Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDKS 6.3 B3 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-säge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR SAW PDKS 6.3 B3
TRYCKLUFTSSÅG
Översättning av bruksanvisning i original
DRUCKLUFT-SÄGE
Originalbetriebsanleitung
IAN 315460
PNEUMATINIS PJŪKLAS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDKS 6.3 B3

 • Seite 1 AIR SAW PDKS 6.3 B3 TRYCKLUFTSSÅG PNEUMATINIS PJŪKLAS Översättning av bruksanvisning i original Naudojimo instrukcijos originalo vertimas DRUCKLUFT-SÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 315460...
 • Seite 2 Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Koppla på/stänga av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Underhåll, rengöring och förvaring . . . . . . . . . . . . . .19 PDKS 6.3 B3  ...
 • Seite 5 Kassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Garanti från Kompernass Handels GmbH .
 • Seite 6: Inledning

  . Tillverkaren ansvarar inte för skador som är ett resultat av felaktig användning . Produkten är endast avsedd för privat bruk . PDKS 6.3 B3   │  3...
 • Seite 7: Utrustning

  Symboler på tryckluftsverktyget: Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk . WARNING! Använd alltid skyddsglasögon när den trycklufts- drivna sågen används eller servas . Använd alltid andningsmask när det bildas damm . Använd alltid hörselskydd . Smörj dagligen med olja Utrustning Stoppbygel Sticknippel (förmonterad)
 • Seite 8: Leveransens Innehåll

  = 92,1 dB (A) Osäkerhet: Ljudeffektnivå: = 103,1 dB (A) Osäkerhet: Använd hörselskydd! Vibrationsemissionsvärde: Totalt vibrationsvärde som har fastställts enligt ISO 28927-8 och EN 12096: = 20,46 m/s Osäkerhet K = 2,52 m/s PDKS 6.3 B3   │  5 ■...
 • Seite 9 VARNING! ► De bulleremissionsvärden som anges här har uppmätts enligt ISO-standard 15744 för mätmetoder och kan användas för en produktjämförelse . Bulleremissionsvärdena förändras beroende på hur tryckluftsverktyget används och kan i vissa fall ligga över de värden som anges i bruksanvisningen . Bullerexponeringen kan komma att underskattas om tryckluftsverktyget regelbundet används på...
 • Seite 10: Allmänna Säkerhetsanvisningar

  Produkten måste inspekteras med jämna mellanrum för att kontroll- era att den är försedd med de nominella värden och märkningar som krävs och att dessa är tydligt läsbara . Vid behov måste användaren kontakta tillverkaren för att få ersättningsskyltar . PDKS 6.3 B3   │  7...
 • Seite 11: Risker På Grund Av Utslungade Delar

  Risker på grund av utslungade delar ■ Om arbetsstycket, tillbehör eller själva verktyget går sönder kan delar som gått av slungas ut med hög hastighet . ■ Använd alltid slagtåliga skyddsglasögon när du arbetar med cirkelsågar, oscillerande sågar eller sågar där sågklingan rör sig fram och tillbaka .
 • Seite 12 ■ Skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon måste användas; lämpliga handskar och skyddskläder rekommenderas . ■ Tänk på att en roterande sågklinga fortsätter snurra ett tag efter att man släppt start- och stoppanordningen . PDKS 6.3 B3   │  9 ■...
 • Seite 13: Risker På Grund Av Upprepade Rörelser

  Risker på grund av upprepade rörelser ■ Den som arbetar med en cirkelsåg, en oscillerande såg eller en såg där sågbladet rör sig fram och tillbaka kan känna obehag i händer och armar samt området kring hals och axlar eller andra kroppsdelar på...
 • Seite 14: Risker På Grund Av Tillbehör

  är inte isolerade mot elektriska strömkällor . ■ Kontrollera att det inte finns några el- eller gasledningar osv . som kan leda till olyckor om de skadas när maskinen används . PDKS 6.3 B3   │  11 ■...
 • Seite 15: Risker På Grund Av Damm Och Ånga

  Risker på grund av damm och ånga ■ Damm och ångor som uppstår när man använder cirkelsågar, oscillerande sågar eller sågar där sågbladet rör sig fram och tillbaka kan orsaka skador på hälsan (som t ex cancer, foster- skador, astma och/eller hudskador); ett absolut krav är att en riskanalys görs och att lämpliga regler och föreskrifter upprättas och implementeras .
 • Seite 16: Risker På Grund Av Buller

  Cirkelsågen, den oscillerande sågen och sågen med sågblad som rör sig fram och tillbaka ska användas och underhållas enligt de rekommendationer som ingår i den här anvisningen för att undvika en onödigt hög bullernivå . PDKS 6.3 B3   │  13...
 • Seite 17: Risker På Grund Av Vibrationer

  ■ Förbrukningsmaterial/verktyg ska väljas, underhållas och bytas ut enligt rekommendationerna i den här anvisningen för att undvika en onödigt hög bullernivå . ■ Om cirkelsågen, den oscillerande sågen eller sågen med såg- blad som rör sig fram och tillbaka är försedd med en ljuddämpa- re ska man alltid kontrollera att den sitter på...
 • Seite 18: Ytterligare Säkerhetsanvisningar För Pneumatiska Maskiner

  . ■ Akta så att det högsta tryck som anges på maskinen inte över- skrids . ■ Bär aldrig luftdrivna maskiner i slangen . PDKS 6.3 B3   │  15 ■...
 • Seite 19: Innan Produkten Tas I Bruk

  Innan produkten tas i bruk Smörjning VARNING! ► Undvik ögon- och hudkontakt med smörjmedel . ► Kontrollera alltid i tillverkarens säkerhetsdatablad om de oljor som ska användas är hälsofarliga . OBSERVERA ► Regelbunden smörjning är särskilt viktigt för att förhindra nötnings- och rostskador .
 • Seite 20: Anslutning Till En Tryckluftkälla

  . ♦ Anslut verktyget till en kompressor genom att koppla sticknippeln till tryckluftkällans matarslang . ♦ För att kunna reglera tryckluften måste tryckluftkällan vara utrus- tad med en tryckreducerare . PDKS 6.3 B3   │  17 ■...
 • Seite 21: Montera/Byta Sågblad

  Montera/byta sågblad AKTA! ► Om sågbladet är trubbigt, böjt eller defekt måste det genast bytas ut . ► Försäkra dig alltid om att maskinen kopplats bort från tryckluf- ten innan du byter sågblad ♦ Öppna först skyddskåpan med en stjärnskruvmejsel . ♦...
 • Seite 22: Användning

  . OBSERVERA Observera nedanstående punkter för att verktyget ska fungera bra under lång tid framöver: ■ Tillräcklig, kontinuerlig och komplett oljesmörjning har avgörande betydelse för optimal funktion . PDKS 6.3 B3   │  19 ■...
 • Seite 23 ■ Produkten ska servas regelbundet (ungefär efter 1 - 2 arbetspass) . ■ Använd alltid lämpliga skyddshandskar . ■ Endast personer med lämplig utbildning får serva produkten . Om man följer de anvisningar för underhåll som ingår i det här doku- mentet kommer produkten att hålla länge och fungera felfritt .
 • Seite 24 Smörjmedel får inte heller hällas ut på marken . Kontrollera så att underlaget är lämpligt . Kassera smörjmedel enligt myndigheternas föreskrifter . ■ Lämna in smutsigt material från underhåll och drift till rätt insam- lingsställe . PDKS 6.3 B3   │  21 ■...
 • Seite 25 Garanti från Kompernass Handels GmbH Kära kund För den här produkten lämnar vi 3 års garanti från och med inköpsda- tum . Om det skulle vara något fel på produkten finns en lagstadgad reklamationsrätt från återförsäljaren . Dina lagstadgade rättigheter begränsas inte av den garanti som beskrivs i följande avsnitt .
 • Seite 26 . ■ En produkt som klassas som defekt kan tillsammans med köpbevi- set (kassakvittot) och en beskrivning av felet samt när det uppstod skickas in portofritt till den angivna serviceadressen . PDKS 6.3 B3   │  23 ■...
 • Seite 27 Denna och många andra handböcker, produktfilmer och installationsmjukvaror kan laddas ned på www .lidl-service .com . Med den här QR-koden kommer du direkt till Lidls servicesida (www .lidl-service .com) där du kan öppna bruksanvisningen genom att skriva in artikelnumret (IAN) 123456 . Service Service Sverige Tel .: 0770 930739...
 • Seite 28 EN ISO 11148-12: 2012 Maskinens typbeteckning: Tryckluftssåg PDKS 6 .3 B3 Tillverkningsår: 05 - 2019 Serienummer: IAN 315460 Bochum, 2019-05-09 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar till följd av den tekniska utvecklingen . PDKS 6.3 B3   │  25 ■...
 • Seite 29 ■ 26  │  ...
 • Seite 30 Įjungimas ir išjungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Techninė priežiūra, valymas ir laikymas . . . . . . . . . .45 PDKS 6.3 B3 │...
 • Seite 31 Šalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Kompernaß...
 • Seite 32: Įžanga

  Bet koks kitoks įrankio naudojimas ar keitimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį ir gali kelti didelį pavojų . Neprisiimame jokios atsakomybės už žalą, galinčią atsirasti naudojant įrankį ne pagal paskirtį . Įrankį galima naudoti tik privačioms reikmėms . PDKS 6.3 B3 │  29 ■...
 • Seite 33: Dalys

  Ženklai ant pneumatinio įrankio: Prieš pradėdami naudoti perskaitykite naudojimo WARNING! instrukciją . Naudodami pneumatinį pjūklą ar atlikdami jo techninės priežiūros darbus visada dėvėkite akių apsaugos priemonę . Jei susidaro dulkių, visada dėvėkite kvėpavimo takų apsaugos priemonę . Visada dėvėkite klausos apsaugos priemonę . Kasdien tepkite alyva .
 • Seite 34: Tiekiamas Rinkinys

  Garso galios lygis: = 103,1 dB (A) Neapibrėžtis: Dėvėkite klausos apsaugos priemonę! Spinduliuojamosios vibracijos vertė Vibracijų bendroji vertė nustatyta pagal ISO 28927-8 ir EN 12096 standartus: = 20,46 m/s Neapibrėžtis K = 2,52 m/s PDKS 6.3 B3 │  31 ■ LT ...
 • Seite 35 ĮSPĖJIMAS! ► Šiuose nurodymuose deklaruotos spinduliuojamojo triukšmo vertės išmatuotos ISO 15744 nustatytu standartiniu matavimo metodu ir gali būti naudojamos vienam įrankiui palyginti su kitu . Spinduliuojamojo triukšmo vertės priklauso nuo pneuma- tinio įrankio naudojimo būdo ir kai kuriais atvejais gali viršyti šiose instrukcijose nurodytas vertes .
 • Seite 36: Bendrieji Saugos Nurodymai

  . ■ Įrankius reikia reguliariai apžiūrėti ir patikrinti, ar ant jų yra ir ar aiškiai įskaitomi vardiniai duomenys ir ženklai . Prireikus atsarginių ženklų naudotojas turi susisiekti su gamintoju . PDKS 6.3 B3 │  33 ■ LT ...
 • Seite 37: Nusviestų Dalių Keliami Pavojai

  Nusviestų dalių keliami pavojai ■ Sulūžus ruošiniui, įrankio priedams ar netgi pačiam įrankiui, dalys gali būti išsviestos dideliu greičiu . ■ Naudodami diskinius ir švytuoklinius pjūklus ar pjūklus su pirmyn ir atgal judančia geležte visada dėvėkite smūgiams atsparų akių apsaugą . Kiekvienu konkrečiu atveju reikėtų atskirai įvertinti reikalingos apsaugos laipsnį...
 • Seite 38 ■ Būtina naudoti apsaugines priemones, pvz ., užsidėti apsauginius akinius, rekomenduojama mūvėti tinkamas pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius . ■ Atminkite, kad atblokavus įjungimo ir išjungimo įtaisą, besisukantis įmontuotas įrankis yra paleidžiamas . PDKS 6.3 B3 │  35 ■ LT ...
 • Seite 39: Pasikartojančių Judesių Keliami Pavojai

  Pasikartojančių judesių keliami pavojai ■ Su įrankiu dirbančiam asmeniui, naudojančiam diskinius ir švytuoklinius pjūklus ar pjūklus su pirmyn ir atgal judančia geležte darbinėms užduotims atlikti, gali kilti nemalonių pojūčių rankose, taip pat kaklo ir pečių srityse arba kitose kūno dalyse . ■...
 • Seite 40: Priedų Keliami Pavojai

  . ■ Įsitikinkite, kad nėra jokių elektros laidų, dujų vamzdynų ir pan . įrenginių, kuriuos naudojamu įrankiu pažeidus gali kilti pavojų . PDKS 6.3 B3 │  37 ■ LT ...
 • Seite 41: Dulkių Ir Garų Keliami Pavojai

  Dulkių ir garų keliami pavojai ■ Naudojant diskinius ir švytuoklinius pjūklus ar pjūklus su pirmyn ir atgal judančia geležte susidarančios dulkės ir garai gali kenkti sveikatai (pavyzdžiui, sukelti vėžį, apsigimimus, astmą ir (arba) dermatitą), todėl būtina įvertinti su šiais pavojais susijusią riziką ir įgyvendinti tinkamas jos valdymo priemones .
 • Seite 42: Triukšmo Keliami Pavojai

  Naudokite klausos apsaugos priemones . ■ Diskinius ir švytuoklinius pjūklus ar pjūklus su pirmyn ir atgal ju- dančia geležte reikia naudoti ir prižiūrėti laikantis šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų rekomendacijų, kad būtų išvengta nereikalin- go triukšmo padidėjimo . PDKS 6.3 B3 │  39 ■ LT ...
 • Seite 43: Vibracijų Keliami Pavojai

  ■ Eksploatacines medžiagas ir su įrankiu naudojamus įrankius rinkitės, prižiūrėkite ir keiskite pagal šioje naudojimo instrukcijoje pateiktas rekomendacijas, kad būtų išvengta nereikalingo triukš- mo padidėjimo . ■ Jei diskiniai ir švytuokliniai pjūklai ar pjūklai su pirmyn ir atgal judančia geležte yra su triukšmo slopintuvu, kas kartą įsitikinkite, kad šis yra jam numatytoje vietoje ir naudojant įrankį...
 • Seite 44: Pneumatinių Įrankių Naudojimo Papildomi Saugos Nurodymai

  žarnos ir įrankio jungčiai arba žarnų tarpusavio jungtims . ■ Pasirūpinkite, kad nebūtų viršytas ant įrankio nurodytas didžiau- siasis slėgis . ■ Pneumatinių įrankių niekada neneškite suėmę už žarnos . PDKS 6.3 B3 │  41 ■ LT ...
 • Seite 45: Prieš Pradedant Naudoti

  Prieš pradedant naudoti Tepimas ĮSPĖJIMAS! ► Saugokitės, kad tepimo medžiagų nepatektų į akis ir ant odos . ► Sužinokite apie naudojamos alyvos pavojų sveikatai atitinkamo gamintojo saugos duomenų lape . NURODYMAS ► Siekiant išvengti trinties ir korozijos sukeliamų pažeidimų, labai svarbu įrankį...
 • Seite 46: Prijungimas Prie Suslėgtojo Oro Tiekimo Šaltinio

  Prijunkite įrankį prie kompresoriaus, įkišamąją movą įkišdami į suslėgtojo oro tiekimo šaltinio oro tiekimo žarną . ♦ Kad oro slėgį galėtumėte reguliuoti, suslėgtojo oro tiekimo šaltinis turi būti su oro slėgio reguliatoriumi . PDKS 6.3 B3 │  43 ■ LT ...
 • Seite 47: Geležtės Įdėjimas Ir Keitimas

  Geležtės įdėjimas ir keitimas DĖMESIO! ► Jei geležtė atšipusi, sulankstyta ar turi trūkumų, ją reikia nedelsiant pakeisti . ► Keisdami geležtę visada įsitikinkite, kad suslėgtojo oro tiekimas nutrauktas! ♦ Pirmiausia naudodami kryžminį atsuktuvą atidarykite gaubtą ♦ Paskui pridedamu 4 mm šešiabriauniu raktu išsukite varžtus su vidiniu šešiabriauniu iš...
 • Seite 48: Naudojimas

  įkvėpti . NURODYMAS Kad įrankis nepriekaištingai veiktų ir jį galėtumėte ilgai naudoti, atsižvelkite į toliau pateiktą informaciją . ■ Kad įrankis optimaliai veiktų, visų svarbiausia jį pakankamai ir nuolat tinkamai tepti alyva . PDKS 6.3 B3 │  45 ■ LT ...
 • Seite 49 ■ Reikia reguliariai pasirūpinti įrankio technine priežiūra (maždaug po 1–2 darbo ciklus) . ■ Visada dėvėkite tinkamas darbines pirštines . ■ Techninės priežiūros darbus gali atlikti tik išmokyti asmenys . Laikantis pateiktų techninės priežiūros nurodymų, šis kokybiškas gaminys veiks ilgai ir be trikčių . ■...
 • Seite 50: Šalinimas

  . Neleiskite joms patekti į podirvį / gruntą . Pasirūpinkite tinkamu paklotu . Pašalinkite pagal institucijų nustatytas taisykles . ■ Nešvarias priežiūros priemones ir darbines medžiagas pristatykite į specialią surinkimo vietą . PDKS 6.3 B3 │  47 ■ LT ...
 • Seite 51: Kompernaß Handels Gmbh Garantija

  Kompernaß Handels GmbH garantija Gerb . kliente, Šiam prietaisui nuo įsigijimo datos suteikiama 3 metų garantija . Išryškėjus šio gaminio trūkumams, gaminio pardavėjas užtikrina jums teisės aktais reglamentuojamas teises . Toliau išdėstytos garantijos teikimo sąlygos šių jūsų teisės aktais reglamentuojamų teisių neapri- boja .
 • Seite 52 įspėjama . Gaminys skirtas tik buitinio, o ne komercinio naudojimo reikmėms . Garantija netaikoma piktnaudžiavimo, netinkamo naudojimo atve- jais, jei naudojama jėga ir jei remontuoja ne mūsų įgaliotoji klientų aptarnavimo tarnyba . PDKS 6.3 B3 │  49 ■ LT ...
 • Seite 53 Garantinių įsipareigojimų vykdymas Kad galėtume greitai sutvarkyti jūsų prašymą, prašome vadovautis toliau nurodytais nurodymais: ■ Kreipdamiesi bet kokiu klausimu dėl gaminio, turėkite kasos čekį kaip pirkimo dokumentą ir gaminio numerį (pvz ., IAN 12345) . ■ Gaminio numerį rasite gaminio duomenų lentelėje, išgraviruotą ant gaminio, nurodytą...
 • Seite 54: Priežiūra

  Importuotojas Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros tarnybos adre- sas . Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM VOKIETIJA www .kompernass .com PDKS 6.3 B3 │  51 ■ LT ...
 • Seite 55: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  Atitikties deklaracijos originalo vertimas Mes, KOMPERNASS HANDELS GMBH, ir už dokumento pateikimą atsakingas asmuo Semi Uguzlu, BURGSTR . 21, DE – 44867 BOCHUMAS, VOKIETIJA, pareiškiame, kad šis gaminys atitinka toliau nurodytus standartus, norminius dokumentus ir EB direktyvas: Mašinų direktyvą (2006/42/ EC) Taikomi darnieji standartai: EN ISO 11148-12: 2012 Įrankio tipas: Pneumatinis pjūklas PDKS 6 .3 B3...
 • Seite 56 Wartung, Reinigung und Lagerung . . . . . . . . . . . . . . .71 PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH  ...
 • Seite 57 Entsorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Garantie der Kompernaß...
 • Seite 58: Einleitung

  Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren . Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernehmen wir keine Haftung . Das Gerät ist nur für den privaten Einsatz bestimmt . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 59: Ausstattung

  Symbole auf dem Druckluftwerkzeug: Vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung WARNING! lesen . Tragen Sie beim Einsatz oder Wartung des Druckluft- Säge stets einen Augenschutz . Tragen Sie stets bei Staubentwicklung einen Atemschutz . Tragen Sie stets Gehörschutz . Täglich ölen Ausstattung Anschlagbügel Stecknippel (vormontiert)
 • Seite 60: Lieferumfang

  Schallleistungspegel: = 103,1 dB (A) Unsicherheit: = 3 dB Gehörschutz tragen! Schwingungsemissionswert: Schwingungsgesamtwert ermittelt entsprechend ISO 28927-8 und EN 12096: = 20,46 m/s Unsicherheit K = 2,52 m/s PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  57 ■...
 • Seite 61 WARNUNG! ► Die in diesen Anweisungen angegebenen Lärmemissionswerte sind entsprechend einem in ISO 15744 genormten Messver- fahren gemessen worden und können für den Gerätevergleich verwendet werden . Die Lärmemissionswerte werden sich entsprechend dem Einsatz des Druckluftwerkzeugs verändern und können in manchen Fällen über dem in diesen Anweisun- gen angegebenen Werten liegen .
 • Seite 62: Allgemeine Sicherheitshinweise

  überprüfen, dass die Maschine mit den geforderten deutlich lesbaren Bemessungswerten und Kennzeichnungen gekennzeichnet ist . Der Benutzer muss den Hersteller kontaktieren, um erforderlichenfalls Ersatzschilder zu erhalten . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  59...
 • Seite 63: Gefährdungen Durch Herausgeschleuderte Teile

  Gefährdungen durch herausgeschleuderte Teile ■ Bei einem Bruch des Werkstücks oder von Zubehörteilen oder gar des Maschinenwerkzeugs selbst können Teile mit hoher Geschwindigkeit herausgeschleudert werden . ■ Beim Betrieb der Kreis- und oszillierenden Sägemaschinen oder der Sägemaschinen mit hin- und hergehendem Sägeblatt ist immer ein schlagfester Augenschutz zu tragen .
 • Seite 64 Schneiden mit diesen Maschinen führt zu scharfen Ecken . Tragen Sie Handschuhe, um die Hände zu schützen . ■ Geben Sie die Befehlseinrichtung zum Ingang- und Stillsetzen im Falle einer Unterbrechung der Energieversorgung frei . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  61...
 • Seite 65: Gefährdungen Durch Wiederholte Bewegungen

  ■ Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Schmiermittel . ■ Es müssen Schutzausrüstungen wie Sicherheitsbrillen verwendet werden; geeignete Handschuhe und Schutzkleidung sind empfehlenswert . ■ Seien Sie sich bewusst, dass das rotierend eingebaute Werkzeug anläuft, nachdem die Befehlseinrichtung zum Ingang- und Stillsetzen freigegeben wurde .
 • Seite 66: Gefährdungen Durch Zubehörteile

  Diese Kreis- und oszillierenden Sägemaschinen oder diese Säge- maschinen mit hin- und hergehendem Sägeblatt sind nicht zum Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären bestimmt und nicht gegen Berührung mit elektrischen Leitungen isoliert . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 67: Gefährdungen Durch Staub Und Dämpfe

  ■ Stellen Sie sicher, dass keine elektrischen Leitungen, Gasrohr- leitungen usw . vorhanden sind, die im Falle der Beschädigung durch die Verwendung der Maschine zu einer Gefährdung führen können . Gefährdungen durch Staub und Dämpfe ■ Die beim Einsatz von Kreis- und oszillierenden Sägemaschinen sowie von Sägemaschinen mit hin- und hergehendem Sägeblatt entstehenden Stäube und Dämpfe können gesundheitliche Schäden (wie z .
 • Seite 68: Gefährdungen Durch Lärm

  Die Kreis- und oszillierenden Sägemaschinen oder die Sägemaschinen mit hin- und hergehendem Sägeblatt sind nach den in der Betriebsanleitung enthaltenen Empfehlungen zu betreiben und zu warten, um eine unnötige Erhöhung des Lärmpegels zu vermeiden . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  65...
 • Seite 69: Gefährdungen Durch Schwingungen

  ■ Die Verbrauchsmaterialien / Maschinenwerkzeuge sind den Empfehlungen der Betriebsanleitung entsprechend auszuwählen, zu warten und zu ersetzen, um eine unnötige Erhöhung des Lärmpegels zu vermeiden . ■ Stellen Sie, falls die Kreis- und oszillierenden Sägemaschinen oder die Sägemaschinen mit hin- und hergehendem Sägeblatt mit einem Schalldämpfer ausgestattet sind, immer sicher, dass dieser an seinem Platz und funktionstüchtig ist, wenn die Maschine in Betrieb ist .
 • Seite 70: Zusätzliche Sicherheitsanweisungen Für Pneumatische Maschinen

  Maschine und von Schläuchen untereinander zu bieten . ■ Sorgen Sie dafür, dass der auf der Maschine angegebene Höchstdruck nicht überschritten wird . ■ Tragen Sie mit Luft arbeitende Maschinen niemals am Schlauch . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  67 ■...
 • Seite 71: Vor Der Inbetriebnahme

  Vor der Inbetriebnahme Schmierung WARNUNG! ► Vermeiden Sie Augen- und Hautkontakt mit Schmierstoffen . ► Informieren Sie sich über die gesundheitlichen Gefahren des verwendeten Öls im Sicherheitsdatenblatt des jeweiligen Herstellers . HINWEIS ► Zur Vermeidung von Reibung- und Korrosionsschäden ist eine regelmäßige Schmierung besonders wichtig .
 • Seite 72: Öl Nachfüllen

  Schließen Sie das Gerät an einen Kompressor an, indem Sie den Stecknippel mit dem Versorgungsschlauch der Druckluftquelle verbinden . ♦ Damit Sie den Luftdruck regulieren können, muss die Druckluft- quelle mit einem Druckminderer ausgestattet sein . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  69 ■...
 • Seite 73: Sägeblatt Montieren / Wechseln

  Sägeblatt montieren / wechseln ACHTUNG! ► Ist das Sägeblatt stumpf, verbogen oder defekt, muss es unverzüglich ausgetauscht werden . ► Achten Sie beim Wechsel des Sägeblatts stets darauf, dass die Druckluftversorgung unterbrochen ist! ♦ Öffnen Sie zunächst mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers die Abdeckung ♦...
 • Seite 74: Bedienung

  . Falls während der Wartungsarbeiten Staub erzeugt oder aufgewirbelt wird, kann dieser eingeatmet werden . HINWEIS Um eine einwandfreie Funktion und lange Haltbarkeit des Gerätes zu gewährleisten, sind folgende Punkte zu beachten: PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  71...
 • Seite 75 ■ Eine ausreichende und ständig intakte Ölschmierung ist für eine optimale Funktion von ganz entscheidender Bedeutung . ■ An dem Gerät sollte regelmäßig (etwa nach 1–2 Arbeitsgängen) eine Wartung durchgeführt werden . ■ Tragen Sie immer geeignete Arbeitshandschuhe . ■ Die Wartung darf nur von unterwiesenen Personen durchgeführt werden .
 • Seite 76: Entsorgung

  . Achten Sie auf eine geeignete Unterlage . Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften . ■ Geben Sie verschmutztes Wartungsmaterial und Betriebsstoffe in einer dafür vorgesehenen Sammelstelle ab . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  73...
 • Seite 77: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Garantie der Kompernaß Handels GmbH Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum . Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäu- fer des Produkts gesetzliche Rechte zu . Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht einge- schränkt .
 • Seite 78 Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungs- anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes . PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 79 ■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontak- tieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail . ■ Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden .
 • Seite 80: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www .kompernass .com PDKS 6.3 B3 DE │ AT │ CH   │  77 ■...
 • Seite 81: Original-Konformitätserklärung

  Original-Konformitätserklärung Wir, KOMPERNASS HANDELS GMBH, Dokumentenverantwortli- cher: Herr Semi Uguzlu, BURGSTR . 21, DE - 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND, erklären hiermit, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen, normativen Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt: Maschinenrichtlinie (2006 / 42 / EG) Angewandte harmonisierte Normen: EN ISO 11148-12: 2012 Typbezeichnung der Maschine: Druckluft-Säge PDKS 6 .3 B3...
 • Seite 82 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Informationsstatus · Informacijos data Stand der Informationen: 05 / 2019 · Ident.-No.: PDKS6.3B3-052019-1 IAN 315460...