Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PHD 150 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PRESSURE WASHER PHD 150 A1
PRESSURE WASHER
Translation of original operation manual
HÖGTRYCKSTVÄTT
Översättning av bruksanvisning i original
HOCHDRUCKREINIGER
Originalbetriebsanleitung
PAINEPESURI
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
HØJTRYKSRENSER
Oversættelse af den originale driftsvejledning

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHD 150 A1

 • Seite 1 PRESSURE WASHER PHD 150 A1 PRESSURE WASHER PAINEPESURI Translation of original operation manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös HÖGTRYCKSTVÄTT HØJTRYKSRENSER Översättning av bruksanvisning i original Oversættelse af den originale driftsvejledning HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Content Notes on Safety Notes on Safety ........4 This Section is concerned with the basic Symbols in the manual ......4 safety rules when working with the pres- Explanation of symbols ......4 sure washer. General notes on safety .....5 Symbols in the manual Areas of Application ......6 General Description ......6 Overview ..........6 Warning symbols (the danger can...
 • Seite 5: General Notes On Safety

  Safety class II • Do not operate the pressure washer when other people are in the immediate Electric appliances should not be vicinity, other than they are also wearing disposed of in the domestic gar- protective clothes. bage. • Take appropriate measures to keep children away from the equipment whilst it is running.
 • Seite 6: Areas Of Application

  opening the equipment, are to be car- • Use only extension cables that are pro- ried out by an electrician. In the case tected from spray water and designed of repairs, always contact our service for outdoor use. Always fully unroll a centre.
 • Seite 7: Functional Description

  Start-up On/Off switch Jet gun holder High-pressure fitting (gun) In keeping with current regulations Opening of cleaning agent tank a pressure washer must never be Quick-action operated off the drinking water mains water supply connector supply without a controllable back- Cleaning agent tank flow preventer.
 • Seite 8: Mains Connection

  • To change the jet tube (17/18) or the In this mode (low pressure), the unit will rotating brush (19) push in the tube or automatically draw in cleaning agent from brush and turn in the opposite direc- the built-in tank. tion.
 • Seite 9: Interrupting Operation

  Please repeat process a) to c) a few times • To add cleaning agent to the jet, you until there is no more air in the device. must first fill the cleaning agent tank (15). • Operate the jet tube with flat spray •...
 • Seite 10: Maintenance

  • Always keep the ventilation slots Electric appliances should not be clean and free. disposed of in the domestic gar- • Only clean the pressure washer with a bage. soft brush or a slightly moist cloth. • In case a nozzle of the jet tube (17/18) Hand the tool in at a recycling centre.
 • Seite 11: Technical Data

  • If you have a justified guarantee Do not exceed the maximum permitted claim, please contact our service network impedance of 0.277 Ohms at the centre by telephone, which will then electrical connection point. advise you on how the claim will be processed.
 • Seite 12: Trouble Shooting

  Trouble shooting Problem Possible cause Remedy ON / OFF switch (10) is Check ON / OFF switch (10) turned off Check power supply cable (6) for Washer is not Damaged power supply damage. If necessary have the power operating cable (6) supply cable (6) replaced by a quali- fied electrician.
 • Seite 13: Turvallisuusohjeet

  Sisältö Turvallisuusohjeet Turvallisuusohjeet ......13 Tämä luku käsittelee olennaisia turvalli- Ohjeessa olevat symbolit ....13 suusohjeita painepesurilla työskennelles- Symbolien ja turvallisuusohjeiden sä. selitys ..........13 Ohjeessa olevat symbolit Yleiset turvallisuusmääräykset ..14 Käyttöalueet ........15 Yleinen kuvaus ........15 �aaraan viittaavat merkit henki- �aaraan viittaavat merkit henki- Yleiskuva ........15 lö- ja ainevahinkojen välttämi- Toimintakuvaus ......
 • Seite 14: Yleiset Turvallisuusmääräykset

  Sähkölaitteet eivät kuulu talousjät- Sähkölaitteet eivät kuulu talousjät- • Älä käytä laitetta, jos lähettyvillä on teisiin. henkilöitä, paitsi jos heillä on suojava- rusteet päällä. • Suorita erityiset toimenpiteet pitämään Yleiset turvallisuusmääräyk- laite lapsilta ulottumattomissa. • Jätehuolla pakkausmateriaali asian- mukaisesti. • Tätä...
 • Seite 15: Käyttöalueet

  Käyttöalueet Sähköä koskeva turvallisuus: Varo: Näin vältyt sähköiskusta ai- Varo: Näin vältyt sähköiskusta ai- Tämä painepesuri on tarkoitettu vain heutuvilta tapaturmilta ja loukkaan- yksityiseen käyttöön: tumisilta: • Tämä laite ei sovellu ammatilliseen käyttöön. • Jos käytät jatkokaapelia, täytyy pistok- Takuu raukeaa ammatillisessa keen ja kytkimen olla roiskesuojatut.
 • Seite 16: Toimintakuvaus

  Toimintakuvaus Kokoaminen Painepesuri puhdistaa korkeapaineisella • Työnnä johdon kiinnityskoukku suihkulla. (5) ja ruiskupistoolin pidike (11) Tarpeen vaatiessa voidaan siihen lisätä laitteen rungossa oleviin ohjaimi- myös puhdistuaineita. Käyttöoelementtien toiminta esitetään seuraavissa kuvauksissa. Noudata turvalli- • Ruuvaa ruiskupistoolin puoleinen suusohjeita. (12) paineliitäntä ruiskutuspistoo- liin (1).
 • Seite 17: Korkeapaine-/Alipainekäyttö

  Ota laite käyttöön vasta sen jälkeen • Pidä ruiskupistoolin (1) kytkentä- Pidä ruiskupistoolin (1) kytkentä- kun kaikki edellä mainitut pisteet on vipua painettuna niin kauan, otettu huomioon. kunnes ilma on poistunut lait- teesta. • Tarkista, että painepesuri on kytketty virtakytkimestä (10) päältä pois. Jos päästät vivusta irti, niin laite •...
 • Seite 18: Pysäyttäminen

  Pysäyttäminen Nyt voit poistaa säiliön puhdi- stimessa olevasta alemmasta ja • Kun olet käyttänyt puhdistusai- sivulla olevasta pitimestä. Poista netta , puhdista järjestelmä puh- tällöin puhdistusainesäiliön taalla vedellä työn loputtua. aukossa kiinni oleva imuletku ja • Päästä suihkupistoolin (1) vipu sulkuhattu.
 • Seite 19: Säilytys

  Säilytys Edellytyksenä on, että laite palaute- taan osto- ja takuukuitin kanssa koko- • Tyhjennä kaikki vesi painepesurista. naisena asiakaspalvelu-keskukseem- Poista sitä varten laitepuolinen (8) pai- neliitäntä ja katkaise laitteesta veden • Voit antaa laitteen korjauksen, mikäli saanti. Käynnistä painepesuri virtakyt- takuu ei vastaa siitä, korjausmaksua kimestä...
 • Seite 20: Tekniset Tiedot

  Tekniset tiedot Painepesuri ......PHD 150 A1 Tulojännite ......230V~, 50 Hz Virransaanti ........2100 W Yläkahva ..........5 m Paino ..........10,8 kg Suojaluokka ........Kotelointiluokka .........IPX5 Tulolämpötila T maks....... 40°C Tulopaine p maks......0,8 MPa Työpaine p ........11 MPa Maks.
 • Seite 21: Häiriöt - Syyt - Apu

  Häiriöt - Syyt - Apu Ongelma Mahdollinen syy �irheenpoisto Virtakytkin (10) pois päältä Tarkista kytkentäasento (10) Tarkista liitännät (6). Laite ei toimi Tarpeen vaatiessa korjauta sähköliitäntä viallinen (6) virtaliitäntä(6). Tarkista sähkölaitteiston sopivuus väärä jännitteen saanti laitteeseen, tarkista ja vertaa tyyppikilven arvot Painepesuriin vaikuttava Kytke laite päälle ilman paineletkua, ilmasulku...
 • Seite 22: Säkerhetsanvisningar

  Innehåll Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar ......22 Detta avsnitt behandlar de grundläggande Symboler i bruksanvisningen ..22 säkerhetsföreskrifterna i arbetet med hög- Bildsymboler på apparaten .....22 tryckstvätten. Allmänna säkerhetsanvisningar ..23 Symboler i bruksanvisningen Användningsområde ......24 Allmän beskrivning ......24 Översikt ...........24 Risksymboler med uppgift om Funktionsbeskrivning ......25 åtgärder för att förhindra per- Leveransomfång ......25 sonskador eller materiella ska- Idrifttagning .
 • Seite 23: Allmänna Säkerhetsanvisningar

  En högtryckstvätt kan vara • Använd maskinen endast på ett jämnt farlig om den används och stadigt underlag. felaktigt. Strålen får inte • Rikta inte strålen mot Dig själv eller riktas mot personer, djur, andra för att rengöra klädesplagg eller elektrisk utrustning som är skor.
 • Seite 24: Användningsområde

  • Använd endast originaltillbehör och gör • Bär eller fäst inte produkten i kabeln. inga ombyggnader av produkten. • Använd endast förlängningskablar • Läs igenom bruksanvisningen avse- som är stänkvattenskyddade och ende “Underhåll och rengöring“. Alla åt- avsedda för utomhusbruk. Rulla alltid gärder därutöver, i synnerhet öppnade av kabelvindan helt före användning.
 • Seite 25: Funktionsbeskrivning

  Idrifttagning Högtrycksanslutning pistolsidan Öppning behållare för rengö- ringsmedel Enligt gällande föreskrifter får hög- Snabbanslutning för tryckstvätten aldrig användas utan vattenförsörjningen systemavskiljare till dricksvatten- Behållare för rengöringsmedel nätet. Använd lämplig systemav- Tillbehörshållare skiljare enligt EN 12729 typ BA. Stålrör med högtrycksmunstycke Stålrör med munstycke för platt Vatten som har flutit igenom en systemav- stråle...
 • Seite 26: Nätanslutning

  • Stålröret (17/18) eller den rote- I detta driftsläge (lågtryck) sugs rengö- rande borsten (19) kan bytas ut ringsmedel upp automatiskt från den in- genom att de trycks in och vrids i byggda behållaren för rengöringsmedel. motsatt riktning. Skjut in munstyckets spets för att byta till •...
 • Seite 27: Paus I Arbetet

  Upprepa procedur a) till c) några gånger tensider. Om andra rengöringsmedel el- tills att det inte finns någon luft kvar i ma- ler kemiska substanser används, kan skinen. maskinsäkerheten påverkas och skador uppstå. • Du kan spärra eller låsa upp in- Du kan spärra eller låsa upp in- kopplingsspaken till sprutpistolen •...
 • Seite 28: Rengöring Och Underhåll

  Rengöring och Underhåll • Högtryckstvätten och tillbehören för- störs av frost om de inte är helt tömda Drag ut stickkontakten innan arbeten på vatten. utförs på apparaten. Risk för ström- • Förvara högtryckstvätten och tillbehö- stötar eller risk för skada p.g.a. rörliga ren i ett frostsäkert utrymme.
 • Seite 29: Reservdelar

  Tekniska data Vi kan bara bearbeta apparater som skickas in förpackade och frankerade. • Ofrankerade – som skrymmande Högtryckstvätt ....PHD 150 A1 gods, expressgods eller med annan Nominell ingångsspänning . 230V~, 50 Hz specialfrakt – apparater mottages Ineffekt ..........2100 W inte. Nätkabellängd........5 m • Om det föreligger ett berättigat garan- Vikt ..........10,8 kg tifall ber vi dig ringa vårt servicecenter.
 • Seite 30: Felsökning

  Felsökning Problem Möjlig orsak Åtgärd På-/av-knappen (10) Kontrollera positionen för på-/av- avstängd knappen (10) Maskinen går Kontrollera nätanslutningskabeln (6) inte m.a.p. skador. Skadad Låt ev. behörig elektriker byta ut nätanslutningskabel (6) nätanslutningskabeln (6). Kontrollera den elektriska anläggningen Fel spänningsförsörjning m.a.p. överensstämmelse med uppgifterna på...
 • Seite 31: Sikkerhedsinformationer

  Indhold Sikkerhedsinformationer Sikkerhedsinformationer ....31 Dette afsnit beskriver de grundlæggende Symboler i vejledningen ....31 sikkerhedsforskrifter ved arbejdet med Symboler på højtryksrenseren ..31 højtryksrenseren. Generelle sikkerhedsinformationer .32 Symboler i vejledningen Anvendelsesformål .......33 Generel beskrivelse......34 Oversigt ...........34 Faresymboler med oplysninger Funktionsbeskrivelse .......34 om forebyggelse af person- eller Leveringsomfang ......34 materielle skader. Igangsætning ........34 Opstilling .........34 Påbudstegn (i stedet for udråbsteg-...
 • Seite 32: Generelle Sikkerhedsinformationer

  Højtryksrensere kan være • Benyt kun højtryksrenseren på et farlige, hvis de anvendes plant og stabilt underlag. ukorrekt. Strålen må ikke • Ret ikke strålen mod dig selv eller an- rettes mod personer, dyr, dre for at rengøre tøj eller skotøj. aktivt elektrisk udstyr eller • Bær egnet beskyttelsesbeklædning og selve maskinen.
 • Seite 33: Anvendelsesformål

  • Læs til tema „vedligeholdelse og • Benyt ikke kablet til at trække stikket rengøring“ venligst henvisningerne i ud af stikdåsen med. Beskyt kablet betjeningsvejledningen. Alle derud- mod varme, olie og skarpe kanter. over gående foranstaltninger, specielt • Træk eller bær aldrig apparatet i led- åbning af apparatet, skal udføres af ningen.
 • Seite 34: Generel Beskrivelse

  Generel beskrivelse Leveringsomfang Du finder en afbildning af de Pak maskinen ud og kontroller vigtigste funktionsdele på leveringsomfanget. udklapningssiden. Højtryksrenser med netkabel Oversigt Højtryksslange Kabelkrog Sprøjtepistol Holder til sprøjtepistol Bærehåndtag Snaptilslutning til Højtryksslange vandforsyning Håndtag til slangetromle Sprøjtepistol Kabelkrog Strålerør med højtryksdyse Nettilslutningskabel Strålerør med fladstråledyse Hjul...
 • Seite 35: Nettilslutning

  • Skru højtrykstilslutningen på • Kontroller, at højtryksrenseren er blevet pistolsiden (12) sammen med slået fra på tænd/sluk-kontakten (10). sprøjtepistolen (1). Brug den medfølgende gaffelnøgle. • Sæt netstikket i stikkontakten. Højtryks-/ lavtryksdrift • Opret med snaptilslutningen til vandforsyningen (14) en vand- tilførsel på...
 • Seite 36: Afbrydelse Af Drift

  Når aftrækkeren slippes, stoppes • Sluk for højtryksrenseren på maskinen. Højtrykket i systemet tænd/sluk-kontakten (10). opretholdes. • Luk vandhanen. • Adskil højtryksrenseren fra vand- Er der stadig luft i apparatet, gør du forsyningen. som følger: • Træk i aftrækkeren på sprøjte- pistolen (1) for at tage eksiste- rende tryk af systemet. a) Tænd på...
 • Seite 37: Rengøring Og �Edligeholdelse

  Vedligeholdelse • For at fjerne rengøringsmid- delbeholderen (15) holder du beholderen på siden og skub- Højtryksrenseren er vedligeholdelsesfri. ber den opad. Nu kan du tage rengøringsmiddelbeholderen Lad arbejder, der ikke er beskrevet ud af føringerne for neden og i denne vejledning, udføre af vores på...
 • Seite 38: Garanti

  Garanti Højtryksslange ....Art.-Nr. 91097400 Strålerør med højtryksdyse • Vi yder en 36 måneders garanti for ........Art.-Nr. 91097403 denne løvblæser. Strålerør med fladstråledyse • Skader, der kan føres tilbage til slid, ........Art.-Nr. 91097404 overbelastning eller ukorrekt betjening, Vandtilslutning med dækkes ikke af garantien. filterindsats ....
 • Seite 39: Fejlsøgning

  Fejlsøgning Problem Mulig årsag Fejlafhjælpning Tænd/sluk-kontakten (10) Kontroller tænd/sluk-kontaktens (10) er slået fra stilling Maskinen Kontroller netkablet (6)for arbejder ikke beskadigelse. Beskadiget netkabel (6) Få i givet fald en fagmand til at udskifte netkablet (6). Kontroller det elektriske anlæg for Forkert overensstemmelse med oplysningerne spændingsforsyning på...
 • Seite 40: Sicherheitshinweise

  Inhalt Sicherheitshinweise Sicherheitshinweise ......40 Dieser Abschnitt behandelt die grundle- Bildzeichen in der Anleitung ....40 genden Sicherheitsvorschriften bei der Bildzeichen auf dem Gerät ....40 Arbeit mit dem Hochdruckreiniger. Allgemeine Sicherheitshinweise ..41 Bildzeichen in der Anleitung �erwendungszweck......43 Allgemeine Beschreibung ....43 Übersicht .........43 Gefahrenzeichen (anstelle des Funktionsbeschreibung ....43 Ausrufungszeichens kann die Lieferumfang ........43 Gefahr erläutert sein) mit Anga-...
 • Seite 41: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Arbeiten mit dem Gerät Hochdruckreiniger kön- nen bei unsachgemäßen Gebrauch gefährlich sein. �orsicht! So vermeiden Sie Un- Der Strahl darf nicht auf fälle und �erletzungen: Personen, Tiere, aktive elektrische Ausrüstung oder Hochdruckreiniger kön- das Gerät selbst gerichtet nen bei unsachgemäßen werden. Gebrauch gefährlich sein. Der Strahl darf nicht auf Elektrogeräte gehören nicht in den Personen, Tiere, aktive Hausmüll.
 • Seite 42 �orsicht! So vermeiden Sie • Schützen Sie die elektrischen Steck- Geräteschäden und eventuell verbindungen vor Nässe. daraus resultierende Personen- • Bei Überschwemmungsgefahr die schäden: Steckverbindungen im überflutungssi- cheren Bereich anbringen. • Arbeiten Sie nicht mit einem beschä- • Achten Sie darauf, dass die Netzspan- digten, unvollständigen oder ohne die nung mit den Angaben des Typen- Zustimmung des Herstellers umge- schildes übereinstimmt.
 • Seite 43: Erwendungszweck

  Verwendungszweck Funktionsbeschreibung Verwenden Sie diesen Hochdruckreiniger Der Hochdruckreiniger reinigt mit Hoch- ausschließlich für den Privathaushalt: druck-Wasserstrahl. • Dieses Gerät ist nicht zur gewerblichen Bei Bedarf ist er auch mit Zusatz von Rei- Nutzung geeignet. Bei gewerblichem nigungsmitteln zu betreiben. Einsatz erlischt die Garantie. Die Funktion der Bedienteile entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Beschrei- •...
 • Seite 44: Aufstellen

  • Verwenden Sie einen handelsüblichen Durch Drehen der Düsenspitze nach links Gartenschlauch für den Wasserzulauf können Sie die Breite des Strahls verrin- und achten Sie auf eine ausreichende gern. Durch Drehen der Düsenspitze nach Länge. rechts können Sie die Breite des Strahls vergrößern.
 • Seite 45: Betrieb

  Betrieb • Sie können den Einschalthebel der Spritzpistole (1) durch Drü- • Öffnen Sie den Wasserhahn vollstän- cken des Verriegelungsknopfes (23) wahlweise verriegeln oder entriegeln. Betreiben Sie den Hochdruckreini- ger nicht mit geschlossenem Was- Durch das �erriegeln des Ein- schalthebels verhindern Sie ei- serhahn. Ein Trockenlauf führt zu einer Beschädigung des Gerätes.
 • Seite 46: Reinigung Und Wartung

  Reinigung Tenside entwickelt. Die Verwendung an- derer Reinigungsmittel oder chemischer Substanzen kann die Sicherheit des Spritzen Sie das Gerät nicht mit Gerätes beeinträchtigen und zu Beschädi- Wasser ab und reinigen Sie es gungen führen. nicht unter fließendem Wasser. Es besteht Gefahr von Stromschlag •...
 • Seite 47: Entsorgung/Umweltschutz

  • Der Hochdruckreiniger und das Zube- Garantienachweis an unser Service- hör werden von Frost zerstört, wenn Center zurückgegeben wird. sie nicht vollständig von Wasser ent- • Sie können Reparaturen, die nicht der leert sind. Garantie unterliegen, gegen Berech- • Bewahren Sie den Hochdruckreiniger nung von unserem Service-Center und das Zubehör in einem frostsi- durchführen lassen.
 • Seite 48: Technische Daten

  Technische Daten Dieses Gerät ist für den Betrieb an einem Hochdruckreiniger ..... PHD 150 A1 Stromversorgungsnetz mit einer Syste- Nenneingangsspannung..230V~, 50 Hz mimpedanz Zmax am Übergabepunkt Leistungsaufnahme ...... 2100 W (Hausanschluss) von maximal 0,277 Ohm Netzkabellänge ........5 m vorgesehen. Gewicht..........10,8 kg Der Anwender hat sicherzustellen, dass Schutzklasse ........
 • Seite 53: Service-Center

  Service-Center Service Great Britain Service Deutschland Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) Tel.: 01805772033 E-Mail: grizzly@lidl.co.uk (0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz, IAN 68584 Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.) E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 68584 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 Service Österreich (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., off peak)) Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: grizzly@lidl.ie E-Mail: grizzly@lidl.at...
 • Seite 54 IAN 68584 Grizzly Gartengeräte GmbH & Co. KG Am Gewerbepark 2 D-64823 Groß-Umstadt Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Stand der Informationen: 10 / 2011 Ident.-No.: 75040125102011 - FI/SE/DK...