Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside POF 1200 C2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ROUTER POF 1200 C2
OVERFRÆSER
Oversættelse af den originale driftsvejledning
IAN 287958
OBERFRÄSE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside POF 1200 C2

 • Seite 1 ROUTER POF 1200 C2 OVERFRÆSER OBERFRÄSE Oversættelse af den originale driftsvejledning Originalbetriebsanleitung IAN 287958...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Oversættelse af den originale driftsvejledning Side DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 3 21 22 23...
 • Seite 4 13/22...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Indhold Introduktion Introduktion ........ 5 Anvendelsesformål ..... 5 Hjertelig tillykke med købet af dit nye ap- Generel beskrivelse ....6 parat.Du har besluttet dig for et produkt af Leveringsomfang ......6 højeste kvalitet. Oversigt ..........6 Dette apparats kvalitet blev kontrolleret un- Funktionsbeskrivelse ......6 der produktionen og det blev underkastet Tekniske data ......
 • Seite 6: Generel Beskrivelse

  Generel beskrivelse 13 Spændetang 8 mm, formonteret (ikke synlig) Illustrationerne finder du på de 14 Trinanslag forreste og bagerste foldesider. 15 Styreskinne 16 Spindellåsetast Leveringsomfang 17 Dybdeanslag 18 Låseskrue dybdeanslag Kontrollér indholdet ved udpakningen af 19 Spændearm maskinen. Bortskaf indpakningsmaterialet Tilbehør: forskriftsmæssigt.
 • Seite 7: Tekniske Data

  Tekniske data driftscyklussen (f.eks. tider, hvor elværktøjet er slukket og tider, hvor Overfræser ......POF 1200 C2 det ganske vist er tændt, men kører Nominel uden belastning). indgangsspænding U ..230 V~, 50 Hz...
 • Seite 8: Generelle Sikkerhedshenvisninger For El-Værktøjet

  Sikkerhed på arbejdspladsen: Læs betjeningsvejledningen. • Sørg for at dit arbejdsområde er rent og godt belyst. Uorden og Bær høreværn. uoplyste arbejdsområder kan medføre Bær beskyttelsesbriller eller ansigts- ulykker. • El-værktøjet må ikke benyttes i beskyttelse. eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, Anvend åndedrætsværn.
 • Seite 9 ningen, hænge den op i lednin- sikkerhedssko, beskyttelseshjelm eller gen eller rykke i ledningen for at høreværn, alt efter type og anvendelse trække stikket ud af kontakten. af elværktøjet, reduceres risikoen for Beskyt ledningen mod varme, personskader. olie, skarpe kanter eller maskin- •...
 • Seite 10: Sikkerhedsanvisninger Til Fræsning

  Service: arbejder man bedst og mest sikkert in- den for det angivne effektområde. • Brug ikke et el-værktøj, hvis af- • Sørg for, at dit el-værktøj kun re- bryder er defekt. Et el-værktøj, der pareres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale ikke kan startes og stoppes, er farligt og reservedele.
 • Seite 11: Restrisici

  holderen (spændetangen) på Vent med at lægge elværktøjet • elværktøjet. Indsatsværktøj, som fra dig, til det står stille. Ind- ikke fastgøres nøjagtigt i elværktøjets satsværktøjet kan sætte sig fast og holder, drejer ujævnt, vibrerer meget medføre tab af kontrol over elværktøjet Undgå...
 • Seite 12: Ibrugtagning

  Ibrugtagning Til fræsere med et 6 mm fræserskaft skal spændetangen udskiftes. Før du går i gang med arbejdet, skal netstikket altid tages ud af stik- 1. Tryk på spindellåsetasten (16) på kontakten. Fare for elektrisk stød. apparatets forside og hold den nede.
 • Seite 13: Montering Af Parallelanslaget

  Montering af Finjustering parallelanslaget 7. Drej skalaen under drejeregu- latoren (2) til position „0“. Tryk 1. Skru begge skruer ud af førings- hertil ringen (2a) under dreje- stængerne (29). regulatoren ned, og drej den til 2. Skru føringsstængerne (29) fast den ønskede position.
 • Seite 14: Betjening

  Arbejdsanvisninger Betjening Fræsning Bær åndedrætsværn (finstøvmaske beskyttelsesklasse Udfør altid fræsning i modløb: I PPP2). den forbindelse bevæges apparatet Til- og frakobling modsat af fræserens drejeretning. 1. Tilslut apparatet til netspændin- gen. Vær opmærksom på, at net- spændingen stemmer overens med typeskiltet på maskinen. 2.
 • Seite 15: Kant- Og Profilfræsning

  7. Løsn spændearmen ( 19) efter arbe- 3. Fastgør kopimuffen (25) med de jdet og før apparatet opad. medfølgende krydskærvskruer 8. Sluk for apparatet. (21). Indsætning af fræser: Kant- og profilfræsning 4. Indsæt en fræser, hvis diameter er mindre end den indvendige Ved kant- eller profilfræsning uden diameter af kopimuffen (25).
 • Seite 16: Rengøring/Vedligeholdelse

  Generelle 5. Før apparatet ligesom en passer vedligeholdelsesarbejder én gang i en cirkel rundt om cen- treringsspidsen (23). • Kontrollér apparatet inden enhver brug Rengøring/ for øjensynlige mangler såsom løse, vedligeholdelse slidte eller beskadigede dele. • Hvis kuglelejet (a) til en fræser har løsnet sig, skal det stram- Lad istandsættelses- og vedligehol- mes med den medfølgende un-...
 • Seite 17: Reservedele/Tilbehør

  Reservedele/Tilbehør Reservedele og tilbehør kan bestilles på www.grizzly-service.eu Hvis du ikke har internet, kan du også henvende dig telefonisk til vores servicecenter (se „Service-Center“, side 20). Hav de nedenfor anførte bestillingsnumre klar. Pos. Pos. Betegnelse Bestillings- Betjenings- Eksplosions- numre vejledning tegning 13/22 22-24/73...
 • Seite 18: Fejlsøgning

  Fejlsøgning Før du går i gang med arbejdet, skal netstikket altid tages ud af stikkontakten. Fare for elektrisk stød. Problem Mulig årsag Fejlafhjælpning Lad en elektriker kontrollere eller Der er ingen strøm reparere stikkontakt, elkabel, Hussikringen slår fra ledning og strømstik, kontrollér Redskabet starter hussikringen.
 • Seite 19: Garanti

  Garanti Garantiens omfang Apparatet blev produceret meget omhyg- Kære kunde! geligt efter strenge kvalitetsretningslinjer På dette apparat yder vi 3 års garanti fra og kontrolleret grundigt inden det forlod fabrikken. købsdato. Skulle der forekomme defekter på dette produkt har du lovpligtige rettigheder mod Garantiydelsen gælder for materiale- eller sælgeren af produktet.
 • Seite 20: Reparations-Service

  Service-Center • Et som defekt registreret produkt kan du, efter aftale med vores kundeservice Service Danmark og med vedlagt købsbilag (kassebon) samt en kort beskrivelse af, hvori de- Tel.: 32 710005 fekten består og hvornår denne defekt E-Mail: grizzly@lidl.dk 287958 er optrådt indsende portofrit til den ser- viceadresse, som du får meddelt.
 • Seite 21: Einleitung

  Inhalt Einleitung ........21 Ein- und Ausschalten .......30 Bestimmungsgemäße Drehzahl vorwählen .......31 Verwendung ......21 Arbeitshinweise ......31 Allgemeine Beschreibung ..22 Fräsen ..........31 Lieferumfang........22 Kanten- und Profilfräsen ....31 Übersicht ........22 Fräsen mit Parallelanschlag .....32 Funktionsbeschreibung ....23 Fräsen mit Kopierhülse ....32 Technische Daten .......
 • Seite 22: Allgemeine Beschreibung

  und eine ernsthafte Gefahr für den Benut- 3 Stellrad Drehzahlvorwahl zer darstellen. 4 Netzkabel Aus Sicherheitsgründen ist das Gerät nicht 5 Einschaltsperre für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 6 Ein-/Ausschalter bestimmt. Jugendliche über 16 Jahre dür- 7 Rechter Handgriff fen das Gerät nur unter Aufsicht benutzen. 8 Überwurfmutter Dieses Gerät ist nicht zur gewerblichen 9 Feststellschraube...
 • Seite 23: Funktionsbeschreibung

  Verringerung der Vibrati- onsbelastung sind das Tragen von Technische Daten Handschuhen beim Gebrauch des Werkzeugs und die Begrenzung Oberfräse ......POF 1200 C2 der Arbeitszeit. Dabei sind alle An- Nenneingangs- teile des Betriebszyklus zu berück- spannung U .....230 V~, 50 Hz...
 • Seite 24: Bildzeichen Auf Dem Gerät

  Bewahren Sie alle Sicherheitshin- Netzstecker ziehen. weise und Anweisungen für die Zukunft auf. Hinweiszeichen mit Informationen zum besseren Umgang mit dem Gerät. Der in den Sicherheitshinweisen verwende- te Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich Bildzeichen auf dem Gerät auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektro- Achtung! werkzeuge (ohne Netzkabel).
 • Seite 25 Vermeiden Sie Körperkontakt Sicherheit von Personen: • mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden Vorsicht: So vermeiden Sie Unfälle und Kühlschränken. Es besteht und Verletzungen: ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Seien Sie aufmerksam, achten Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. •...
 • Seite 26 einen sicheren Stand und halten Bewahren Sie die unbenutzten • Sie jederzeit das Gleichgewicht. Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern Dadurch können Sie das Elektrowerk- auf. Lassen Sie Personen das zeug in unerwarteten Situationen bes- Gerät nicht benutzen, die mit ser kontrollieren.
 • Seite 27: Sicherheitshinweise Für Fräsen

  aufnahme (Spannzange) Ihres sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges passen. Ein- Elektrowerkzeuges erhalten bleibt. satzwerkzeuge, die nicht genau in die Sicherheitshinweise für Fräsen Werkzeugaufnahme des Elektrowerk- zeugs passen, drehen sich ungleichmä- Warnung! Beim Fräsen können ßig, vibrieren sehr stark und können gesundheitsschädliche Stäube ent- zum Verlust der Kontrolle führen.
 • Seite 28: Restrisiken

  • Halten Sie das Elektrowerkzeug den aktive oder passive medizini- beim Arbeiten fest mit beiden sche Implantate beeinträchtigen. Händen und sorgen Sie für einen Um die Gefahr von ernsthaften sicheren Stand. Das Elektrowerkzeug oder tödlichen Verletzungen zu wird mit zwei Händen sicherer geführt. verringern, empfehlen wir Personen •...
 • Seite 29: Spannzange Wechseln

  5. Ziehen Sie die Überwurfmutter 1. Setzen Sie den Absaugadapter (8) bei gedrückter Spindel- (20) auf die vorgesehenen Boh- arretiertaste (16) mit dem rungen ( 12) in der Grund- Maulschlüssel (27) fest. platte (10). 2. Verschrauben Sie die 2 mitge- Ziehen Sie die Überwurfmutter nur mit lieferten Kreuzschlitzschrauben eingesetztem Fräser fest.
 • Seite 30: Bedienung

  Wenn Sie die gewünschte 2. Drehen Sie den Stufenanschlag Frästiefe eingestellt haben, (14), bis er mit der untersten Stu- drehen Sie den Stufenan- fe unterhalb des Tiefenanschlags schlag (14), bis er mit der (17) einrastet. untersten Stufe unterhalb 3. Lösen Sie den Spannhebel (19), des Tiefenanschlags (17) indem Sie ihn nach oben drehen.
 • Seite 31: Drehzahl Vorwählen

  Drehzahl vorwählen Fräsen Sie nie mit der Um- laufrichtung (Gleichlauf). Es besteht Unfallgefahr, da das Sie können die maximale Drehzahl am Gerät aus der Hand gerissen Stellrad Drehzahlvorwahl ( 3) vorwäh- werden kann. len. • Stellen Sie die gewünschte Drehzahl •...
 • Seite 32: Fräsen Mit Parallelanschlag

  Fräser einsetzen: 1. Führen Sie das eingeschaltete Gerät an das Werkstück heran, bis der Anlauf- 4. Setzen Sie einen Fräser ein, des- ring an der zu bearbeitenden Werk- sen Durchmesser kleiner als der stückkante anliegt. Innendurchmesser der Kopierhül- 2. Führen Sie das Gerät mit beiden Hän- se (25) ist.
 • Seite 33: Reinigung/Wartung

  5. Führen Sie das Gerät wie einen Verwenden Sie dazu ein feuchtes Tuch Zirkel einmal im Kreis um die oder eine Bürste. Zentrierspitze (23) herum. Allgemeine Reinigung/Wartung Wartungsarbeiten Lassen Sie Instandsetzungsarbeiten • Kontrollieren Sie das Gerät vor jedem und Wartungsarbeiten, die nicht in Gebrauch auf offensichtliche Mängel wie dieser Betriebsanleitung beschrie- lose, abgenutzte oder beschädigte Teile.
 • Seite 34: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service- Center (siehe „Service-Center“ Seite 37). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Position Position Bezeichnung Bestell-Nr. Betriebs- Explosions- anleitung zeichnung 13/22...
 • Seite 35: Fehlersuche

  Fehlersuche Ziehen Sie vor allen Arbeiten an dem Gerät den Netzstecker. Gefahr durch elektrischen Schlag! Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Netzkabel, Leitung, Netzspannung fehlt Netzstecker prüfen, ggf. Repara- tur durch Elektrofachmann, Haussicherung spricht an Gerät startet nicht Haussicherung prüfen. Ein-/Ausschalter ( 6) defekt Reparatur durch Kundendienst Motor defekt...
 • Seite 36: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 37: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Gerät können E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 287958 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 38: Oversættelse Af Den Originale Ce-Konformitetserklæring

  Oversættelse af den originale CE-konformitetserklæring Hermed bekræfter vi, at Overfræser af serien POF 1200 C2 Serienummer 201708000001-201708060000 opfylder følgende gældende EF-direktiver i deres respektive gyldige version: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* For at sikre overensstemmelsen, blev følgende harmoniserede standarder samt nationa- le standarder og regler anvendt: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 39: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Oberfräse Baureihe POF 1200 C2 Seriennummer 201708000001-201708060000 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 40 2017-08-08-rev02-op...
 • Seite 41: Eksplosionstegning

  Eksplosionstegning • Explosionszeichnung POF 1200 C2 informativ...
 • Seite 44 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Tilstand af information · Stand der Informationen: 07 / 2017 · Ident.-No.: 89030022072017-DK IAN 287958...