Parkside PWBS 180 A1 Originalbetriebsanleitung

Wand- und bodenbearbeitungssystem
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
WALL AND FLOOR SANDER PWBS 180 A1
WALL AND FLOOR SANDER
Translation of the original instructions
WAND- UND BODEN-
BEARBEITUNGSSYSTEM
Originalbetriebsanleitung
IAN 303200_1904
ΛΕΙΑΝΤΉΡΑΣ ΤΟΙΧΩΝ
ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PWBS 180 A1

 • Seite 1 WALL AND FLOOR SANDER PWBS 180 A1 WALL AND FLOOR SANDER ΛΕΙΑΝΤΉΡΑΣ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ Translation of the original instructions Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας WAND- UND BODEN- BEARBEITUNGSSYSTEM Originalbetriebsanleitung IAN 303200_1904...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Translation of the original Conformity Declaration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 PWBS 180 A1 GB │...
 • Seite 6: Introduction

  - Removal of tile adhesive and dry carpet adhesive residues from hard substrates (hard plaster, Package contents concrete) . 1 wall and floor sander PWBS 180 A1 - Dry grinding and smoothing of concrete, plaster 1 m suction hose (extendable to 3 .5 m) and screed .
 • Seite 7: Technical Specifications

  Save all warnings and instructions for future reference. The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery- operated (cordless) power tool . PWBS 180 A1 GB │ IE │ NI │ CY   │  3...
 • Seite 8: Work Area Safety

  If operating a power tool in a damp location hazards . is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD re- duces the risk of electric shock . ■ 4  │   GB │ IE │ NI │ CY PWBS 180 A1...
 • Seite 9: Power Tool Use And Care

  . the air . PWBS 180 A1 GB │ IE │ NI │ CY   │  5...
 • Seite 10 Fragments of the workpiece or broken acces- sory tools can fly off and cause injury – even outside the immediate working area . ■ 6  │   GB │ IE │ NI │ CY PWBS 180 A1...
 • Seite 11: Kickback And Corresponding Safety Instructions

  Do not use worn sanding discs from larger power tools. Sanding discs for larger power tools are not designed for the higher rotational speeds of smaller power tools and can break . PWBS 180 A1 GB │ IE │ NI │ CY   │...
 • Seite 12: Additional Safety Instructions For Sandpaper Sanding

  The power tool is not suitable for When working on a ladder, you cannot ensure use with those accessory tools . There is a risk a secure footing . of injury! ■ 8  │   GB │ IE │ NI │ CY PWBS 180 A1...
 • Seite 13: Before Use

  . ♦ To remove the sanding sheet , lift the edge > 3,2 mm and pull it off the sanding disc PWBS 180 A1 GB │ IE │ NI │ CY   │  9 ■...
 • Seite 14: Installing The Dust Extraction System

  . health, always connect a suitable, certified vacuum extractor appliance . ■ 10  │   GB │ IE │ NI │ CY PWBS 180 A1...
 • Seite 15: Sanding Close To The Edge

  . into place . ♦ Open the zip on the dust bag Switching off ♦ Shake out the dust bag over a suitable waste container . PWBS 180 A1 GB │ IE │ NI │ CY   │  11 ■...
 • Seite 16: Storage And Handling Of The Recommended Accessory Tools

  . Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn-out product . ■ 12  │   GB │ IE │ NI │ CY PWBS 180 A1...
 • Seite 17: Service

  NOTE glass . ► For Parkside and Florabest tools, please send The warranty does not apply if the product has us only the defective item without the acces- been damaged, improperly used or improper- sories (e .g .
 • Seite 18: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EN 60745-2-3:2001/A13:2015 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Type designation of machine: Wall and floor sander PWBS 180 A1 Year of manufacture: 08 - 2019 Serial number: IAN 303200_1904 Bochum, 28/08/2019 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical changes in the context of further product development .
 • Seite 19 Μετάφραση της Πρωτότυπης Δήλωση συμμόρφωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 PWBS 180 A1 GR │...
 • Seite 20: Εισαγωγή

  - Απομάκρυνση υπολειμμάτων βαφής, ταπετσαρίας και κόλλας . Παραδοτέος εξοπλισμός - Απομάκρυνση κόλλας πλακιδίων και στεγνών 1 Λειαντήρας τοίχων και δαπέδων PWBS 180 A1 υπολειμμάτων κόλλας μοκετών από σκληρές Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 1m επιφάνειες (σκληρός σοβάς, σκυρόδεμα) . (επεκτεινόμενος έως 3,5 m) - Στεγνή...
 • Seite 21: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ! ► Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες . Σε περίπτωση μη τήρησης των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών, ενδέ- χεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαροί τραυματισμοί . PWBS 180 A1 GR │ CY  │  17 ■...
 • Seite 22: Ασφάλεια Στον Χώρο Εργασίας

  ρείτε πάντα την ισορροπία. Έτσι, μπορείτε να άκρες ή κινούμενα τμήματα της συσκευής. ελέγχετε το ηλεκτρικό εργαλείο καλύτερα σε μη Τα φθαρμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν αναμενόμενες καταστάσεις . τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας . ■ 18  │   GR │ CY PWBS 180 A1...
 • Seite 23: Χρήση Και Χειρισμός Του Ηλεκτρικού Εργαλείου

  από τη χρήση της συσκευής. Η αιτία πολλών γεγονός ότι το εξάρτημα μπορεί να στερεωθεί ατυχημάτων οφείλεται στην κακή συντήρηση των σε ηλεκτρικό εργαλείο, δεν μπορεί να διασφαλί- ηλεκτρικών εργαλείων . σει την ασφαλή χρήση . PWBS 180 A1 GR │ CY  │  19 ■...
 • Seite 24 τήρα τραβάει σκόνη μέσα στο περίβλημα και η προστατευτικά γάντια ή ειδική ποδιά, η οποία μεγάλη συγκέντρωση μεταλλικής σκόνης μπορεί κρατάει μακριά τα μικρά τεμάχια λείανσης και να προκαλέσει ηλεκτρικό κίνδυνο . ■ 20  │   GR │ CY PWBS 180 A1...
 • Seite 25: Αντεπιστροφή Και Αντίστοιχες Υποδείξεις Ασφαλείας

  β) Ποτέ μη φέρνετε τα χέρια σας κοντά σε περι- να προκαλέσουν ανάφλεξη στο ρουχισμό . στρεφόμενα εργαλεία εφαρμογής. Το εργαλείο εφαρμογής μπορεί να μετακινηθεί πάνω από το χέρι σας σε περίπτωση αντεπιστροφής . PWBS 180 A1 GR │ CY  │  21 ■...
 • Seite 26: Επιπρόσθετες Υποδείξεις Ασφάλειας Για Λείανση Με Γυαλόχαρτο

  αερίου μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη . Η εισχώ- μετάλλων, να αυτοαναφλεχθεί . Υφίσταται ρηση σε αγωγό νερού προκαλεί υλικές ζημιές ή ιδιαίτερος κίνδυνος, όταν η σκόνη λείανσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία . ■ 22  │   GR │ CY PWBS 180 A1...
 • Seite 27: Πριν Από Τη Θέση Σε Λειτουργία

  Εάν απαιτείται, χρησιμοποιείτε για την εργασία στε το στο πλάι και τραβήξτε το από τον δίσκο μια σκαλωσιά. Σε περίπτωση που εργάζεστε λείανσης πάνω σε σκάλα, δεν μπορείτε να σταθείτε στα- θερά . PWBS 180 A1 GR │ CY  │  23 ■...
 • Seite 28: Τοποθέτηση/Αλλαγή Εργαλείων Χρήσης (Εικ . A)

  Για την αποσυναρμολόγηση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης , πιέστε πρώτα τα κουμπιά πίεσης στα πλάγια του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης Στη συνέχεια, απομακρύνετε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρό- φησης από το στόμιο απορρόφησης ■ 24  │   GR │ CY PWBS 180 A1...
 • Seite 29: Συναρμολόγηση Προσαρμογέα Για Την Εξωτερική Διάταξη Αναρρόφησης Σκόνης

  καθορίζονται ουσιαστικά από την επιλογή του εργαλείου λείανσης, την προεπιλεγμένη βαθμίδα ταχύτητας περιστροφής και την πίεση συμπίεσης . Μόνο με εργαλεία λείανσης σε άψογη κατάσταση επιτυγχάνεται καλή απόδοση λείανσης και προστα- σία της συσκευής . PWBS 180 A1 GR │ CY  │  25 ■...
 • Seite 30: Λείανση Κοντά Στα Άκρα

  Απενεργοποίηση ♦ Για να απενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, αφήστε τον διακόπτη On/Off . Μόλις ασφα- λιστεί, πιέστε στιγμιαία τον διακόπτη On/Off στον πίσω τομέα και, στη συνέχεια, αφήστε τον . ■ 26  │   GR │ CY PWBS 180 A1...
 • Seite 31: Συντήρηση Και Καθαρισμός

  λείανσης πρέπει να διεξάγονται με προσοχή . ■ Τα εργαλεία λείανσης πρέπει να αποθηκεύονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην εκτίθενται σε μηχανικές φθορές ή περιβαλλοντικές επιδρά- σεις (π .χ . υγρασία) . PWBS 180 A1 GR │ CY  │  27 ■...
 • Seite 32: Εγγύηση Της Kompernass Handels Gmbh

  για επαγγελματική χρήση . Σε περίπτωση κακής με- ταχείρισης και ακατάλληλης χρήσης, χρήσης βίας και παρεμβάσεων, οι οποίες δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει . ■ 28  │   GR │ CY PWBS 180 A1...
 • Seite 33: Σέρβις

  εισαγάγοντας τον κωδικό προϊόντος (IAN) 123456 μπορείτε να ανοίξετε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης . ΥΠΟΔΕΙΞΗ ► Σε ό,τι αφορά τα εργαλεία Parkside και Florabest, αποστείλετε μόνο το ελαττωματικό προϊόν χωρίς τα αξεσουάρ (π .χ . συσσωρευ- τή, βαλίτσα φύλαξης, εργαλεία συναρμολό- γησης...
 • Seite 34: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωση Συμμόρφωσης

  EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Ονομασία τύπου του μηχανήματος: Λειαντήρας τοίχων και δαπέδων PWBS 180 A1 Έτος κατασκευής: 08 - 2019 Σειριακός αριθμός: IAN 303200_1904 Bochum, 28 .08 .2019 Semi Uguzlu - Διευθυντής ποιότητας - Με...
 • Seite 35 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 PWBS 180 A1 DE │...
 • Seite 36: Einleitung

  WAND- UND Ausstattung BODENBEARBEITUNGSSYSTEM EIN-/AUS-Schalter Tasten zur Drehzahleinstellung (+/–) PWBS 180 A1 Flügelschrauben für Zusatzgriffverstellung Einleitung Schutz- und Absaughaube Bürstenkranz Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Haubensegment Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden . Die Bedienungsanleitung ist Spindel-Arretiertaste Teil dieses Produkts .
 • Seite 37: Technische Daten

  Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube- triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel) . PWBS 180 A1 DE │ AT │ CH   │  33 ■...
 • Seite 38: Arbeitsplatz-Sicherheit

  Teilen. Lockere Klei- Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels dung, Schmuck oder lange Haare können von verringert das Risiko eines elektrischen Schlages . sich bewegenden Teilen erfasst werden . ■ 34  │   DE │ AT │ CH PWBS 180 A1...
 • Seite 39: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Nur mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weil Sie das Zubehör an Ihrem Elektrowerkzeug weniger und sind leichter zu führen . befestigen können, garantiert das keine sichere Verwendung . PWBS 180 A1 DE │ AT │ CH   │  35 ■...
 • Seite 40 Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen, während Sie es tragen. Ihre Kleidung kann durch zufälligen Kontakt mit dem sich drehen- den Einsatzwerkzeug erfasst werden und das Einsatzwerkzeug sich in Ihren Körper bohren . ■ 36  │   DE │ AT │ CH PWBS 180 A1...
 • Seite 41: Rückschlag Und Entsprechende Sicherheitshinweise

  Bedienperson vor Bruchstücken, zufälligem haben. Die Bedienperson kann durch geeig- Kontakt mit dem Schleifkörper sowie Funken, nete Vorsichtsmaßnahmen die Rückschlag- und die Kleidung entzünden könnten, zu schützen . Reaktionskräfte beherrschen . PWBS 180 A1 DE │ AT │ CH   │  37 ■...
 • Seite 42: Zusätzliche Sicherheitshinweise Zum Sandpapierschleifen

  Stoffen vermischt ist und das Schleifgut nach sion führen . Eindringen in eine Wasserleitung langem Arbeiten heiß ist . verursacht Sachbeschädigung oder kann einen elektrischen Schlag verursachen . ■ 38  │   DE │ AT │ CH PWBS 180 A1...
 • Seite 43: Vor Der Inbetriebnahme

  Sie keinen festen Stand einnehmen . cher am Schleifblatt und Schleifteller ♦ Zum Abnehmen des Schleifblattes heben Sie es seitlich an und ziehen es vom Schleifteller ab . PWBS 180 A1 DE │ AT │ CH   │  39 ■...
 • Seite 44: Einsatzwerkzeuge Montieren/ Wechseln (Abb . A)

  Zur Demontage des Absaugschlauchs , drü- cken Sie zuerst die Druckknöpfe an den Seiten des Absaugschlauchs Ziehen Sie dann den Absaugschlauch vom Absaugstutzen ab . > 3,2 mm ■ 40  │   DE │ AT │ CH PWBS 180 A1...
 • Seite 45: Adapter Zur Fremdabsaugung Montieren

  Heben Sie das Gerät von der Oberfläche ab . ♦ Bei Eigenabsaugung: Lassen Sie das Elektrowerkzeug noch einige Sekunden laufen, um restliche Stäube aus dem Absaugschlauch zu entfernen . PWBS 180 A1 DE │ AT │ CH   │  41 ■...
 • Seite 46: Randnahes Schleifen

  Um das Elektrowerkzeug auszuschalten, lassen Sie den Ein-/Ausschalter los . Sollte dieser arretiert sein, drücken Sie den Ein-/Ausschalter im hinteren Bereich kurz und lassen ihn dann los . ■ 42  │   DE │ AT │ CH PWBS 180 A1...
 • Seite 47: Wartung Und Reinigung

  Schleifwerkzeuge sind mit Vorsicht zu behan- deln und zu transportieren . ■ Schleifwerkzeuge sind so zu lagern, dass sie keinen mechanischen Beschädigungen oder Umwelteinflüssen (z . B . Feuchtigkeit) ausgesetzt sind . PWBS 180 A1 DE │ AT │ CH   │  43 ■...
 • Seite 48: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Gebrauch bestimmt . Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorge- nommen wurden, erlischt die Garantie . ■ 44  │   DE │ AT │ CH PWBS 180 A1...
 • Seite 49: Service

  Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen . HINWEIS ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen senden Sie bitte ausschließlich den defekten Artikel ohne Zubehör (z . B . Akku, Aufbewah- rungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein .
 • Seite 50: Original-Konformitätserklärung

  EN 60745-2-3:2001/A13:2015 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typbezeichnung der Maschine: Wand- und Bodenbearbeitungssystem PWBS 180 A1 Herstellungsjahr: 08 - 2019 Seriennummer: IAN 303200_1904 Bochum, 28 .08 .2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 51 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 10 / 2019 Ident.-No.: PWBS180A1-092019-2 IAN 303200_1904...

Inhaltsverzeichnis