Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PMFW 310 B1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 B1
MULTI-PURPOSE TOOL
operation and safety Notes
Translation of the original instructions
MULTIFUNKTIONSVERKTYG
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
MULTIFUNCTIONEEL GEREEDSCHAP
Bedienings- en veiligheidsinstructies
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 270411
MONITOIMITYÖKALU
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
OUTIL MULTIFONCTION
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité
Traduction des instructions d'origine
MULTIFUNKTIONSWERKZEUG
Bedienungs- und sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PMFW 310 B1

 • Seite 1 MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 B1 MULTI-PURPOSE TOOL MONITOIMITYÖKALU operation and safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet Translation of the original instructions Alkuperäisen käyttöohjeen käännös MULTIFUNKTIONSVERKTYG OUTIL MULTIFONCTION Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Instructions d‘utilisation et consignes de sécurité Översättning av bruksanvisning i original Traduction des instructions d‘origine...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista molemmat kuvalliset sivut esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut båda bildsidorna och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 3 13 c 13 b 13 a...
 • Seite 4 13 c 13 b 13 a...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ............................Page 6 Features and equipment ........................Page 6 Included items .............................Page 6 Technical data .............................Page 6 General power tool safety warnings 1. Work area safety ...........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 7 4.
 • Seite 6: Proper Use

  We congratulate you on the purchase of your new device. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They 1 Multi-Purpose Tool PMFW 310 B1 contain important information concerning safety, 1 Plunge saw blade (20 mm) Z20 B3 use and disposal.
 • Seite 7: General Power Tool Safety Warnings

  Introduction / General power tool safety warnings 2. Electrical safety tion emission value specified can also serve as a preliminary assessment of the exposure. a) Power tool plugs must match the outlet. The vibration level will change according to the ap- Never modify the plug in any way.
 • Seite 8: Power Tool Use And Care

  General power tool safety warnings c) Prevent unintentional starting. Ensure Power tools are dangerous in the hands of un- the switch is in the off-position before trained users. connecting to power source and / or e) Maintain power tools. Check for mis- battery pack, picking up or carrying alignment or binding of moving parts, the tool.
 • Seite 9: Advice On Use

  General power tool safety warnings you are using the device. Pull the plug arise in connection with the construction and design out of the mains socket immediately and have of this power tool: the device repaired by a suitably qualified per- a) Lung damage when appropriate breathing son or at your service centre.
 • Seite 10: Assembly

  Assembly Assembly Q Vacuum extraction of Q dust / debris Do not use the tool on materials containing asbestos. Plunge saw blade (20 mm) Z20 B3 Asbestos is a known carcinogen. Materials: DANGER oF FIRE! There is Sheet and tube up to approx. 3 mm made of the danger of fire when working with electrical aluminium, copper devices that have a dust box or can be connected...
 • Seite 11: Changing The Attached Tool

  Assembly / Bringing into use / Maintenance and cleaning R emove any tool already inserted. To do this, release the clamping screw using the Hex and take off the tool. P lace the tool (e.g. plunge saw blade ) on the tool mount.
 • Seite 12: Service

  Maintenance and cleaning / Service / Warranty / Disposal D o not use sharp objects for cleaning the device. for wearing parts or for damage to fragile compo- Do not allow any liquids to enter the device. nents, e.g. buttons or batteries. This product is for pri- Otherwise the device could be damaged.
 • Seite 13: Translation Of The Original Declaration Of Conformity / Manufacturer

  EN 60745-2-4:2009+A11 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Type / Device description: Multi-Purpose Tool PMFW 310 B1 Date of manufacture (DoM): 09–2015 Serial number: IAN 270411 Bochum, 30.09.2015 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifica- tions in the course of further development.
 • Seite 15 Sisällysluettelo Aluksi Tarkoituksenmukainen käyttö ......................Sivu 16 Varustus ..............................Sivu 16 Toimitukseen kuuluu ..........................Sivu 16 Tekniset tiedot ............................Sivu 16 Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus ........................Sivu 17 2. Sähköturvallisuus ..........................Sivu 17 3. Henkilöiden turvallisuus ........................Sivu 17 4.
 • Seite 16: Tarkoituksenmukainen Käyttö

  Toimitukseen kuuluu Q Onnittelemme sinua hyvästä valinnastasi! Valitsit erit- täin korkealaatuisen tuotteen. Käyttöohje on osa tätä 1 monitoimityökalu PMFW 310 B1 tuotetta. Se sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä 1 upotussahanterä (20 mm) Z20 B3 käyttöä ja hävitystä koskevia ohjeita. Tutustu ennen 1 upotussahanterä...
 • Seite 17: Sähkötyökaluja Koskevat Yleiset Turvaohjeet

  Aluksi / Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 2. Sähköturvallisuus Värähtelytaso muuttuu sähkötyökalun käytön mukaan ja se saattaa joissakin tapauksissa ylittää tässä oh- a) Laitteen pistokkeen pitää sopia pisto- jeessa mainitun arvon. Värähtelyrasitusta saatetaan rasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa aliarvioida, jos sähkötyökalua käytetään säännölli- millään tavalla.
 • Seite 18: Sähkötyökalujen Huolellinen Käsittely Ja Käyttö

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet c) Vältä laitteen tahatonta käynnistymi- Älä anna henkilöiden käyttää laitetta, stä. Varmista, että sähkötyökalu on jos he eivät tunne sitä tai eivät ole lu- kytketty pois päältä, ennen kuin liität keneet näitä käyttöohjeita. Sähkötyöka- sen sähköverkkoon ja / tai akkuun, lut ovat vaarallisia, jos kokemattomat henkilöt nostat tai siirrät sitä.
 • Seite 19: Työohjeet

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet / Asennus Ä lä koskaan käytä laitetta, jos verk- b) kuulovauriot, jos ei käytetä sopivia kuulosuo- kojohto tai verkkopistoke on viallinen. jaimia. Ä lä koske verkkojohtoon, jos se vioit- c) tärinästä johtuvat terveyshaitat, jos laitetta käy- tuu tai katkeaa käytön aikana.
 • Seite 20: Pölynpoistoimun Liitäntä

  Asennus kipinöiden lentäessä, hiottaessa metallia tai metallin rippeitä puussa, voi puupöly pölysäkissä (tai pölyn- imurin pölypussissa) syttyä itsestään palamaan. Tämä voi tapahtua etenkin silloin, jos puupölyyn on sekoit- tunut maalin tähteitä tai muita kemiallisia aineita ja hiottava kappale on pitkän työskentelyn jälkeen kuuma. Upotussahanterä...
 • Seite 21: Käyttötyökalun Vaihto

  Asennus / Käyttöönotto / Huolto ja puhdistus Aseta hiomapaperi Q · Reunan läheinen sahaus, myös vaikeasti tavoi- hiomalevylle tettavissa paikoissa Esimerkki: Parketin ja muiden lattiapäällysteiden käsittely, myös upotussahauksella. A seta hiomapaperi hiomalevyn toiselle (katso kuva C, E ja F) puolelle tasareunaisesti, aseta hiomapaperi tämän jälkeen hiomalevylle.
 • Seite 22: Huolto Takuu Hävittäminen

  Huolto / Takuu / Hävittäminen Huolto Huolto Suomi Anna laitteet huoltoliikkeen Tel.: 010309 3582 tai sähköliikkeen korjattavaksi. Kor- e-mail: kompernass@lidl.fi jauksissa saa käyttää vain alkuperäi- IAN 270411 siä varaosia. Laitteesi säilyy näin turvallisena. Laitteen pistokkeen tai verkkojohdon saa vaihtaa vain laitteen Hävittäminen valmistaja tai sen valtuuttama huolto- liike.
 • Seite 23: Käännös Alkuperäisestä Ey- Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta / Valmistajan

  Sovelletut harmonisoidut normit EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-4:2009+A11 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Tyyppi / Laitekuvaus: Monitoimityökalu PMFW 310 B1 Date of manufacture (DoM): 09–2015 Sarjanumero: IAN 270411 Bochum, 30.09.2015 Semi Uguzlu - Laatumanageri - Pidätämme oikeuden muutoksiin.
 • Seite 25 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning...........................Sidan 26 De olika delarna ..........................Sidan 26 Leveransens omfattning ........................Sidan 26 Tekniska data .............................Sidan 26 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen ......................Sidan 27 2. Elsäkerhet ............................Sidan 27 3. Personsäkerhet ..........................Sidan 27 4. Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg ..............Sidan 28 5.
 • Seite 26: Avsedd Användning

  Leveransens omfattning Q Q Vi gratulerar till köpet av den nya apparaten. Du har 1 multifunktionsverktyg PMFW 310 B1 köpt en högklassig produkt. Bruksanvisningen hör 1 sänkbart sågblad (20 mm) Z20 B3 till produkten. Den innehåller viktiga anvisningar för 1 sänkbart sågblad (32 mm) Z32 B3 säkerhet, användning och avfallshantering.
 • Seite 27: Allmänna Säkerhetsanvisningar För Elverktyg

  Inledning / Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 2. Elsäkerhet Vibrationsnivån förändras beroende på elverktygets användning och kan i vissa fall överstiga det i dessa a) Apparatkontakten måste passa i anvisningar angivna värdet. Vibrationsbelastningen uttaget. Kontakten får inte modifieras kan underskattas om elverktyget regelbundet anvä- på...
 • Seite 28: Omsorgsfull Hantering Och Användning Av Elverktyg

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg hörselskydd, beroende på elverktygets typ försiktighetsåtgärd förhindrar oavsiktlig start och användning, reducerar risker för skador. av elverktyget. c) Undvik att verktyget tas i drift av mis- d) Placera ett elverktyg som inte används stag. Förvissa dig om att elverktyget är utom räckhåll för barn.
 • Seite 29: Arbetstips

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg / Montering S äkra arbetsstycket. Ett fastspänt arbets- Restrisker stycket i spänn eller i skruvstäd är säkrare att Även om du använder detta elverktyg på rätt sätt, hantera än liggande löst i handen. finns alltid vissa restrisker. Följande risker kan uppstå S e till att arbetsplatsen är städad och i samband med detta elverktygs konstruktion och i ordning.
 • Seite 30: Ansluta Dammfångare

  Montering BRANDRISK! Risk för eldsvåda Användning: föreligger vid arbete med elverktyg som har en damm- · Kapa och förlänga rör och plåtar (s. bild J) fångare eller kan anslutas till dammsugare. Under ogynnsamma förhållanden, t.ex. kringflygande gnis- tor, vid slipning i metall eller metallrester i trä, kan trädammet i dammsäcken (eller i dammsugarens dammpåse) självantändas.
 • Seite 31: Byta Tillbehörsverktyg

  Montering / Användning / Underhåll och rengöring Sätta fast slipark på sliptallrik Användning: Q · Kapa och försänkta sågsnitt · Såga i kanter, även svåråtkomliga platser L ägg sliparket mot sliptallrikens ena sida, Exempel: Bearbeta parkett bl.a. golvbeläggning, kant i kant, lägg sedan sliparket över sliptallriken. även försänkta snitt.
 • Seite 32: Service Garanti Avfallshantering

  Service / Garanti / Avfallshantering Service Service Sverige Låt endast behörig elektri- Tel.: 0770 930739 ker reparera utrustningen och använd e-mail: kompernass@lidl.se endast reservdelar i original. Därmed IAN 270411 säkerställs verktygets säkerhet. Låt alltid tillverkaren eller kundtjänst byta nätkontakt eller näts- ladd.
 • Seite 33: Översättning Av Tillverkarens Original-Eg Försäkran Om Överensstämmelse

  EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-4:2009+A11 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typ / Beteckning: Multifunktionsverktyg PMFW 310 B1 Date of manufacture (DoM): 09–2015 Serienummer: IAN 270411 Bochum, 30.09.2015 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Rätt till tekniska ändringar för fortsatt...
 • Seite 35 Table des matières Introduction Utilisation conforme ..........................Page 36 Équipement ............................Page 36 Fourniture .............................Page 36 Caractéristiques ..........................Page 36 Avertissements de sécurité généraux pour l’outil 1. Sécurité de la zone de travail .......................Page 37 2. Sécurité électrique .........................Page 37 3. Sécurité des personnes ........................Page 38 4.
 • Seite 36: Utilisation Conforme

  Veuil- lez lire consciencieusement toutes les indications 1 outil multifonction PMFW 310 B1 d‘utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit 1 lame de scie à plongée (20 mm) Z20 B3 uniquement être utilisé...
 • Seite 37: Avertissements De Sécurité Généraux Pour L'outil

  Introduction / Avertissements de sécurité généraux pour l’outil b) Ne pas faire fonctionner les outils mément aux méthodes de mesure décrites dans la électriques en atmosphère explosive, norme EN 60745 et peut être utilisé pour la com- par exemple en présence de liquides paraison d’outils.
 • Seite 38: Sécurité Des Personnes

  Avertissements de sécurité généraux pour l’outil (RCD). L’usage d’un RCD réduit le risque de l’extraction et la récupération des pous- sières, s’assurer qu’ils sont connectés choc électrique. et correctement utilisés. Utiliser des collec- teurs de poussière peut réduire les risques dus 3.
 • Seite 39: Maintenance Et Entretien

  Avertissements de sécurité généraux pour l’outil travail et du travail à réaliser. L’utilisation G arder les mains éloignées de la zone de coupe. Ne pas saisir la pièce usinée par de l’outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dessous.
 • Seite 40: Instructions De Travail

  Avertissements de sécurité généraux pour l’outil / Montage Cet appareil produit un dés à un aspirateur par un dispositif d’aspiration champ électromagnétique pendant le fonctionnement. des poussières ! Sous des conditions défavorables, Dans certains cas, ce champ peut interférer avec les par exemple projection d’étincelles, ponçage de mé- implants médicaux actifs ou passifs.
 • Seite 41: Remplacer L'outil D'usinage

  Montage Lame de scie à plongée (20 mm) Z20 B3 Lame à segment pour scie Z85 B3 Matériaux : Tôles et tuyaux jusqu’à env. 3 mm, en aluminium, Matériau : cuivre Bois Application : Application : · Coupe et mise à longueur de tuyaux et tôles ·...
 • Seite 42: Positionner La Feuille Abrasive Sur Le Plateau De Ponçage

  Montage / Mise en service / Entretien et nettoyage / Service Entretien et nettoyage Q R etirez le cas échéant l’outil en place. Pour ce faire, desserrez la vis de serrage à l’aide RISqUE DE BLES- de la clé à six pans et retirez l’outil.
 • Seite 43: Garantie

  Garantie / Mise au rebut Garantie Service France Tel.: 0800 919270 Indépendamment de la garantie commerciale sous- e-mail: kompernass@lidl.fr crite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions IAN 270411 prévues aux articles L211-4 et suivants du Code de la consommation et aux articles 1641 et suivants du Code Civil.
 • Seite 44: Traduction De L'original De La Déclaration De Conformité / Fabricant

  EN 60745-2-4:2009+A11 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Type / Désignation de l’appareil : Outil multifonction PMFW 310 B1 Date of manufacture (DoM) : 09–2015 Numéro de série : IAN 270411 Bochum, 30.09.2015 Semi Uguzlu - Responsable qualité - Tous droits de modifications techniques à...
 • Seite 45 Inhoudsopgave Inleiding Doelmatig gebruik .......................... Pagina 46 Uitvoering ............................Pagina 46 Leveringsomvang ..........................Pagina 46 Technische gegevens ........................Pagina 46 Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen 1. Veiligheid op de werkplek ......................Pagina 47 2. Elektrische veiligheid ........................Pagina 47 3. Veiligheid van personen ......................Pagina 48 4.
 • Seite 46: Doelmatig Gebruik

  De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veilig- heid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor 1 multifunctioneel gereedschap PMFW 310 B1 de ingebruikname van het product met alle bedie- 1 invalzaagblad (20 mm) Z20 B3 nings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd.
 • Seite 47: Algemene Veiligheidsinstructies Voor Elektrische Gereedschappen

  Inleiding / Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen 1. Veiligheid op de werkplek Het in deze aanwijzin- gen vermelde trillingsniveau werd gemeten conform a) Houd het werkbereik schoon en goed een in EN 60745 genormeerde meetprocedure en verlicht. Door wanorde en onverlichte werk- kan voor de vergelijking met andere apparaten worden gebruikt.
 • Seite 48: Veiligheid Van Personen

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen f) Wanneer u met een elektrisch gereed- bewegende onderdelen verwijderd. schap in een vochtige omgeving moet Vlotte kleding, sieraden of haren kunnen door werken, dient u een foutstroom-veilig- bewegende onderdelen wordt ingetrokken. heidsschakelaar te gebruiken. Het ge- g) Wanneer stofafzuigingsinrichtingen en -opvanginrichtingen gemonteerd bruik van een foutstroom-veiligheidsschakelaar...
 • Seite 49: Service

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen pareren. Veel ongelukken zijn terug te voeren middellijk de stroomtoevoer en laat het apparaat op slecht onderhouden elektrische apparaten. vervolgens uitsluitend repareren door een vak- f) Houd snijgereedschappen scherp en man of het bevoegde servicepunt. Beschadigde schoon.
 • Seite 50: Arbeidsinstructies

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen / Montage Montage Restrisico Q Ook wanneer u dit elektrisch gereedschap volgens Stof- / spaanderafzuiging Q de voorschriften gebruikt, blijft er altijd een restrisico bestaan. De volgende gevaren kunnen in samenhang met de bouwwijze en uitvoering van dit elektrisch Asbesthoudend materiaal mag niet worden bewerkt.
 • Seite 51: Hulpstukken Vervangen

  Montage Invalzaagblad (20 mm) Z20 B3 Segmentzaagblad Z85 B3 Materialen: Plaatmateriaal en buizen tot ca. 3 mm, van Materiaal: aluminium, koper Hout Toepassing: Toepassing: · Doorslijpen en inkorten van buizen en · doorslijp- en invalzaagsneden plaatmateriaal (zie afb. J) · dicht bij de rand zagen, ook op moeilijk toe- gankelijke plekken Voorbeeld: bewerken van parket e.a.
 • Seite 52: Schuurblad Op De Schuurplaat Plaatsen

  Montage / Ingebruikname / Onderhoud en reiniging / Service / Garantie aan het elektrische gereedschap altijd sleutel de spanschroef los en verwijder eerst de netsteker uit de contactdoos. het hulpstuk. P laats het gereedschap (bijv. het invalzaag- G ebruik géén scherpe voorwerpen voor de rei- blad ) op de gereedschapsopname.
 • Seite 53: Afvoer

  Garantie / Afvoer Afvoer servicefiliaal. Alleen op die manier is een kostenloze verzending van uw product gegarandeerd. De verpakking bestaat uit milieuvriende- lijke materialen die u via de plaatselijke De garantie geldt alleen voor materiaal- of fabrica- recyclingdiensten kunt afvoeren. gefouten, echter niet voor transportschade, of voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, of voor Voer elektronische gereedschap-...
 • Seite 54: Vertaling Van De Originele Eg-Conformiteitsverklaring / Fabrikant

  EN 60745-2-4:2009+A11 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Type / Benaming: Multifunctioneel gereedschap PMFW 310 B1 Date of manufacture (DoM): 09–2015 Serienummer: IAN 270411 Bochum, 30.09.2015 Semi Uguzlu - Kwaliteitsmanager - Technische wijzigingen binnen het kader van de verderontwikkeling zijn voorbehouden.
 • Seite 55 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ......................Seite 56 Ausstattung ............................Seite 56 Lieferumfang ............................Seite 56 Technische Daten ..........................Seite 56 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 57 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 57 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 58 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 58 5.
 • Seite 56: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für 1 Multifunktionswerkzeug PMFW 310 B1 Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie 1 Tauchsägeblatt (20 mm) Z20 B3 sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- 1 Tauchsägeblatt (32 mm) Z32 B3...
 • Seite 57: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge sigkeiten, Gase oder Stäube befinden. einem in EN 60745 genormten Messverfahren ge- messen worden und kann für den Gerätevergleich Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den verwendet werden. Der angegebene Schwingungs- Staub oder die Dämpfe entzünden können. c) Halten Sie Kinder und andere Personen emissionswert kann auch zu einer einleitenden Ein- während der Benutzung des Elektro-...
 • Seite 58: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages. Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden. g) Wenn Staubabsaug- und -auffangein- 3. Sicherheit von Personen richtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese a) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie angeschlossen sind und richtig ver- darauf, was Sie tun und gehen Sie mit...
 • Seite 59: Service

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht oder der zuständigen Servicestelle reparieren. gewarteten Elektrowerkzeugen. Beschädigte Kabel erhöhen das Risiko eines f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf elektrischen Schlages. und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneid- T ragen Sie beim Wechsel der Einsatz- werkzeuge Schutzhandschuhe.
 • Seite 60: Arbeitshinweise

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Montage M ontage Restrisiken Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschrifts- S taub- / Späneabsaugung mäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausführung dieses Elektrowerk- Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet zeugs auftreten: werden.
 • Seite 61: Einsatzwerkzeug Auswählen

  Montage E insatzwerkzeug auswählen Werkstoffe: Holz, Metall (Schleifblätter im Lieferumfang Hinweis: Die Universalaufnahme mit einfachem enthalten), Farbe*, Gestein* Werkzeugwechsel ist passend für gängiges Zubehör. *abhängig vom Schleifblatt Anwendung: · Schleifen an Rändern und schwer zugäng- lichen Bereichen (s. Abb. G und H) Tauchsägeblatt (20 mm) Z20 B3 Werkstoffe: Bleche und Rohre bis ca.
 • Seite 62: Einsatzwerkzeug Wechseln

  Montage / Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service E insatzwerkzeug wechseln S chwingzahl vorwählen HINWEIS: Wenn Sie die Staubabsaugung benutzen W ählen Sie mit dem Stellrad Schwingzahlvor- möchten, müssen Sie diese vor Montage oder Wech- wahl die benötigte Schwingzahl vor. HINWEIS: Die erforderliche Schwingzahl ist vom sel des Einsatzwerkzeuges anschließen (s.
 • Seite 63: Service Garantie Entsorgung

  Service / Garantie / Entsorgung Hinweis: Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z.B. Service Österreich Kohlebürsten, Schalter) können Sie über unsere Tel.: 0820 201 222 Callcenter bestellen. (0,15 EUR/Min.) E-mail: kompernass@lidl.at Garantie IAN 270411 Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- rantie ab Kaufdatum.
 • Seite 64: Original-Eg-Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-4:2009+A11 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typ / Gerätebezeichnung: Multifunktionswerkzeug PMFW 310 B1 Herstellungsjahr: 09–2015 Seriennummer: IAN 270411 Bochum, 30.09.2015 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 65 KOMPERNASS HANDELS GMBH Burgstrasse 21 44867 Bochum germaNY Last Information update · tietojen tila · Informati- onsstatus · Version des informations · stand van de informatie · stand der Informationen: 09 / 2015 Ident.-No.: PmFW310B1092015-FI / se / Be IAN 270411...