Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside POF 1200 D3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ROUTER POF 1200 D3
HANDÖVERFRÄS
Översättning av bruksanvisning i original
VERTIKALIOJO FREZAVIMO MAŠINA
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas
IAN 345819_2001
FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
OBERFRÄSE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside POF 1200 D3

 • Seite 1 ROUTER POF 1200 D3 HANDÖVERFRÄS FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA Översättning av bruksanvisning i original Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi VERTIKALIOJO FREZAVIMO MAŠINA OBERFRÄSE Naudojimo instrukcijos originalo vertimas Originalbetriebsanleitung IAN 345819_2001...
 • Seite 2 Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Importör ............. 11 Översättning av originalversionen av försäkran om överensstämmelse ..12 │ POF 1200 D3    1...
 • Seite 6: Inledning

  HANDÖVERFRÄS POF 1200 D3 Spärrknapp för spindel Arreteringsskruv Inledning Djupanslag Grattis till din nyinköpta produkt. Du har valt en Skala för inställning av fräsdjup produkt med hög kvalitet. Bruksanvisningen ingår i Skruvreglage (finjustering av fräsdjup) leveransen som en del av produkten. Den innehåll- er viktig information om säkerhet, användning och...
 • Seite 7: Leveransens Innehåll

  Vibrationsvärde totalt (vektorsumma i tre riktningar) Begreppet "elverktyg" som används i säkerhetsin- beräknat enligt EN 62841: formationen syftar på elverktyg (med strömkabel) och på batteridrivna elverktyg (utan kabel). Hand/armvibration = 4,3 m/s Osäkerhet K = 1,5 m/s │ POF 1200 D3    3 ■...
 • Seite 8: Säkerhet På Arbetsplatsen

  Om du måste arbeta med elverktyget i fuktig risker som uppstår av damm. miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Risken för elchocker minskar när man använder jordfelsbrytare. │ ■ 4    POF 1200 D3...
 • Seite 9: Användning Och Hantering Av Elverktyget

  Använd elverktyg, insatsverktyg och andra tillbehör enligt dessa anvisningar. Ta alltid hänsyn till arbetsförhållandena och till det arbete som ska utföras. Om elverktyg används på andra sätt än de föreskrivna kan farliga situationer uppstå. │ POF 1200 D3    5 ■...
 • Seite 10: Kompletterande Anvisningar

  Släpp spindelns spärrknapp Ansluta utsugsadapter ♦ Sätt utsugsadaptern över de borrhål är avsedda för utsugsadaptern. ♦ Skruva in skruvarna i basplattans under- sida. ♦ Anslut ett godkänt damm- och spånutsug till utsugsadaptern (se bild F). │ ■ 6    POF 1200 D3...
 • Seite 11: Reducerstycke

  ♦ Lossa de båda vingskruvarna till glidstäng- ♦ Spärra spännspaken genom att vrida den erna. motsols. ♦ För in glidstängerna i motsvarande öppning- ar bredvid vingskruvarna. Dra åt glidstängernas vingskruvar igen. │ POF 1200 D3    7 ■...
 • Seite 12: Justera Fräsdjup

  Dra åt arreteringsskruven igen. ♦ Lossa spännspaken genom att vrida den medsols och för produkten uppåt igen. Kontroll- era fräsdjupet och genomför ännu ett praktiskt försök. │ ■ 8    POF 1200 D3...
 • Seite 13: Fräsförlopp

  ♦ För sedan produkten med utstickande kopie- ♦ Kontrollera inställningen genom att genomföra ringshylsa längs med schablonen. Tryck bara ett praktiskt försök. lätt när du arbetar. │ POF 1200 D3    9 ■...
 • Seite 14: Underhåll Och Rengöring

  Det gäller även för utbytta och reparerade delar. Eventuella skador och brister som existerar redan vid köpet måste rapporteras så snart pro- dukten packats upp. När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer. │ ■ 10    POF 1200 D3...
 • Seite 15: Service

  ■ En produkt som klassas som defekt kan tillsam- mans med köpbeviset (kassakvittot) och en be- skrivning av felet samt när det uppstod skickas in portofritt till den angivna serviceadressen. │ POF 1200 D3    11 ■...
 • Seite 16: Översättning Av Originalversionen Av Försäkran Om Överensstämmelse

  EN 62841-2-17:2017 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Maskinens typbeteckning: Handöverfräs POF 1200 D3 KAT Tillverkningsår: 05–2020 Serienummer: IAN 345819_2001 Bochum, 2020-06-24 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar till följd av den tekniska utvecklingen.
 • Seite 17 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności ......25 │ POF 1200 D3  ...
 • Seite 18: Wstęp

  FREZARKA GÓRNOWRZECIO- Płyta ślizgowa NOWA POF 1200 D3 Ogranicznik stopniowy Przycisk blokady wrzeciona Wstęp Śruba blokująca Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Wybrany Ogranicznik głębokości produkt charakteryzuje się wysoką jakością. Skala regulacji głębokości frezowania Instrukcja obsługi stanowi część niniejszego pro- Pokrętło regulacyjne (precyzyjne ustawianie duktu.
 • Seite 19: Zakres Dostawy

  Użyte we wskazówkach bezpieczeństwa pojęcie Drgania dłoni/ręki = 4,3 m/s „elektronarzędzie” dotyczy narzędzi elektrycznych Niepewność pomiaru K = 1,5 m/s zasilanych z sieci (przez kabel sieciowy) oraz narzędzi elektrycznych zasilanych akumulatorami (bez kabla sieciowego). │ POF 1200 D3    15 ■...
 • Seite 20: Bezpieczeństwo Na Stanowisku Pracy

  Uszkodzone lub poplątane kable zasilają- Narzędzie lub klucz pozostawiony w obracają- ce zwiększają ryzyko porażenia prądem cej się części elektronarzędzia może spowodo- elektrycznym. wać obrażenia ciała. │ ■ 16    POF 1200 D3...
 • Seite 21: Użytkowanie I Obsługa Elektronarzędzia

  żeniem elektronarzędzia na bok wyciągnij wyłącznie oryginalne części zamienne. Dzięki wtyk z gniazda zasilania i/lub wyjmij akumu- temu zapewnione jest bezpieczeństwo użytko- lator. Takie działanie uniemożliwi przypadko- wania elektronarzędzia. we uruchomienie elektronarzędzia. │ POF 1200 D3    17 ■...
 • Seite 22: Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Frezarek Górnowrzecionowych

  ■ Nigdy nie frezować przedmiotów metalo- wych, gwoździ lub śrub. Frez może zostać uszkodzony i prowadzić do zwiększonych wibracji. │ ■ 18    POF 1200 D3...
 • Seite 23: Wkładanie Narzędzia Frezarskiego

  ♦ Wsunąć reduktor w złącze adaptera do odsysania pyłu ♦ Wsuń wąż dozwolonego odciągu pyłu i wiórów (np. odkurzacza warsztatowego) na reduktor Wyjmowanie ♦ Zdejmij wąż odciągu pyłu z reduktora ♦ Zdejmij reduktor │ POF 1200 D3    19 ■...
 • Seite 24: Uruchomienie

  Sprawdź głębokość frezowania za ♦ Zablokuj dźwignię mocującą , obracając ją pomocą kolejnej praktycznej próby. w lewo. │ ■ 20    POF 1200 D3...
 • Seite 25: Ustawianie Głębokości Frezowania Za Pomocą Ogranicznika Stopniowego

  ♦ Teraz poprowadź urządzenie z wystającą tuleją kopiującą wzdłuż szablonu. Pracuj przy tym z lekkim naciskiem. │ POF 1200 D3    21 ■...
 • Seite 26: Frezowanie Z Ogranicznikiem Równoległym

  WSKAZÓWKA ► Niewymienione tutaj części zamienne (np. szczotki węglowe, przełączniki) można za- mówić za pośrednictwem naszego centrum serwisowego. │ ■ 22    POF 1200 D3...
 • Seite 27: Utylizacja

  Gwarancja obejmuje wady materiałowe lub pro- dukcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, podlegających normalnemu zużyciu, ani uszkodzeń części łatwo łamliwych, np. przełączni- ków , lub części wykonanych ze szkła. │ POF 1200 D3    23 ■...
 • Seite 28: Serwis

  (w dolnym lewym rogu) lub na naklejce z tyłu bądź na spodzie urządzenia. ■ W przypadku wystąpienia błędów działania lub innych wad, prosimy o kontakt z odpowied- nim działem serwisu telefonicznie lub przez e-mail. │ ■ 24    POF 1200 D3...
 • Seite 29: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 62841-2-17:2017 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Oznaczenie typu maszyny: Frezarka górnowrzecionowa POF 1200 D3 KAT Rok produkcji: 05–2020 Numer seryjny: IAN 345819_2001 Bochum, dnia 24.06.2020 Semi Uguzlu - dyrektor ds. jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania urządzenia.
 • Seite 30 │ ■ 26    POF 1200 D3...
 • Seite 31 Atitikties deklaracijos originalo vertimas ........40 │ POF 1200 D3  ...
 • Seite 32: Įžanga

  VERTIKALIOJO FREZAVIMO Suklio fiksavimo mygtukas MAŠINA POF 1200 D3 Fiksavimo varžtas Gylio ribotuvas Įžanga Frezavimo gylio nustatymo skalė Sveikiname įsigijus naują įrankį. Pasirinkote kokybišką Sukamasis reguliatorius (frezavimo gyliui tiksliai gaminį. Naudojimo instrukcija yra šio gaminio dalis. nustatyti) Joje pateikta svarbių saugos, naudojimo ir šalinimo B pav.
 • Seite 33: Tiekiamas Rinkinys

  (be maitinimo Spinduliuojamosios vibracijos vertė laido) maitinamus elektrinius įrankius. Vibracijų bendrosios vertės (trijų krypčių vektorių suma) nustatytos pagal standartą EN 62841. Plaštakos/rankos vibracija = 4,3 m/s Neapibrėžtis K = 1,5 m/s │ POF 1200 D3    29 ■...
 • Seite 34: Darbo Vietos Sauga

  Jei elektrinis įrankis neišvengiamai turi būti prijungti ir naudoti tinkamai. Susiurbus dulkes, naudojamas drėgnoje aplinkoje, naudokite sumažėja dulkių keliamas pavojus. pažaidos srove valdomą jungtuvą. Naudojant pažaidos srove valdomą jungtuvą sumažėja elektros smūgio pavojus. │ ■ 30    POF 1200 D3...
 • Seite 35: Elektrinio Įrankio Naudojimas Ir Elgsena Su Juo

  Daug nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl netinkamai prižiūrimų elek- trinių įrankių. f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrimi pjovimo įrankiai su aštriais ašmenimis rečiau įstringa, juos lengviau valdyti. │ POF 1200 D3    31 ■...
 • Seite 36: Papildomi Nurodymai

  Pažeidus dujų vamzdyną gali įvykti sprogimas. Perpjovus vandentiekio vamzdį kyla pavojus patirti materialinės žalos. ■ Draudžiama viršyti ant įrankio nurodytą didžiau- siąjį sukimosi greitį. ■ Draudžiama naudoti pastebimai įtrūkusius įrankius. │ ■ 32    POF 1200 D3...
 • Seite 37: Frezavimo Įrankio Įdėjimas

  įkiškite į siurbimo įrenginio adapterį ♦ Leidžiamo naudoti dulkių ir drožlių siurbimo įrenginio (pvz., dirbtuvių siurblio) žarną užmau- kite ant tarpinės detalės Išėmimas ♦ Nutraukite dulkių siurbimo įrenginio žarną nuo tarpinės detalės ♦ Ištraukite tarpinę detalę │ POF 1200 D3    33 ■...
 • Seite 38: Pradėjimas Naudoti

  Vėl priveržkite kol freza prisilies prie ruošinio paviršiaus. fiksavimo varžtą ♦ Sukdami pagal laikrodžio rodyklę atlaisvinkite įveržimo svirtį ir vėl pakelkite įrankį. Dar kartą išfrezuodami pavyzdį patikrinkite frezavi- mo gylį. │ ■ 34    POF 1200 D3...
 • Seite 39: Frezavimo Gylio Nustatymas Pakopiniu Gylio Ribotuvu

  Frezavimo staklių kopijavimo įvorę pridėkite prie šablono. ♦ Sukdami pagal laikrodžio rodyklę atlaisvinkite įveržimo svirtį ir nuleiskite įrankį žemyn iki pirmiau nustatyto frezavimo gylio. ♦ Dabar įrankį su išsikišusia kopijavimo įvore vedžiokite išilgai šablono. Dirbkite lengvai spausdami. │ POF 1200 D3    35 ■...
 • Seite 40: Frezavimas Su Lygiagrečiuoju Ribotuvu

  Vienas sūkis atitinka 1 mm. Ats- tumą galite matyti skalėje . Jei norite nustatyti mažesnes nei 1 mm vertes, kaip pagalbinę priemonę galite naudoti laisvai sukamą skalės žiedą ♦ Vėl priveržkite fiksavimo sparnuotąjį varžtą │ ■ 36    POF 1200 D3...
 • Seite 41: Techninė Priežiūra Ir Valymas

  1–7: plastikai, 20–22: popierius ir kartonas, NURODYMAS 80–98: sudėtinės medžiagos. ► Neišvardytų atsarginių dalių (pvz., anglinių Kaip išmesti nenaudojamą gaminį, šepetėlių, jungiklių) galite užsisakyti paskam- sužinosite savo savivaldybės arba binę į mūsų klientų aptarnavimo centrus. miesto administracijoje. │ POF 1200 D3    37 ■...
 • Seite 42: Kompernaß Handels Gmbh Garantija

  įprastai sumažėjus akumuliatoriaus talpai, ■ jei gaminys naudojamas komerciniams tikslams, ■ jei klientas apgadina arba pakeičia gaminį, ■ jei nesilaikoma saugos ir techninės priežiū- ros nurodymų arba jei gaminys netinkamai valdomas, ■ stichinių nelaimių padarytai žalai. │ ■ 38    POF 1200 D3...
 • Seite 43: Priežiūra

  šį ir daugiau žinynų, gaminių vaizdo įrašų ir įdiegimo programinės įrangos. Šis QR kodas Jus nukreips tiesiai į „Lidl“ klientų aptarnavimo puslapį (www.lidl-service.com), kuria- me įvedę gaminio numerį (IAN) 345819_2001 galėsite atverti savo naudojimo instrukciją. │ POF 1200 D3    39 ■...
 • Seite 44: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  EN 62841-2-17:2017 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Įrankio tipas: Vertikaliojo frezavimo mašina POF 1200 D3 KAT Pagaminimo metai: 2022–05 Serijos numeris: IAN 345819_2001 Bochumas, 2020-06-24 Semi Uguzlu - Kokybės vadovas - Tobulinant gaminį galimi techniniai pakeitimai.
 • Seite 45 Original-Konformitätserklärung ......... . 54 DE │ AT │ CH │ POF 1200 D3    41...
 • Seite 46: Einleitung

  OBERFRÄSE POF 1200 D3 Stufenanschlag Spindelarretiertaste Einleitung Arretierschraube Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Tiefenanschlag Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Skala Frästiefeneinstellung Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Drehregler (Frästiefen-Feineinstellung) Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Seite 47: Lieferumfang

  Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841: elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Hand-/Armvibration = 4,3 m/s Verletzungen verursachen. Unsicherheit K = 1,5 m/s Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. DE │ AT │ CH │ POF 1200 D3    43 ■...
 • Seite 48: Arbeitsplatzsicherheit

  Teilen. Beschädigte Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Situationen besser kontrollieren. Risiko eines elektrischen Schlages. │ DE │ AT │ CH ■ 44    POF 1200 D3...
 • Seite 49: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Lassen Sie keine Personen das Elektrowerk- zeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. DE │ AT │ CH │ POF 1200 D3    45 ■...
 • Seite 50: Sicherheitshinweise Für Oberfräsen

  Fräser verletzt werden. ► Sofern sich das Kugellager eines Fräsers ge lockert hat, ziehen Sie es mit dem Fräser- Set beiliegenden Innensechskantschlüssel wieder fest. │ DE │ AT │ CH ■ 46    POF 1200 D3...
 • Seite 51: Fräswerkzeug Einsetzen

  Schieben Sie den Schlauch einer zulässigen Staub- und Spanabsaugung (z. B. eines Werk- stattstaubsaugers) auf das Reduzierstück Entnehmen ♦ Ziehen Sie den Schlauch der Staubsaug- vorrichtung vom Reduzierstück ♦ Ziehen Sie das Reduzierstück DE │ AT │ CH │ POF 1200 D3    47 ■...
 • Seite 52: Inbetriebnahme

  ♦ Lösen Sie den Spannhebel durch Drehen im Uhrzeigersinn und führen Sie das Gerät nach oben zurück. Überprüfen Sie die Frästiefe durch einen weiteren praktischen Versuch. │ DE │ AT │ CH ■ 48    POF 1200 D3...
 • Seite 53: Frästiefe Einstellen Mit Stufenanschlag

  Uhrzeigersinn und senken Sie das Gerät nach unten, bis die vorher eingestellte Frästiefe er- reicht ist. ♦ Führen Sie jetzt das Gerät mit überstehender Kopierhülse entlang der Schablone. Arbeiten Sie hierbei mit leichtem Druck. DE │ AT │ CH │ POF 1200 D3    49 ■...
 • Seite 54: Fräsen Mit Parallelanschlag

  Skala ablesen. Um Werte von weniger als 1 mm einzustellen, können Sie zur Orientierung den frei drehbaren Skalaring verwenden. ♦ Ziehen Sie die Flügelschraube zur Feststellung wieder fest. │ DE │ AT │ CH ■ 50    POF 1200 D3...
 • Seite 55: Wartung Und Reinigung

  20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoff.e bürsten, Schalter) können Sie über unseren Servicecenter bestellen. Möglichkeiten zur Entsorgung des aus- gedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. DE │ AT │ CH │ POF 1200 D3    51 ■...
 • Seite 56: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Abnutzung der Akkukapazität ■ gewerblichen Gebrauch des Produktes ■ Beschädigung oder Veränderung des Produktes durch den Kunden ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs- vorschriften, Bedienungsfehler ■ Schäden durch Elementarereignisse │ DE │ AT │ CH ■ 52    POF 1200 D3...
 • Seite 57: Service

  Produktvideos und Installationssoft- www.kompernass.com ware herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und kön- nen mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 345819_2001 Ihre Bedienungsanleitung öffnen. DE │ AT │ CH │ POF 1200 D3    53 ■...
 • Seite 58: Original-Konformitätserklärung

  EN 62841-1:2015 EN 62841-2-17:2017 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typbezeichnung der Maschine: Oberfräse POF 1200 D3 Herstellungsjahr: 05–2020 Seriennummer: IAN 345819_2001 Bochum, 24.06.2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 59 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Informationsstatus · Stan informacji · Informacijos data Stand der Informationen: 07 / 2020 · Ident.-No.: POF1200D3-062020-1 IAN 345819_2001...