Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside POF 1200 C2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ROUTER POF 1200 C2
VERTIKALNA GLODALICA
Prijevod originalnih uputa za uporabu
ΚΆΘΕΤΗ ΦΡΕΖΆ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
IAN 287958
FREZĂ SUPERIOARĂ
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
OBERFRÄSE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside POF 1200 C2

 • Seite 1 ROUTER POF 1200 C2 VERTIKALNA GLODALICA FREZĂ SUPERIOARĂ Prijevod originalnih uputa za uporabu Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale ΚΆΘΕΤΗ ΦΡΕΖΆ OBERFRÄSE Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας Originalbetriebsanleitung IAN 287958...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instruc iunile, privi i imaginile şi familiariza i-vă cu toate func iile aparatului. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα ε τι εικόνε και εξοικειωθείτε ε όλε τι λειτουργίε...
 • Seite 3 21 22 23...
 • Seite 4 13/22...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Sadržaj Uvod..........5 Uključivanje i isključivanje ....14 Namjena........6 Odabir broj okretaja ...... 14 Opći opis ........6 Način rada ........ 15 Obim isporuke ........ 6 Glodanje ........15 Opis funkcioniranja ......6 Glodanje rubova i profila....15 Prikaz ..........6 Glodanje s paralelnim graničnikom ..
 • Seite 6: Namjena

  Namjena 6-djelni komplet za glodanje Vilasti ključ s uzdužnom rupom Uređaj je pogodan za glodanje utora, Imbus ključ rubova, uzdužnih rupa i profila, kao i za Naputka za posluživanje kopiranje glodanjem površine izradaka Opis funkcioniranja od drveta, plastike, laganih građevinskim materijala ili obojenih metala.
 • Seite 7: Tehnički Podatci

  35 Glodalo za utore (6 mm) 36 Glodalo za šupljine (22 mm, R 6,3 m) 37 Opruga, stezna čeljust Tehnički podatci Vertikalna glodalica ....POF 1200 C2 Nazivni ulazni napon U ..230 V~, 50 Hz Broj okretanja pri praznom hodu n .....11000-30000 min Prijem snage (Priključna snaga) P ....1200 W...
 • Seite 8: Sigurnosne Upute

  Slikovni znakovi na uređaju Izvucite mrežni utikač. Pozor! Znakovi upozorenja s informacija- ma za bolje postupanje s uređa- Ako je mrežni kabel oštećen, uvrnut jem. ili presječen, odmah izvucite utikač Opće sigurnosne upute za iz utičnice. električne alate Prije svih radova na uređaju uvijek UPOZORENJE! Pročitajte sve izvucite utikač...
 • Seite 9 Električna sigurnost priključnim vodom, koji se može dobiti od proizvođača ili • Priključni utikač električnog ala- njegove servisne službe. ta mora odgovarati u utičnicu. Utikač se ni u kom slučaju ne Sigurnost osoba smije mijenjati. Nemojte koristiti adapterske utikače zajedno sa •...
 • Seite 10 je ugrožena funkcija električnog bolje kontrolirati električni alat u neoče- alata. Prije uporabe uređaja dajte kivanim situacijama. • Nosite prikladnu odjeću. Nemoj- oštećene dijelove na popravak. Uzrok te nositi široku odjeću ili nakit. mnogih nesreća su loše održavani elek- Odmaknite kosu, odjeću i rukavice trični alati.
 • Seite 11: Sigurnosne Upute Za Glodanje

  Sigurnosne upute za • Uvjerite se da je glodalica isprav- glodanje no montirana. Neispravno montirana glodalica može se slomiti tijekom gloda- Upozorenje! Prilikom glodanja nja ili je alat može izbaciti što predstav- može nastati prašina štetna za lja rizik od ozljeda. •...
 • Seite 12: Preostali Rizici

  • Koristite samo glodalice ispravnog isp- priključiti usisivač prašine, ravnog promjera osovine i prikladne podesiti dubinu glodanja, za broj okretaja električnog alata. po potrebi montirati paraleleni granič- nik, Preostali rizici stegnuti izradak. Umetanje/promjena nasta- I ako Vi propisno upravljate ovim električ- vaka za glodanje nim alatom, uvijek postoje preostali rizici.
 • Seite 13: Priključivanje Adaptera Za Usisivač

  Za nastavke s osovinom debljine 6 mm po- Usisavač mora biti pogodan za ma- trebno je promijeniti steznu čeljust. terijal koji se obrađuje. Koristite poseban usisivač ukoliko 1. Pritisnite tipku za blokadu osovi- nastaje prašina opasna po zdrav- ne (16) na prednjoj strani uređa- lje.
 • Seite 14: Upravljanje

  Grubo podešavanje: glodanja moguće je pomoću stupnjevitog Otpustite vijak za fiksiranje (18) graničnika ( 14). na dubinskom graničniku (17). 6. Postavite dubinski graničnik (17) 1. Okrenite stupnjeviti graničnik ( po potrebi pomoću stupnjevitog sve dok najvišim stupnjem ne ulegne graničnika (14) na željenu du- ispod dubinskog graničnika ( binu glodanja i čvrsto zategnite 2.
 • Seite 15: Način Rada

  Prikladan odabir broja okretaja ovisi o • Mrežni kabel prilikom glodanja uvijek materijalu, vrsti nastavka za glodanje kao postavite iza uređaja. i o radnim uvjetima. Kod velikih promjera nastavaka za glodanje i tvrdih materijala 1. Izradak sigurno pričvrstite na radnu po- odaberite niski broj okretaja, a kod malih vršinu.
 • Seite 16: Glodanje S Nastavkom Za Kopiranje

  1. Gurnite paralelni graničnik (24) 7. Uređaj s istaknutim nastavkom s polugama vodilice (29) umet- za kopiranje (25) pomičite uz- nutiam u vodilice (15) u osnovnu duž predloška. Radi uz lagani ploču (10). Zategnite vijkak za pritisak. podešavanje (9). 2. Uključeni uređaj bočnim priti- Predložak mora biti najmanje visok skom postavite paralelnim gra- kao i klizni prsten (26) na nastavku...
 • Seite 17: Čišćenje I Održavanje

  Čišćenje i održavanje Opći radovi održavanja Dajte da radove osposobljavanja • Prije svake uporabe kontrolirajte, ima te radove održavanja, koji nisu li vidljivih nedostataka na uređaju kao opisani u ovoj Uputi, provede naš labavi, istrošeni ili oštećeni dijelovi. Servisni centar. Primijenite samo •...
 • Seite 18: Traženje Greške

  Traženje greške Problem Mogući uzrok Otklanjanje Provjerite utičnicu, mrežni kabel, Nema mrežnog napona vod, utikač, po potrebi popravak treba obaviti električar, Provjerite osigurač instalacije Uređaj se ne po- provjerite osigurač instalacije. kreće Neispravan prekidač ( Popravak mora obaviti služba za korisnike Neispravan motor Smanjite pritisak...
 • Seite 19: Rezervni Dijelovi/Pribor

  Rezervni dijelovi/Pribor Zamjenske dijelove i opremu na raspolaganju stoje na stranici www.grizzly-service.eu Ukoliko nemate Internet, molimo da se telefonski obratite servisnom centru (vidi na strani 21). Držite u pripravnosti dolje navedene brojeve za narudžbu. Pos. Pos. Oznaka Br. artikla Naputka za Eksplozivni posluživanje crtež...
 • Seite 20: Garancija

  Garancija Opseg garancije Uređaj je brižljivo proizveden prema stro- Poštovani kupci, gim smjernicama o kvaliteti i prije isporuke Vi dobivate na ovaj uređaj garanciju od je savjesno ispitan. 3 godine od datuma kupnje. U slučaju nedostataka ovoga proizvoda, Garancijska usluga vrijedi za greške ma- Vama pripadaju zakonska prava prema terijala ili proizvodnje.
 • Seite 21: Servis Za Popravke

  Service-Center • Proizvod koji smatrate pokvarenim, Vi možete poslije dogovora s našom Služ- Servis Hrvatska bom za kupce, uz prilaganje dokaza o kupnji (blagajnički račun) i podatka, u Tel.: 0800 777 999 čemu se sastoji nedostatak i kada je na- E-Mail: grizzly@lidl.hr IAN 287958 stao, bez plaćanja poštarine poslati na...
 • Seite 22: Introducere

  Cuprins Introducere ........ 22 Operare ........32 Utilizare corespunzătoare ..23 Pornirea și oprirea ......32 Descriere generală ..... 23 Preselectarea turației ....... 32 Instrucţiuni de lucru ....32 Inventar de livrare ......23 Privire de ansamblu ......23 Frezare ......... 32 Descrierea modului de funcţionare ..
 • Seite 23: Utilizare Corespunzătoare

  Utilizare Vârf de centrare cu piuliță-fluture corespunzătoare Set de frezare compus din 6 piese Cheie fixă cu gaură alungită Aparatul este indicat pentru frezarea de Cheie hexagonală interioară caneluri, margini, orificii longitudinale și Instrucţiuni de utilizare profile, precum și pentru frezarea de copie- Privire de ansamblu re a pieselor de lemn, plastic, materiale de construcții ușoare sau metale neferoase.
 • Seite 24: Descrierea Modului De Funcţionare

  Date tehnice toate părțile ciclului de exploatare (de exemplu momentele în care scu- Freză superioară ....POF 1200 C2 la electrică este decuplată și cele în Tensiune de reţea U ..230 V~, 50 Hz care, deși este cuplată, funcționea- Turaţie de mers în...
 • Seite 25: Simboluri Înscrise Pe Aparat

  Semne de pericol cu Clasă de izolare II indicații privind prevenirea (Izolare dublă) vătămărilor persoanelor cau- Instrucţiuni generale de zate prin electrocutare. siguranţă pentru utilajele electrice Semnale de interdicţie cu date referitoare la prevenirea daunelor AVERTIZARE! Citiţi toate in- materiale. strucţiunile de siguranţă...
 • Seite 26 Siguranţă electrică: curent de acţionare nominal de maxim 30 mA. Ştecherul utilajului electric tre- • In cazul în care cablul conector • buie introdus în priză. Ştecherul al acestui aparat este deterio- nu trebuie modificat sub nicio rat, trebuie să contactaţi fabri- formă.
 • Seite 27 Îndepărtaţi instrumentele de re- • Scoateţi fişa din priză şi / sau • glare sau cheile franceze înainte îndepărtaţi acumulatorul înainte de a porni utilajul electric. Un de a efectua reglaje la aparat, înainte de a schimba accesoriile instrument sau o cheie franceză, aflate sau de a pune aparatul deo- într-una din componentele rotative ale parte.
 • Seite 28: Instrucțiuni De Siguranță Pentru Frezare

  • Apucați aparatul electric de su- • Inspectaţi cu atenţie suprafaţele ce prafețele izolate, deoarece freza urmează a fi tăiate și îndepărtaţi even- poate tăia propriul cablu de tualele cabluri și corpuri străine din rețea. Contactul cu un cablu aflat sub zonă.
 • Seite 29: Riscuri Reziduale

  auxiliar sau carcasa motorului. de designul și dotarea acestui utilaj, pot Dacă ambele mâini susțin mașina de apărea următoarele riscuri: frezat, nu pot fi lezionate de freză. a) Răniri cauzate de piesele mobile; • Nu frezați niciodată obiecte me- b) Vătămări ale auzului în cazul în care talice, cuie sau şuruburi.
 • Seite 30: Montarea/Schimbarea Frezelor

  Montarea/schimbarea 2. Deșurubați piulița olandeză (8) frezelor folosind o cheie fixă ( 27). 3. Eliberați tasta de blocare a pivo- Pentru a monta și schimba frezele tului (16). trebuie purtate mănuși de protecție 4. Scoateți bucșa elastică de prin- în scopul prevenirii leziunilor și ar- dere de 8 mm (13) și montați din surilor.
 • Seite 31: Montarea Opritorului Paralel

  în care se degajează pulberi 6. Ajustați limitatorul (17) de nocive. adâncime, dacă este cazul, cu ajutorul opritorului în trepte (14) Montarea opritorului paralel la adâncimea de frezare dorită și strângeți șurubul de blocare 1. Deșurubați și scoateți ambele șu- (18).
 • Seite 32: Operare

  Frezarea în trepte • Ajustați turația dorită cu ajutorul roții de reglare a turației ( În cazul frezării la adâncimi mari, reglarea 1-2 = turație redusă de precizie se poate face cu ajutorul opri- 3-4 = turație medie torului în trepte ( 14).
 • Seite 33: Frezarea Marginilor Și Profilelor

  Frezare cu opritor paralel • Folosiţi întotdeauna numai scule cores- punzătoare. • Nu utilizați scule și accesorii tocite sau Deplasând opritorul paralel de-a lungul deteriorate. marginii piesei de prelucrat, la o distanță • În timpul frezării cablul trebuie să trea- prestabilită, se pot freza caneluri și profile.
 • Seite 34: Frezare Cu Vârf De Centrare

  Curăţare/Mentenanţă Frezare cu bucşă de copiere 6. Eliberați pârghia de tensionare Lucrările de reparaţie și mentenanţă 19) și coborâți aparatul nemenţionate în acest manual trebu- până atinge adâncimea de fre- ie realizate doar de personalul din zare ajustată. cadrul centrului nostru de service. 7.
 • Seite 35: Operaţiuni Generale De Mentenanţă

  Reciclare/Protecţia Operaţiuni generale de mentenanţă mediului • Verificaţi dispozitivul înaintea fiecărei Predaţi aparatul, accesoriile și ambalajul utilizări, pentru a vă asigura că nu către o unitate de reciclare ecologică. există piese lipsă sau deteriorate. • Dacă rulmentul cu bile (a) al Dispozitivele electrice nu trebuie unei freze s-a slăbit, strângeți-l aruncate în deșeurile casnice.
 • Seite 36: Piese De Schimb/Accesorii

  Piese de schimb/Accesorii Piese de schimb şi accesorii sunt disponibile pe site-ul www.grizzly-service.eu Dacă nu dispuneţi de Internet, vă rugăm să contactaţi telefonic Centrul de service (vezi „Service-Center“ pagina 39). Ţineţi la îndemână numerele de comandă specificate mai jos. Poz. Poz.
 • Seite 37: Identificare Defecţiuni

  Identificare defecţiuni Problemă Cauză posibilă Soluţie Verificaţi priza, cablul de alimen- Tensiunea de la reţea nu este tare, circuitul, fișa de rețea, dacă prezentă este cazul dispuneţi repararea de către un electrician calificat, Siguranţa a sărit Aparatul nu por- verificaţi siguranţele casei. nește Întrerupătorul de pornire/opri- Reparaţie prin intermediul servi-...
 • Seite 38: Garanţie

  Garanţie Conţinutul garanţiei Aparatul este fabricat în conformitate cu Stimată clientă, stimate client, standarde de calitate foarte înalte și este Pentru acest aparat veţi primi 3 ani de ga- testat în detaliu înainte de livrare. ranţie, de la data achiziţiei. În cazul în care aparatul este deteriorat, Dreptul la garanţie este valabil pentru ero- aveţi dreptul legal de a solicita compen-...
 • Seite 39: Reparaţii-Service

  Atenţie: Vă rugăm să curăţaţi aparatul îna- • Dacă apar erori funcţionale sau alte lipsuri, contactaţi imediat, telefonic sau inte de a ni-l transmite și să atașaţi o notă prin e-mail, departamentul de service referitor la defecţiunea în cauză. menţionat mai jos. Veţi primi informaţii Aparatele transmise prin servicii cu plata suplimentare referitoare la modalitatea la destinatar sau prin Sperrgut, Express...
 • Seite 40: Εισαγωγή

  Περιεχόμενα Εγγύηση ..........57 Εισαγωγή ..........40 Σέρβις επισκευής ........ 58 Σκοπός χρήσης........40 Service-Center ........58 Γενική περιγραφή ....... 41 Εισαγωγέας ......... 58 Μετάφραση της πρωτότυπης Παραδοτέα υλικά ......41 Επισκόπηση ........41 Δήλωσης συμμόρφωσης CE ....78 Περιγραφή λειτουργίας ....42 Επί...
 • Seite 41: Γενική Περιγραφή ............................... 41 Εισαγωγέας

  Επισκόπηση όπως ξύλο, πλαστικό, ελαφριά υλικά ή μη σιδηρούχα μέταλλα. Συσκευή: Οποιαδήποτε άλλη χρήση, η οποία δεν Αριστερή χειρολαβή εγκρίνεται ρητά μέσα από τις οδηγίες Περιστρεφόμενος ρυθμιστής για τη ρύθμιση αυτές, μπορεί να προκαλέσει ζημιές βάθους φρεζαρίσματος στη συσκευή και να αποτελέσει σοβαρό Δακτύλιος...
 • Seite 42: Περιγραφή Λειτουργίας

  σοστά του κύκλου λειτουργίας, για Τεχνικά στοιχεία παράδειγμα οι χρόνοι κατά τους οποίους είναι απενεργοποιημένη κάθετη φρέζα .....POF 1200 C2 η συσκευή και οι χρόνοι κατά τους Ονομαστική τάση εισόδο ..230 V~, 50 Hz οποίους είναι μεν ενεργοποιημένη Αριθμός στροφών ρελαντί...
 • Seite 43: Σήματα Εικόνες Στη Συσκευή

  Γενικές υποδείξεις ασφαλείας Φοράτε γάντια ασφαλείας. για ηλεκτρικά εργαλεία Τραβήξτε το βύσμα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας Σύμβολο υπόδειξης με πληροφο- ρίες για τον καλύτερο χειρισμό της και τις οδηγίες. Παραλείψεις στην συσκευής. τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορούν να οδη- Σήματα...
 • Seite 44 Ηλεκτρική ασφάλεια: σιμοποιείτε διακόπτη ασφαλείας. Η χρήση ενός διακόπτη ασφαλείας • Το βύσμα του ηλεκτρικού εργαλείου μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Δεν Εάν δεν μπορείτε να αποφύγετε τη • επιτρέπεται καμία τροποποίηση λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών του βύσματος. Μη χρησιμοποιείτε σε...
 • Seite 45 Εάν κατά την μεταφορά του ηλεκτρι- και πρέπει να επισκευαστεί. κού αλυσοπρίονου έχετε το χέρι σας • Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα στον διακόπτη ή η συσκευή είναι ενερ- και/ή αφαιρέστε το συσσωρευτή προτού κάνετε τις ρυθμίσεις στη γοποιημένη όταν τη συνδέσετε με την συσκευή, πριν...
 • Seite 46: Υποδείξεις Ασφάλειας Για Μηχανές Η Ποιότητα Αυτής Της Συσκευής Ελέγ- Φρεζαρίσματος

  εργασίες εκτός αυτών για τις οποίες της συσκευής και να προκαλέσει ηλε- προορίζεται, μπορεί να προκαλέσει κτροπληξία. επικίνδυνες περιστάσεις. • Στερεώστε και ασφαλίστε το τεμάχιο εργασίας μέσω πίεσης ή κατά άλλο • Επιθεωρήστε προσεκτικά την επιφά- τρόπο σε ένα σταθερό υπόστρωμα. νεια...
 • Seite 47: Υπόλειπόμενοι Κίνδυνοι

  Μην αγγίζετε με τα χέρια σας στον • • Να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα τομέα φρεζαρίσματος και στη μη- φρεζαρίσματος σωστής διαμέτρου χανή φρεζαρίσματος. Κρατάτε με το άξονα που ενδείκνυνται για τον αριθμό δεύτερό σας χέρι την επιπρόσθετη στροφών του ηλεκτρικού εργαλείου. λαβή...
 • Seite 48: Η Εγκατάσταση

  Η εγκατάσταση 5. Σφίξτε το κοχλιωτό πώμα (8) με πατημένο το πλήκτρο ασφάλισης Πριν από την εκτέλεση όλων των ατράκτου (16) με το διπλό κλειδί εργασιών στη συσκευή να βγάζετε (27). το βύσμα από την πρίζα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Σφίξτε το κοχλιωτό πώμα μόνο με τοποθετημένο...
 • Seite 49: Σύνδεση Αντάπτορα Αναρρόφησης

  Σύνδεση αντάπτορα Ρύθμιση βάθους αναρρόφησης φρεζαρίσματος Συνδέοντας τη διάταξη αναρρόφησης Ο αναστολέας διαθέτει 6 βαθμίδες: σκόνης μπορείτε να μειώσετε την συσσώ- 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 mm ρευση σκόνης κατά την εργασία. Προτού ξεκινήσετε με τη ρύθμιση 1.
 • Seite 50: Βαθμιδωτό Φρεζάρισμα

  Βαθμιδωτό φρεζάρισμα σματος και σφίξτε καλά τη βίδα ασφάλισης (18). Λεπτομερής ρύθμιση Για το φρεζάρισμα σε περισσότερες βαθ- 7. Γυρίστε την κλίμακα κάτω από μίδες σε μεγαλύτερα βάθη φρεζαρίσματος τον περιστρεφόμενο ρυθμιστή είναι δυνατή η ρύθμιση βάθους φρεζαρί- (2) στη θέση «0». Πιέστε για σματος...
 • Seite 51: Προεπιλογή Αριθμού Στροφών

  Προεπιλογή αριθμού στροφών θυνση περιστροφής. Μπορείτε να προεπιλέξετε το μέγιστο αριθμό στροφών στο δακτύλιο ρύθμισης προεπιλογής αριθμού στροφών ( • Ρυθμίστε τον επιθυμητό αριθμό στρο- φών στο δακτύλιο ρύθμισης προεπι- λογής αριθμού στροφών ( 1-2 = χαμηλός αριθμός στροφών Ποτέ μη φρεζάρετε με κατεύθυν- ση...
 • Seite 52: Φρεζάρισμα Ακμών Και Προφίλ

  6. Κατά την εργασία κρατάτε τη συσκευή (24) κατά μήκος της ακμής τεμα- σφιχτά με τα δύο χέρια και φρεζάρετε χίου επεξεργασίας. με ομοιόμορφη ταχύτητα. Φρεζάρισμα με χιτώνιο αντι- 7. Μετά την εργασία λασκάρετε το μοχλό γραφής τάνυσης (19) και οδηγήστε τη συ- σκευή...
 • Seite 53: Φρεζάρισμα Με Ακμή

  Καθαρισμός και κατά μήκος του καλουπιού. Να συντήρηση εργάζεστε με ελαφριά πίεση. Το καλούπι πρέπει να είναι τουλά- Αφήστε να εκτελούνται από το χιστον τόσο ψηλό όσο το δαχτυλίδι τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών του ρουλεμάν (26) του χιτωνίου οι εργασίες επισκευής που δεν αντιγραφής...
 • Seite 54: Γενικές Εργασίες Συντήρησης

  Απόσυρση/προστασία του Γενικές εργασίες συντήρησης περιβάλλοντος • Να ελέγχετε το θανοκόπτη πριν από κάθε χρήση για ενδεχόμενα εμφανή ελαττώματα και για φθαρμένα ή ελατ- Παραδώστε συσκευή, αξεσουάρ και συ- τωματικά εξαρτήματα. σκευασία για ανακύκλωση που σέβεται το • Στην περίπτωση που το περιβάλλον.
 • Seite 55: Ανίχνευση Βλαβών

  Ανίχνευση βλαβών Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση σφάλματος Ελέγξτε την πρίζα, το καλώδιο Δεν υπάρχει τάση δικτύου δικτύου, τον αγωγό, το βύσμα Η οικιακή ασφάλεια ενεργο- δικτύου, εάν απαιτείται αναθέστε ποιείται επισκευή σε ηλεκτρολόγο, ελέγξτε Η συσκευή δεν εκκι- την οικιακή ασφάλεια. νείται...
 • Seite 56: Ανταλλακτικά/Αξεσουάρ

  Ανταλλακτικά/Αξεσουάρ Ανταλλακτικά και αξεσουάρ μπορείτε να βρείτε στη σελίδα www.grizzly-service.eu Εάν δεν έχετε Internet, απευθυνθείτε τηλεφωνικά στο Κέντρο Σέρβις (βλέπε «Service- Center» στη σελίδα 58). Να έχετε πρόχειρους τους αριθμούς παραγγελίας που αναφέ- ρονται πιο κάτω. Αρ. Αρ. Επί Χαρακτηρισμός Αρ.
 • Seite 57: Εγγύηση

  Εγγύηση δηλωθούν αμέσως μετά το ξεπακετάρισμα. Για όλες τις επισκευές που καθίστανται Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, απαραίτητες μετά τη λήξη της εγγύησης επιβαρύνεστε με τις σχετικές δαπάνες. για τη συσκευή αυτή σας προσφέρουμε εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία της αγοράς.
 • Seite 58: Σέρβις Επισκευής

  Προσοχή: Παρακαλούμε να στείλετε τη • Τον αριθμό προϊόντος θα τον βρείτε στην ετικέτα στοιχείων της συσκευής. συσκευή σας στο υποκατάστημά μας για • Εάν παρουσιαστούν σφάλματα λει- σέρβις, καλά καθαρισμένη και με την σχε- τική υπόδειξη για το ελάττωμα. τουργίας...
 • Seite 59: Einleitung

  Inhalt Einleitung ........59 Ein- und Ausschalten .......68 Bestimmungsgemäße Drehzahl vorwählen .......69 Verwendung ......59 Arbeitshinweise ......69 Allgemeine Beschreibung ..60 Fräsen ..........69 Lieferumfang........60 Kanten- und Profilfräsen ....69 Übersicht ........60 Fräsen mit Parallelanschlag .....70 Funktionsbeschreibung ....61 Fräsen mit Kopierhülse ....70 Technische Daten .......
 • Seite 60: Allgemeine Beschreibung

  und eine ernsthafte Gefahr für den Benut- 3 Stellrad Drehzahlvorwahl zer darstellen. 4 Netzkabel Aus Sicherheitsgründen ist das Gerät nicht 5 Einschaltsperre für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 6 Ein-/Ausschalter bestimmt. Jugendliche über 16 Jahre dür- 7 Rechter Handgriff fen das Gerät nur unter Aufsicht benutzen. 8 Überwurfmutter Dieses Gerät ist nicht zur gewerblichen 9 Feststellschraube...
 • Seite 61: Funktionsbeschreibung

  Verringerung der Vibrati- onsbelastung sind das Tragen von Technische Daten Handschuhen beim Gebrauch des Werkzeugs und die Begrenzung Oberfräse ......POF 1200 C2 der Arbeitszeit. Dabei sind alle An- Nenneingangs- teile des Betriebszyklus zu berück- spannung U .....230 V~, 50 Hz...
 • Seite 62: Bildzeichen Auf Dem Gerät

  Bewahren Sie alle Sicherheitshin- Netzstecker ziehen. weise und Anweisungen für die Zukunft auf. Hinweiszeichen mit Informationen zum besseren Umgang mit dem Gerät. Der in den Sicherheitshinweisen verwende- te Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich Bildzeichen auf dem Gerät auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektro- Achtung! werkzeuge (ohne Netzkabel).
 • Seite 63 Vermeiden Sie Körperkontakt Sicherheit von Personen: • mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden Vorsicht: So vermeiden Sie Unfälle und Kühlschränken. Es besteht und Verletzungen: ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Seien Sie aufmerksam, achten Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. •...
 • Seite 64 einen sicheren Stand und halten Bewahren Sie die unbenutzten • Sie jederzeit das Gleichgewicht. Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern Dadurch können Sie das Elektrowerk- auf. Lassen Sie Personen das zeug in unerwarteten Situationen bes- Gerät nicht benutzen, die mit ser kontrollieren.
 • Seite 65: Sicherheitshinweise Für Fräsen

  aufnahme (Spannzange) Ihres sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges passen. Ein- Elektrowerkzeuges erhalten bleibt. satzwerkzeuge, die nicht genau in die Sicherheitshinweise für Fräsen Werkzeugaufnahme des Elektrowerk- zeugs passen, drehen sich ungleichmä- Warnung! Beim Fräsen können ßig, vibrieren sehr stark und können gesundheitsschädliche Stäube ent- zum Verlust der Kontrolle führen.
 • Seite 66: Restrisiken

  • Halten Sie das Elektrowerkzeug den aktive oder passive medizini- beim Arbeiten fest mit beiden sche Implantate beeinträchtigen. Händen und sorgen Sie für einen Um die Gefahr von ernsthaften sicheren Stand. Das Elektrowerkzeug oder tödlichen Verletzungen zu wird mit zwei Händen sicherer geführt. verringern, empfehlen wir Personen •...
 • Seite 67: Spannzange Wechseln

  5. Ziehen Sie die Überwurfmutter 1. Setzen Sie den Absaugadapter (8) bei gedrückter Spindel- (20) auf die vorgesehenen Boh- arretiertaste (16) mit dem rungen ( 12) in der Grund- Maulschlüssel (27) fest. platte (10). 2. Verschrauben Sie die 2 mitge- Ziehen Sie die Überwurfmutter nur mit lieferten Kreuzschlitzschrauben eingesetztem Fräser fest.
 • Seite 68: Bedienung

  Wenn Sie die gewünschte 2. Drehen Sie den Stufenanschlag Frästiefe eingestellt haben, (14), bis er mit der untersten Stu- drehen Sie den Stufenan- fe unterhalb des Tiefenanschlags schlag (14), bis er mit der (17) einrastet. untersten Stufe unterhalb 3. Lösen Sie den Spannhebel (19), des Tiefenanschlags (17) indem Sie ihn nach oben drehen.
 • Seite 69: Drehzahl Vorwählen

  Drehzahl vorwählen Fräsen Sie nie mit der Um- laufrichtung (Gleichlauf). Es besteht Unfallgefahr, da das Sie können die maximale Drehzahl am Gerät aus der Hand gerissen Stellrad Drehzahlvorwahl ( 3) vorwäh- werden kann. len. • Stellen Sie die gewünschte Drehzahl •...
 • Seite 70: Fräsen Mit Parallelanschlag

  Fräser einsetzen: 1. Führen Sie das eingeschaltete Gerät an das Werkstück heran, bis der Anlauf- 4. Setzen Sie einen Fräser ein, des- ring an der zu bearbeitenden Werk- sen Durchmesser kleiner als der stückkante anliegt. Innendurchmesser der Kopierhül- 2. Führen Sie das Gerät mit beiden Hän- se (25) ist.
 • Seite 71: Reinigung/Wartung

  5. Führen Sie das Gerät wie einen Verwenden Sie dazu ein feuchtes Tuch Zirkel einmal im Kreis um die oder eine Bürste. Zentrierspitze (23) herum. Allgemeine Reinigung/Wartung Wartungsarbeiten Lassen Sie Instandsetzungsarbeiten • Kontrollieren Sie das Gerät vor jedem und Wartungsarbeiten, die nicht in Gebrauch auf offensichtliche Mängel wie dieser Betriebsanleitung beschrie- lose, abgenutzte oder beschädigte Teile.
 • Seite 72: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Center (siehe „Service-Center“ Seite 75). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Position Position Bezeichnung Bestell-Nr. Betriebs- Explosions- anleitung zeichnung 13/22 22-24/73...
 • Seite 73: Fehlersuche

  Fehlersuche Ziehen Sie vor allen Arbeiten an dem Gerät den Netzstecker. Gefahr durch elektrischen Schlag! Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Netzkabel, Leitung, Netzspannung fehlt Netzstecker prüfen, ggf. Repara- tur durch Elektrofachmann, Haussicherung spricht an Gerät startet nicht Haussicherung prüfen. Ein-/Ausschalter ( 6) defekt Reparatur durch Kundendienst Motor defekt...
 • Seite 74: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 75: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Gerät können E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 287958 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 76: Prijevod Originalne Ce Izjave O Podudarnosti

  Prijevod originalne CE Izjave o podudarnosti Ovim mi potvrđujemo da Vertikalna glodalica serije POF 1200 C2 Serijski broj 201708000001-201708060000 odgovara sljedećim odgovarajućim direktivama EU-a u njihovoj valjanoj verziji: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Za jamčenje sukladnosti primijenjene su sljedeće usklađene norme kao i nacionalne norme i odredbe: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 77: Raducerea Declaraţiei Originale De Conformitate Ce

  Traducerea Declaraţiei Originale de Conformitate CE Prin prezenta confirmăm, că Freză superioară viiseria POF 1200 C2 numărul serial 201708000001-201708060000 corespunde următoarelor prevederi UE relevante, în ultima lor variantă valabilă: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Pentru a garanta conformitatea, au fost aplicate următoarele norme armonizate, norme naţionale şi prevederi:...
 • Seite 78: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωσης Συμμόρφωσης Ce

  Μετάφραση της πρωτότυπης Δήλωσης συμμόρφωσης CE          Σειρά POF 1200 C2 Αριθμός σειράς 201708000001-201708060000           : 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU*     -,    ...
 • Seite 79: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Oberfräse Baureihe POF 1200 C2 Seriennummer 201708000001-201708060000 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 80 2017-08-10-rev02-op...
 • Seite 81: Eksplozivni Crtež

  Eksplozivni crtež • Schemă de explozie Επί μέρoυς σχεδιαγράμματα • Explosionszeichnung POF 1200 C2 informativno, informativ, ενημερωτικό...
 • Seite 84 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 07 / 2017 Ident.-No.: 89030024072017-HR / RO / GR IAN 287958...