Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PHD 150 C2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PRESSURE WASHER PHD 150 C2
PRESSURE WASHER
Translation of original operation manual
HOCHDRUCKREINIGER
Originalbetriebsanleitung
IAN 93482
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργία

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PHD 150 C2

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHD 150 C2

 • Seite 1 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 PRESSURE WASHER ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Translation of original operation manual Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργία HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung IAN 93482...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα ε τι εικόνε και εξοικειωθείτε ε όλε τι λειτουργίε τη συσκευή . Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 click click...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Content Introduction Introduction .........4 Congratulations on the purchase of your Areas of Application ....4 new device. With it, you have chosen a General Description ......5 high quality product. Scope of Delivery......5 During production, this equipment has Functional description ....... 5 been checked for quality and subjected Overview ........
 • Seite 5: General Description

  24 Starting lever Functional description Technical data The pressure cleaner cleans by means of a Pressure cleaner ..PHD 150 C2 water jet, with a choice of high or low pres- sure operation. Mains connection ..... 230 V~, 50 Hz A detergent can be added if this is required.
 • Seite 6: Notes On Safety

  Max. pumping rate, water the power tool is turned off and (Q max) ........7.5 l/min times when the tool is turned on but Sound pressure level is running idle). ) ....78.2 dB(A); K = 3.0 dB (A) Notes on Safety Sound power level measured ..
 • Seite 7: Symbols In The Manual

  Operate the equipment CAUTION. pressure cleaners only in an upright and can be dangerous if they are never in a reclined po- not operated correctly! The sition. jet must never be directed at people, animals, electric Noise level specification L in dB.
 • Seite 8: Start-Up

  check that the required electrical pro- cian and meet the requirements of tection measures are in place. IEC 60364-1. • Do not operate the equipment if the • The electrical installation shall be ac- mains cable, water supply or other im- cording to national wiring rules.
 • Seite 9: Setting Up

  flow preventer in conformity with EN 7. To change the jet tube (17/18) or the 12729 type BA must be used. rotating wash brush (19) push in the tube or brush and turn in the opposite Water that has passed through a backflow direction.
 • Seite 10: High-Pressure / Low-Pressure Operation

  The motor switches on until the re- 3. Connect the supply hose to the water quired pressure has built up. After connection (9) on the equipment using the pressure has built up, the motor the quick connector for garden hose switches off.
 • Seite 11: Interrupting Operation

  Interrupting operation Fill/drain detergent: • To add cleaning agent to the jet, you • Release the lever of the gun (1). must first fill the cleaning agent tank • During prolonged work intervals turn (15). off the pressure cleaner by its ON / •...
 • Seite 12: Cleaning

  Cleaning to turn on the pressure cleaner for no longer than 1 minute until no more wa- Never direct the water jet ter escapes from the jet gun(1) or from against the pressure cleaner, the attaching parts (17/18/19). Turn nor clean the pressure clean- off the unit.
 • Seite 13 This guarantee shall be invalid if the prod- If a material or manufacturing defect occurs within three years of the date of uct has been damaged, used incorrectly or purchase of this product, we will repair or not maintained. Precise adherence to all of replace –...
 • Seite 14: Repair Service

  Repair Service Service-Center For a charge, repairs not covered by Service Great Britain the guarantee can be carried out by Tel.: 0871 5000 720 our service branch, which will be happy to (£ 0.10/Min.) issue a cost estimate for you. E-Mail: grizzly@lidl.co.uk IAN 93482 We can handle only equipment that has...
 • Seite 15: Trouble Shooting

  Trouble shooting Problem Possible cause Remedy Rinse the standard Vario nozzle (18) Standard Vario nozzle (18) with water. If required, clean the nozzle is soiled bore hole with a needle (see chapter en- titled cleaning). Severe pres- Remove the nozzles (17/18) or the wash sure fluctua- brush (19) and ensure that the water can tions...
 • Seite 16: Εισαγωγή

  Εισαγωγή Εισαγωγή ..........16 Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας συσκευής σας. Προτιμήσατε να αγοράσετε ......16 Λειτουργικά εξαρτήματα ..... 17 ένα προϊόν ανώτερης ποιότητας. Παραδοτέα υλικά ......17 Η ποιότητα αυτής της συσκευής ελέγχθηκε κατά τη διάρκεια της παραγωγής, αλλά ....
 • Seite 17: Λειτουργικά Εξαρτήματα

  • Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης Το πλυστικό υψηλής πίεσης καθαρίζει με παύει να ισχύει η εγγύηση. ακτίνα νερού, κατ΄επιλογή με υψηλή ή χα- • Η περιστρεφόμενη βούρτσα δεν είναι μηλή πίεση. κατάλληλη...
 • Seite 18 H αφερόμενη τιμή μετάδοσης δόνησης μετρήθηκε βάσει τυποποιημένης μεθόδου συσκευή καθαρισμού υψηλής δοκιμής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πίεσης ......... PHD 150 C2 τη σύγκριση μίας ηλεκτρικής συσκευής με .....230 V~, 50 Hz μία άλλη........2100 W Η αναφερόμενη τιμή μετάδοσης δόνησης...
 • Seite 19: Σύμβολα Στις Οδηγίες

  Σύμβολο υπόδειξης με πληροφο- ρίες για τον καλύτερο χειρισμό της συσκευής. Γενικές υποδείξεις ασφαλείας Όταν συνδέετε τη συσκευή με την παροχή νερού και όταν προσπα- θείτε να επισκευάσετε διαρροές να • Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για τη βγάζετε το βύσμα από την πρίζα. χρήση...
 • Seite 20 ληλα προστατευτικά ρούχα και προ- σιμοποιούνται μόνο οι σωλήνες υψηλής στατευτικά γυαλιά. πίεσης, βάνες και σύνδεσμοι που συνι- • Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν στώνται από τον κατασκευαστή. βρίσκονται κοντά σας άλλα άτομα, • Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά εξαρτή- εκτός εάν φορούν προστατευτικό ρου- ματα...
 • Seite 21: Συναρμολόγηση

  προσώπου, έτσι ώστε να αποφευ- προσέξτε να έχει αρκετό μήκος. χθούν ενδεχόμενοι κίνδυνοι. • Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε πα- • Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να ροχή νερού του σπιτιού ή σε πηγή νε- τραβήξετε το φις από την πρίζα. Προστα- ρού...
 • Seite 22: Σύνδεση Με Το Δίκτυο

  Σύνδεση με το δίκτυο 3. Πιέστε το μοχλό ενεργοποίησης του πι- στολιού (1). Το μπεκ λειτουργεί με πίεση Η συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης που και ο κινητήρας παίρνει πάλι μπροστά. αγοράσατε διαθέτει ήδη ένα βύσμα δικτύου. Εάν αφήσετε ελεύθερο τον μοχλό ενερ- Η...
 • Seite 23: Λειτουργία Ψηλής / Χαμηλής Πίεσης

  ροχής νερού (9) στη συσκευή. κλειδωμένο 4. Ανοίξτε τελείως την παροχή νερού ανοικτό Εξαερισμός της συσκευής: Διακοπή λειτουργίας 5. Ανάψτε τον διακόπτη ON/OFF (10) μέ- χρι να μην υπάρχει πίεση. 6. Σβήστε τον διακόπτη ON/OFF (10). • Αφήστε ελεύθερο τον μοχλό του πιστο- 7.
 • Seite 24: Καθαρισμός / Συντήρηση

  Καθαρισμός / Συντήρηση ντιθέμενα ανιονικά επιφανειοδραστικά. Η χρήση άλλων καθαριστικών ή χημικών ουσιών μπορεί να μειώσει την ασφάλεια της συσκευής και να προκαλέσει ζημιές. Παρόμοιες βλάβες δεν καλύπτονται από . Υφίσταται κίνδυνος ηλε- την εγγύηση. κτροπληξίας ή τραυματισμού από κινούμενα τμήματα. Πλήρωση...
 • Seite 25: Φύλαξη

  Αναθέστε τις εργασίες που δεν • Να φυλάγετε τη συσκευή καθαρισμού περιγράφονται στις οδηγίες αυ- υψηλής πίεσης και τα εξαρτήματα σε τές στο Κέντρο Σέρβις της εται- χώρο με θερμοκρασία πάνω από το ρίας μας. Χρησιμοποιείτε μόνο μηδέν. αυθεντικά εξαρτήματα. Φύλαξη...
 • Seite 26 – Πρόβλημα Ενδεχόμενη αιτία Αποκατάσταση Πλύνετε το ακροφύσιο vario του βασικού εξοπλι- ακροφύσιο vario του σμού (18) με νερό. Εφόσον απαιτείται, καθαρίστε βασικού εξοπλισμού την οπή του ακροφυσίου με μια βελόνα (βλέπε (18) είναι λερωμένο κεφάλαιο «Καθαρισμός«). Μεγάλες Αφαιρέστε τα ακροφύσια (17/18) ή τη βούρτσα διακυμάνσεις...
 • Seite 27: Εγγύηση

  Εγγύηση Έκταση της εγγύησης Η συσκευή κατασκευάστηκε βάσει αυστη- Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, ρών κριτηρίων ποιότητας και ελέγχθηκε ευ- για τη συσκευή αυτή σας προσφέρουμε εγ- συνείδητα πριν την παράδοσή της. γύηση 3 ετών από την ημερομηνία της αγο- Η εγγύηση ισχύει για ελαττώματα στο υλικό ράς.
 • Seite 28: Σέρβις Επισκευής

  Service-Center περισσότερες πληροφορίες για τον δια- κανονισμό. • Ένα ως ελαττωματικό καταχωρημένο Service Cyprus/Σέρβις Κύπρος προϊόν μπορείτε, μετά από συνεννόηση Tel.: 8009 4409 με το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελα- E-Mail: grizzly@lidl.com.cy τών, να το στείλετε, με δική μας επιβά- IAN 93482 ρυνση...
 • Seite 29: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........29 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......29 ein hochwertiges Produkt entschieden. Allgemeine Beschreibung ...30 Dieses Gerät wurde während der Produktion Lieferumfang........30 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Funktionsbeschreibung ....
 • Seite 30: Allgemeine Beschreibung

  Allgemeine Übersicht Beschreibung 1 Spritzpistole Die Abbildung der wichtigs- 2a Tragegriff ten Funktionsteile finden Sie 2b 2 Befestigungsschrauben Trage- auf der Ausklappseite. griff 3 Hochdruckschlauch auf Schlauch- Lieferumfang trommel 4 Kurbel für Schlauchtrommel Packen Sie das Gerät aus und überprüfen 5 Halterung für Netzanschlusslei- Sie den Lieferumfang: tung...
 • Seite 31: Technische Daten

  Technische Daten Der angegebene Schwingungsemissions- wert ist nach einem genormten Prüfverfah- Hochdruckreiniger ..PHD 150 C2 ren gemessen worden und kann zum Ver- Nenneingangsspannung ...230 V~, 50 Hz gleich eines Elektrowerkzeugs mit einem Leistungsaufnahme ....2100 W anderen verwendet werden.
 • Seite 32: Bildzeichen In Der Anleitung

  Achtung! Ziehen Sie bei Beschä- Hinweiszeichen mit Informationen digung oder Durchschneiden der zum besseren Umgang mit dem Ge- Netzanschlussleitung sofort den rät. Stecker aus der Steckdose. Ebenso Allgemeine Sicherheitshin- beim Anschließen an die Wasserzu- weise fuhr oder beim Versuch Undichtig- keiten zu beseitigen ist der Stecker zu ziehen.
 • Seite 33 • Zum Schutz vor zurückspritzendem vom Hersteller empfohlene Hochdruck- Wasser oder Schmutz geeignete schläuche, Armaturen und Kupplun- Schutzkleidung und Schutzbrille tra- gen. gen. • Verwenden Sie zur Sicherstellung der • Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Maschinensicherheit nur Original- sich andere Personen in Reichweite be- Ersatzteile vom Hersteller oder vom finden, es sei denn, sie tragen Schutz- Hersteller freigegebene Ersatzteile.
 • Seite 34: Inbetriebnahme

  • Wenn die Anschlussleitung dieses Ge- und achten Sie auf eine ausreichende rätes beschädigt wird, muss sie durch Länge. den Hersteller oder seinen Kunden- • Benutzen Sie das Gerät an einem dienst oder eine ähnlich qualifizierte Hauswasseranschluss oder einer Was- Person ersetzt werden, um Gefährdun- serquelle mit wenigstens 450l/h För- gen zu vermeiden.
 • Seite 35: Netzanschluss

  Netzanschluss Das Loslassen des Einschalthebels (24) bewirkt ein Abschalten des Gerätes. Der von Ihnen erworbene Hochdruckreini- Der Hochdruck im System bleibt erhal- ger ist bereits mit einem Netzstecker ver- ten. sehen. Das Gerät ist bestimmt für den An- schluss an eine Schutzkontaktsteckdose mit •...
 • Seite 36: Hochdruck-/ Niederdruckbetrieb

  Betrieb unterbrechen 4. Öffnen Sie den Wasserhahn vollständig. Gerät entlüften: • Lassen Sie den Einschalthebel (24) der 5. Schalten Sie das Gerät am Ein-/Aus- Spritzpistole (1) los. schalter (10) ein, bis Druck aufgebaut ist. • Schalten Sie bei längeren Arbeitspau- 6.
 • Seite 37: Reinigung Und Wartung

  Reinigung und Wartung Tenside entwickelt. Die Verwendung ande- rer Reinigungsmittel oder chemischer Sub- stanzen kann die Sicherheit des Gerätes Ziehen Sie vor allen Arbeiten an beeinträchtigen und zu Beschädigungen dem Gerät den Netzstecker. Dazu führen. Derartige Schäden am Gerät unter- gehört auch das Anschließen an liegen nicht der Garantie.
 • Seite 38: Wartung

  Wartung Lassen Sie Arbeiten, die nicht in dieser Anleitung beschrie- ben sind, von unserem Ser- Der Hochdruckreiniger ist wartungsfrei. vice-Center durchführen. Ver- wenden Sie nur Originalteile. Es besteht Verletzungsgefahr. Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Spülen Sie die Standard-Vario-Düse (18) Standard-Vario-Düse mit Wasser.
 • Seite 39: Lagerung

  Lagerung Entsorgung/ Umweltschutz • Entleeren Sie den Hochdruckreiniger vollständig von Wasser. Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa- Trennen Sie hierzu das Gerät von der ckung einer umweltgerechten Wiederver- Wasserversorgung. Schalten Sie den wertung zu. Hochdruckreiniger am Ein-/Ausschalter (10) für maximal 1 Minute ein, bis kein Geräte gehören nicht in den Haus- Wasser mehr an der Spritzpistole (1) müll.
 • Seite 40: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 41: Reparatur-Service

  Service-Center • Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie, nach Rücksprache mit unserem Service Deutschland Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der Tel.: 0800 54 35 111 Angabe, worin der Mangel besteht E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 93482 und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Österreich Service-Anschrift übersenden.
 • Seite 43: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  Hiermit bestätigen wir,dass der We hereby confirm that the Hochdruckreiniger Pressure Cleaner Baureihe PHD 150 C2 Design Series PHD 150 C2 Seriennummern Serial Number 201310000001 - 201310146080 201310000001 - 201310146080 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in conforms with the following applicable ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht:...
 • Seite 45: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωσης Συμμόρφωσης Ce

  Μετάφραση της πρωτότυπης Δήλωσης συμμόρφωσης CE συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης PHD 150 C2 Αριθμός σειράς 201310000001 - 201310146080 2011 2004/108/EG • 2000/14/EG • 2006/42/EG • 2005/88/EG • 2011/65/EG EN 60335-1/A15:2011 • EN 60335-2-79:2009 • EN 62233:2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:A2:2008 EN 61000-3-2:2006/A2:2009 •...
 • Seite 46 GRIZZLY GARTENGERÄTE GMBH & CO. KG Am Gewerbepark 2 D-64823 Groß-Umstadt Last Information Update · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 09 / 2013 Ident.-No.: 75040146092013-GB/IE/CY IAN 93482...