Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside POF 1200 C2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ROUTER POF 1200 C2
OVERFRÆSER
Oversættelse af den originale driftsvejledning
BOVENFREESMACHINE
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 304379
DÉFONCEUSE
Traduction des instructions d'origine
OBERFRÄSE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside POF 1200 C2

 • Seite 1 ROUTER POF 1200 C2 OVERFRÆSER DÉFONCEUSE Traduction des instructions d‘origine Oversættelse af den originale driftsvejledning OBERFRÄSE BOVENFREESMACHINE Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Originalbetriebsanleitung IAN 304379...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l‘appareil. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 3 21 22 23 DIA-25 DIA-25 DIA-25 DIA-25 DIA-25 DIA-25 DIA-22 DIA-22 DIA-22 DIA-22 DIA-22 DIA-22 DIA-12.7 DIA-12.7 DIA-12.7 DIA-12.7 DIA-12.7 DIA-12.7 DIA-12 DIA-12 DIA-12 DIA-12 DIA-12 DIA-12 DIA-6 DIA-6 DIA-6 DIA-6 DIA-6 DIA-6 DIA-22 DIA-22 DIA-22 DIA-22 DIA-22 DIA-22 R-6.3 R-6.3 R-6.3 R-6.3...
 • Seite 4 13/22...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Indhold Introduktion Introduktion ........ 5 Anvendelsesformål ..... 5 Hjertelig tillykke med købet af dit nye ap- Generel beskrivelse ....6 parat.Du har besluttet dig for et produkt af Leveringsomfang ......6 højeste kvalitet. Oversigt ..........6 Dette apparats kvalitet blev kontrolleret un- Funktionsbeskrivelse ......6 der produktionen og det blev underkastet Tekniske data ......
 • Seite 6: Generel Beskrivelse

  Generel beskrivelse 14 Trinanslag 15 Styreskinne Illustrationerne finder du på de 16 Spindellåsetast forreste og bagerste foldesider. 17 Dybdeanslag 18 Låseskrue dybdeanslag Leveringsomfang 19 Spændearm Tilbehør: Kontrollér indholdet ved udpakningen af maskinen. Bortskaf indpakningsmaterialet 20 Udsugningsadapter forskriftsmæssigt. 21 2 krydskærvskruer 22 Spændetang 6 mm OverfrÆser 23 Centreringsspids med vingemøtrik...
 • Seite 7: Tekniske Data

  Tekniske data elværktøjet er slukket og tider, hvor det ganske vist er tændt, men kører Overfræser ......POF 1200 C2 uden belastning). Nominel Sikkerhedsinformationer indgangsspænding U ..230 V~, 50 Hz Tomgangshastighed n 11000-30000 min Effektforbrug P ......1200 W OBS! Overhold sikkerhedshenvisningerne Fræserkurvsslag ......
 • Seite 8: Generelle Sikkerhedshenvisninger For El-Værktøjet

  • El-værktøjet må ikke benyttes i Bær høreværn. eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, Bær beskyttelsesbriller eller ansigts- gasser eller støv. El-værktøj kan slå beskyttelse. gnister, som kan antænde støvet eller Anvend åndedrætsværn. dampene. • Sørg for at børn og andre perso- ner holdes væk fra arbejdsom- Bær ikke handsker under fræsning.
 • Seite 9 tilslutter det til strømforsynin- digede eller indviklede ledninger øger gen og/eller batteriet, tager det risikoen for elektrisk stød. • Hvis el-værktøjet bruges i det op eller bærer det fra et sted til fri, må der kun benyttes en for- et andet. Hvis du holder fingeren på længerledning, der er egnet til kontakten, når du bærer elværktøjet udendørs brug.
 • Seite 10: Sikkerhedsanvisninger Til Fræsning

  • Træk stikket ud af stikkontak- reservedele. Dermed sikrer man sik at ten og/eller fjern batteriet før el-værktøjets sikkerhed opretholdes. du foretager indstillinger på Sikkerhedsanvisninger til maskinen, udskifter dele eller lægger maskinen fra dig. Denne fræsning forsigtighedsforanstaltning forhindrer Advarsel! Ved fræsning kan der utilsigtet start af elværktøjet.
 • Seite 11: Restrisici

  kraftigt og kan medføre tab af kontrol satsværktøjet kan sætte sig fast og over værktøjet. medføre tab af kontrol over elværktøjet Kontrollér, at fræseren er mon- Undgå at berøre værktøjet eller • • teret korrekt. Hvis ikke fræseren arbejdsobjektet umiddelbart efter bearbejdningen.
 • Seite 12: Ibrugtagning

  Ibrugtagning Til fræsere med et 6 mm fræserskaft skal spændetangen udskiftes. Før du går i gang med arbejdet, skal netstikket altid tages ud af stik- 1. Tryk på spindellåsetasten (16) på kontakten. Fare for elektrisk stød. apparatets forside og hold den nede.
 • Seite 13: Montering Af Parallelanslaget

  Montering af Finjustering parallelanslaget 7. Drej skalaen under drejeregu- latoren (2) til position „0“. Tryk 1. Skru begge skruer ud af førings- hertil ringen (2a) under dreje- stængerne (29). regulatoren ned, og drej den til 2. Skru føringsstængerne (29) fast den ønskede position.
 • Seite 14: Betjening

  Betjening Det egnede omdrejningstal beregnes nem- mest ved en prøvefræ Bær åndedrætsværn Arbejdsanvisninger (finstøvmaske beskyttelsesklasse PPP2). Fræsning Bær ikke handsker under fræsning. Udfør altid fræsning i modløb: I den forbindelse bevæges apparatet Til- og frakobling modsat af fræserens drejeretning. 1. Tilslut apparatet til netspændin- gen.
 • Seite 15: Kant- Og Profilfræsning

  Indsætning af kopimuffe: 6. Hold apparatet fast med begge hæn- der under arbejdet, og udfør fræsning 1. Skru evt. udsugningsadapteren med ensartet fremføring. 7. Løsn spændearmen ( 19) efter arbe- 2. Sæt kopimuffen (25) ind i glide- jdet og før apparatet opad. pladen (11) nedefra.
 • Seite 16: Rengøring/Vedligeholdelse

  3. Skru føringsstængerne (29) til • Hold ventilationsslidser, motorhus parallelanslaget (24) fast på og håndtag rene. Brug en fugtig basispladen (10), og spænd lå- klud eller en børste. seskruerne (9). Generelle 4. Stik centreringsspidsen (23) på vedligeholdelsesarbejder det markerede midterpunkt på cirklen, der skal fræses.
 • Seite 17: Reservedele/Tilbehør

  Reservedele/Tilbehør Reservedele og tilbehør kan bestilles på www.grizzly-service.eu Hvis du ikke har internet, kan du også henvende dig telefonisk til vores servicecenter (se „Service-Center“, side 20). Hav de nedenfor anførte bestillingsnumre klar. Pos. Pos. Betegnelse Bestillings- Betjenings- Eksplosions- numre vejledning tegning 13/22 22-24/73...
 • Seite 18: Fejlsøgning

  Fejlsøgning Før du går i gang med arbejdet, skal netstikket altid tages ud af stikkontakten. Fare for elektrisk stød. Problem Mulig årsag Fejlafhjælpning Lad en elektriker kontrollere eller Der er ingen strøm reparere stikkontakt, elkabel, Hussikringen slår fra ledning og strømstik, kontrollér Redskabet starter hussikringen.
 • Seite 19: Garanti

  Garanti Garantiens omfang Apparatet blev produceret meget omhyg- Kære kunde! geligt efter strenge kvalitetsretningslinjer På dette apparat yder vi 3 års garanti fra og kontrolleret grundigt inden det forlod fabrikken. købsdato. Skulle der forekomme defekter på dette produkt har du lovpligtige rettigheder mod Garantiydelsen gælder for materiale- eller sælgeren af produktet.
 • Seite 20: Reparations-Service

  Service-Center • Et som defekt registreret produkt kan du, efter aftale med vores kundeservice Service Danmark og med vedlagt købsbilag (kassebon) samt en kort beskrivelse af, hvori de- Tel.: 32 710005 fekten består og hvornår denne defekt E-Mail: grizzly@lidl.dk 304379 er optrådt indsende portofrit til den ser- viceadresse, som du får meddelt.
 • Seite 21: Introduction

  Sommaire Introduction ......21 Garantie ........37 Domaine d’utilisation ....22 Service Réparations ....38 Description générale ....22 Service-Center ......38 Importateur ......38 Volume de la livraison ....22 Traduction de la déclaration Vue synoptique ......22 de conformité CE originale ..77 Fraises à...
 • Seite 22: Domaine D'utilisation

  Domaine d’utilisation Pince de serrage 8 mm (déjà monté) Bague de copiage L‘appareil permet de fraiser les fentes, les Pointe de centrage arêtes, les trous longitudinaux et les profils Set de fraisage 6 pièces ainsi que pour fraiser par copie dans les Clé...
 • Seite 23: Fraises À Gorge Creuse

  : limiter le temps de travail lors de l’utilisation de l’outil. Il faut Défonceuse ......POF 1200 C2 à ce titre tenir compte de toutes Tension d’entrée les parties du cycle d’exploitation nominale U .....230 V~, 50 Hz (par exemple les temps au cours desquels l’outil électroportatif est...
 • Seite 24: Instructions De Sécurité

  Instructions de sécurité Portez une protection pour les oreilles. Lors de l‘utilisation de la machine, re- specter les consignes de sécurité. Portez une protection pour les yeux. Symboles utilisés dans le Portez un équipement de protection mode d’emploi respiratoire. Signes de danger avec con- Ne pas porter de gants pendant le seils de prévention des acci- fraisage.
 • Seite 25 Sécurité sur le lieu de travail : décharge électrique, si votre corps est mis à la terre. • Conservez votre zone de travail • Tenez les outils électriques à dis- propre et bien éclairée. Les zones tance de la pluie ou de l‘humi- dité.
 • Seite 26 • Soyez attentif, faites attention à • Portez des vêtements appropriés ce que vous faites et utilisez rai- convenables. Ne portez aucun sonnablement l‘outil électrique habit large ou parure. Mainte- pendant votre travail. N‘utilisez nez vos cheveux, habits et gants aucun outil électrique si vous loin des parties mobiles.
 • Seite 27: Consignes De Sécurité Relatives Au Fraisage

  Consignes de sécurité outils électriques sont dangereux s‘ils relatives au fraisage sont utilisés par des personnes inexpéri- mentées. • Observer la maintenance de Mise en garde! Le fraisage peut l’outil. Contrôlez si les parties produire des poussières nocives mobiles fonctionnent correc- (p.ex.
 • Seite 28: Autres Risques

  soires doivent tenir précisément • Tenez fermement l‘outil élec- dans le logement (pince de ser- trique des deux mains en tra- rage) de votre outil électrique. vaillant et veillez à une position sûre. L‘outil électrique est guidé plus Les outils qui ne tiennent pas précisé- ment dans le logement de l‘outil élec- sûrement des deux mains.
 • Seite 29: Mise En Service

  Avertissement ! Pendant son fonc- 4. Insérez la fraise désirée dans la tionnement cet outil électrique pro- pince de serrage déjà montée duit un champ électromagnétique (13). La tige de la fraise doit être qui, dans certaines circonstances, insérée sur au moins 20 mm. peut perturber des implants médi- 5.
 • Seite 30: Brancher L'adaptateur D'aspiration

  Brancher l‘adaptateur tige de l‘ajustement fin soit dévissée d‘aspiration de 5 mm hors de la butée en pro- fondeur ( 17). Avec le raccordement pour l‘aspiration des poussières, vous pouvez éviter 1. Placez l‘appareil avec fraise in- l‘empoussièrement lors du travail. sérée sur la pièce à...
 • Seite 31: Opération

  Mise en marche et arrêt sens anti-horaire : profondeur de fraisage plus grande. sens horaire : profondeur de frai- 1. Branchez la machine au secteur. sage plus faible. Veillez à ce que la tension du ré- Lorsque vous avez réglé seau de connexion corresponde la profondeur de fraisage à...
 • Seite 32: Indications De Travail

  Indications de travail à nouveau l‘appareil avec le levier- tendeur. Fraiser 6. Tenez fermement l‘appareil des deux mains en travaillant et fraisez en avan- Fraiser toujours à contre-sens : çant régulièrement. pour cela, l‘appareil est déplacé 7. Après le travail, déserrez le levier-ten- dans le sens contraire du sens de deur ( 19) et guidez l‘appareil vers...
 • Seite 33: Fraiser Avec La Bague De Copiage

  Fraiser avec la bague de Fraises avec la pointe de copiage centrage Avec la bague de copiage (25), vous pou- À l‘aide de la pointe de centrage, vous vez transférer les contours de patrons sur pouvez fraiser de manière circulaire. les pièces à...
 • Seite 34: Nettoyage

  Rangement Portez toujours des gants de protec- tion en manipulant les fraises afin d‘éviter toutes coupures. • Nettoyez l’appareil avant de la ranger. • Rangez l’appareil à un endroit sec et Exécutez à intervalles réguliers les travaux protégé de la poussière et surtout hors de nettoyage et les opérations de mainte- de la portée des enfants.
 • Seite 35: Pièces De Rechange/Accessoires

  Pièces de rechange/Accessoires Vous obtiendrez des pièces de rechange et des accessoires à l’adresse www.grizzly-service.eu Si vous ne disposez d’aucun accès Internet, veuillez téléphoner au centre de SAV (voir « Service-Center » page 38). Veuillez tenir prêts les numéros de commande indiqués ci- dessous.
 • Seite 36: Dépannage

  Dépannage Avant tout travail sur l’appareil, il est indispensable de débrancher la prise de courant (mise hors circuit). Danger de choc électrique! Problème Cause possible Suppression de la panne Contrôler le prise de courant, le cordon secteur, le câble, la fiche Absence de tension de réseau de contact, et le cas échéant, Les fusibles fonctionnent...
 • Seite 37: Garantie

  Garantie Volume de la garantie L’appareil a été fabriqué avec soin, selon Chère cliente, cher client, de sévères directives de qualité et il a été Ce produit bénéficie d’une garantie de 3 entièrement contrôlé avant la livraison. ans, valable à compter de la date d’achat. En cas de manques constatés sur ce La garantie s’applique aux défauts de produit, vous disposez des droits légaux...
 • Seite 38: Service Réparations

  Service-Center • En cas de produit défectueux vous pou- vez, après contact avec notre service Service France clients, envoyer le produit, franco de port à l’adresse de service après-vente Tel.: 0800 919270 indiquée, accompagné du justificatif E-Mail: grizzly@lidl.fr IAN 304379 d’achat (ticket de caisse) et en indi- quant quelle est la nature du défaut et Service Belgique...
 • Seite 39: Inleiding

  Inhoud Vertaling van de originele CE-conformiteitsverklaring ..79 Inleiding ........39 Explosietekeningen ....81 Gebruiksdoel ......39 Inleiding Algemene beschrijving ....40 Omvang van de levering ....40 Overzicht ........40 Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van Funktiebeschrijving ......41 uw nieuw apparaat. Daarmee hebt u voor Technische gegevens ....41 een hoogwaardig product gekozen.
 • Seite 40: Algemene Beschrijving

  Elke andere toepassing, die in deze hand- Centreerpunt leiding niet uitdrukkelijk wordt toegelaten, 6-delige freesset kan schade aan het apparaat aanrichten Steeksleutel en kan een ernstig gevaar voor de gebrui- Inbussleutel ker betekenen. Gebruiksaanwijzing Om veiligheidsredenen is het apparaat Overzicht niet bestemd voor kinderen en jongeren die jonger zijn dan 16.
 • Seite 41: Funktiebeschrijving

  Om Technische gegevens de trillingsbelasting te reduceren, kunt u bijvoorbeeld bij het gebruik Bovenfreesmachine ....POF 1200 C2 van het apparaat de werktijd redu- Netspanning U ....230 V~, 50 Hz ceren. Daarbij moeten alle delen...
 • Seite 42: Veiligheidsvoorschriften

  Veiligheidsvoorschriften Draag een oogbescherming. Gelieve bij het gebruik van het apparaat Draag een ademhalingsbescher- de veiligheidsinstructies in acht te nemen. ming. Symbolen in de gebruiks- Draag geen handschoenen bij het aanwijzing frezen. Gevaarsymbool met infor- Machines horen niet bij huishoude- matie over de preventie van lijk afval thuis.
 • Seite 43 Werk met het elektrische ge- stekker uit het stopcontact te • reedschap niet in een explosie- trekken. Houd de kabel op een ve omgeving, waarin er zich veilige afstand van hitte, olie, brandbare vloeistoffen, gassen scherpe kanten of bewegende of stoffen bevinden. Elektrisch ge- apparaatonderdelen.
 • Seite 44 Draag een persoonlijke bescher- ten zijn en correct worden ge- • mingsuitrusting en altijd een bruikt. Het gebruik van een stofafzui- beschermbril. Het dragen van een ging kan risico’s door stof beperken. persoonlijke beschermingsuitrusting, Gebruik en behandeling zoals slipvrije veiligheidsschoenen, van het elektrische gereedschap: beschermende helm of gehoorbescher- ming, verlaagt het risico op verwondin-...
 • Seite 45: Veiligheidsinstructies Voor Het Frezen

  het elektrische gereedschap in verven, materiaal dat asbest bevat negatieve zin beïnvloed wordt. of enkele houtsoorten), die voor Laat beschadigde onderdelen de gebruiker of personen die zich vóór het gebruik van het appa- in de buurt bevinden een risico raat repareren. Tal van ongevallen kunnen opleveren.
 • Seite 46: Restrisico's

  frezen breken of worden weggeslin- gebruikte werktuig kan anders scheef gerd en een risico op verwondingen komen te zitten waardoor de controle vormen. over het elektrische gereedschap verlo- • Beweeg elektrisch gereedschap ren kan gaan alleen langs het werkstuk als •...
 • Seite 47: Ingebruikname

  medische implantaten in negatieve schacht van de frees moet min- zin beïnvloeden. Om het gevaar stens 20 mm zijn ingeschoven. voor ernstige of dodelijke verwon- 5. Draai de wartelmoer (8) vast met dingen te verminderen, adviseren de steeksleutel (27) terwijl de wij personen met medische implan- vergrendelknop (16) voor de as taten, hun arts en de fabrikant van...
 • Seite 48: Afzuigadapter Aansluiten

  Afzuigadapter aansluiten uit de diepteaanslag ( 17) uitge- draaid is. Met de aansluiting van een stofafzuigvoor- ziening kunt u de hoeveelheid stof tijdens 1. Plaats het apparaat met de be- werkzaamheden reduceren. vestigde frees op het werkstuk dat u wilt bewerken. 1.
 • Seite 49: Bediening

  In- en uitschakelen volledige omwenteling overeen- komt met 1 mm: Draaien tegen de wijzers van de 1. Sluit het apparaat aan op het klok in: grotere freesdiepte. elektriciteitsnet. Draaien met de wijzers van de Zorg ervoor dat de spanning klok mee: kleinere freesdiepte. van de elektrische aansluiting Wanneer u de gewenste overeenstemt met het typeplaatje...
 • Seite 50: Werkinstructies

  Werkinstructies 6. Houd het apparaat tijdens het werk met beide handen vast en frees met Frezen gelijkmatige snelheid. 7. Na het werk laat u de spanhendel ( Frees altijd in tegenovergestelde 19) los en beweegt het apparaat naar richting: Hierbij wordt het apparaat omhoog.
 • Seite 51: Frezen Met Kopieerring

  Frezen met kopieerring 2. Schroef met de vleugelmoer de centreerpunt (23) vast aan de Met de kopieerring (25) kunt u contouren parallelaanslag. Zet daarbij de van sjablonen op werkstukken overdragen. centreerpunt vast met het ovale gat van de steeksleutel ( 27).
 • Seite 52: Reiniging

  Verwerking/ Reiniging Milieubescherming Het water mag noch met wa- ter afgespoten, noch in water Breng het apparaat, de toebehoren en de gelegd worden. Het gevaar verpakking naar een geschikt recyclage- voor een elektrische schok punt. bestaat! Machines horen niet bij huishoude- Gebruik geen reinigings- c.q.
 • Seite 53: Reserveonderdelen/Accessoires

  Reserveonderdelen/Accessoires Reserveonderdelen en accessoires verkrijgt u op www.grizzly-service.eu Indien u geen Internet hebt, neem dan telefonisch contact op met het Service-Center (zie pagina 56). Hou de onderstaande bestelnummers klaar. Pos. Pos. Benaming Artikel-Nr. Gebruiks- Explosie- aanwijzing tekening 13/22 22-24/73 Set 1: Spantangenset (6mm / 8mm) 91104251 Diepteaanslag 91104250...
 • Seite 54: Foutopsporing

  Foutopsporing Probleem Mogelijke oorzaak Foutherstel Stopcontact, netsnoer, leiding, Spanning ontbreekt stekker controleren of reparatie Huiszekering wordt aangespro- door elektricien, huiszekering controleren. Apparaat start niet Aan-/uitschakelaar ( defect Reparatie door klantenservice Motor defect Druk verlagen Motor wordt trager Apparaat wordt door werkstuk Toerental verhogen en blijft staan overbelast...
 • Seite 55: Garantie

  Garantie worden. Na het verstrijken van de garan- tieperiode tot stand komende reparaties Geachte cliënte, geachte klant, worden tegen verplichte betaling van de U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie, te kosten uitgevoerd. rekenen vanaf de datum van aankoop. Omvang van de garantie Ingeval van gebreken aan dit product heeft u tegenover de verkoper van het product...
 • Seite 56: Reparatieservice

  Opgelet: Gelieve uw apparaat gereinigd • Gelieve voor alle aanvragen de kassabon en het identificatienummer en met een aanwijzing op het defect naar (IAN 304379) als bewijs van de aan- ons servicefiliaal te zenden. koop klaar te houden. Ongefrankeerd – als volumegoed, per •...
 • Seite 57: Einleitung

  Inhalt Einleitung ........57 Ein- und Ausschalten .......66 Bestimmungsgemäße Drehzahl vorwählen .......66 Verwendung ......57 Arbeitshinweise ......67 Allgemeine Beschreibung ..58 Fräsen ..........67 Lieferumfang........58 Kanten- und Profilfräsen ....67 Übersicht ........58 Fräsen mit Parallelanschlag .....68 Funktionsbeschreibung ....59 Fräsen mit Kopierhülse ....68 Technische Daten .......
 • Seite 58: Allgemeine Beschreibung

  und eine ernsthafte Gefahr für den Benut- 3 Stellrad Drehzahlvorwahl zer darstellen. 4 Netzkabel Aus Sicherheitsgründen ist das Gerät nicht 5 Einschaltsperre für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 6 Ein-/Ausschalter bestimmt. Jugendliche über 16 Jahre dür- 7 Rechter Handgriff fen das Gerät nur unter Aufsicht benutzen. 8 Überwurfmutter Dieses Gerät ist nicht zur gewerblichen 9 Feststellschraube...
 • Seite 59: Funktionsbeschreibung

  Verringerung der Vibra- tionsbelastung beim Gebrauch des Technische Daten Werkzeugs ist die Begrenzung der Arbeitszeit. Dabei sind alle Anteile Oberfräse ......POF 1200 C2 des Betriebszyklus zu berücksich- Nenneingangs- tigen (beispielsweise Zeiten, in spannung U ..... 230 V~, 50 Hz...
 • Seite 60: Bildzeichen Auf Dem Gerät

  Bewahren Sie alle Sicherheitshin- Netzstecker ziehen. weise und Anweisungen für die Zukunft auf. Hinweiszeichen mit Informationen zum besseren Umgang mit dem Gerät. Der in den Sicherheitshinweisen verwende- te Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich Bildzeichen auf dem Gerät auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elekt- Achtung! rowerkzeuge (ohne Netzkabel).
 • Seite 61 • Vermeiden Sie Körperkontakt Sicherheit von Personen: mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden Vorsicht: So vermeiden Sie Unfälle und Kühlschränken. Es besteht und Verletzungen: ein erhöhtes Risiko durch elektrischen • Seien Sie aufmerksam, achten Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. •...
 • Seite 62 einen sicheren Stand und halten • Bewahren Sie die unbenutzten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Las- Dadurch können Sie das Elektrowerk- sen Sie Personen das Gerät nicht zeug in unerwarteten Situationen besser benutzen, die mit diesem nicht ver- kontrollieren.
 • Seite 63: Sicherheitshinweise Für Fräsen

  Sicherheitshinweise für Werkzeugaufnahme des Elektrowerk- Fräsen zeugs passen, drehen sich ungleichmä- ßig, vibrieren sehr stark und können Warnung! Beim Fräsen können zum Verlust der Kontrolle führen. • Vergewissern Sie sich, dass der gesundheitsschädliche Stäube ent- Fräser richtig montiert ist. Ein stehen (z. B.
 • Seite 64: Restrisiken

  Händen und sorgen Sie für einen Um die Gefahr von ernsthaften sicheren Stand. Das Elektrowerkzeug oder tödlichen Verletzungen zu wird mit zwei Händen sicherer geführt. verringern, empfehlen wir Personen • Warten Sie, bis das Elektrowerk- mit medizinischen Implantaten ihren zeug zum Stillstand gekommen Arzt und den Hersteller des medizi- ist, bevor Sie es ablegen.
 • Seite 65: Spannzange Wechseln

  Ziehen Sie die Überwurfmutter nur mit 2. Verschrauben Sie die 2 mitgelieferten eingesetztem Fräser fest. Die Spann- Kreuzschlitzschrauben (21) von der Un- zange könnte beschädigt werden. terseite der Grundplatte (10). 3. Setzen Sie bei Bedarf das Reduzier- Spannzange wechseln stück (30) auf den Absaugadapter. 4.
 • Seite 66: Bedienung

  Stufenweises Fräsen 3. Lösen Sie den Spannhebel (19), indem Sie ihn nach oben drehen. 4. Drücken Sie das Gerät langsam nach Zum Fräsen in mehreren Stufen bei größe- unten, bis der Fräser das Werkstück ren Frästiefen ist die Frästiefeneinstellung berührt. mit dem Stufenanschlag ( 14) möglich.
 • Seite 67: Arbeitshinweise

  3-4 = mittlere Drehzahl • Benutzen Sie keine stumpfen oder be- 5-7 = hohe Drehzahl schädigten Werkzeuge und Zubehörteile. • Führen Sie das Netzkabel beim Fräsen Die geeignete Drehzahlvorwahl ist abhän- immer nach hinten vom Gerät weg. gig vom Werkstoff, vom Fräsertyp sowie von den Arbeitsbedingungen.
 • Seite 68: Fräsen Mit Parallelanschlag

  Fräsen mit Parallelanschlag 7. Führen Sie das Gerät mit überstehen- der Kopierhülse (25) entlang der Scha- Mit dem Parallelanschlag können Sie Nu- blone. Arbeiten Sie mit leichtem Druck. ten und Profile fräsen, indem Sie den Par- allelanschlag in einer voreingestellten Dis- Die Schablone muss mindestens so tanz an der Werkstückkante entlangführen.
 • Seite 69: Reinigung

  Allgemeine Wartungsarbeiten Ziehen Sie vor allen Arbeiten an dem Gerät den Netzstecker. Es besteht die Gefahr eines Strom- • Kontrollieren Sie das Gerät vor jedem schlages oder Verletzungsgefahr Gebrauch auf offensichtliche Mängel wie durch bewegliche Teile. lose, abgenutzte oder beschädigte Teile. •...
 • Seite 70: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Center (siehe „Service-Center“ Seite 73). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Position Position Bezeichnung Bestell-Nr. Betriebs- Explosions- anleitung zeichnung 13/22 22-24/73...
 • Seite 71: Fehlersuche

  Fehlersuche Ziehen Sie vor allen Arbeiten an dem Gerät den Netzstecker. Gefahr durch elektrischen Schlag! Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Netzkabel, Leitung, Netzspannung fehlt Netzstecker prüfen, ggf. Repara- tur durch Elektrofachmann, Haussicherung spricht an Gerät startet nicht Haussicherung prüfen. Ein-/Ausschalter ( 6) defekt Reparatur durch Kundendienst Motor defekt...
 • Seite 72: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 73: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Gerät können E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 304379 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 75: Oversættelse Af Den Originale Ce-Konformitetserklæring

  Oversættelse af den originale CE-konformitetserklæring Hermed bekræfter vi, at Overfræser af serien POF 1200 C2 Serienummer 201807000001 - 201807134872 opfylder følgende gældende EF-direktiver i deres respektive gyldige version: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* For at sikre overensstemmelsen, blev følgende harmoniserede standarder samt nationa- le standarder og regler anvendt: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 77: Traduction De La Déclaration De Conformité Ce Originale

  Traduction de la déclaration de conformité CE originale Nous certifions par la présente que la Défonceuse de construction POF 1200 C2 Numéro de série 201807000001 - 201807134872 est conforme aux directives UE actuellement en vigueur : 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* En vue de garantir la conformité...
 • Seite 79: Vertaling Van De Originele Ce-Conformiteitsverklaring

  Vertaling van de originele CE-conformiteitsverklaring Hiermede bevestigen wij dat de Bovenfreesmachine bouwserie POF 1200 C2 Serienummer 201807000001 - 201807134872 is overeenkomstig met de hierna volgende, van toepassing zijnde EU-richtlijnen: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Om de overeenstemming te waarborgen, werden de hierna volgende, in overeenstemming gebrachte normen en nationale normen en bepalingen toegepast: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 80: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Oberfräse Baureihe POF 1200 C2 Seriennummer 201807000001 - 201807134872 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 81: Eksplosionstegning

  Eksplosionstegning • Explosionszeichnung Vue éclatée • Explosietekeningen POF 1200 C2 informativ, informatif, informatief...
 • Seite 84 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Tilstand af information Version des informations · Stand van de informatie Stand der Informationen: 05/ 2018 Ident.-No.: 89030035052018-DK/BE/NL IAN 304379...