Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside POF 1200 C2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ROUTER POF 1200 C2
HANDÖVERFRÄS
Översättning av bruksanvisning i original
VERTIKALIOJO FREZAVIMO
MAŠINA
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
IAN 287958
FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
OBERFRÄSE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside POF 1200 C2

 • Seite 1 ROUTER POF 1200 C2 HANDÖVERFRÄS FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA Översättning av bruksanvisning i original Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi VERTIKALIOJO FREZAVIMO OBERFRÄSE MAŠINA Originalbetriebsanleitung Originalios naudojimo instrukcijos vertimas IAN 287958...
 • Seite 2 Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 21 22 23...
 • Seite 4 13/22...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Innehållsförteckning Inledning ........5 Starta/Stanna ........ 14 Användningsområde....5 Förval av varvtal ......14 Allmän beskrivning ...... 6 Arbetsinstruktion ....... 14 Leveransomfattning ......6 Fräsa ..........14 Funktionsbeskrivning ......6 Kant- och profilfräsning ....15 Översikt .......... 6 Fräsning med parallellanslag ... 15 Tekniska data ......
 • Seite 6: Allmän Beskrivning

  Funktionsbeskrivning All annan användning som inte är uttryck- ligen tillåten i denna bruksanvisning, kan leda till skador på trimmern och utgöra en Handöverfräsen är ett elverktyg utrustat allvarlig risk för användaren. med ett roterande skärverktyg (fräs) och Av säkerhetsskäl får inte produkten använ- en grundplatta.
 • Seite 7: Tekniska Data

  är frånkopplat och tider då det visserligen är Tekniska data tillkopplat men arbetar utan belast- ning). Handöverfräs ....... POF 1200 C2 Säkerhetsinformation Nominell ingångsspänning U ..230 V~, 50 Hz Tomgångsvarvtal n 11 000 - 30 000 min Vid användning av maskinen skall säker-...
 • Seite 8: Bildsymboler I Bruksanvisningen

  Spara alla säkerhetshänvisningar Elektriska apparater hör inte hem- och anvisningar. ma bland hushållsavfallet. Det begrepp ”elverktyg” som används i Rotationsriktning för fräs. säkerhetshänvisningarna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna Skyddsklass II (Dubbelisolering) elverktyg (utan nätkabel). Bildsymboler i Arbetsplatssäkerhet: bruksanvisningen Håll arbetsområdet rent och väl •...
 • Seite 9 i eller för att dra ur kontakten ningen, lyfter upp det eller bär ur uttaget. Håll kabeln borta det. Om Du håller fingret på brytaren från värme, olja, vassa kanter när Du bär elverktyget, eller om Du an- eller rörliga maskindelar. Skada- sluter elverktyget till strömförsörjningen de eller tilltrasslade kablar ökar risken när det är inkopplat, kan olyckor inträf-...
 • Seite 10: Säkerhetsinformation För Fräsar

  Använd inte ett elverktyg vars Service: • brytare är defekt. Ett elverktyg som Låt endast kvalificerad expert- inte kan knäppas på eller av är farligt • personal reparera elverktyget, och måste repareras. Dra ur kontakten ur uttaget inn- med användning endast av ori- •...
 • Seite 11: Kvarvarande Risker

  Fräsar och andra tillbehör mås- betar och se till att du står sta- • te passa exakt i elverktygets digt. Elverktyget hanteras säkrare med verktygsfäste (spännhylsan). båda händerna. Lägg inte ifrån dig elverktyget Insatsverktyg som inte går att montera • förrän det stannat helt.
 • Seite 12: Idrifttagning

  Byta spännhylsa skador rekommenderar vi perso- ner med medicinska implantat att rådgöra med sin läkare och med Alla fräsar i fräs-setet med 6 delar har ett tillverkaren av det medicinska im- 8-mm frässkaft. plantatet, innan maskinen används. Byt ut spännhylsan om fräsar med 6-mm frässkaft används.
 • Seite 13: Montera Parallellanslag

  Finjustering Dammsugaren måste vara avsedd för det material som ska bearbetas. 7. Vrid skalan under vredet (2) till Använd en specialdammsugare vid läge 0. Tryck då ned ringen (2a) hälsofarligt damm. under vredet och vrid den till önskat läge. Om steganslaget Montera parallellanslag (14) använts för grovjustering ska du vrida det igen tills det...
 • Seite 14: Starta/Stanna

  Starta/Stanna 1. Ansluten produkten till nätspän- ningen. Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med produktens typskylt. 2. Påkoppling: Håll påkopplings- spärren (5) intryckt och tryck på Fräs aldrig i rotationsrikt- På/Av-knappen (6). Släpp sedan ningen (samma riktning). Det påkopplingsspärren. innebär risk för olyckor efter- 3.
 • Seite 15: Kant- Och Profilfräsning

  Kant- och profilfräsning Sätta in en fräs: 4. Sätt in en fräs, vars diameter är Vid kant- och profilfräsning utan pa- mindre än kopierhylsans (25) rallellanslag måste fräsen förses innerdiameter. med en löpring (a) för styrhjälp. 5. Ställ in önskat fräsdjup (se Idrift- tagande).
 • Seite 16: Rengöring/Underhåll

  Rengöring/Underhåll Allmänt underhåll Allt reparations- och underhålls- • Kontrollera produkten före varje an- arbete som inte anges i denna vändning m.a.p. uppenbara defekter bruksanvisning får utföras enbart av såsom lösa, utslitna eller skadade de- vårt servicecenter. Använd endast lar. originaldelar. Risk för skador! •...
 • Seite 17: Reservdelar/Tillbehör

  Reservdelar/Tillbehör Reservdelar och tillbehör finns på www.grizzly-service.eu Om du inte har tillgång till internet, ring Service-center (se «Service-Center» sida 20). Ha beställninsnummer enligt nedan till hands. Pos. Pos. Beteckning Beställnins- Bruks- Sprängskiss nummer anvisning 13/22 22-24/73 Set 1: Spännhyls-set (6mm / 8mm) 91104251 Djupanslag 91104250...
 • Seite 18: Felsökning

  Felsökning Problem Möjlig orsak Åtgärda fel Kontrollera eluttag, nätkabeln, Nätspänning saknas kontakten och låt en elektriker reparera om så krävs, En säkring i fastigheten har kontrollera säkringar i säkrings- lösts ut Produkten startar skåp. inte På-/Av-knappen ( 6) är Lämna in till kundtjänst för repa- defekt ration Motorn är defekt...
 • Seite 19: Garanti

  Garanti Garantin avser material- eller tillverknings- Bästa kund! fel. Denna garanti omfattar inte produktde- På denna produkt lämnar vi 3 års garanti lar som är utsatta för normalt slitage och därför kan betraktas som förbrukningsdelar efter inköpsdatumet. I händelse av defekter hos denna produkt (t.ex.
 • Seite 20: Service-Center

  Service-Center kostnader ber vi dig använda dig uteslutande av den angivna adressen. Service Sverige Kontrollera att försändelsen inte skickas ofrankerad, som skrymmande gods, Tel. 0770 930739 express eller med annan specialfrakt. E-post: grizzly@lidl.se IAN 287958 Skicka in produkten med samtliga till- behör som följde med vid köpet, och Service Suomi tänk på...
 • Seite 21: Wstęp

  Spis tresci Wstęp ........21 Wybór prędkości obrotowej ..... 31 Przeznaczenie ......22 Wskazówki dotyczące Opis ogólny ....... 22 wykonywania pracy ....32 Zawartość opakowania ....22 Frezowanie ........32 Przegląd ......22 Frezowanie krawędzi i profili ... 32 Opis działania ....... 23 Frezowanie z prowadnicą...
 • Seite 22: Przeznaczenie

  Przeznaczenie Zacisk 8 mm, wstępnie zmontowany Tuleja do kopiowania Urządzenie nadaje się do frezowania Kieł centrujący z nakrętką motylkową rowków, krawędzi, podłużnych otworów i 6-częściowy zestaw frezów profili oraz do frezowania kopiowego na Klucz płaski z podłużnym otworem powierzchniach drewnianych, tworzywach Klucz imbusowy sztucznych, lekkich materiałach budowla- Instrukcja obsługi...
 • Seite 23: Opis Działania

  Przykładowymi sposobami zmniej- szenia narażenia na wibracje jest Dane techniczne noszenie rękawic w trakcie pracy z narzędziem i ograniczenie czasu Frezarka górnowrzecionowa POF 1200 C2 pracy. Należy przy tym uwzględnić Znamionowe napięcie wszystkie elementy cyklu eksplo- wejścia ......230 V~, 50 Hz atacji (na przykład czas, w którym...
 • Seite 24: Symbole W Instrukcji Obsługi

  Symbole w instrukcji obsługi Nośić ochronę dróg oddechowych. Symbol niebezpieczeństwa z Podczas frezowania nie używać informacjami na temat ochro- rękawic. ny osób i zapobiegania szko- dom materialnym. Urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami do- Znak zagrożenia z informac- mowymi.
 • Seite 25 Nie pracuj narzędziem elek- ruchomymi częściami urządze- • trycznym w atmosferze poten- nia. Uszkodzone i splątane kable cjalnie wybuchowej, w której zwiększają ryzyko porażenia prądem. znajdują się palne ciecze, gazy Pracując narzędziem elektrycz- • lub pyły. Narzędzia elektryczne wy- nym na dworze, używaj tylko przedłużaczy dopuszczonych do twarzają...
 • Seite 26 Używanie i obsługa elektronarzędzia zmniejsza ryzyko od- narzędzia elektrycznego: niesienia obrażeń ciała. • Unikać przypadkowego uru- chomienia. Przed podłączeniem Nie przeciążaj narzędzia. Do • elektronarzędzia do zasilania każdej pracy używaj właści- i/lub akumulatora, przed jego wego narzędzia elektrycznego. pochwyceniem lub przeniesie- Pasującym narzędziem elektrycznym niem upewnić...
 • Seite 27: Zasady Bezpieczeństwa Podczas Frezowania

  Narzędzia tnące muszą być • oddechowych. Podłączyć system zawsze ostre i czyste. Starannie odpylania. pielęgnowane narzędzia tnące z ostry- • Elektronarzędzie trzymać za mi ostrzami rzadziej się blokują i są izolowane uchwyty, ponieważ łatwiejsze w prowadzeniu. Używaj narzędzia elektryczne- frez może trafić w własny kabel •...
 • Seite 28: Zagrożenia Ogólne

  stanie włączonym. W przeciwnym • Bezpośrednio po obróbce nie dotykać narzędzia, ani obrabia- razie istnieje niebezpieczeństwo odbi- nego materiału. Części mogą być cia, gdy narzędzie końcowe zatnie się w obrabianym elemencie. jeszcze gorące i mogą spowodować • Nie zbliżać dłoni do obszaru oparzenia.
 • Seite 29: Uruchamianie

  towanie się z lekarzem i producen- 5. Kluczem płaskim (27) dokręcić tem implantatu przed rozpoczęciem nakrętkę nasadową (8) przy rów- obsługiwania maszyny nocześnie wciśniętym przycisku blokady wrzeciona (16). Uruchamianie Nakrętkę nasadową dokręcać tylko Przed rozpoczęciem wykonywania z włożonym frezem. W innym przy- jakichkolwiek prac przy urządze- padku zacisk mógłby ulec uszko- niu wyciągnij wtyczkę...
 • Seite 30: Podłączanie Adaptera Systemu Odciągu

  Podłączanie adaptera Przed rozpoczęciem ustawiania systemu odciągu głębokości frezowania obrócić pokrętło regulacji ( 2) do mo- Podłączając system odpylania możemy mentu, aż trzpień do regulacji zmniejszyć pylenie podczas pracy. precyzyjnej zostanie wykręcony na około 5 mm z ogranicznika 1. Założyć adapter systemu odcią- głębokości ( 17).
 • Seite 31: Obsługa

  Obsługa aby zazębił się na najniższym stopniu poniżej ogranicznika głę- bokości (17). Nosić ochronę dróg oddechowych 8. W celu wykonania precyzyjnej re- (maska przeciwpyłowa klasy FFP2). gulacji obrócić pokrętło regulacji Załączanie i wyłączanie (2) na żądany wymiar, przy czym jeden pełny obrót odpowiada 1 1.
 • Seite 32: Wskazówki Dotyczące Wykonywania Pracy

  najlepiej jest ustalić podczas frezowania 1. Zamocować pewnie obrabiany ele- próbnego. ment na powierzchni roboczej. 2. Założyć frez. Nigdy nie ustawiać prędkości 3. Ustawić żądaną głębokość frezowania obrotowej podczas frezowa- i prędkość obrotową. nia. Niebezpieczeństwo zra- 4. Załączyć urządzenie. nienia. 5.
 • Seite 33: Frezowanie Z Tuleją Do Kopiowania

  1. Wsunąć prowadnicę równoległą Wysokość szablonu musi być co naj- (24) z prowadnicami prętowymi mniej taka jak pierścień obrotowy (29) do prowadnic szynowych (26) tulei kopiowania (25). (15) podstawy (10). Zakręcić śru- Frezowanie z kłem by ustalające (9). centrującym 2. Prowadzić załączone urządzenie dociskając z boku prowadnicę...
 • Seite 34: Oczyszczanie

  Przechowywanie porażenia prądem elektrycznym lub niebezpieczeństwo urazów z urządzenia powodu poruszających się części. • Przed przechowaniem urządzenia na- Podczas kontaktu z frezami nosić leży je oczyścić. zawsze rękawice ochronne, aby • Przechowuj urządzenie w suchym, uniknąć skaleczenia. zabezpieczonym przed pyłem i niedo- stępnym dla dzieci miejscu.
 • Seite 35: Części Zamienne/Akcesoria

  Części zamienne/Akcesoria Części zamienne i akcesoria można zakupić na www.grizzly-service.eu Jeżeli nie masz dostępu do Internetu, skontaktuj się telefonicznie z Centrum Serwisowym (patrz strona 38 „Service-Center”). Miej pod ręką wymienione poniżej numery katalogo- Pos. Pos. Oznaczenie Nr. katalogowe Instrukcja Rysunek samo- obsługi rozwijający 13/22...
 • Seite 36: Poszukiwanie Błędów

  Poszukiwanie błędów Problem Możliwa przyczyna Sposób usunięcia problemu Sprawdzić gniazdo wtykowe, kabel zasilający, przewodzenie, Brak napięcia sieciowego wtyk sieciowy, w razie potrzeby zlecić naprawę w punkcie na- Reaguje bezpiecznik instalacji praw urządzeń elektrycznych, domowej Urządzenie nie uru- sprawdzić bezpieczniki instalacji chamia się. domowej. Włącznik/wyłącznik ( Naprawa realizowana przez jest uszkodzony...
 • Seite 37: Gwarancja

  Gwarancja Zakres gwarancji Urządzenie wyprodukowano z zacho- Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, waniem staranności zgodnie z surowymi na zakupione urządzenie otrzymują Pań- normami jakościowymi i dokładnie spraw- dzono przed wysyłką. stwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu przysłu- Gwarancja obowiązuje dla wad mate- gują...
 • Seite 38: Serwis Naprawczy

  Service-Center • W przypadku wystąpienia usterek lub innych wad prosimy o skontaktowanie Serwis Polska się z wymienionym niżej działem ser- wisowym telefonicznie lub mailowo. Tel.: 22 397 4996 Uzyskają Państwo wówczas szczegó- E-Mail: grizzly@lidl.pl IAN 287958 łowe informacje na temat realizacji reklamacji.
 • Seite 39: Įvadas

  Turinys Įvadas ........39 Sukimosi greičio išankstinis Naudojimas pagal paskirtį..39 pasirinkimas ........48 Bendrasis aprašymas ....40 Darbo nurodymai ..... 49 Pristatomas komplektas ....40 Frezavimas ........49 Apžvalga ........40 Briaunų ir profilių frezavimas ...49 Veikimo aprašymas ......41 Frezavimas su lygiagrečiąja atrama .49 Techniniai duomenys ....
 • Seite 40: Bendrasis Aprašymas

  Saugumo sumetimais šis įrenginys neskir- 3 Apsukų reguliatorius tas vaikams ir jaunuoliams iki 16 metų. 4 Maitinimo laidas Vyresni nei 16 metų jaunuoliai įrankį 5 Apsauginis fiksatorius gali naudoti tik prižiūrimi. Šis prietaisas 6 Įjungiklis / išjungiklis nepritaikytas naudoti komerciniais tikslais. 7 Dešinioji rankena Gamintojas neatsako už...
 • Seite 41: Veikimo Aprašymas

  (pvz., laikotarpius, kai elektrinis Techniniai duomenys įrankis yra išjungtas, ir laikotarpius, kai įrankis įjungtas, tačiau veikia Vertikaliojo nenaudojamas). frezavimo mašina ....POF 1200 C2 Saugos nurodymai Vardinė įėjimo įtampa U ...230 V~, 50 Hz Tuščios eigos apsukos n ....11000 - 30000 min Naudodami prietaisą...
 • Seite 42: Paveikslėliai Ant Prietaiso

  Bendrieji saugos nurodymai Mūvėkite apsaugines pirštines. naudojant elektrinius įrankius Ištraukite tinklo kištuką. Dėmesio! Perskaitykite vi- Informacinis ženklas, kuriame pa- sus saugos nurodymus ir teikiama informacijos, kaip geriau instrukcijas. Jei nepaisysite tam naudoti prietaisą. tikrų saugos nurodymų ir instrukcijų, Paveikslėliai ant prietaiso galite patirti elektros šoką, gali kilti gaisras ir (arba) sunkiai susižalosite.
 • Seite 43 Elektrinio įrankio prijungimo kurį galima gauti klientų aptar- • kištukas turi tikti kištukiniam navimo skyriuje. lizdui. Draudžiama keisti kištuko konstrukciją. Įžemintiems elekt- ASMENŲ SAUGA riniams įrankiams nenaudokite kištukų su adapteriais Nepak- Atsargiai: taip elgdamiesi išvengsite eistos konstrukcijos kištukai ir tinkami nelaimingų...
 • Seite 44 Stenkitės išlaikyti normalią Nenaudojamus elektrinius įran- • • kūno padėtį. Stovėkite ant stabi- kius laikykite vaikams nepa- laus pagrindo ir bet kurioje situ- siekiamoje vietoje. Asmenims, acijoje išlaikykite pusiausvyrą. nemokantiems naudoti prietaiso arba neperskaičiusiems šios Taip elektrinį įrankį galėsite tinkamai instrukcijos, neleiskite naudoti kontroliuoti netikėtose situacijose.
 • Seite 45: Saugos Nurodymai Dėl Frezavimo

  Saugos nurodymai dėl • Įsitikinkite, kad freza tinkamai frezavimo sumontuota. Netinkamai sumon- tuota freza dirbant gali lūžti arba būti Įspėjimas! Frezuojant gali išsviesta bei sužaloti. • Prie apdirbamo ruošinio glaus- susidaryti sveikatai kenksmingų kite tik įjungtą elektrinį įrankį. dulkių, galinčių kelti pavojų įrankiu dirbančiam žmogui ar netoliese Kitu atveju, darbo įrankiui ruošinyje esantiems žmonėms (pvz., ap-...
 • Seite 46: Liekamoji Rizika

  Eksploatavimo pradžia • Naudokite frezas tik tinkamo storumo kotu ir pritaikytas elektrinio įrankio su- kimosi greičiui. Prieš pradėdami visus darbus iš prietaiso ištraukite tinklo kištuką. Liekamoji rizika Elektros smūgio pavojus. Net jei šis elektrinis įrankis naudojamas Prieš įjungdami įrenginį, turite pagal nurodymus visada galima tikėtis lie- sumontuoti norimą...
 • Seite 47: Griebtuvo Įvorės Keitimas

  Griebtuvo įvorės keitimas 4. Prie adapterio (20) prijunkite dulkių siurblio siurbimo žarną. Visos kartu patiekto 6 dalių rinkinio frezos turi 8 mm kotą. Dulkių siurblys turi būti pritaikytas Jei norite naudoti frezas 6 mm storio kotu, apdirbamų medžiagų dulkėms pakeiskite griebtuvo įvorę. siurbti.
 • Seite 48: Valdymas

  6. Nustatykite gylio ribotuvą (17) 2. Žemesnėmis pakopinės atramos ( norimam frezavimo gyliui (jei 14) pakopomis nustatykite kitus frezavi- reikia, naudoti tam pakopinę mo gylius. atramą (14)) ir tvirtai užveržkite Valdymas fiksuojamąjį varžtą (18). Tikslus reguliavimas Dėvėkite kvėpavimo takų apsaugos 7.
 • Seite 49: Darbo Nurodymai

  Jokiu būdu nereguliuokite 5. Atleiskite veržiamąją svirtį ( sukimosi greičio frezuodami. ir iš lėto spauskite įrenginį žemyn, Kyla pavojus susižaloti. kol užsidės gylio ribotuvas ( Veržiamąja svirtimi vėl užfiksuokite Darbo nurodymai įrenginį. 6. Dirbdami įrenginį visada tvirtai laikyki- Frezavimas te abiem rankomis ir frezuokite tolygia pastūma.
 • Seite 50: Frezavimas Su Kopijavimo Įvorė

  Frezavimas su kopijavimo 1. Apsukite lygiagrečiąją atramą įvorė (24) taip, kad atraminė briauna būtų nukreipta aukštyn. Kopijavimo įvorė (25) leidžia perkelti 2. Sparnuotosiomis veržlėmis šablonų kontūrus ant ruošinio. tvirtai priveržkite centravimo viršūnę (23) prie lygiagrečiosios Kopijavimo įvorės monta- atramos. Užveržkite centravimo vimas: viršūnės antveržlę...
 • Seite 51: Valymas

  Utilizavimas / Atliekant šiuos darbus užtikrinamas ilgas ir patikimas naudojimas. aplinkos apsauga Valymas Prietaisą, priedus ir pakuotę perduokite utilizuoti aplinkos apsaugos atliekų utiliza- Ant įrenginio negalima vimo įstaigai. purkšti vandens ar merkti jį į vandenį. Kyla elektros Elektros prietaisų negalima išmesti smūgio pavojus.
 • Seite 52: Atsarginės Dalys/Priedai

  Atsarginės dalys/Priedai Atsargines dalis ir priedus galite įsigyti interneto svetainėje www.grizzly-service.eu Jei neturite interneto, kreipkitės telefonu į aptarnavimo centrą (žr. „Service-Center“ 55 psl.). Pasiruoškite žemiau nurodytus užsakymo numerius. Pozicija Pozicija Aprašymas Dalies numerį Eksploatavimo Trimatis instrukcija vaizdas 13/22 22-24/73 1 rinkinys: griebtuvo įvorių rinkinys 91104251 (6 mm ir 8 mm) Gylio ribotuvas...
 • Seite 53: Klaidų Paieška

  Klaidų paieška Prieš pradėdami visus darbus iš prietaiso ištraukite tinklo kištuką. Elektros smūgio pavojus! Problema Galima priežastis Klaidos šalinimas Patikrinkite elektros lizdą, maitini- Nėra maitinimo įtampos mo laidą, laidą, tinklo kištuką ir, jei reikia, paveskite elektrikui su- Suveikė namo saugiklis Įrenginys taisyti, patikrinkite namo saugiklį...
 • Seite 54: Garantija

  Garantija Ši nuostata taip pat taikoma pakeistoms ir suremontuotoms dalims. Apie pažeidimus Gerbiamasis pirkėjau, ir defektus, nustatomus iš karto po įsigiji- Šiam prietaisui suteikiama trejų metų ga- mo, turi būti pranešama nedelsiant, kai pir- kinys išimamas iš pakuotės. Jeigu remontas rantija nuo pirkimo dienos.
 • Seite 55: Remonto Paslaugos

  Remonto paslaugos Naudojimasis garantija Siekiant greitai patenkinti jūsų prašymą, laikykitės šių nuorodų: Remonto, kuriam garantija netaikoma, dar- • Pateikdami paklausimus turėkite pasi- bus gali už užmokestį atlikti mūsų techninės ruošę kasos čekį ir identifikavimo nume- priežiūros centras. Centras jums parengtų rį...
 • Seite 56: Einleitung

  Inhalt Einleitung ........56 Ein- und Ausschalten .......65 Bestimmungsgemäße Drehzahl vorwählen .......66 Verwendung ......56 Arbeitshinweise ......66 Allgemeine Beschreibung ..57 Fräsen ..........66 Lieferumfang........57 Kanten- und Profilfräsen ....66 Übersicht ........57 Fräsen mit Parallelanschlag .....67 Funktionsbeschreibung ....58 Fräsen mit Kopierhülse ....67 Technische Daten .......
 • Seite 57: At Ch

  und eine ernsthafte Gefahr für den Benut- 3 Stellrad Drehzahlvorwahl zer darstellen. 4 Netzkabel Aus Sicherheitsgründen ist das Gerät nicht 5 Einschaltsperre für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 6 Ein-/Ausschalter bestimmt. Jugendliche über 16 Jahre dür- 7 Rechter Handgriff fen das Gerät nur unter Aufsicht benutzen. 8 Überwurfmutter Dieses Gerät ist nicht zur gewerblichen 9 Feststellschraube...
 • Seite 58: Funktionsbeschreibung

  Verringerung der Vibrati- onsbelastung sind das Tragen von Technische Daten Handschuhen beim Gebrauch des Werkzeugs und die Begrenzung Oberfräse ......POF 1200 C2 der Arbeitszeit. Dabei sind alle An- Nenneingangs- teile des Betriebszyklus zu berück- spannung U .....230 V~, 50 Hz...
 • Seite 59: Bildzeichen Auf Dem Gerät

  Bewahren Sie alle Sicherheitshin- Netzstecker ziehen. weise und Anweisungen für die Zukunft auf. Hinweiszeichen mit Informationen zum besseren Umgang mit dem Gerät. Der in den Sicherheitshinweisen verwende- te Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich Bildzeichen auf dem Gerät auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektro- Achtung! werkzeuge (ohne Netzkabel).
 • Seite 60 Vermeiden Sie Körperkontakt Sicherheit von Personen: • mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden Vorsicht: So vermeiden Sie Unfälle und Kühlschränken. Es besteht und Verletzungen: ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Seien Sie aufmerksam, achten Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. •...
 • Seite 61 einen sicheren Stand und halten Bewahren Sie die unbenutzten • Sie jederzeit das Gleichgewicht. Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern Dadurch können Sie das Elektrowerk- auf. Lassen Sie Personen das zeug in unerwarteten Situationen bes- Gerät nicht benutzen, die mit ser kontrollieren.
 • Seite 62: Sicherheitshinweise Für Fräsen

  aufnahme (Spannzange) Ihres sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges passen. Ein- Elektrowerkzeuges erhalten bleibt. satzwerkzeuge, die nicht genau in die Sicherheitshinweise für Fräsen Werkzeugaufnahme des Elektrowerk- zeugs passen, drehen sich ungleichmä- Warnung! Beim Fräsen können ßig, vibrieren sehr stark und können gesundheitsschädliche Stäube ent- zum Verlust der Kontrolle führen.
 • Seite 63: Restrisiken

  • Halten Sie das Elektrowerkzeug den aktive oder passive medizini- beim Arbeiten fest mit beiden sche Implantate beeinträchtigen. Händen und sorgen Sie für einen Um die Gefahr von ernsthaften sicheren Stand. Das Elektrowerkzeug oder tödlichen Verletzungen zu wird mit zwei Händen sicherer geführt. verringern, empfehlen wir Personen •...
 • Seite 64: Spannzange Wechseln

  5. Ziehen Sie die Überwurfmutter 1. Setzen Sie den Absaugadapter (8) bei gedrückter Spindel- (20) auf die vorgesehenen Boh- arretiertaste (16) mit dem rungen ( 12) in der Grund- Maulschlüssel (27) fest. platte (10). 2. Verschrauben Sie die 2 mitge- Ziehen Sie die Überwurfmutter nur mit lieferten Kreuzschlitzschrauben eingesetztem Fräser fest.
 • Seite 65: Bedienung

  Wenn Sie die gewünschte 2. Drehen Sie den Stufenanschlag Frästiefe eingestellt haben, (14), bis er mit der untersten Stu- drehen Sie den Stufenan- fe unterhalb des Tiefenanschlags schlag (14), bis er mit der (17) einrastet. untersten Stufe unterhalb 3. Lösen Sie den Spannhebel (19), des Tiefenanschlags (17) indem Sie ihn nach oben drehen.
 • Seite 66: Drehzahl Vorwählen

  Drehzahl vorwählen Fräsen Sie nie mit der Um- laufrichtung (Gleichlauf). Es besteht Unfallgefahr, da das Sie können die maximale Drehzahl am Gerät aus der Hand gerissen Stellrad Drehzahlvorwahl ( 3) vorwäh- werden kann. len. • Stellen Sie die gewünschte Drehzahl •...
 • Seite 67: Fräsen Mit Parallelanschlag

  Fräser einsetzen: 1. Führen Sie das eingeschaltete Gerät an das Werkstück heran, bis der Anlauf- 4. Setzen Sie einen Fräser ein, des- ring an der zu bearbeitenden Werk- sen Durchmesser kleiner als der stückkante anliegt. Innendurchmesser der Kopierhül- 2. Führen Sie das Gerät mit beiden Hän- se (25) ist.
 • Seite 68: Reinigung/Wartung

  5. Führen Sie das Gerät wie einen Verwenden Sie dazu ein feuchtes Tuch Zirkel einmal im Kreis um die oder eine Bürste. Zentrierspitze (23) herum. Allgemeine Reinigung/Wartung Wartungsarbeiten Lassen Sie Instandsetzungsarbeiten • Kontrollieren Sie das Gerät vor jedem und Wartungsarbeiten, die nicht in Gebrauch auf offensichtliche Mängel wie dieser Betriebsanleitung beschrie- lose, abgenutzte oder beschädigte Teile.
 • Seite 69: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service- Center (siehe „Service-Center“ Seite 72). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Position Position Bezeichnung Bestell-Nr. Betriebs- Explosions- anleitung zeichnung 13/22...
 • Seite 70: Fehlersuche

  Fehlersuche Ziehen Sie vor allen Arbeiten an dem Gerät den Netzstecker. Gefahr durch elektrischen Schlag! Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Netzkabel, Leitung, Netzspannung fehlt Netzstecker prüfen, ggf. Repara- tur durch Elektrofachmann, Haussicherung spricht an Gerät startet nicht Haussicherung prüfen. Ein-/Ausschalter ( 6) defekt Reparatur durch Kundendienst Motor defekt...
 • Seite 71: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 72: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Gerät können E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 287958 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 73: Översättning Av Originalet Av Försäkran Om Överensstämmelse

  Översättning av originalet av försäkran om överensstämmelse Härmed bekräftar vi att Handöverfräs Serie POF 1200 C2 Serienummer 201708000001-201708060000 har klassificerats och stämplats i enlighet med gällande EU-riktlinjer: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* För att fastställa överensstämmelsen användes följande harmoniserade normer samt na- tionella standarder och bestämmelser:...
 • Seite 74: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności We

  Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności WE Niniejszym oświadczamy, że konstrukcja Frezarka górnowrzecionowa seriia produkcyjna POF 1200 C2 Numer seryjny 201708000001-201708060000 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązującym brz- mieniu: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* W celu zapewnienia zgodności z powyższymi dyrektywami zastosowano następujące normy harmonizujące oraz normy i przepisy krajowe:...
 • Seite 75: Originalios Eb Atitikties Deklaracijos Vertimas

  Originalios EB atitikties deklaracijos vertimas Šiuo dokumentu mes patvirtiname, kad Vertikaliojo frezavimo mašina serija POF 1200 C2 Serijos Nr. 201708000001-201708060000 atitinka toliau nurodytų numatytųjų ES direktyvų galiojantį leidimą 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Kad būtų galima užtikrinti atitiktį, taikyti šie darnieji standartai ir nacionaliniai standar- tai bei nuostatos: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 76: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Oberfräse Baureihe POF 1200 C2 Seriennummer 201708000001-201708060000 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 77: Sprängskisser

  Sprängskisser • Rysunki eksplozyjne Trimatis vaizdas • Explosionszeichnung POF 1200 C2 informativ, pouczający, informatyvus...
 • Seite 80 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Informationsstatus · Stan informacji · Informacijos pobūdis · Stand der Informationen: 07 / 2017 Ident.-No.: 89030019072017-SE / PL / LT IAN 287958...