Parkside RAPIDFIRE Originalbetriebsanleitung

Akku-wechselbitschrauber
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS SCREWDRIVER „RAPIDFIRE"
CORDLESS SCREWDRIVER
„RAPIDFIRE"
Translation of the original instructions
ACCU-BITSCHROEVENDRAAIER
„RAPIDFIRE"
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 270830
BATTERIDREVEN BITSSKRUETRÆKKER
„RAPIDFIRE"
Oversættelse af den originale driftsvejledning
AKKU-WECHSELBITSCHRAUBER
„RAPIDFIRE"
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside RAPIDFIRE

  Inhaltszusammenfassung für Parkside RAPIDFIRE

 • Seite 1 CORDLESS SCREWDRIVER „RAPIDFIRE“ CORDLESS SCREWDRIVER BATTERIDREVEN BITSSKRUETRÆKKER „RAPIDFIRE“ „RAPIDFIRE“ Translation of the original instructions Oversættelse af den originale driftsvejledning ACCU-BITSCHROEVENDRAAIER AKKU-WECHSELBITSCHRAUBER „RAPIDFIRE“ „RAPIDFIRE“ Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Originalbetriebsanleitung IAN 270830...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Content Introduction Introduction ......... 4 Congratulations on the purchase of your Intended purpose ......4 new device. With it, you have chosen a General description ...... 5 high quality product. Extent of the delivery ......5 During production, this equipment has Overview ........
 • Seite 5: General Description

  General description Technical data Appliance Extent of the delivery Motor voltage......3,6 V Carefully unpack the appliance and check Idling speed (n ) ....200 min that it is complete: Weight (without battery charger) ..0,486 kg Interchangeable cordless screwdriver Sound power level Battery-charger ) ....
 • Seite 6: Safety Instructions

  The stated vibration emission value was Before using for the first time, care- measured in accordance with a standard fully read through the user manual testing procedure and may be used to com- pare one power tool to another. The recharger is for indoor use The stated vibration emission value may only.
 • Seite 7 1) WORK AREA SAFETY e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord a) Keep work area clean and well suitable for outdoor use. Use of a lit. Cluttered or dark areas invite acci- cord suitable for outdoor use reduces the dents.
 • Seite 8 e) Do not overreach. Keep proper e) Maintain power tools. Check for footing and balance at all times. misalignment or binding of mov- ing parts, breakage of parts and This enables better control of the power any other condition that may af- tool in unexpected situations.
 • Seite 9 8) CORRECT HANDLING OF metal objects, which could cause THE BATTERY CHARGER bridging of the contacts. A short circuit between the battery contacts may • This device can be used by chil- cause burns or fire. dren aged 8 and over and by d) If used incorrectly, liquid may people with reduced physical, leak from the battery.
 • Seite 10: Charging The Battery

  opening connection to the 9) RESIDUAL RISKS battery / power tool / de- vice. Even if properly operating and handling this • Keep the charger clean and electric tool, some residual risks will remain. away from wet and rain. Due to its construction and build, this electric Do not use the charger tool may present the following hazards: outdoors.
 • Seite 11: Recharging The Battery

  Red LED lights up Only use the original charger from the package to charge the battery. Battery needs to be charged Starting up • The device may only be powered with SELV (Safety Extra Low Vol- Before the starting up must tage) as marked on the device.
 • Seite 12: Use Extension Bit Holder

  5. Bit change in the Only grab the side of the slide of the interchangeable bit changeable drum cordless screwdriver. Caution, risk of injury caused Select the bit that should be replaced (see by pinching! chapter „2. Bit selection from the bit chan- geable drum“).
 • Seite 13: Maintenance

  Maintenance • Dispose of the equipment with the battery discharged. Do not open the The appliance is maintenance free. equipment or the battery. • Dispose of the equipment in accord- Storage ance with the local regulations. Take the equipment to a collection point, •...
 • Seite 14: Repair Service

  Guarantee Period and Statutory Processing in Case of Guarantee Claims for Defects To ensure efficient handling of your query, The guarantee period is not extended by please follow the directions below: the guarantee service. This also applies for • Please have the receipt and item num- replaced or repaired parts.
 • Seite 15: Service-Center

  Importer Attention: Please send your equipment to our service branch in clean condition and with an indication of the defect. Please note that the following address is Equipment sent carriage forward or by not a service address. Please initially con- bulky goods, express or other special tact the service centre specified above.
 • Seite 16: Introduktion

  Indhold Introduktion Introduktion ....... 16 Hjertelig tillykke med købet af dit nye ap- Bestemmelsesmæssig parat.Du har besluttet dig for et produkt af anvendelse ........ 16 højeste kvalitet. Generel beskrivelse ....17 Dette apparats kvalitet blev kontrolleret un- Leveringsomfang ......17 der produktionen og det blev underkastet Oversigt ........
 • Seite 17: Generel Beskrivelse

  Generel beskrivelse Funktionsbeskrivelse Leveringsomfang Den batteridrevne skruetrækker med uds- Kontrollér indholdet ved udpakningen af kiftelige bits med højre-/venstreløb har maskinen: en bitskiftetromle (med plads til 9 25 mm bits), en sekskants-bitoptagelse og et LED- Batteridrevet skruetrækker med arbejdslys. Maksimalt drejningsmoment på udskiftelige bits 4 Nm.
 • Seite 18: Sikkerhedsinformationer

  Symboler og billedtegn Tekniske og optiske ændringer kan som led i videreudviklingen foretages uden forud- Symboler på maskinen: gående meddelelse. Alle mål, henvisninger og angivelser i denne betjeningsvejledning er derfor uden garanti. Juridiske krav, der Læs betjeningsvejledningen grun- fremlægges som følge af denne betjenings- digt igennem inden den første vejledning, kan derfor ikke gøres gælden- ibrugtagning.
 • Seite 19: Generelle Sikkerhedshenvisninger For El-Værktøjet

  Generelle sikkerhedshenvis- jordforbundet el-værktøj. Unæn- ninger for el-værktøjet drede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød. ADVARSEL! Læs alle sikker- b) Undgå kropskontakt med jord- hedsinformationer og anvis- forbundne overflader som f.eks. ninger. Forsømmelighed ved over- rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.
 • Seite 20 Brug aldrig el-værktøjet hvis du korrekt. Brug af støvudsugning kan er træt, har nydt alkohol eller er reducere farerne ved støv. påvirket af medicin eller eufo- riserende stoffer. Et øjebliks uop- 4) BRUG OG HÅNDTERING AF EL-VÆRKTØJET mærksomhed ved brug af el-værktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Seite 21 dgå berøring med denne. Skyl skærekanter sætter sig ikke så hurtigt efter med vand i tilfælde af fast og er nemmere at føre. g) Brug el-værktøjet, tilbehør, berøring. Hvis væsken kommer i indsatsværktøj osv. iht. disse øjnene, skal du søge lægehjælp. instrukser.
 • Seite 22 • Opladeren må kun an- er under opsyn eller er blevet vendes med de tilhørende instrueret i sikker brug af appa- originale batterier. Opladni- ratet og forstå farerne, apparatet kan medføre. Børn må ikke lege ng af andre batterier kan med- med apparatet.
 • Seite 23: Opladning

  c) Sundhedsskader, der stammer fra hånd/ • Oplad batteriet før første brug. arm vibrationer, hvis apparatet bruges i • Overhold altid de respektivt gældende længere tid eller ikke bruges og vedlige- sikkerhedsanvisninger og bestemmelser holdes korrekt. og anvisninger til miljøbeskyttelse. •...
 • Seite 24: Betjening

  Betjening Sæt bitforlængelsesholderen ( 12) i bitop- tagelsen ( 3). Bitforlængelsesholderen ( 1. Drejeretningskontakt 12) skal muligvis drejes en smule på grund af sekskant-optagelsen. Skyd bitforlæn- Ved at forskyde drejeretningskontakten ( gelsesholderen ( 12) helt ind i bitoptagel- 8) kan der vælges mellem højre- og ven- sen ( 3).
 • Seite 25: Rengøring Og Vedligeholdelse

  Rengøring og • Kontrollér under en længere opbeva- vedligeholdelse ringsperiode batteriets ladetilstand ca. hver 3. måned, og genoplad ved Lad istandsættelses- og vedligehol- behov. delsesarbejder, der ikke er beskrevet Bortskaffelse/ i denne vejledning, udføre af vores servicecenter. Anvend kun original- miljøbeskyttelse dele.
 • Seite 26 Garantibetingelser produktet skal alle i betjeningsvejledningen Garantien træder i kraft med købsdatoen. anførte anvisninger følges nøje. Anvendel- Opbevar den originale kassebon godt. Dette sesformål og handlinger, som der frarådes bilag kræves som dokumentation for købet. eller advares imod i betjeningsvejlednin- Skulle der indenfor tre år efter dette pro- gen, skal ubetinget undgås.
 • Seite 27: Reparations-Service

  Service-Center ved købet medfølgende tilbehørsdele og sørg for en tilstrækkelig sikker trans- Service Danmark portemballage. Tel.: 32 710005 Reparations-service E-Mail: grizzly@lidl.dk IAN 270830 Du kan lade reparationer, der ikke er Importør omfattet af garantien, udføre hos vores ser- vice-filial mod betaling. Denne udfærdiger dig gerne et omkostningsoverslag.
 • Seite 28: Inleiding

  Inhoud Inleiding Inleiding ........28 Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van Gebruiksdoel ......28 uw nieuw apparaat. Daarmee hebt u voor Algemene beschrijving ....29 een hoogwaardig product gekozen. Omvang van de levering ....29 Dit apparaat werd tijdens de productie op Overzicht ........
 • Seite 29: Algemene Beschrijving

  Algemene beschrijving (bezet met 9 bits van 25 mm), een 6-kant- Omvang van de levering bithouder en een LED-bedrijfslicht. Maxi- maal draaimoment van 4 Nm. Pak het apparaat uit en controleer, of de in- Technische gegevens houd volledig is. Apparaat Accu-schroevendraaier met uitwisselbare bits Motorspanning ......3,6 V...
 • Seite 30: Veiligheidsvoorschriften

  Veiligheidsvoorschriften aansprakelijkheid, die op basis van de ge- bruiksaanwijzing wordt gesteld, kan daar- door niet geldig worden gemaakt. Gelieve bij het gebruik van het apparaat de veiligheidsinstructies in acht te nemen. De aangegeven trillingemissiewaarde werd Symbolen en pictogrammen volgens een genormaliseerd testmethode gemeten en kan ter vergelijking van een stuk Symbolen op het apparaat: elektrisch gereedschap met een ander ge-...
 • Seite 31: Algemene Veiligheidsinstructies Voor Elektrisch Gereedschap

  c) Houd kinderen en andere per- Gebodsteken (in plaats van het sonen tijdens het gebruik van uitroepingsteken wordt het gebod het elektrische gereedschap op toegelicht) met informatie over de een veilige afstand. In geval van preventie van schade. afleiding kunt u de controle over het ap- Aanduidingsteken met informatie paraat verliezen.
 • Seite 32 e) Als u met elektrisch gereed- geschakeld is voordat u het op schap in de open lucht werkt, de stroomvoorziening en/of de maakt u enkel gebruik van ver- accu aansluit, het opneemt of lengsnoeren, die ook voor bui- draagt. Als u bij het dragen van het ten geschikt zijn.
 • Seite 33 g) Gebruik elektrisch gereedschap, elektrische gereedschap werkt u beter toebehoren, gebruiksgereed- en veiliger in het aangegeven vermo- schap enz. in overeenstemming gensgebied. b) Gebruik geen elektrisch gereed- met deze aanwijzingen. Houd schap, waarvan de schakelaar daarbij rekening met de ar- defect is.
 • Seite 34 8) JUISTE OMGANG MET DE tussen de accucontacten kan tot brand- ACCULADER wonden of brand leiden. d) Bij verkeerd gebruik kan vloei- • Dit apparaat kan door kinderen stof uit de accu vrijkomen. Ver- vanaf 8 jaar en ouder en tevens mijd contact daarmee.
 • Seite 35 staat gevaar voor een elektrische moet vóór gebruik voor de eerste schok. keer correct opgeladen worden. • Scheid de acculader van Steek de batterij in de sokkel en het net vooraleer verbin- sluit het laadtoestel op het stroom- dingen met de accu/het net aan.
 • Seite 36: Laadprocédé

  Laadprocédé 3. Nadat het laadprocédé beëindigd werd, verbreekt u het laadtoestel Stel de accu niet bloot aan 11) van het stroomnet. extreme omstandigheden zoals warmte en schokken. Rode LED brandt Accu wordt geladen Er bestaat gevaar voor ver- Groene LED brandt Accu is geladen wondingen door uitlopende Laadtoestand van de accu elektrolytoplossing! Spoel bij...
 • Seite 37: Keuze Aan Bits Uit De Cilinder Met Bits

  De draairichtingsschakelaar Als u de bitverlengingshouder ( 12 ) wilt mag slechts worden gebruikt verwijderen, trekt u hem gewoon uit de als het apparaat stil staat! bithouder ( 3 ). 2. Keuze aan bits uit de 4. In-/uitschakelen cilinder met bits Druk op de aan/uit schakelaar ( 9 ) om het Schuif de slee van de accu-schroevendraai-...
 • Seite 38: Reiniging

  Verwerking en Voer volgende reinigings- en onderhouds- werkzaamheden regelmatig door. Daar- milieubescherming door is een lang en gebruikbaar gebruik gegarandeerd. Breng het apparaat, de toebehoren en de verpakking naar een geschikt recyclage- Reiniging punt. Het water mag noch met wa- Machines horen niet bij huishoude- ter afgespoten, noch in water lijk afval thuis.
 • Seite 39: Garantie

  Garantie garantieperiode tot stand komende repara- ties worden tegen verplichte betaling van Geachte cliënte, geachte klant, de kosten uitgevoerd. U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie, te Omvang van de garantie rekenen vanaf de datum van aankoop. Ingeval van gebreken aan dit product heeft Het apparaat werd volgens strikte kwali- u tegenover de verkoper van het product teitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en...
 • Seite 40: Reparatieservice

  Reparatieservice • Gelieve het artikelnummer uit het type- plaatje. U kunt reparaties, die niet onder de • Indien er zich functiefouten of andere garantie vallen, tegen berekening door gebreken voordien, contacteert u in eerste instantie de hierna vernoemde ons servicefiliaal laten doorvoeren. Zij serviceafdeling telefonisch of per e- maakt graag voor u een kostenraming op.
 • Seite 41: Reserveonderdelen

  Reserveonderdelen Reserveonderdelen en accessoires verkrijgt u op www.grizzly-service.eu Indien u geen Internet hebt, neem dan telefonisch contact op met het Service-Center (zie „Service-Center“). Hou de onderstaande bestelnum- mers klaar. 5 uitwisselbare bits met houder ..............91103180 Tas met riem ...................91103181 Bitverlengingshouder ................91103182 Lader .....................80001068...
 • Seite 42: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........42 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......42 ein hochwertiges Gerät entschieden. Die- Allgemeine Beschreibung ... 43 ses Gerät wurde während der Produktion Lieferumfang........43 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Übersicht ........
 • Seite 43: Allgemeine Beschreibung

  Allgemeine Funktionsbeschreibung Beschreibung Der Akku-Wechselbitschrauber mit Rechts-/ Lieferumfang Linkslauf besitzt eine Bit-Wechseltrommel (9-fach bestückbar mit 25 mm Bits), eine Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren 6-Kant-Bitaufnahme und ein LED-Arbeits- Sie, ob es vollständig ist: licht. Maximales Drehmoment von 4 Nm. Technische Daten Akku-Wechselbitschrauber Ladegerät...
 • Seite 44: Sicherheitshinweise

  Symbole und Bildzeichen Betriebsanleitung gestellt werden, können daher nicht geltend gemacht werden. Bildzeichen auf dem Gerät: Der angegebene Schwingungsemissions- wert ist nach einem genormten Prüfverfah- Lesen Sie die Betriebsanleitung auf- ren gemessen worden und kann zum Ver- merksam durch. gleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.
 • Seite 45: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Allgemeine Sicherheitshin- 2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT weise für Elektrowerkzeuge a) Der Anschlussstecker des Elek- WARNUNG! Lesen Sie alle Si- trowerkzeuges muss in die cherheitshinweise und Anwei- Steckdose passen. Der Stecker sungen. Versäumnisse bei der Ein- darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine haltung der Sicherheitshinweise und Adapterstecker gemeinsam mit Anweisungen können elektrischen...
 • Seite 46 f) Wenn der Betrieb des Elek- d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge trowerkzeugs in feuchter Um- oder Schraubenschlüssel, bevor gebung nicht vermeidbar ist, Sie das Elektrowerkzeug ein- verwenden Sie einen Fehler- schalten. Ein Werkzeug oder Schlüs- stromschutzschalter. Der Einsatz sel, der sich in einem drehenden Ge- eines Fehlerstromschutzschalters vermin- räteteil befindet, kann zu Verletzungen dert das Risiko eines elektrischen Schla-...
 • Seite 47 b) Benutzen Sie kein Elektrowerk- Sie dabei die Arbeitsbedin- zeug, dessen Schalter defekt ist. gungen und die auszuführen- de Tätigkeit. Der Gebrauch von Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten Iässt, ist ge- Elektrowerkzeugen für andere als die fährlich und muss repariert werden.
 • Seite 48 8) RICHTIGER UMGANG MIT d) Bei falscher Anwendung kann DEM AKKULADEGERÄT Flüssigkeit aus dem Akku aus- treten. Vermeiden Sie den Kon- • Dieses Gerät kann von Kindern takt damit. Bei zufälligem Kon- ab 8 Jahren und darüber sowie takt mit Wasser abspülen. Wenn von Personen mit verringerten die Flüssigkeit in die Augen physischen, sensorischen oder...
 • Seite 49 des auf dem Ladegerät ersten Mal richtig aufgeladen übereinstimmt. Es besteht werden. Stecken Sie den Akku in die Gefahr eines elektrischen den Sockel ein und schließen Sie Schlags. das Ladegerät ans Stromnetz an. • Trennen Sie das Ladegerät • Ziehen Sie den Netzstecker vom Netz, bevor Verbin- wenn der Akku voll aufgeladen dungen zum Elektrowerk-...
 • Seite 50: Ladevorgang

  Ladevorgang 3. Nach erfolgtem Ladevorgang trennen Sie das Ladegerät ( Setzen Sie den Akku nicht vom Netz. extremen Bedingungen wie Wärme und Stoß aus. Es be- Rote LED leuchtet Akku lädt steht Verletzungsgefahr durch Grüne LED leuchtet Akku ist geladen auslaufende Elektrolytlösung! Ladezustand des Akkus Spülen Sie bei Augen-Haut-...
 • Seite 51: Bitauswahl Aus Der Bit-Wechseltrommel

  Der Drehrichtungsschalter Zum Entfernen des Bitverlängerungshalter darf nur im Stillstand betätigt 12) ziehen Sie einfach den Bitverlän- werden ! gerungshalter aus der Bitaufnahme ( heraus. 2. Bitauswahl aus der 4. Ein-/Ausschalten Bit-Wechseltrommel Drücken Sie den Ein-/Ausschalter ( 9) um Schieben Sie den Schlitten des Akku-Wech- das Gerät zu Starten.
 • Seite 52: Reinigung

  Entsorgung/ Führen Sie folgende Reinigungs- und War- tungsarbeiten regelmäßig durch. Dadurch Umweltschutz ist eine lange und zuverlässige Nutzung gewährleistet. Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa- ckung einer umweltgerechten Wiederver- Reinigung wertung zu. Das Gerät darf weder mit Ladegeräte gehören nicht in den Wasser abgespritzt werden, Hausmüll.
 • Seite 53 Garantiebedingungen Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufda- beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder tum. Bitte bewahren Sie den Original Kas- nicht gewartet wurde. Für eine sachgemäße senbon gut auf. Diese Unterlage wird als Benutzung des Produkts sind alle in der Be- triebsanleitung aufgeführten Anweisungen Nachweis für den Kauf benötigt.
 • Seite 54: Reparatur-Service

  Reparatur-Service die Adresse, die Ihnen mitgeteilt wird. Stellen Sie sicher, dass der Versand Sie können Reparaturen, die nicht der Ga- nicht unfrei, per Sperrgut, Express oder rantie unterliegen, gegen Berechnung von sonstiger Sonderfracht erfolgt. Senden Sie das Gerät bitte inkl. aller beim unserer Service-Niederlassung durchführen Kauf mitgelieferten Zubehörteile ein lassen.
 • Seite 55: Service-Center

  Service-Center Importeur Service Deutschland Bitte beachten Sie, dass die folgende Tel.: 0800 54 35 111 Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kon- E-Mail: grizzly@lidl.de taktieren Sie zunächst das oben genannte IAN 270830 Service-Center. Service Österreich Grizzly Tools GmbH & Co. KG Tel.: 0820 201 222 Stockstädter Straße 20 (0,15 EUR/Min.) 63762 Großostheim...
 • Seite 56: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  Translation of the original EC declaration of conformity We hereby confirm that the Cordless screwdriver Design Series Rapidfire Serial Number 201605000001 - 201607245000 conforms with the following applicable relevant version of the EU guidelines : 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU*...
 • Seite 57: Oversættelse Af Den Originale Ce- Konformitetserklæring

  Oversættelse af den originale CE-konformitetserklæring Hermed bekræfter vi, at Batteridreven Bitsskruetrækker af serien Rapidfire Serienummer 201605000001 - 201607245000 opfylder følgende gældende EF-direktiver i deres respektive gyldige version: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* For at sikre overensstemmelsen, blev følgende harmoniserede standarder samt nationale standarder og regler anvendt: EN 60335-1:2012+A11:2014 •...
 • Seite 59: Vertaling Van De Originele Ce-Conformiteitsverklaring

  Vertaling van de originele CE-conformiteitsverklaring Hiermede bevestigen wij dat de Accu-bitschroevendraaier bouwserie Rapidfire Serienummer 201605000001 - 201607245000 is overeenkomstig met de hierna volgende, van toepassing zijnde EU-richtlijnen: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Om de overeenstemming te waarborgen, werden de hierna volgende, in overeenstem- ming gebrachte normen en nationale normen en bepalingen toegepast: EN 60335-1:2012+A11:2014 •...
 • Seite 60 2016-05-13-rev02-op...
 • Seite 61: Original Eg Konformitätserklärung

  Original EG Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Akku-Wechselbitschrauber Baureihe Rapidfire Seriennummer 201605000001 - 201607245000 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Nor- men sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012+A11:2014 •...
 • Seite 64 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 D-63762 Großostheim Last Information Update · Tilstand af information · Stand van de informatie Stand der Informationen: 05 / 2016 Ident.-No.: 72036220052016-DK / NL IAN 270830...

Diese Anleitung auch für:

Ian 270830

Inhaltsverzeichnis