Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PMGS 12 B2 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Modellbau- und gravierset
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
MODELLING & ENGRAVING SET PMGS 12 B2
MODELLING & ENGRAVING SET
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
MODELBYGNINGS- OG
GRAVERINGSSÆT
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning
IAN 75273
MODELLBYGGE- OCH GRAVERINGSSET
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
MODELLBAU- UND GRAVIERSET
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PMGS 12 B2

 • Seite 1 MODELLING & ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING & ENGRAVING SET MODELLBYGGE- OCH GRAVERINGSSET Operation and Safety Notes Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Translation of original operation manual Översättning av bruksanvisning i original MODELBYGNINGS- OG MODELLBAU- UND GRAVIERSET GRAVERINGSSÆT Bedienungs- und Sicherheitshinweise...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Special safety advice for abrading using sandpaper ..............Page 12 Special safety advice for polishing ....................Page 12 Special safety advice for working with wire brushes ................Page 12 Device-specific safety instructions for small drill PMGS 12 B2 and mains adapter-PMGS 12 B2-1 ......................Page 12 Operation Inserting or replacing a tool / collet ....................Page 13...
 • Seite 6: Introduction

  Risk of explosion!! an environmentally-friendly way! Modelling and engraving set Proper use PMGS 12 B2 The small drill is to be used for drilling, milling, en- graving, polishing, cleaning up, grinding, separating Introduction and sawing of wood, metal, plastic, ceramic or stone in dry rooms.
 • Seite 7: Included Items

  This can result in a much lower vibration load over the whole of the period of working. Included items Mains adapter PMGS 12 B2-1: 1 Small drill INPuT: 1 Mains adapter...
 • Seite 8: Workplace Safety

  General safety advice for electrical power tools oil, sharp edges or moving parts of the The term “electrical tool” used in the safety advice device. Damaged or tangled mains leads refers to electrical tools powered by mains electricity (by means of a mains lead) and electrical tools increase the risk of electric shock.
 • Seite 9: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  General safety advice for electrical power tools you will be in a better position to control the Many accidents have their origins in poorly device in unforeseen circumstances. maintained electrical power tools. f) Wear suitable clothing. Do not wear f) Keep cutting tools clean and sharp. loose clothing or jewellery.
 • Seite 10 General safety advice for electrical power tools d) The maximum permitted speed of an the application. Prolonged exposure to loud attachment must be at least as high as noise can lead to hearing loss. the maximum speed indicated for the Keep bystanders at a safe distance electrical power tool.
 • Seite 11: Safety Advice Relating To Kickback

  General safety advice for electrical power tools Safety advice snagging on the workpiece. Corners, relating to kickback sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating attachment. This causes loss Kickback is the sudden reaction to a pinched or of control or kickback.
 • Seite 12: Further Special Safety Advice For Disc-Cutting

  PMGS 12 B2 and mains ting into. The cutting disc plunged into the surface adapter-PMGS 12 B2-1 could cut through gas or water pipes, electricity cables or other objects and cause kickback.
 • Seite 13: Operation

  General safety advice for electrical power tools / Operation CAuTION! The tool continues to rotate C hildren or persons who lack the knowledge or after it has been switched off! experience to use the device or whose physical, Avoid contact with rapidly rotating sensory or intellectual capacities are limited drill / grinder components.
 • Seite 14: Switching On And Off / Setting The Speed Range

  Operation Numeral on the Material to be Switching on and off / rotational speed worked on Setting the speed range control Switching on / Setting the speed range: Softwood, metal C onnect the plug to the power supply unit Hardwood by inserting it into the plug-in device provided Steel...
 • Seite 15: Tips And Tricks

  Operation / Maintenance and cleaning / Service / Warranty / Disposal Tips and tricks The warranty is void in the case of abusive and improp- er handling, use of force and internal tampering not car- If you use press too hard you run the risk of break- ried out by our authorized service branch.
 • Seite 16: Conformity Declaration / Manufacturer

  EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61558-1:2005+A1 EN 61558-2-6:2009 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Type / Device description: Modelling and engraving set PMGS 12 B2 Date of manufacture (DOM): 06–2012 Serial number: IAN 75273 Bochum, 30.06.2012 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifications in the course of further development.
 • Seite 17 Speciella säkerhetsanvisningar för slipning med sandpapper ............Sidan 24 Speciella säkerhetsanvisningar för polering..................Sidan 24 Speciella säkerhetsanvisningar för arbete med stålborstar .............Sidan 24 Verktygssspecifika säkerhetsanvisningar för miniborrmaskin PMGS 12 B2 och nätdel PMGS 12 B2-1 ........................Sidan 24 Användning Sätt i / byt ut verktyget / spännhylsan ....................Sidan 25 PÅ...
 • Seite 18: Inledning

  Explosionsrisk! ten till miljövänlig återvinning! Modellbygge- och graveringsset Avsedd användning PMGS 12 B2 Denna miniborrmaskin är avsedd för att borra, frä- sa, garvera, polera, rengöra, slipa, kapa och såga i Inledning trä, metall, plast, keramik eller sten i torra utrymmen.
 • Seite 19: I Leveransen Ingår

  Detta kan 2 Graveringsbits 5 Slipbits reducera svängningsbelastningen väsentligt under 1 Kombinyckel den totala arbetstiden. I leveransen ingår Nätdel PMGS 12 B2-1: INGåNG / Input: 1 Miniborrmaskin Märkspänning: 230 V∼ 50 Hz 1 Nätdel uTGåNG / Output: 1 Transportväska i plast...
 • Seite 20: Säkerhet På Arbetsplatsen

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg Säkerhet på arbetsplatsen f) Använd jordfelsbrytare om elverktyget måste användas i fuktig omgivning. a) Se till att arbetsplatsen är städad och Användning av jordfelsbrytare minimerar risken ombesörj ordentlig belysning. Oreda för elstötar. och dålig belysning kan medföra olycksfall. Använd inte verktyget i ex- 3.
 • Seite 21: Omsorgsfull Hantering Och Användning Av Elverktyg

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 5. Service Använd sådan utrustning för att minska förekom- mande damm och därmed förbundna risker. a) L åt endast behörig elektriker reparera utrustningen och använd endast re- Omsorgsfull hantering och servdelar i original. Därmed säkerställs användning av elverktyg verktygets säkerhet.
 • Seite 22: Bakslag Och Motsvarande Säkerhetsanvisningar

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg eller spruckna, eventuella sprickor i Ett roterande tillbehörsverktyg kan komma i slipskivor, slitage eller omfattande kontakt med avläggningsytan och du förlorar användning. Eventuella lösa eller kontrollen över elverktyget. avbrutna ståltrådar i stålborstar. m) Låt inte elverktyget vara på när du Kontrollera elverktyget eller tillbehör- bär verktyget.
 • Seite 23: Speciella Säkerhetsanvisningar För Slipning Och Kaprondeller

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg öka kontrollen över bakslagseffekten kan i sidled på dessa slipverktyg kan medföra eller reaktioner vid start. Användaren kan att skivan brister. d) Använd alltid oskadade spännflänsar hantera bakslag och reaktioner med lämpliga med korrekt storlek och form för an- försiktighetsåtgärder.
 • Seite 24: Speciella Säkerhetsanvisningar För Slipning Med Sandpapper

  PMGS 12 B2 f) Var speciellt försiktig vid försänkta och nätdel PMGS 12 B2-1 snitt i befintliga väggar eller andra snitt när sikten är begränsad. Kapron- Använd alltid följande skydd- dellen kan nå osynliga gas- eller vattenledning- ar, elkablar eller annat osynligt föremål.
 • Seite 25: Användning

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg / Användning INFORMATION! Belasta inte apparaten så S ätt in spänndornet i elverktyget enligt starkt under drift, att den stannar! beskrivningen. Låt alltid den frånkopp- A nvänd spänndornets skruv med hjälp av lade apparaten stanna helt innan Ni kombinyckeln lägger undan den.
 • Seite 26: Tips Och Tricks

  Användning / Rengöring och skötsel / Service / Garanti Tips och tricks Ställa in lämplig hastighet: Siffra för varv- Material som Tryck inte för hårt i verktyget under arbetet, det in- talsreglering bearbetas spända verktyget kan brista och / eller skada verk- Plast och material med låg tyget.
 • Seite 27: Avfallshantering

  EN 61000-3-3:2008 begagnade elverktyg avfallshanteras separat och tillföras återvinningen enligt gällande miljölagstiftning. Typ / Beteckning: Modellbygge- och graveringsset PMGS 12 B2 Informera dig om avfallshantering av begagnade elverktyg hos din kommun. Date of manufacture (DOM): 06–2012 Serienummer: IAN 75273 Bochum, 30.06.2012...
 • Seite 29 Særlige sikkerhedsanvisninger til slibning med sandpapir ..............Side 36 Særlige sikkerhedsanvisninger til polering ..................Side 36 Særlige sikkerhedsanvisninger til arbejdet med metalbørster ............Side 36 Specificerede sikkerhedshenvisninger for miniboremaskinen PMGS 12 B2 og strømforsyningen PMGS 12 B2-1 .......................Side 36 Ibrugtagning Værktøj / spændetang Isætning / udskiftning af værktøj / spændetang ...........Side 37 Til- og frakobling / indstilling af omdrejningstal ..................Side 38...
 • Seite 30: Indledning

  Bortskaf emballagen og maskinen Eksplosionsfare! miljøvenligt efter forskrifterne! Modelbygnings- og Formålsbestemt anvendelse graveringssæt PMGS 12 B2 Miniboremaskinen anvendes til at bore, fræse, gra- vere, polere, rense, slibe, adskille og til at save træ, Indledning metal, plastik, keramik eller stenmasser i tørre værelser.
 • Seite 31: Indhold

  Dette kan reducere sving- Indhold ningsbelastningen over hele tidsrummet betydeligt. 1 Miniboremaskine Strømforsyning PMGS 12 B2-1: 1 Netdel 1 Plastikkuffert INDGANG / Input: 1 Sæt tilbehør (50 dele) Nominel spænding: 230 V∼...
 • Seite 32: Sikkerhed På Arbejdsstedet

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj Alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger stikket ud med. Ledningen skal holdes skal opbevares til senere brug! på afstand varme, olie, skarpe kanter eller dele af apparatet der er i bevæ- gelse. Beskadigede eller forsnoede ledninger Begrebet „elektroværktøj“ der anvendes i sikkerheds- anvisningerne, relaterer sig til elektriske redskaber forhøjer risikoen for elektrisk stød.
 • Seite 33: Omhu I Omgangen Med Og Anvendelsen Af Elektriske Redskaber

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj e) A pparatet skal behandles med omhu. sidder i en bevægelig del af apparatet, kan Det skal kontrolleres om bevægelige afstedkomme kvæstelser. e) undgå at indtage anormal kropshold- dele af apparatet fungerer fejlfrit og ning. De skal sørge for at De står ikke er fastklemt, om noget dele er sikkert og hele tiden er i balance.
 • Seite 34 Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj Der skal bruges personligt tere i elektrisk stød, brand og / eller alvorlige sikkerhedsudstyr. Alt efter kvæstelser. anvendelsen skal der benyt- b) Normativ sætning / bemærkningen kan ikke an- tes øjenbeskyttelse. Eventuelt bør vendes for dette værktøj. c) Der må...
 • Seite 35: Tilbageslagvirkning Og Tilsvarende Sikkerhedsanvisning

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj Elektriske redskaber må ikke c) undgå at komme ind i det område komme i nærheden af brænd- hvor det elektriske redskab bevæger bart materiale. Gnister kan antænde sig hen i tilfælde af tilbageslag. Tilbage- den slags materialer. slaget tvinger maskinen til en bevægelse der p) undgå...
 • Seite 36: Yderligere Særlige Sikkerhedsanvisninger Til Bortslibning

  Specificerede sikkerheds- springe ud af emnet eller give tilbageslag. henvisninger for minibore- e) Plader og emner skal støttes så risiko- maskinen PMGS 12 B2 og en for et tilbageslag i tilfælde af en strømforsyningen PMGS fastklemt skive bliver reduceret. Store 12 B2-1 emner kan blive bøjet af deres egen vægt.
 • Seite 37: Ibrugtagning

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj / Ibrugtagning FORSIGTIG! Værktøjet løber et stykke Apparatet skal altid tid efter at det er slået fra! være rent, tørt og frit for olie eller smøremidler. Undgå at berøre de hurtigtroterende værktøjsdele. B ørn eller personer der ikke har viden eller er- Emnet skal sikres.
 • Seite 38: Til- Og Frakobling / Indstilling Af Omdrejningstal

  Ibrugtagning Indstilling af det egnede omdrejningstal: D et valgte indsatsværktøj sættes mellem de to underlagsskiver op på skruen. Ciffer på om- Materiale, som S kruen spændes fast på dornen ved hjælp drejningstalre- skal bearbejdes af universalnøglen guleringen Kunststof og materialer med lavt smeltepunkt Til- og frakobling / indstilling Sten, keramik...
 • Seite 39: Tips Og Tricks

  Ibrugtagning / Pasning og rengøring / Service / Garanti / Bortskaffelse Funktion Tilbehør Anvendelse som bevis for købet. I garantitilfælde bedes du kontakte service-afdelingen telefonisk. Sliping Slibeskiver Slibearbejder på På denne måde kan gratis indsendelse af stenmasser, træ, Slibebits fine arbejder på varen garanteres.
 • Seite 40: Overensstemmelseserklæring / Producent

  EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61558-1:2005+A1 EN 61558-2-6:2009 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Type / Betegnelse for apparatet: Modelbygnings- og graveringssæt PMGS 12 B2 Date of manufacture (DOM): 06–2012 Serienummer: IAN 75273 Bochum, 30.06.2012 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Tekniske ændringer som følge af videreudviklingen forbeholdes.
 • Seite 41 Besondere Sicherheitshinweise zum Sandpapierschleifen ...............Seite 49 Besondere Sicherheitshinweise zum Polieren ..................Seite 49 Besondere Sicherheitshinweise zum Arbeiten mit Drahtbürsten ............Seite 49 Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Kleinbohrmaschine PMGS 12 B2 und Netzteil-PMGS 12 B2-1 ........................Seite 49 Inbetriebnahme Werkzeug / Spannzange einsetzen / wechseln ................Seite 50 Ein- und ausschalten / Drehzahlbereich einstellen ................Seite 50...
 • Seite 42: Einleitung

  Verpackung und Gerät umweltgerecht Explosionsgefahr! entsorgen! Modellbau- und Gravierset Bestimmungsgemäßer Gebrauch PMGS 12 B2 Die Kleinbohrmaschine ist zum Bohren, Fräsen, Gravieren, Polieren, Säubern, Schleifen, Trennen von Einleitung Holz, Metall, Kunststoff, Keramik oder Gestein in trockenen Räumen zu verwenden. Jede andere Ver- Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres...
 • Seite 43: Lieferumfang

  Dies kann die Schwingungsbelastung über den 1 Kleinbohrmaschine gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren. 1 Netzteil 1 Kunststoffkoffer 1 Zubehör-Set (50 Teile) Netzteil PMGS 12 B2-1: 1 Bedienungsanleitung EINGANG / Input: Nennspannung: 230 V∼ 50 Hz Technische Daten AuSGANG / Output:...
 • Seite 44: Arbeitsplatzsicherheit

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko und / oder schwere Verletzungen verursachen. eines elektrischen Schlages. Zweckentfremden Sie das Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise Kabel nicht, um das Elektro- und Anweisungen für die Zukunft auf. werkzeug zu tragen, aufzu- hängen oder um den Stecker aus der Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff...
 • Seite 45: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge dass das Elektrowerkzeug ausgeschal- c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steck- tet ist, bevor Sie es an die Stromver- dose, bevor Sie Geräteeinstellungen sorgung anschließen, es aufnehmen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des oder das Gerät weglegen.
 • Seite 46: Sicherheitshinweise Für Alle Anwendungen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Sicherheitshinweise für alle Verschleiß oder starke Abnutzung, Anwendungen Drahtbürsten auf lose oder gebrochene Drähte. Wenn das Elektrowerkzeug Gemeinsame Sicherheitshinweise zum oder das Einsatzwerkzeug herunter- Schleifen, Sandpapierschleifen, Arbeiten fällt, überprüfen Sie, ob es beschädigt mit Drahtbürsten, Polieren und Trenn- ist, oder verwenden Sie ein unbeschä- schleifen: digtes Einsatzwerkzeug.
 • Seite 47: Rückschlag Und Entsprechende Sicherheitshinweise

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Wenn Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren, verursachen. Die Schleifscheibe bewegt sich dann kann das Netzkabel durchtrennt oder erfasst auf die Bedienperson zu oder von ihr weg, je nach werden und Ihre Hand oder Arm in das sich Drehrichtung der Scheibe an der Blockierstelle.
 • Seite 48: Besondere Sicherheitshinweise Zum Schleifen Und Trennschleifen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Besondere Sicherheitshinweise druck. Führen Sie keine übermäßig zum Schleifen und Trennschleifen tiefen Schnitte aus. Eine Überlastung der Trennscheibe erhöht deren Beanspruchung und a) Verwenden Sie ausschließlich die für die Anfälligkeit zum Verkanten oder Blockieren Ihr Elektrowerkzeug zugelassenen und damit die Möglichkeit eines Rückschlags Schleifkörper und die für diese Schleif- oder Schleifkörperbruchs.
 • Seite 49: Besondere Sicherheitshinweise Zum Sandpapierschleifen

  Asbesthaltiges Material darf nicht bear- Sicherheitshinweise beitet werden. Asbest gilt als krebserregend. für Kleinbohrmaschine Bearbeiten Sie keine angefeuchteten PMGS 12 B2 und Materialien oder feuchte Flächen. Netzteil-PMGS 12 B2-1 HINWEIS! Belasten Sie das Gerät im Betrieb nicht derart stark, dass Stillstand eintritt!
 • Seite 50: Inbetriebnahme

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Inbetriebnahme Das Gerät muss stets Einsatzwerkzeug mit Spanndorn sauber, trocken und frei von Öl oder verwenden: Schmierfetten sein. HINWEIS: Verwenden Sie die Schraubendre- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Per- herseite des Kombischlüssels zum Lösen und sonen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten Festziehen der Schraube der Spanndornen physischen, sensorischen oder geistigen Fähig-...
 • Seite 51: Tipps Und Tricks

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung Funktion Zubehör Verwendung Bearbeiten Sie Kunststoffe und Materialien mit niedrigem Schmelzpunkt im niedrigen Dreh- Polieren, Metall- Entrosten zahlbereich. bürste Entrosten Bearbeiten Sie Holz mit hohen Drehzahlen. Polier- Verschiedene Führen Sie Reinigungs-, Polier- und Schwabbel- scheiben Metalle und Kunst- VORSICHT! arbeiten im mittleren Drehzahlbereich durch.
 • Seite 52: Service

  Service / Garantie / Entsorgung Service Service Deutschland Lassen Sie Ihre Geräte Tel.: 01805772033 von der Servicestelle oder einer Elek- (0,14 EuR / Min. aus dem dt. trofachkraft und nur mit Original-Ersatz- Festnetz, Mobilfunk max. teilen reparieren. Damit wird sichergestellt, 0,42 EuR / Min.) dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
 • Seite 53: Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 55014-1:2006+A1 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61558-1:2005+A1 EN 61558-2-6:2009 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Modellbau- und Gravierset PMGS 12 B2 Herstellungsjahr: 06–2012 Seriennummer: IAN 75273 Bochum, 30.06.2012 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 54 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Informationsstatus Tilstand af information · Stand der Informationen: 06 / 2012 · Ident.-No.: PMGS12B2062012-SE / DK IAN 75273...

Diese Anleitung auch für:

Ian 75273