska Niepewność K < 1,5 m / s Piłka segmentowa Adapter odpylania zewnętrznego Piłowanie piłką segmentową: Złączka redukcyjna Wartość...
 • Seite 18: Bezpieczeństwo Miejsca Pracy

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Trzymaj urządzenie z daleka zASILANYCH z SIECI (z KABLEM SIECIOWYM) od deszczu i wilgoci. Wniknięcie ORAz DO NARzĘDzI ELEKTRYCzNYCH zASI- wody do urządzenia elektrycznego LANYCH z AKUMULATORóW (BEz KABLA SIECIOWEGO). zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie używaj kabla sieciowego w sposób sprzeczny z jego prze- 1.
 • Seite 19: Staranne Obchodzenie Się I Użytkowanie Narzędzi Elektrycznych

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi uszkodzony. Narzędzie elektryczne, które sposobu użytkowania narzędzia elektryczne- go zmniejsza ryzyko obrażeń ciała. nie daje się już więcej włączyć lub wyłączyć, c) Unikaj niezamierzonego uruchomienia. jest niebezpieczne i musi zostać naprawione. Upewnij się, że narzędzie elektryczne c) Zanim przeprowadzisz nastawy urzą- jest wyłączone zanim podłączysz je dzenia, wymienisz części osprzętu lub...
 • Seite 20: Wskazówki Bezpieczeństwa Odnoszące Się Do Narzędzia Uniwersalnego

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Wskazówki bezpieczeń- wać powstanie pożaru lub porażenie prądem stwa odnoszące się do elektrycznym. Uszkodzenie przewodu gazowe- narzędzia uniwersalnego go może spowodować wybuch. Naruszenie przewodu wodnego powoduje szkody mate- Trzymać elektronarzędzie podczas rialne lub może powodować porażenie prą- pracy mocno obydwiema rękami i dem elektrycznym.
 • Seite 21: Montaż

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi / Montaż Szlifowanie: Przykład: Wykonywanie wycięć w ściankach z Zwracać uwagę na równomierną siłę docisku, materiałów lekkich. aby wydłużyć żywotność krążków papieru ściernego. Montaż Dobór narzędzia roboczego Płytka szlifierska Materiały: Drewno, farba Zastosowanie: · Szlifowanie krawędzi i obszarów trudno Piłka segmentowa dostępnych Materiały:...
 • Seite 22: Nałożyć Krążek Papieru Ściernego Na Płytkę Szlifierską

  Montaż / Uruchomienie Nałożyć krążek papieru Podłączanie: ściernego na płytkę szlifierską Nasunąć adapter odpylania zewnętrznego na króciec odpylania . W razie potrzeby Przyłożyć ściśle krążek papieru ściernego należy użyć złączki redukcyjnej , wsuwając do jednej strony płytki szlifierskiej , następnie ją...
 • Seite 23: Konserwacja I Czyszczenie

  Konserwacja i czyszczenie / Utylizacja / Informacje Konserwacja i czyszczenie O możliwościach utylizacji wysłużonego sprzętu należy dowiadywać się we właściwych zarządach oSTrZEżENIE! NIEBEZPIECZEŃ- gminnych i miejskich. STWo PoWSTANIA oBrAżEŃ! Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac Informacje na elektronarzędziu należy wyciągnąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazd- Serwis ka sieciowego.
 • Seite 24: Deklaracja Zgodności / Producent

  Informacje Deklaracja zgodności / Gwarancja wygasa w razie niewłaściwego lub nie- Producent zgodnego z instrukcją użycia, zastosowania prze- mocy lub w przypadku ingerencji, nie podjźtych przez autoryzowaną placówkź serwisową. Niniejsza My, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, gwarancja nie narusza Państwa praw ustawowych. D-44867 Bochum, Niemcy, oświadczamy niniejszym, iż...
 • Seite 25 Tartalomjegyzék Bevezetés Rendeltetésszerű használat ..................Oldal 26 Felszerelés ........................Oldal 26 A szállítmány tartalma....................Oldal 27 Műszaki adatok ......................Oldal 27 Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 1. A munkahely biztonsága ..................Oldal 27 2. Elektromos biztonsága .....................Oldal 28 3. Személyek biztonsága ....................Oldal 28 4. Az elektromos szerszámokkal való gondos járás és azok gondos használata ................Oldal 29 A multifunkciós szerszámra vonatkozó...
 • Seite 26: Bevezetés

  Bevezetés Ebben a Használati utasításban / a készüléken a következő piktogrammokat használtuk: Olvassa el a kezelési útmutatót! Névleges üresjárati fordulatszám Vegye figyelembe a figyelmeztető és Védelmi osztály II a biztonsági utasításokat! Vigyázat, elektromos áramütés veszé- Viseljen védőszemüveget, hallásvédőt, lye! életveszély! porvédő...
 • Seite 27: A Szállítmány Tartalma

  Bevezetés / Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók A szállítmány tartalma FIGYELMEZTETÉS! Az ebben az utasításban megadott rezgésszintet egy EN 60745-ben meg- 1 multifunkciós szerszám szabott mérési eljárásnak megfelelően mérték és 1 merülő fűrészlap az a készülékek összehasonlítására felhasználható. 1 szorítócsavar és alűtétgyűrű (felszerelve) A rezgésszint az elektromos készülék felhasználá- 1 imbuszkulcs sának a módjától függően változhat és az értéke...
 • Seite 28: Elektromos Biztonsága

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók Ne dolgozzon a készülékkel szabbító kábeleket használjon, ame- robbanásveszélyes környe- lyek külterületre is engedélyezettek. zetben, amelyben gyúlékony A külterületre engedélyezett kábel alkalmazá- folyadékok, gázak vagy porok talál- sa csökkenti az áramütés kockázatát. hatók. Az elektromos készülékek szikrákat Ha az elektromos szerszámnak nedves hoznak létre, amelyek a porokat vagy a gőzö- környezetben való...
 • Seite 29: Az Elektromos Szerszámokkal Való Gondos Járás És Azok Gondos Használata

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók kifogástalanul működnek e, nem szituációk előállása esetén, a készüléket job- ban ellenőrizheti. akadnak e, részek nem törtek e el, f) Viseljen megfelelő ruházatot. Ne vi- vagy nem érte azokat olyan károso- seljen laza ruházatot, vagy ékszereket. dás, amely a készülék működését be- Tartsa a haját, a ruházatát és a kesz- folyásolja.
 • Seite 30: A Munkára Vonatkozó Tudnivalók

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók / Szerelés A munkára vonatkozó a készüléket, de kizárólag egy szakemberrel, tudnivalók vagy az illetékes szervizzel. Sérült kábelek növelik az áramütés kockázatát. A betétszerszámok cseréje alkalmával Munkaelv: viseljen védőkesztyűt. A betétszerszámok A rezgő mozgatás által a betétszerszám 21.000 huzamosabb ideig tartó...
 • Seite 31: A Betétszerszámok Cseréje

  Szerelés UTALÁS: A betétszerszámot tetszőleges rasz- ter helyzetben helyezheti a szerszámbefogásra Rögzítse a betétszerszámot a csavarral és az alátétgyűrűvel . Ebből a célból húzza a csa- vart az imbuszkulccsal szorosra. Vizsgálja meg a betétszerszám szoros Merülő fűrészlap fekvését. Hibásan vagy nem biztosan rögzített betétszerszámok üzemelés közben kioldódhat- Megmunkálandó...
 • Seite 32: A Porelszívás Csatlakoztatása

  Szerelés / Üzembevétel / Karbantartás és tisztítás / Mentesítés A rezgésszám kiválasztása Alkalmazzon mindig porelszívást. Gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőz- tetéséről. UTALÁS: A szükséges rezgésszám a megmunká- Vegye figyelembe az országában érvényes a landó anyagtól és a munkafeltételektől függ és megmunkálandó...
 • Seite 33: Szerviz

  Mentesítés / Információk szegyűjteni és egy környezetbarát újraértékesítéshez eljuttatni. Kompernaß Service Hungary A kiszolgált készülék mentesítésének a lehetőségeit Tel.: 06 40 104680 községe, vagy városa illetékes hivatalánál tudhatja meg. e-mail: support.hu@kompernass.com Információk Konformitásnyilatkozat / Gyártó Szerviz Mi, a Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, A készülékét FIGYELMEZTETÉS! D-44867 Bochum, Németország, ezúton...
 • Seite 34 26050_Multifunktionswerkzeug_Content_LB4.indd 34 24.03.09 14:20...
 • Seite 35 Kazalo Uvod Uporaba v skladu z določili ..................Stran 36 Oprema .........................Stran 36 Obseg dobave ......................Stran 37 Tehnični podatki ......................Stran 37 Splošna varnostna navodila za električno orodje 1. Varnost na delovnem mestu ..................Stran 37 2. Električna varnost .....................Stran 38 3. Varnost oseb ......................Stran 38 4.
 • Seite 36: Uvod

  Uvod V tem navodilu za upravljanje / na napravi so uporabljeni naslednji piktogrami: Osnovno število vrtljajev v Navodila za uporabo preberite! prostem teku Upoštevajte opozorila in varnostne Razred zaščite II napotke! Nosite zaščitna očala, ščitnike sluha, Pozor, nevarnost električnega udara! protiprašno zaščitno masko in zašči- Smrtna nevarnost! tne rokavice.
 • Seite 37: Obseg Dobave

  Uvod / Splošna varnostna navodila za električno orodje obseg dobave oPoZorILo! Nivo nihanja, ki je naveden v teh navodilih, je bil merjen skladno z merilnim po- 1 multifunkcijsko orodje stopkom, normiranim po standardu EN 60745, in 1 potopni žagin list se ga lahko uporablja za primerjavo naprav.
 • Seite 38: Električna Varnost

  Splošna varnostna navodila za električno orodje 3. Varnost oseb Poskrbite, da bodo otroci in druge osebe med uporabo električnega orodja dovolj a) Ves čas bodite pozorni, pazite, kaj de- oddaljene od mesta uporabe. Če vaša late in pri delu z električnim orodjem pozornost ni v celoti usmerjena na delo, lahko ravnajte razumno.
 • Seite 39: Skrbno Ravnanje In Uporaba Električnega Orodja

  Splošna varnostna navodila za električno orodje 4. Skrbno ravnanje in uporaba Za multifunkcijsko orod- električnega orodja je specifična varnostna navodila a) Naprave ne preobremenjujte. Za vaše delo uporabljajte za to namenjeno Pri delu električno orodje vedno trdno električno orodje. Z ustreznim električnim držite z obema rokama in poskrbite orodjem boste v določenem območju zmoglji- za varno stojišče.
 • Seite 40: Navodila Za Delo

  Splošna varnostna navodila za električno orodje / Montaža Montaža Kadar delate na prostem, napravo preko zaščitnega stikala (FI) za okvar- Izbira vpenjalnega orodja ni tok priključite z maksimalnim spro- žilnim tokom 30 mA. Za delo v zunanjih prostorih uporabljajte atestirane podaljševalne kable.
 • Seite 41: Zamenjava Vpenjalnega Orodja

  Montaža Pripomočke za odsesavanje prahu / ostružkov Materialov, ki vsebujejo azbest, se ne sme obdelo- vati. Azbest velja za kancerogeno snov. Brusilna plošča oPoZorILo! NEVArNoST PoŽArA! Pri delu z električnimi napravami, ki razpolagajo s Materiali: škatlo za prah ali se jih s pomočjo neke priprave za les, barva odsesavanje prahu lahko priključi na sesalnik za prah, obstaja nevarnost požara! Pod neugodnimi pogoji,...
 • Seite 42: Začetek Uporabe

  Montaža / Začetek … / Vzdrževanje in čiščenje / Odstranjevanje / Informacije Snemanje: Ohišje čistite s suho krpo – na noben način ne Cev naprave za sesanje prahu potegnite z uporabljajte bencina, topil ali čistil, ki poškodu- adapterja za dodatno odsesavanje jejo plastiko.
 • Seite 43: Garancija

  Informacije Garancija Izjava o skladnosti / Izdelovalec Za to napravo prejmete 3 leta garancije od datuma nakupa. Naprava je bila vestno Mi, podjetje Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, izdelana in pred dobavo skrbno prever- D-44867 Bochum, Nemčija, izjavljamo, da je ta jena.
 • Seite 44 26050_Multifunktionswerkzeug_Content_LB4.indd 44 24.03.09 14:20...
 • Seite 45 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu ..................Strana 46 Vybavení........................Strana 46 Rozsah dodávky ......................Strana 47 Technické údaje ......................Strana 47 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 1. Bezpečnost na pracovišti ..................Strana 47 2. Elektrická bezpečnost ....................Strana 48 3. Bezpečnost osob ......................Strana 48 4.
 • Seite 46: Úvod

  Úvod V tomto návodu k obsluze / na zařízení jsou použity následující piktogramy: Dimenzační otáčky při chodě Čtěte návod k obsluze! na prázdno Dodržujte bezpečnostní pokyny Třída ochrany II a řiďte se upozorněními! Noste ochranné brýle, ochranu Pozor na zranění elektrickým prou- sluchu, ochrannou masku proti prachu dem! Nebezpečí...
 • Seite 47: Rozsah Dodávky

  Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje rozsah dodávky VýSTrAHA! Hladina vibrací udaní v těchto návodech byla naměřena měřicí metodou normo- 1 multifunkční nástroj vanou podle EN 60745 a lze ji použít pro srovnání 1 ponorný pilový list zařízení. Hladina vibrací se mění podle použití 1 napínací...
 • Seite 48: Elektrická Bezpečnost

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 3. Bezpečnost osob Elektrické nástroje během používání chraňte před dětmi a jinými osobami. Při rozptýlení a) Buďte neustále pozorní, dbejte na to, byste mohli ztratit kontrolu nad zařízením. co činíte a dejte se s rozumem do prá- ce s elektrickým nástrojem.
 • Seite 49: Pečlivé Zacházení S Elektrickými Nástroji A Jejich Použití

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 4. Pečlivé zacházení s elektrickými Bezpečnostní pokyny nástroji a jejich použití specifické pro multifunkční nástroj a) Zařízení nepřetěžujte. Pro práci pou- žijte k tomu určených elektrických Elektrický nástroj držte neustále obě- nástrojů. S vhodným elektrickým nástrojem ma rukama a pečujte o stabilní...
 • Seite 50: Pracovní Pokyny

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje / Montáž Montáž spouštěcím proudem 30 mA. Použijte jen prodlužovaní kabely připuštěné pro vnější oblast. Volba použitého nástroje JEDoVATÉ PÁrY! Zpracováním vzniklých škodlivých / jedovatých prachů představuje ohrožení zdraví pro obsluhující osoby nebo osoby vyskytující se v blízkosti.
 • Seite 51: Výměna Použitého Nástroje

  Montáž odsávání prachu / třísek Materiál obsahující azbest se nesmí zpracovat. Azbest platí jako materiál vyvolávající rakovinu. VýSTrAHA! NEBEZPEČÍ PoŽÁrU! Při Brusná deska práci s elektrickými zařízeními, která mají k dispozici box k zachycení prachu nebo mohou být spojeny s Materiály: vysavačem prachu prostřednictvím zařízení...
 • Seite 52: Uvedení Do Provozu

  Montáž / Uvedení do provozu / Údržba a čistění / Zlikvidování / Informace Zlikvidování Stáhněte adaptér k cizímu odsávání prachu případně s redukčním prvek Obal se skládá z ekologicky vhodných materiálů, které můžete zlikvidovat v Uvedení do provozu místních recyklačních střediscích. Dbejte napětí...
 • Seite 53: Prohlášení O Shodnosti / Výrobce

  Informace Prohlášení o shodnosti / Poskytnutí záruky platí pouze na závady materiálu Výrobce nebo výrobní chyby, ne však na díly podléhající opotřebení nebo napoškození křehkých dílů, např. vypínače nebo baterie. Výrobek je určen pouze My, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, pro privátní použití, ne průmyslové. D-44867 Bochum, Německo, tímto prohlašujeme pro tento výrobek shodu s následujícími směrnicemi EC: Záruka zaniká...
 • Seite 54 26050_Multifunktionswerkzeug_Content_LB4.indd 54 24.03.09 14:20...
 • Seite 55 Zoznam obsahu Úvod Používanie v súlade s určením ..................Strana 56 Vybavenie ........................Strana 56 Obsah zásielky ......................Strana 57 Technické údaje ......................Strana 57 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 1. Bezpečnosť pracovného miesta ................Strana 57 2. Elektrická bezpečnosť ....................Strana 58 3. Bezpečnosť osôb .....................Strana 58 4.
 • Seite 56: Úvod

  Úvod V tomto návode na obsluhu / na prístroji sú použité nasledujúce piktogramy: Dimenzačné otáčky pri chode Prečítajte si návod na používanie! na prázdno Dbajte na výstražné a bezpečnostné Trieda ochrany (Krytie) II pokyny! Noste ochranné okuliare, ochranu Pozor na úraz elektrickým prúdom! sluchu, masku proti prachu a ochranné...
 • Seite 57: Obsah Zásielky

  Úvod / Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje obsah zásielky VAroVANIE! Hladina vibrácií udaných v týchto pokynoch bola nameraná pomocou mera- 1 multifunkčné náradie cieho postupu normovaného v EN 60745 a môže 1 ponorný pílový list sa použiť na porovnanie prístrojov. Hladina vibrácií 1 upínacia skrutka a podložka (namontovaná) sa zmení...
 • Seite 58: Elektrická Bezpečnosť

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré proti chybnému prúdu. Použitie tohto môžu zapáliť prach alebo výpary. vypínača znižuje riziko zásahu elektrickým Počas používania elektrické- prúdom. ho náradia zamedzte prístup deťom a iným osobám. 3. Bezpečnosť osôb Odvrátenie pozornosti môže znamenať...
 • Seite 59: Bezpečná Manipulácia A Používanie Elektrických Nástrojov

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje či sú napojené a správne používané. iné než vyhradené účely môže viesť k nebez- Použitie týchto zariadení znižuje ohrozenia pečným situáciám. prachom. Špecifické bezpečnostné 4. Bezpečná manipulácia a použí- upozornenia pre multi- vanie elektrických nástrojov funkčné...
 • Seite 60: Pracovné Pokyny

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje / Montáž Montáž trickým prúdom. Poškodenie plynového potrubia môže viesť k výbuchu. Vniknutie do vodovod- Výber vloženého nástroja ného potrubia spôsobuje hmotné škody alebo môže viesť k zásahu elektrickým prúdom. Keď pracujete vonku, zapájajte prístroj prostredníctvom ochranného vypínača proti chybnému prúdu s maximálnym spúšťacím prúdom 30 mA.
 • Seite 61: Výmena Vloženého Nástroja

  Montáž odsávanie prachu / pilín Materiál s obsahom azbestu sa nesmie obrábať. Azbest je považovaný za rakovinotvornú látku. VAroVANIE! rIZIKo VZNIKU PoŽIA- Brúsna doska rU! Pri práci s elektrickými prístrojmi, ktoré dispo- nujú zberačom prachu alebo je možné ich pomocou Materiály: prípravku na odsávanie napojiť...
 • Seite 62: Uvedenie Do Prevádzky

  Montáž / Uvedenie do prevádzky / Údržba a čistenie / Likvidácia / Informácie Odpojte adaptér pre cudzie odsávanie Vetracie otvory musia byť vždy voľné. poprípade aj s redukčným prvkom Prichytený prach po brúsení odstráňte pomo- cou štetca. Uvedenie do prevádzky Likvidácia Dodržiavajte sieťové...
 • Seite 63: Vyhlásenie O Zhode / Vyhlásenie Výrobcu

  Informácie Vyhlásenie o zhode / blok ako doklad o kúpe. Ak nastane zá- Vyhlásenie výrobcu ručný prípad, spojte sa prosím telefonicky so servisným strediskom. Len tak je možné zabezpečiť bezplatné zaslanie vášho My, firma Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, tovaru. Tato záruka platí iba pre prvého D-44867 Bochum, Nemecko, týmto vyhlasujeme, kupujúceho a je neprenosná.
 • Seite 64 26050_Multifunktionswerkzeug_Content_LB4.indd 64 24.03.09 14:20...
 • Seite 65 Popis sadržaja Uvod Pravilno korištenje uređaja ..................Stranica 66 Oprema ........................Stranica 66 Opseg pošiljke ......................Stranica 67 Tehnički podatci ......................Stranica 67 opće sigurnosne upute za električni alat 1. Sigurnost na radnom mjestu .................Stranica 67 2. Električna sigurnost ....................Stranica 68 3. Sigurnost osoba ....................Stranica 68 4.
 • Seite 66: Uvod

  Uvod U ovim uputama za uporabu / na uređaju rabi se slijedeće prikaze: Dimenzionirana brzina vrtnje Čitati upute za rukovanje! praznog hoda Obratiti pažnju na upozoravajuće Zaštitna klasa II i sigurnosne upute! Čuvajte se strujnog udara! Nosite zaštitne naočale, zaštitu za Opasnost po život! uši, zaštitnu masku i zaštitne rukavice.
 • Seite 67: Opseg Pošiljke

  Uvod / Opće sigurnosne upute za električni alat opseg pošiljke UPoZorENJE! Razina titranja, navedena u ovim uputama, je istražena i određena sukladno 1 višenamjenski alat normiranom postupku mjerenja, koji je naveden u 1 uranjajući list pile EN 60745 i koji je prikladan za uspoređivanje stroja. 1 zatezni vijak i ploča (montirano) Razina titranja je promijenljiva, ovisno o korištenju 1 šesterobridni usadni ključ...
 • Seite 68: Električna Sigurnost

  Opće sigurnosne upute za električni alat 3. Sigurnost osoba Za vrijeme uporabe elek trič- nog alata, držite djecu i druge osobe izvan dohvata istoga. a) Budite uvijek pozorni, vodite računa o U slučaju nepažnje, možete izgubiti kontrolu tome što radite i razumno pristupite nad strojem.
 • Seite 69: Pažljivo Postupanje S Električnim Uređajima I Njihovo Korištenje

  Opće sigurnosne upute za električni alat 4. Pažljivo postupanje s Karakteristične sigurnosne električnim uređajima i upute za višenamjenski alat njihovo korištenje Držite električni alat pri radu čvrsto a) Nemojte uređaj preopterećivati. obim rukama i osigurajte, da čvrsto i Koristite onaj električni uređaj koji sigurno stojite na tlu.
 • Seite 70: Radne Upute

  Opće sigurnosne upute za električni alat / Montaža Montaža oTroVNE PArE! Šetne / otrovne prašine koje nastaju uslijed obrade odabir postavnog alata predstavljaju ugrožavanje zdravlja za korisnika uređaja ili za osobe koje se nalaze u blizini. Kod obrade plastičnog materijala, boja, lakova itd.
 • Seite 71: Zamjena Postavnog Alata

  Montaža Usis prašine / strugotine Zabranjena je obrada materijala koji sadrži azbest. Azbest se smatra kancerogenim. UPoZorENJE! oPASNoST oD Brusna ploča PoŽArA! Kod radova s električnim uređajima koji raspolažu s kutijom za prašinu ili koji s napravom za Materijali: odsisavanje prašine mogu biti povezani s usisavačem, drvo, boja postoji opasnost od požara! Pod nepovoljnim uvjeti- ma, kao npr.
 • Seite 72: Stavljanje U Pogon

  Montaža / Stavljanje … / Redovito održavanje i … / Zbrinjavanje / Informacije Vađenje: Za temeljito čišćenje uređaja, potreban Vam je Izvadite crijevo usisavača prašine sa adaptera usisavač. za eksterno odsisavanje Ventilacijski otvori trebaju uvijek biti slobodni. Izvucite adapter za eksterno odsisavanje , po Otklonite prijanjajuću brusnu prašinu kistom.
 • Seite 73: Objašnjenje Konformnosti / Proizvođač

  Informacije objašnjenje konformnosti / lošom izradom i lošim materijalima. Svi Proizvođač eventualno nastali kvarovi bit će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu. Jamstvo se priznaje samo uz predočenje računa. Mi, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, Molimo Vas da se u slučaju kvara telefonski D-44867 Bochum, Njemačka, dajemo za ovaj povežete s ovlaštenim servisom.
 • Seite 74 26050_Multifunktionswerkzeug_Content_LB4.indd 74 24.03.09 14:20...
 • Seite 75 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ................Seite 76 Ausstattung ........................Seite 76 Lieferumfang .........................Seite 76 Technische Daten ......................Seite 77 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit .....................Seite 77 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 78 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 78 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 79 Gerätespezifische Sicherheitshinweise für das Multifunktionswerkzeug ....Seite 79 Arbeitshinweise ......................Seite 80 Montage...
 • Seite 76: Einleitung

  Einleitung In dieser Bedienungsanleitung / am Gerät werden folgende Piktogramme verwendet: Bedienungsanleitung lesen! Bemessungs-Leerlaufdrehzahl Warn- und Sicherheitshinweise Schutzklasse II beachten! Tragen Sie einen Gehörschutz, Vorsicht vor elektrischem Schlag! eine Atem- / Staubschutzmaske, eine Lebensgefahr! Schutzbrille und Schutzhandschuhe. Explosionsgefahr! Kinder vom Elektrowerkzeug fernhalten! Brandgefahr! Elektrowerkzeug vor Nässe schützen! Lebensgefahr durch elektrischen...
 • Seite 77: Technische Daten

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1 Innensechskantschlüssel werkzeugs verändern und kann in manchen Fällen 1 Schleifplatte über dem in diesen Anweisungen angegebenen 12 Schleifblätter Wert liegen. Die Schwingungsbelastung könnte 1 Segmentsägeblatt unterschätzt werden, wenn das Elektrowerkzeug 1 Bedienungsanleitung regelmäßig in solcher Weise verwendet wird. Hinweis: Für eine genaue Abschätzung der Technische Daten Schwingungsbelastung während eines bestimmten...
 • Seite 78: Elektrische Sicherheit

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Halten Sie Kinder und andere f) Wenn der Betrieb des Elektrowerk- Personen während der Benut- zeuges in feuchter Umgebung nicht zung des Elektrowerkzeugs vermeidbar ist, verwenden Sie einen fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz über das Gerät verlieren.
 • Seite 79: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen tion des Elektrowerkzeuges beeinträch- Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. tigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor Halten Sie Haare, Kleidung und Hand- dem Einsatz des Gerätes reparieren. schuhe fern von sich bewegenden Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht Teilen.
 • Seite 80: Arbeitshinweise

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Montage Arbeitshinweise Tragen Sie beim Wechsel der Einsatz- werkzeuge Schutzhandschuhe. Einsatzwerkzeuge werden bei längerem Arbeitsprinzip: Gebrauch warm. Durch den oszillierenden Antrieb schwingt das Ein- Verwenden Sie das Elektrowerkzeug satzwerkzeug bis zu 21.000 mal pro Minute hin nur für Trockenschliff.
 • Seite 81: Einsatzwerkzeug Wechseln

  Montage HINWEIS: Sie können die Einsatzwerkzeuge in beliebigen Rasterpositionen auf die Werk- zeugaufnahme aufsetzen. Befestigen Sie das Einsatzwerkzeug mit der Schraube und Scheibe . Ziehen Sie hierzu die Schraube mit dem Innensechskant- schlüssel fest. Tauchsägeblatt Prüfen Sie das Einsatzwerkzeug auf festen Sitz.
 • Seite 82: Staubabsaugung Anschließen

  Montage / Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Entsorgung Schieben Sie den EIN- / AUS-Schalter nach Tragen Sie eine Staubschutzmaske! hinten, sodass am Schalter „0“ erscheint, um das Gerät auszuschalten. Benutzen Sie immer eine Staubabsaugung. Sorgen Sie für gute Belüftung des Arbeitsplatzes. Schwingzahl vorwählen Beachten Sie in Ihrem Land gültige Vorschriften für die zu bearbeitenden Materialien.
 • Seite 83: Service

  Entsorgung / Informationen privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch Gemäß Europäischer Richtlinie 2002 / 96 / EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung bestimmt. in nationales Recht müssen verbrauchte Elektro- werkzeuge getrennt gesammelt und einer umwelt- Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behand- gerechten Wiederverwertung zugeführt werden.
 • Seite 84: Konformitätserklärung / Hersteller

  Informationen Konformitätserklärung / Hersteller Wir, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Deutschland, erklären hiermit für dieses Produkt die Übereinstimmung mit folgenden EC-Richtlinien: Maschinenrichtlinie (98 / 37 / EC) EC-Niederspannungsrichtlinie (2006 / 95 / EC) Elektromagnetische Verträglichkeit (2004 / 108 / EC) Bezeichnung des Gerätes: Multifunktionswerkzeug PMFW200 Bochum, 31.03.2009...
 • Seite 85 IAN: 26050 KompernaSS GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by orFGen marketing Last Information Update · Stan informacji · Információk állása Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stanje informacija Stand der Informationen: 03 / 2009 · Ident.-No.: PMFW200032009-4 26050_Multifunktionswerkzeug_Cover_LB4.indd 2 26.03.09 16:56...

Inhaltsverzeichnis