Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway SPLASH FRAME POOLS Bedienungsanleitung Seite 20

Vorschau ausblenden

Werbung

Produkt Beskrivning
Typ
Storlek
Installationstyp
287cm x 201cm x 100cm
56248
För placering på marken
(113" x 79" x 39.5'')
287cm x 201cm x 100cm
56249
För placering på marken
(113" x 79" x 39.5'')
404cm x 201cm x 100cm
56251
För placering på marken
(159" x 79" x 39.5'')
56252
404cm x 201cm x 100cm
För placering på marken
(159" x 79" x 39.5'')
56255
56241
412cm x 201cm x 122cm
56242
För placering på marken
(162" x 79" x 48'')
56244
56223
549cm x 274cm x 122cm
56224
För placering på marken
(18' x 9' x 48'')
56256
56226
671cm x 396cm x 132cm
56227
För placering på marken
(22' x 13' x 52'')
56257
56229
732cm x 366cm x 132cm
56230
För placering på marken
(24' x 12' x 52'')
56258
Tack för att du valt att köpa en pool från Bestway. För att se till att du får maximal glädje och en säker
användning av din pool, följ installationsanvisningarna på DVD-skivan som medföljer poolen i förpackningen
tillsammans med viktiga säkerhetsnormer som står i din bruksanvisning.
Montering ta vanligtvis ca 20 minuter för 2-3 personer. (Gäller pooler med följande storlekar: 287cm x
201cm x 100cm / 113'' x 79'' x 39.5'')
Montering tar vanligtvis ca 30 minuter för 2-3 personer. (Gäller pooler med följande storlekar: 404cm x
201cm x 100cm / 159'' x 79'' x 39.5'', 412cm x 201cm x 122cm / 162'' x 79'' x 48'', 549cm x 274cm x 122cm
/ 18' x 9' x 48'', 671cm x 396cm x 132cm / 22' x 13' x 52'', 732cm x 366cm x 132cm / 24' x 12' x 52'')
Se nedan för en beskrivning av delarna.
Delar:
Endast model 549cm x 274cm x 122cm /18' x 9' x 48", 671cm x 396cm x 132cm /
22' x 13' x 52", 732cm x 366cm x 132cm / 24' x 12' x 52"
1
4
3
5
2
Foder
Slitstark reparationslapp
Slangadaptern
Tömningsventil
#F4H019B-03A
#F4H019B-01
Övre räls A
Övre räls B
Övre räls E
Övre räls F
Top Rail Combinations
Antal U-formade
Poolens storlek
stöd
Långsida
287cm x 201cm x 100cm
8
(113'' x 79'' x 39.5'')
404cm x 201cm x 100cm
10
(159" x 79'' x 39.5'')
412cm x 201cm x 122cm
10
(162'' x 79'' x 48'')
549cm x 274cm x 122cm
12
B-A-A-C
(18' x 9' x 48'')
671cm x 396cm x 132cm
16
B-A-A-A-C
(22' x 13' x 52'')
732cm x 366cm x 132cm
18
B-A-A-A-A-C
(24' x 12' x 52")
Se FAQ för ytterligare information. Ritningarna är inte i skala.
Kit
Stege
Tömningssystem
Poolöverdrag
Stege
Tömningssystem
Poolöverdrag
Stege
Tömningssystem
Poolöverdrag
Stege
Tömningssystem
Poolöverdrag
Stege
Tömningssystem
Poolöverdrag
Stege
Tömningssystem
Poolöverdrag
Stege
Tömningssystem
Poolöverdrag
Stege
Tömningssystem
Poolöverdrag
No.
1. Kontrollventil
2. O-ring
P6H510
3. Kontrollventilens packning
4. Kontaktmutter
5. Packning
P6H511
6. Kontakt
6
7
7. Skräpskärm
Stopplugg x 2
#F4H018B-02
Utom modell 549cm x 274cm x 122cm / 18' x 9'
x 48", 671cm x 396cm x 132cm / 22' x 13' x 52",
732cm x 366cm x 132cm / 24' x 12' x 52"
Övre räls C
C-kontakt
Antal övre rälsar
Kortsida
A
B
C
D
E
B-A
C-D
2
2
2
2
B-E-A
C-D
2
2
2
2
B-E-A
C-D
2
2
2
2
D-E
4
2
2
2
D-A-E
8
2
2
2
E-D-F
8
2
2
2
Läs manualen och följ instruktionerna som handlar om säkerhetstips, korrekt och fullständig montering av produkten,
igångsättning, användning och underhåll.
Användning av swimmingpoolsetet kräver att man respekterar och följer anvisningarna i underhålls- och användarmanu-
Filtreringssystem
alen.
Marktyg
Dina barns säkerhet beror helt på dig själv! Barn under 5 år löper den största risken. Var försiktig så att du undviker
olyckor.
Underhållskit
En kompetent vuxen person ska konstant övervaka barn och handikappade.
Låt minst en person ta hand om säkerheten. Öka bevakningen om det finns flera personer i poolen. Lär dina barn simma
Filtreringssystem
om möjligt.
Marktyg
För säkerhets skull ska du inte installera poolen på en terrass/balkong. Dina barns säkerhet är ditt ansvar! Risken är
störst för barn under fem år. Kom ihåg att olyckor inte bara händer andra! Var beredd att agera. Utan vuxens
Underhållskit
övervakande är ditt barns liv i fara.
Kom ihåg att placera poolen på en plats där du lätt kan tömma den för att undvika översvämning.
Filtreringssystem
Låt aldrig barn gå i eller vara kvar i poolen eller poolområdet utan en vuxens närvaro eller om de inte har på sig
Marktyg
flytvästar.
Underhållskit
Testa vattentemperaturen innan du går in i poolen genom att stänka vatten på halsen, armarna och benen.
Låt inte icke simkunniga barn få tillträde till poolen om de inte bär flytväst eller har
Filtreringssystem
sällskap i vattnet.
Under inga förhållanden får användaren hoppa eller dyka ner i poolen, annars kan
Marktyg
allvarliga eller livshotande skador uppstå.
Underhållskit
Användare får aldrig någonsin hoppa eller dyka ner i poolen, eftersom det kan leda till
allvarlig skada eller dödsfall. Förbjud spring, lek och andra energiska aktiviteter i
Filtreringssystem
närheten av swimmingpoolen.
Poolen och tillbehören får endast monteras av kompetenta vuxna.
Marktyg
Använd inte luftkompressor för att blåsa upp poolen. Använd en hand- eller fotpump.
Underhållskit
Innan användning ska man kontrollera att alla de
uppblåsbara delarna är ordentligt uppblåsta och att det inte
Filtreringssystem
finns några veck. I annat fall ska man göra om
Marktyg
uppblåsningsproceduren.
Poolen får endast fyllas med ett vattenflöde med lågt tryck
Underhållskit
för att förebygga en otillbörlig påfrestning på poolen.
Bestway ansvarar inte för skador på poolen på grund av påfyllningen via en vattenlastbil. (Se FAQ)
Filtreringssystem
Man får inte grensla, sitta, stå på, luta sig över eller lägga tryck på toppringen eftersom poolen då kan kollapsa och
Marktyg
svämma över, vilket kan orsaka allvarliga personskador och/eller skada på personlig egendom.
Underhållskit
Lämna inte leksaker nära eller i poolen då den är utan tillsyn.
Simma inte ensam.
Använd inte poolen under påverkan av alkohol, droger eller mediciner.
Filtreringssystem
Förvara kemikalier och tillbehör utom räckhåll för barn.
Marktyg
Tillsätt aldrig kemikalier i poolen då någon är i den. Konsultera en specialiserad
Underhållskit
återförsäljare för att garantera en korrekt användning av kemikalier.
Håll alltid poolvattnet rent.
Poolvattnet bör testas regelbundet för att se till att PH-värdet och klorkoncentrationen i
vattnet är optimalt för en säker och behaglig användning under hela årstiden.
Husdjur ska hållas på avstånd från poolområdet för att undvika strukturella skador på poolen.
Omgärda poolen med ett staket och se till att grinden alltid är stängd.
Täck poolen då den inte används. Varken barn eller vuxna kan ss inuti poolen om locket är
på. Avlägsna locket då du använder poolen.
En fungerande elektronisk enhet bör installeras för att varna dig om någon kommer in i poolområdet.
Under inga förhållanden får denna utrustning ersätta en vuxens närvaro.
Lämna inte stegen i poolen då poolen är utan tillsyn. Kom ihåg att tömma poolen och förvara den på vintern och då den
inte används.
Använd endast tillbehör från Bestway till pooler från Bestway.
Underhåll din pool korrekt för att öka dess livslängd och garantera en säker användnind. (Se avsnittet Underhåll av
poolen)
Använd inte pumpen medan poolen är igång.
Benämning
Om filterpumpen gått sönder måste tillträde till poolen förbjudas.
Byt ut vattnet med jämna mellanrum.
Placera inte en tom pool på marken.
Ring inte telefonsamtal i närheten av poolen, för att undvika att övervakningen försämras på grund av att du talar i
telefon.
All utrustning måste inspekteras regelbundet för att upptäcka eventuella tecken på försämring, rost, trasiga delar eller
andra risker som kan leda till personskador.
Kom ihåg att applicera solskydd regelbundet och alltid efter att ha simmat.
Om man inte följer dessa anvisningar kan det leda till skada på egendom, personskada eller dödsfara, särskilt för barn.
Om man inte följer anvisningarna för underhåll kan det leda till allvarliga hälsorisker, särskilt för barn.
SÄKERHET
Lär dig de nödvändiga räddningsåtgärderna, speciellt dem som gäller räddning av barn.
Räddningsutrustning ska finnas i närheten av poolen och en vuxen i närheten måste kunna använda den.
Räddningsutrustningen ska inkludera bland annat en livboj med tillhörande rep och en stark räddningsstång på minst
366cm (12').
SOS-nummer inklusive:
• Brand (Frankrike 18)
• Polis
• Ambulans (Frankrike 15)
• Giftcentralen
• Fullständig hemmaadress
Förvara en sladdlös vattentålig telefon nära poolen under användningen.
Om en olycka inträffar:
• Se till att alla barn kommer ut ur vattnet omedelbart.
• Ring ett SOS-nummer och följ deras anvisningar/råd.
• Byt ut alla blöta kläder mot torra kläder.
Bevaka och agera! När du övervakar barn ska du alltid befinna dig i närheten och vara uppmärksam.
Lär dina barn att simma så fort som möjligt.
Alla filtreringssystem är överensstämmande med installationsstandard NF C 15-100 som säger att alla elektriska
anordningar som är placerade mindre än 3.5 meter från poolen och som har fri åtkomst endast får ha 12V
strömförsörjning. Alla elektriska anordningar med 220V strömförsörjning ska placeras minst 3.5 meter från poolkanten.
Fråga alltid tillverkaren om råd innan du utför några ändringar på en eller flera av filtreringssystemets delar. (Endast för
Frankrike)
LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.
Förberedelse
OBS: Poolen måste placeras på en helt platt och jämn yta. Installera inte poolen om ytan lutar eller är sned.
Övre räls D
• Kontrollera med din kommun vilka lagar som gäller för avgränsningar, barriärer, belysning och säkerhetskrav samt se
till att uppfylla alla gällande lagar.
• Ta försiktigt ut poolen och tillbehören ur kartongen. Om en stege medföljer poolen, behöver du en skruvmejsel eller en
justerbar skiftnyckel (medföljer inte) för att utföra monteringen.
• Placera poolen så att det är minst 122cm (4') på alla sidor, så att ett barn inte kan använda ett föremål för att klättra ner
i poolen. Installera den inte direkt under kraftledningar eller träd och se till att platsen inte har rör, ledningar eller kablar
som löper under marken.
• Det är mycket viktigt att poolen installeras på ett stadigt, jämnt underlag. Om poolen installeras på ett ojämnt underlag,
kan den kollapsa och svämma över, vilket kan leda till allvarliga personskador och/eller materiella skador. Installationen
U-stöd
på ett ojämnt underlag leder till att garantin och servicekrav annulleras.
• Sand får inte användas för att skapa ett jämnt underlag. Marken får grävas ut vid behov.
C-kontakt
• Installera inte poolen på uppfarter, däck, plattformar, grus eller asfalt. Marken ska vara tillräckligt stark för att klara av
F
trycket från vattnet. Lera, sand, mjuk eller lös jord eller tjära passar inte.
• Marken måste vara fri fr¨n alla föremål och skräm inklusive stenar och kvistar.
2
0
4
OBS: Gräsmattan eller vegetationen under poolen dör och ger upphov till dålig lukt och slem. Därför rekommenderar vi
dig att avlägsna allt gräs från den plats där poolen ska placeras. Undvik att placera poolen på eller bredvid områden
2
0
4
där det växter mycket starkt växande gräs och ogräsarter, eftersom de kan växa rakt igenom markduken eller
poolmaterialet.
2
0
4
• Vi rekommenderar dig att låta markduken ligga i solen i en timme efter att ha vikt ut den över markduken så att poolen
blir mjukare att installera.
2
0
4
• Om du även har köpt en pump, ska pumpen installeras efter att ha monterat poolen helt. Kom ihåg att rikta in intagen
och uttagen mot den utvändiga strömkällan.
2
0
4
OBS: Om du även har köpt en filterpump, har denna beståndsdel en separat bruksanvisning. Öppna dess låda och läs
bruksanvisningen för ytterligare informa tioner.
2
2
4
• Om du har köpt en separat stege till din pool, ska du se till att den passar poolstorleken.
• Kontrollera regelbundet att stegen är korrekt monterad.
OBS: Stegen får endast användas för att gå i och ur poolen.
20
VARNING
Barn kan hamna i fara om de
inte kontrolleras av en vuxen
Hoppa inte i.
Vattnet är grunt
Dyk inte.
Vattnet är grunt
S-S-001267

Werbung

loading