Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 42
Create 5
Kitchen Machine
User Manual
E5KM1-4BPT
E5KM1-4SWB
E5KM1-6GBP
HR KORISNIČKI PRIRUČNIK
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
DK BRUGSANVISNING
EN INSTRUCTION BOOK
EE
KASUTUSJUHEND
FI
KÄYTTÖOHJE
FR
NOTICE D'UTILISATION
DE BEDIENUNGSANLEITUNG
HU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
IT
MANUALE D'USO
LV
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
LT
NAUDOJIMO VADOVAS
NO BRUKERHÅNDBOK
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
RO MANUALUL UTILIZATORULUI
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
RS
SK
NÁVOD NA POUŽITIE
SI
NAVODILA ZA UPORABO
SE
BRUKSANVISNING
TR
KULLANIM KILAVUZU
UA І Н С Т Р УКЦ І Я З Е КС П Л УА ТА Ц ІЇ
‫دﻟﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم‬
AR

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Electrolux Create 5 E5KM1-4BPT

 • Seite 1 Create 5 Kitchen Machine User Manual E5KM1-4BPT E5KM1-4SWB HR KORISNIČKI PRIRUČNIK CZ NÁVOD K POUŽITÍ DK BRUGSANVISNING EN INSTRUCTION BOOK E5KM1-6GBP KASUTUSJUHEND KÄYTTÖOHJE NOTICE D’UTILISATION DE BEDIENUNGSANLEITUNG HU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MANUALE D’USO LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA NAUDOJIMO VADOVAS NO BRUKERHÅNDBOK INSTRUKCJA OBSŁUGI RO MANUALUL UTILIZATORULUI RU ИНСТРУКЦИЯ...
 • Seite 2 COMPONENT Non adatto al contatto con alimenti dall’elevata acidità e/o sapidità. Destinato al contatto con alimenti non refrigerati, con un tempo di contatto non superiore a 24 ore. Ne convient pas au contact avec des aliments très acides et/ou très salés. Conçu pour entrer en contact avec des aliments non réfrigérés dont le temps de contact n’est pas supérieur à...
 • Seite 3 HOW TO USE without bones, skin 3-10eggs 100-600g speed 6 and muscles speed 4 without Meat bones, skin 1-10eggs 0.2-2kg grinder and muscles speed 4 Vegetables 0.13 -0.92kg 0.23-1.62kg speed 4 speed 2 0.175-1.05kg 0.29-1.74kg Salad Hard cheese maker 0.25-0.75kg 0.4-1.2kg click click...
 • Seite 4 10 min 20 min click Meat Grinder Ground meat Sausage Meatball...
 • Seite 5 Salad Maker WARNING! The blades and inserts are very sharp!
 • Seite 6 CLEANING AND CARE...
 • Seite 7 Electroluxov servisni centar koji može ukloniti i reciklirati bateriju i električne dijelove na siguran i profesionalan način. Slijedite pravila svoje zemlje za odvojeno prikupljanje električnih proizvoda i punjivih baterija. Electrolux zadržava pravo promjene proizvoda, informacija i specifikacija bez prethodne obavijesti.
 • Seite 8 DIJELOVI ( slika na stranici ‘2’ ) Osovina za nastavke 8a Ravni nastavak za miješanje Prednji gumb za otpuštanje nastavaka 8b Kuka za miješanje tijesta Prednji dio za umetanje nastavaka 8c Pjenjača Ručka za otpuštanje Zaštita od prskanja Okretni gumb biranja brizne Glava motora ( nagibna) Strujni kabel Kućište...
 • Seite 9 Postotak udjela vode znači težinski udjel vode u odnosu na brašno korišteno u receptu za tijesto. Primjer : ako recept za tijesto koristi 400 gr vode i 1000 gr brašna, znači da ima hidrataciju od 40%. Pribor Brzine Alati Vrsta jela Maks 4 Aparat za Mljeveno meso...
 • Seite 10: Čišćenje I Održavanje

  c. PLJESKAVICE : Sklopite gornji i donji kubbe nastavak ( F) i postavite ih preko četvrtaste osovine na kraju vijka aparata ( B ). Pritegnite prsten aparata ( E ) rukom dok se ne osigura aparat za mljevenje mesa. UPOZORENJE! Nemojte previše zategnuti prsten. •...
 • Seite 11: Rješavanje Problema

  RJEŠAVANJE PROBLEMA PROBLEM MOGUĆI UZROK RJEŠENJE Motor usporava ili se Količina tijesta možda Iskopčajte uređaj iz strujne utičnice zaustavlja za vrijeme prelazi maksimalni kapacitet. i uklonite polovicu tijesta te ga obradite rada. u dvije odvojene količine, pričekajte 20 minuta neka se motor ohladi i zatim ponovno pokrenite stroj.
 • Seite 12: Bezpečnostní Pokyny

  Electrolux, kde mohou baterii i elektrické součásti vyjmout a recyklovat bezpečně a odborně. Postupujte podle pravidel pro separovaný sběr elektrických výrobků a nabíjecích baterií platných ve vaší zemi. Společnost Electrolux si vyhrazuje právo měnit výrobky, informace a technické údaje bez předchozího upozornění.
 • Seite 13 DÍL ( strana s obrázkem ‘2’ ) Hřídel nástavce 8a Plochý hnětač Tlačítko pro uvolnění přední hlavy nástavce 8b Hnětač těsta Přední hlava nástavce 8c Šlehač Uvolňovací páčka Ochranný kryt proti stříkání Ovladač rychlosti Hlava motoru (sklopná ) Napájecí kabel Kryt Mixovací...
 • Seite 14 Nástavce Rychlosti Nástroje Druh potravin Max. 4 Mlýnek Mleté maso Běžné maso (kuřecí, vepřové, hovězí) bez kostí, kůže a svalů na maso Klobása/ Směs masa ( kuřecí, vepřové, hovězí, včetně mořských Masová kulička plodů ) bez kostí, kůže a svalů Max.
 • Seite 15: Čištění A Péče

  hlavy nástavce ( 3 ). Jakmile je mlýnek na maso bezpečně upevněn, uvolňovací tlačítko hlavy nástavce (2 ) zapadne na místo. VAROVÁNÍ ! Než začnete vkládat nástavce, vypněte spotřebič a vypojte ho ze zásuvky. • Pod nástavec umístěte mixovací nádobu ( 7) nebo jinou nádobu, do které budete zachytávat výsledný...
 • Seite 16: Odstraňování Závad

  ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ Motor se zpomaluje Množství těsta může Vypojte spotřebič ze zásuvky, odstraňte nebo se během přesahovat maximální polovinu směsi a směs zpracujte ve dvou provozu zastavuje. kapacitu. dávkách. Následně vyčkejte 20 minut, aby motor vychladl, a poté spotřebič restartujte. Těsto se lepí...
 • Seite 17 Electrolux -servicecenter, som kan erne og genbruge batteriet og de elektriske dele på en sikker og professionel måde. Følg dit lands regler for separat indsamling af elektriske produkter og genopladelige batterier. Electrolux forbeholder sig ret til at ændre produkter, oplysninger og specifikationer uden varsel.
 • Seite 18 KOMPONENT ( billede side ‘2’ ) Tilbehørsaksel 8a Fladt piskeris Udløserknap til tilbehørsindstik på forsiden 8b Dejkrog Tilbehørsindstik på forsiden 8c Piskeris Udløserhåndtag Stænkafskærmning Hastighedsvælger Motorhoved ( vipbart) Strømledning Røreskål af rustfrit stål Tallerken til skål Dæksel til forreste tilbehørsindstik Kødkværn * Kværnhus Kværnring...
 • Seite 19 Tilbehør Hastigheder Redskaber Type af madvare Maks. 4 Kødkværn Hakket kød Almindeligt kød ( kylling, svinekød, oksekød) uden ben, hud og muskler Pølse/ Blandet kød ( kylling, svinekød, oksekød, også skaldyr) Frikadelle uden ben, hud og muskler Maks. 4 Salatmaskine Grøntsager ( gulerod, agurk, græskar osv.
 • Seite 20: Rengøring Og Pleje

  fastgjort. ADVARSEL ! Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, inden der sættes tilbehør i. • Anbring en blandeskål (7 ) eller en anden beholder under tilbehøret for at indsamle resultatet. • Anbring kværnbakken ( H) over kværnhuset ( A). •...
 • Seite 21 FEJLFINDING PROBLEM MULIGE ÅRSAGER LØSNING Motoren kører Mængden af dej kan Træk stikket ud og behandl det i to overskride den maksimale dele. Vent 20 minutter for at køle langsommere eller stopper under drift. kapacitet. motoren ned og genstart den. Dejen sidder fast i siderne Dejen er for våd.
 • Seite 22: Safety Advice

  To recycle your product, please take it to an of f icial collection point or to an Electrolux service center that can remove and recycle the battery and electric parts in a safe and professional way. Follow your country’s rules for the separate collection of electrical products and rechargeable batteries.
 • Seite 23: How To Use

  COMPONENT ( picture page ‘2’ ) Attachment shaft 8a Flat Beater Front attachment hub release button 8b Dough hook Front attachment hub 8c Whisk Release Lever Splash guard Speed control knob Motor head ( tiltable ) Power Cord Housing Stainless steel mixing bowl Bowl cramping plate Front attachment hub cover Meat Grinder*...
 • Seite 24 Attachments Speeds Tools Type of Food Max4 Meat Ground meat Common meat (chicken, pork, beef) without bones, skin and muscles grinder Sausage / Mix meat ( chicken, pork, beef including seafood ) without bones, Meatball skin and muscles Max4 Salad Vegetables (carrot, cucumber, pumpkin, etc.
 • Seite 25: Cleaning And Care

  attached. WARNING! Before putting attachments turn of f the appliance and unplug it. • Place a mixing bowl ( 7) or other container under the attachment to collect the result. • Place the grinder tray (H) over the grinder housing (A ). • Dice raw meat into small pieces ( around 2.5 cm ) or sausage /meatball mixture and place it on the food tray.
 • Seite 26: Troubleshooting

  TROUBLESHOOTING PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION The motor slows Amount of dough may Unplug and remove half and process in down or stops during exceed maximum capacity. two batches, wait for 20 minutes to operation. cool down motor then restart machine. Dough sticks onto the Dough is too wet.
 • Seite 27: Kasutuselt Kõrvaldamine

  Toote ringlussevõtuks viige see ametlikku kogumispunkti või Electroluxi hoolduskeskusesse, kus on võimalik aku ja elektriosad ohutult ja professionaalselt eemaldada ning taaskasutusse suunata. Elektritoodete ja laetavate patareide eraldi kogumisel järgige riigis kehtestatud eeskirju. Electrolux jätab endale õiguse tooteid, teavet ja spetsifikatsioone ilma ette teatamata muuta.
 • Seite 28 KOMPONENT ( pildileht ‘2’ ) Kinnitusvõll 8a Segamisotsik Eesmise tarviku rummu vabastusnupp 8b Taignakonks Eesmise tarviku rumm 8c Vispel Vabastushoob Pritsmekaitse Kiiruse juhtnupp Mootoripea ( kallutatav ) Toitejuhe Korpus Roostevabast terasest segamisnõu Kausi alus Eesmise tarviku rummukate Hakklihaotsik * Jahvati korpus Jahvati rõngas Jahvati kruvi Ülemine kubbe- tarvik...
 • Seite 29 Tarvikud Kiirused Tööriistad Toiduaine tüüp Max 4 Hakklihamasin Hakkliha Tavaline liha ( kana, sealiha, veiseliha) ilma luude, naha ja kõõlusteta Vorst / Lihapall Segaliha (kana, sealiha, veiseliha, mereannid) ilma luude, naha ja kõõlusteta Max 4 Salativalmistaja Köögiviljad ( porgand, kurk, kõrvits jne ) Kõva juust ( cheddar, gouda jne ) Märkused: Hakklihamasinasse ei soovitata panna ÜKSNES mereande ega köögivilju, sest see annab korraliku hakkliha asemel mahlase/ vesise tulemuse.
 • Seite 30: Puhastus Ja Hooldus

  HOIATUS! Enne tarvikute paigaldamist lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust. • Produkti kogumiseks asetage tarviku alla segamisnõu ( 7) või mõni muu anum. • Asetage jahvati salv ( H) jahvati korpuse ( A) kohale. • Tükeldage toores liha väikesteks tükkideks ( umbes 2.5 cm) või vorsti /lihapallide seguks ja asetage see toidualusele.
 • Seite 31 TÕRKEOTSING PROBLEEM VÕIMALIK PÕHJUS LAHENDUS Mootor aeglustub Taigna kogus võib ületada Lahutage seade vooluvõrgust ja kahe või peatub töötamise maksimaalset mahtu. partiina töötlemiseks eemaldage kogusest ajal. pool ning laske mootoril 20 minutit jahtuda, seejärel taaskäivitage masin. Tainas kleepub kausi Tainas on liiga märg. Lisage veel jahu, kuni tainas puhastab küljele või põhja.
 • Seite 32 Kierrätä laite viemällä se viralliseen keräyspisteeseen tai Electrolux -huoltokeskukseen, jossa akku ja sähköosat voidaan poistaa ja kierrättää turvallisesti ja ammattimaisesti. Noudata asuinmaasi sääntöjä, jotka koskevat sähkölaitteiden ja ladattavien akkujen keräämistä. Electrolux pidättää oikeuden muuttaa tuotteita, tietoja ja teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.
 • Seite 33 KOMPONENTTI ( kuva sivulla ‘2’ ) Liitostanko 8a Litteä vatkain Etupuolen liitosnavan vapautuspainike 8b Taikinakoukku Etupuolen liitosnapa 8c Vispilöi Vapautusvipu Roiskesuoja Nopeudensäätönuppi Moottoripää (kallistettava ) Virtajohto Kotelo Sekoituskulho, ruostumatonta terästä Kulhon puserruslevy Etupuolen liitosnapa Lihanjauhin * Jauhimen kotelo Jauhimen rengas Jauhimen ruuvi Ylempi kubbe - lisäosa Jauhimen veitsi...
 • Seite 34 Lisäosat Nopeudet Työkalut Ruokatyyppi Enint. 4 Lihanjauhin Jauhettu liha Yleisesti käytetty liha (kana, sianliha, naudanliha) ilman luita, nahkaa tai lihaksia Makkara/ Lihasekoitus ( kana, sianliha, naudanliha, myös Lihapulla merenelävät ) ilman luita, nahkaa tai lihaksia Enint. 4 Salaatintekolaite Vihanneksia ( porkkana, kurkku, kurpitsa jne. ) Kova juusto ( cheddar, gouda jne.
 • Seite 35: Puhdistus Ja Hoito

  Sovita koottu lihanjauhin etummaiseen liitosnapaan (3) käyttäen tässä yhteydessä liitosnavan vapautuspainiketta ( 2). Liitosnavan vapautuspainike (2 ) napsahtaa paikalleen, kun lihanjauhin on ensin saatu kunnolla kiinnitetyksi. VAROITUS! Kytke laite pois päältä ja irrota se sähköverkosta, ennen kuin ryhdyt kiinnittämään varusteita. •...
 • Seite 36 VIANMÄÄRITYS ONGELMA MAHDOLLINEN SYY RATKAISU Moottorin käynti Taikinan määrä saattaa Irrota laite sähköverkosta ja poista puolet hidastuu ja moottori olla ylisuuri. määrästä ja käsittele taikina kahdessa erässä, pysähtyy kesken odota 20 minuuttia, jotta moottori pääsisi toiminnan. jäähtymään, ja käynnistä laite sitten uudelleen. Taikina tarttuu kulhon Taikina on liian kosteaa.
 • Seite 37: Consignes De Sécurité

  Pour recycler votre produit, veuillez le transporter dans un point de collecte of f iciel ou un centre de service après- vente Electrolux pouvant retirer et recycler la pile et les composants électriques de manière sûre et professionnelle. Respectez les règles de votre pays pour la collecte sélective des produits électriques et des batteries rechargeables.
 • Seite 38: Comment Utiliser

  COMPOSANT ( image page ‘2’ ) Manche de f ixation 8a Batteur plat Touche de déverrouillage pour 8b Crochet pétrisseur le support de f ixation avant 8c Fouet Support de f ixation avant Couvercle anti -éclaboussures Levier de déverrouillage Tête du moteur ( inclinable) Manette de réglage de la vitesse Boîtier Cordon d’alimentation...
 • Seite 39 Par exemple, si une recette de pâte utilise 400 g d'eau et 1000 g de farine, cela signifie qu'elle a un taux d’hydratation de 40%. Accessoires Vitesses Outils Type d’aliment Max 4 Broyeur à viande Viande hachée Viande commune ( poulet, porc, bœuf ) sans os, ni peau, ni muscles Saucisse/ Mélanger la viande (poulet, porc, bœuf, y compris...
 • Seite 40: Nettoyage Et Entretien

  COMMENT UTILISER LE BROYEUR À VIANDE* • Insérez la vis du broyeur ( B) dans le boîtier du broyeur (A). a. VIANDE HACHÉE: Placez la lame du broyeur ( C) sur le plateau carré à l’extrémité de la vis du broyeur (B ).
 • Seite 41: Dépannage

  DÉPANNAGE PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION Le moteur ralentit ou La quantité de pâte Débranchez et retirez la moitié de la pâte s’arrête en cours de dépasse peut-être la et préparez-la en deux fois; attendez fonctionnement. capacité maximale. 20 minutes pour refroidir le moteur puis redémarrez la machine.
 • Seite 42: Sicherheitshinweise

  Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Um Ihr Produkt zu recyceln, bringen Sie es bitte zu einer of f iziellen Sammelstelle oder zu einem Electrolux Kundendienstzentrum, das Batterien und elektrische Bauteile sicher und professionell ausbauen und recyceln kann.
 • Seite 43 KOMPONENTE ( bild Seite ‘2’ ) Aufsatzschaft 8a Quirl Entriegelungstaste des Zubehöraufsatzes 8b Knethaken auf der Vorderseite 8c Schneebesen Zubehöraufsatz auf der Vorderseite Spritzschutz Entriegelungshebel Motorkopf ( kippbar) Geschwindigkeitsregler Gehäuse Netzkabel Schüsselplatte Rührschüssel aus Edelstahl Abdeckung des Zubehöraufsatzes auf der Vorderseite Fleischwolf * Gehäuse des Fleischwolfs Zerkleinerungsring...
 • Seite 44 Aufsätze Geschwindigkeiten Werkzeuge Lebensmittelart Max. 4 Fleischwolf Hackfleisch Gewöhnliches Fleisch (Hühnchen, Schweinefleisch, Rindfleisch) ohne Knochen, Haut und Muskeln Wurst/ Fleischmischung (Hühnchen, Schweinefleisch, Hackfleischbällchen Rindfleisch einschließlich Meeresfrüchten) ohne Knochen, Haut und Muskeln Max. 4 Salatzubereiter Gemüse ( Karotten, Gurke, Kürbis usw.) Hartkäse (Cheddar, Gouda usw.) Hinweise: Es ist nicht empfehlenswert, NUR Meeresfrüchte oder Gemüse in den Fleischwolf zu geben, da dies dazu führt, dass sich anstelle von Hackfleisch eine saftförmige/wässerige Lösung bildet.
 • Seite 45: Reinigung Und Pflege

  über dem Messer (C). b. WURST : Bauen Sie den oberen und unteren Wurst- Aufsatz (G) zusammen und platzieren Sie sie über dem rechteckigen Schaft am Ende der Zerkleinerungsschraube (B). c. HACKFLEISCHBÄLLCHEN: Bauen Sie den oberen und unteren Kubbe- Aufsatz (F) zusammen und platzieren Sie sie über dem rechteckigen Schaft am Ende der Zerkleinerungsschraube (B ).
 • Seite 46: Problembehebung

  PROBLEMBEHEBUNG PROBLEM MÖGLICHE URSACHE LÖSUNG Der Motor wird Eventuell hat die Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, während des Teigmenge die maximale entnehmen Sie die Hälfte und verarbeiten Betriebs langsamer Füllmenge überschritten. Sie die Masse in zwei Portionen. Warten oder bleibt stehen.
 • Seite 47: Biztonsági Tudnivalók

  és hasznosítják újra az akkumulátorokat és az elektromos alkatrészeket. Tartsa be az országa tölthető elemek /akkumulátorok és elektromos termékek szelektív begyűjtésére vonatkozó szabályait. Az Electrolux fenntartja a jogot a termékeinek, a közölt információknak és műszaki adatoknak előzetes értesítés nélküli módosítására.
 • Seite 48 ALKATRÉSZEK ( kép a ‘2’. oldalon ) Tartozéktengely 8a Lapos keverőkar Első tartozékpersely kioldó gombja 8b Dagasztókar Első tartozékpersely 8c Habverő Kioldó kar Fröccsenésgátló Sebességszabályzó gomb Motorral hajtott fej (dönthető) Hálózati kábel Burkolat Rozsdamentes keverőtál Tálrögzítő tányér Első tartozékpersely burkolata Húsdaráló...
 • Seite 49 Tartozékok Sebességfokozatok Tartozékok Étel típusa Max 4 Húsdaráló Darált hús Altalános hús ( csirkehús, sertéshús, marhahús) csont nélkül, a bőr és az izom Kolbász / Kevert hús (csirkehús, sertéshús, marhahús és Húsgombóc tenger gyümölcsei) csont nélkül, a bőr és az izom Max 4 Salátakészítő...
 • Seite 50: Tisztítás És Ápolás

  Kézzel húzza meg annyira a húsdaráló hollandi anyát (E), hogy a húsdaráló összeszerelése stabillá váljon. FIGYELEM ! Ne húzza túl a hollandi anyát. • Nyomja jobbra a tartozékpersely kioldógombját ( 2 ), majd vegye le a tartozékpersely burkolatát ( 13). Illessze az összeszerelt húsdarálót az elülső tartozékperselybe (3 ) a tartozékpersely kioldógombjának ( 2 ) segítségével.
 • Seite 51 HIBAELHÁRÍTÁS HIBAJELENSÉG LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS A motor működés A tészta mennyisége Húzza ki a dugaszt a konnektorból. Távolítsa közben lelassul vagy meghaladja a el az anyag felét, hogy a műveletet két leáll. legnagyobb kapacitást. adaggal folytassa, majd várjon 20 percig, hogy a motor lehűljön, és indítsa újra a készüléket.
 • Seite 52: Consigli Di Sicurezza

  Per riciclare il prodotto, consegnarlo a un punto di raccolta uf f iciale o a un centro di assistenza Electrolux in grado di rimuovere e riciclare la batteria e i componenti elettrici in modo sicuro e professionale. Rispettare le disposizioni locali per quanto riguarda la raccolta dif ferenziata di prodotti elettrici e batterie ricaricabili.
 • Seite 53 COMPONENTE ( immagine a pagina ‘2’ ) Albero accessori 8a Frusta piatta Pulsante di blocco dello snodo di 8b Uncino per impasto attacco anteriore 8c Frusta Snodo di attacco anteriore Paraschizzi Leva di blocco Testa del motore ( inclinabile ) Manopola di regolazione della velocità...
 • Seite 54 Esempio: se una ricetta dell’impasto utilizza 400 g d'acqua e 1000 g di farina, significa che ha un'idratazione del 40%. Accessori Velocità Utensili Tipo di cibo Max 4 Tritacarne Carne macinata Carne di consumo comune (pollo, maiale, manzo) senza ossa, pelle e muscoli Salsicce/Polpette Carne mista (pollo, maiale, manzo e frutti di mare ) senza ossa, pelle e muscoli...
 • Seite 55: Pulizia E Manutenzione

  • Spingere il pulsante di rilascio dello snodo di attacco (2) verso destra e rimuoverne il coperchio (13). Inserire il tritacarne assemblato nello snodo di attacco anteriore (3 ) utilizzando il pulsante di rilascio di quest’ultimo ( 2) . Il pulsante di rilascio dello snodo di attacco (2 ) scatta in posizione una volta che il tritacarne è...
 • Seite 56: Risoluzione Dei Problemi

  RISOLUZIONE DEI PROBLEMI PROBLEMA CAUSA POSSIBILE SOLUZIONE Il motore rallenta o si La quantità di impasto supera Scollegare il dispositivo, rimuovere metà arresta durante il la capacità massima. dell’impasto e lavorare in due tempi. Lasciar raf freddare il motore per funzionamento.
 • Seite 57 Šis simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka izstrādājumu nedrīkst izvietot mājsaimniecības atkritumos. Lai pārstrādātu izstrādājumu, lūdzu, nogādājiet to of iciālā atkritumu savākšanas vietā vai Electrolux servisa centrā, kurš var drošā un profesionālā veidā atvienot un pārstrādāt izstrādājuma akumulatoru un elektriskās daļas.
 • Seite 58 SASTĀVDAĻA ( attēls ‘2’. lapā ) Rotējošā papildpiederumu ass Nerūsējošā tērauda maisīšanas bļoda Priekšpuses papildpiederumu 8a Plakanais maisīšanas uzgalis rumbas atvienošanas poga 8b Uzgalis mīklas maisīšanai Priekšpuses papildpiederumu 8c Putošanas uzgalis savienojuma rumba Šļakatu aizsargs Atvienošanas svira Motora galva (noliecama ) Ātrumu pārslēgs Korpuss Barošanas vads...
 • Seite 59 Mitruma līmeņa procentuālais rādītājs apzīmē ūdens svara proporciju pret mīklas receptē izmantoto miltu daudzumu. Piemērs: ja mīklas receptē izmanto 400 g ūdens un 1000 g miltu, tas nozīmē, ka mitruma līmenis ir 40%. Uzgaļi Ātrumi Piederumi Pārtikas veids Maks. 4 Gaļas maļamās Maļamā...
 • Seite 60: Tīrīšana Un Apkope

  a. MAĻAMĀ GAĻA : Uzlieciet malšanas nazi ( C) uz kvadrātveida ass malšanas skrūves ( B ) galā. Virs naža (C) uzlieciet vēlamo malšanas plāksni ( D). b. DESIŅAS: Salieciet desiņu uzgaļa ( G) augšējo un apakšējo daļu un uzlieciet tās uz kvadrātveida ass malšanas skrūves (B) galā.
 • Seite 61 TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA PROBLĒMA IESPĒJAMAIS CĒLONIS RISINĀJUMS Darbināšanas laikā Iespējams, mīklas daudzums Atvienojiet ierīci no strāvas padeves, atlejiet no bļodas pusi mīklas un maisiet to motors samazina pārsniedz maksimāli darbības ātrumu vai pieļaujamo apjomu. divās daļās. Uzgaidiet 20 minūtes, līdz pārtrauc darboties. motors atdziest, un atkārtoti restartējiet ierīci.
 • Seite 62 „Electrolux “ remonto centre, kur prietaisas bus išardytas, išimta jo baterija ir kitos elektrinės dalys, kurios bus tinkamai utilizuotos. Laikykitės šalyje galiojančių elektros prietaisų ir įkraunamų baterijų utilizavimo taisyklių. „ Electrolux “ pasilieka teisę savo nuožiūra keisti gaminių dizainą, technines savybes ir dokumentacijoje pateiktą informaciją.
 • Seite 63 ELEMENTAS ( žr. ‘2’ psl. ) Priedų tvirtinimo ašis 8a Plokščias plaktuvas Priekyje tvirtinamų priedų įvorės 8b Kablys tešlai maišyti atrakinimo mygtukas 8c Šluotelė Priekyje tvirtinamų priedų įvorė Nuo tiškalų apsaugantis skydelis Atrakinimo svirtelė Variklio dalis (paverčiama ) Greičio valdymo rankenėlė Korpusas Elektros maitinimo laidas Dubens f iksavimo lėkštė...
 • Seite 64 Procentinė drėkinimo reikšmė reiškia recepte nurodytą vandens ir miltų santykį. Pavyzdžiui: jei recepte nurodyta, kad reikia naudoti 400 g vandens ir 1 kg miltų, procentinė drėkinimo reikšmė bus 40%. Priedai Greičiai Įrankiai Maisto rūšis Iki 4 Mėsos Mėsos malinys Įprasti mėsos produktai (vištiena, kiauliena, jautiena) be kaulų, odos ir raumenų...
 • Seite 65: Valymas Ir Priežiūra

  tvirtinimo ašies (B) gale esančio smulkintuvo sraigto Priveržkite smulkintuvo žiedą (E ) ranka tiek, kad mėsos smulkintuvas tvirtai laikytųsi vietoje. ĮSPĖJIMAS! Nepriveržkite žiedo pernelyg stipriai. • Pastumkite tvirtinimo įvorės atleidimo mygtuką ( 2) į dešinę ir nuimkite tvirtinimo įvorės dangtelį ( 13 ). Užf iksuokite surinktą...
 • Seite 66: Sutrikimų Šalinimas

  SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS TRIKTIS GALIMA PRIEŽASTIS SPRENDIMO BŪDAS Prietaisui veikiant Galimai per didelis Atjunkite prietaisą nuo elektros maitinimo variklis sulėtėja tešlos kiekis. tinklo, išimkite tešlą ir padalinkite ją į dvi dalis. arba visai sustoja. Palaukite 20 minučių, kol variklis atvės ir išminkykite kiekvieną...
 • Seite 67 Electrolux- servicesenter som kan f jerne og resirkulere batteriet og elektriske deler på en trygg og profesjonell måte. Følg landets regler for separat innsamling av elektriske produkter og oppladbare batterier. Electrolux forbeholder seg retten til å endre produkter, informasjon og spesif ikasjoner uten forvarsel.
 • Seite 68 KOMPONENT ( bilde ‘2’ ) Festeaksel 8a Flatvisp Frigjøringsknapp for fremre tilbehør 8b Deigkrok Fremre tilbehørsfeste 8c Visp Utløserspak Sprutskjerm Hastighetskontrollknapp Motorhode (vippbart) Strømledning Kabinett Blandebolle i rustfritt stål Bollefeste Deksel for festenav foran Kjøttkvern * Kvernhus Kvernring Kvernskrue Øvre kubbe-redskap Kvernkniv F2 Nedre kubbe- redskap D1 Fin kvernplate...
 • Seite 69 Vedlegg Hastigheter Verktøy Matvaretype Maks 4 Kjøttkvern Kvernet kjøtt Vanlig kjøtt ( kylling, svin, storfekjøtt) uten bein, hud og muskler Pølse/ Bland kjøtt (kylling, svin, storfekjøtt inkludert sjømat) Kjøttkaker uten bein, hud og muskler Maks 4 Salatmaker Grønnsaker ( gulrot, agurk, gresskar osv. ) Hard ost ( cheddar, gouda osv.
 • Seite 70: Rengjøring Og Stell

  for tilbehørsnavet (2). Frigjøringsknappen for tilbehørsnavet (2 ) klikker på plass når kjøttkvernen er forsvarlig festet. ADVARSEL ! Før du setter tilbehør, slå av produktet og trekk ut støpselet. • Plasser en blandebolle ( 7) eller annen beholder under tilbehøret for å samle opp resultatet. •...
 • Seite 71 FEILSØKING PROBLEM MULIG ÅRSAK LØSNING Motoren bremser Mengden deig kan Koble fra og f jern halvparten og prosesser i to porsjoner, vent i 20 minutter for å kjøle ned eller stopper under overstige maksimal drift. kapasitet. motoren og starte deretter maskinen på nytt. Deig fester seg på...
 • Seite 72: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

  Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących oddzielnej zbiórki urządzeń elektrycznych i akumulatorów. Firma Electrolux zastrzega sobie prawo do zmiany produktów, informacji i specyfikacji bez uprzedzenia.
 • Seite 73 ELEMENT ( rysunek ‘2’ ) Wałek napędowy 8a Płaski ubijacz Przycisk zwalniający przedniego 8b Mieszadło hakowe gniazda przystawek 8c Końcówka do ubijania Przednie gniazdo przystawek Osłona rozpryskowa Dźwignia zwalniająca Głowica silnika (odchylana) Pokrętło regulacji prędkości Obudowa Przewód zasilający Płytka do mocowania miski Miska ze stali nierdzewnej Osłona mocowania przystawek Maszynka do mielenia mięsa *...
 • Seite 74 Przystawki Biegi Narzędzia Rodzaj produktu Maks. 4 Maszynka Mięso mielone Często występujące mięso (kurczak, wieprzowina, wołowina) bez kości, skóry i mięśni do mielenia mięsa Kiełbasa/ Klopsiki Mięso mieszane (kurczak, wieprzowina, wołowina, w tym owoce morza) bez kości, skóry i mięśni Maks.
 • Seite 75: Czyszczenie I Konserwacja

  c. KLOPSIKI: Zamontować górną i dolną przystawkę kubbe (F) i założyć je na kwadratowym wale na końcu śruby (B). Nakręcić ręcznie pierścień (E ) i dokręcić go do oporu. OSTRZEŻENIE ! Nie dokręcać pierścienia zbyt mocno. • Nacisnąć przycisk zwalniający przystawki (2) w prawo i zdjąć osłonę (13 ). Zamocować...
 • Seite 76: Rozwiązywanie Problemów

  ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE Silnik spowalnia W urządzeniu jest zbyt Wyjąć wtyczkę z gniazdka oraz wyjąć połowę lub zatrzymuje się dużo ciasta. ciasta, aby obrobić je w dwóch partiach, podczas pracy. odczekać 20 minut, aż silnik ostygnie, a następnie ponownie uruchomić urządzenie. Ciasto przywiera do Ciasto jest za mokre.
 • Seite 77 împreună cu deșeurile menajere. Pentru reciclarea produsului, predați -l la un punct de colectare oficial sau la uncentru de service Electrolux care poate demonta și recicla bateria și piesele electrice într - un mod sigur și profesional. Respectați reglementările naționale pentru colectarea separată...
 • Seite 78: Modul De Utilizare

  COMPONENTĂ ( Imaginea de la pagina ‘2’ ) Ax pentru accesorii 8a Bătător plat 8b Cârlig pentru frământat Buton de eliberare al portului frontal pentru accesorii 8c Tel Port frontal pentru accesorii Protecţie împotriva stropirii Maneta de eliberare Cap motor (înclinabil) Buton de control al vitezei Carcasă...
 • Seite 79 Atalamente Viteze Instrumente Tip preparat Max 4 Mașină de Carne tocată Carne comună (pui, porc, vită) fără oase, piele și mușchi tocat carne Cârnat/ Amestecați carnea (pui, porc, vită, inclusiv fructele de mare) Chifteluțe fără oase, piele și mușchi Max 4 Aparat pentru Legume (morcov, castravete, dovleac etc.
 • Seite 80: Curățarea Și Îngrijirea

  frontal (3) folosind butonul de eliberare al acestuia ( 2 ). Butonul de eliberare a butucului accesoriului ( 2 ) va face clic pe poziție după ce tocătorul de carne este fixat bine. AVERTISMENT! Înainte de a pune accesoriile în priză opriți aparatul și scoateți-l din priză. •...
 • Seite 81 DEPANARE PROBLEMĂ CAUZĂ POSIBILĂ SOLUȚIE Motorul încetineşte Cantitatea de aluat poate Scoateţi din priză, scoateţi jumătate şi procesaţi sau se opreşte în depăși capacitatea maximă. în două etape, aşteptaţi 20 de minute pentru ca timpul funcţionării. motorul să se răcească, apoi reporniţi aparatul. Aluatul se lipeşte pe Aluatul este prea umed.
 • Seite 82 Кухонная машина ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Перед первым использованием прибора внимательно прочитайте эту инструкцию. • Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора...
 • Seite 83 Например, серийный номер 14512345 означает, что прибор изготовлен на сорок пятой неделе 2021 года. Изготовитель : Electrolux Appliances AB , St. Göransgatan 143 , 10545 Stockholm , Швеция. Изготовлено в Китае. Импортёр и уполномоченная изготовителем организация: ООО «Электролюкс Рус», Кожевнический проезд 1 , 115114 , Москва, тел.: 8-800-444 -444 -8 .
 • Seite 84 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ( см. иллюстрации на стр. ‘3- 5’ ) Перед каждым использованием убедитесь, что чаша и принадлежности чистые. Использование принадлежностей и вместимость. Основные насадки Скорости Принадлежности Типы смесей Мин.вместимость Макс.вместимость Крючок для Тяжелые Влажность 130г муки или 0.92 кг муки или Макс...
 • Seite 85 Поверните ручку регулятора скорости на отметку от 0 до требуемой скорости ( от 1 до 6 , в соответствии с используемыми принадлежностями и типом смеси). ВНИМАНИЕ! При использовании тяжелых смесей (например, хлебное тесто) прибор не работает более 10 минут. Дайте ему остыть еще в течение 20 минут, прежде чем продолжить. Советы...
 • Seite 86: Очистка И Уход

  ОЧИСТКА И УХОД ( см. иллюстрации на стр ‘6 ’ ) Перед очисткой прибора всегда отключайте его от электросети. Запрещается погружать корпус, включая верхнюю часть корпуса с двигателем, в воду! Очищайте корпус только влажной тряпкой. Не используйте для чистки прибора абразивные чистящие...
 • Seite 87 Овај симбол на производу или његовој амбалажи указује на то да производ не сме да се одложи као кућни отпад. Да бисте рециклирали производ, однесите га на званично место за прикупљање или Electrolux сервисни центар, где се батерија и електрични делови могу безбедно и професионално уклонити и рециклирати. Поштујте прописе своје земље...
 • Seite 88 КОМПОНЕНТА ( слика на стр. ‘2’ ) Осовина за додатке 8a Равна мућкалица Дугме за ослобађање предњег прикључка 8б Кука за мешање теста за додатке 8ц Мућење Предњи прикључак за додатке Штитник против прскања Глава мотора (са могућношћу Полуга за отпуштање подешавања...
 • Seite 89 Проценат влажности значи масени однос воде и брашна коришћен у рецепту за тесто. Пример : ако се у рецепту за тесто користи 400 g воде и 1000g брашна, то значи да је влажност 40% . Додаци Брзине Прибор Врста намирнице Макс.
 • Seite 90 Ставите жељену плочицу млина ( D ) преко ножа ( C ). b. КОБАСИЦА : Склопите горњи и доњи додатак за кобасице ( G ) и ставите их преко четвртастог врата на крају завртња ( B ). c. ЋУФТА : Склопите горњи и доњи додатак за кубе ( F ) и ставите их преко четвртастог врата на крају...
 • Seite 91: Решавање Проблема

  РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ПРОБЛЕМ МОГУЋИ УЗРОК РЕШЕЊЕ Мотор се успорава Количина теста можда Искључите апарат из струје, уклоните или зауставља при превазилази максимални пола количине и обрадите тесто у две раду. капацитет. серије, сачекајте 20 минута да се мотор охлади па рестартујте апарат. Тесто...
 • Seite 92: Bezpečnostné Pokyny

  Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale označuje, že sa s výrobkom nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Ak chcete svoj výrobok recyklovať, odneste ho na of iciálne zberné miesto alebo do servisného strediska Electrolux, kde môžete batériu a elektrické časti bezpečne odovzdať a nechať profesionálne recyklovať.
 • Seite 93: Návod Na Použitie

  KOMPONENTY ( obrázok na strane ‘2 ’ ) Hriadeľ nástavca 8a Plochý šľahač Uvoľňovacie tlačidlo predného 8b Špirála na cesto upevňovača nástavcov 8c Metlička Predný upevňovač nástavcov Kryt s ochranou proti špliechaniu Uvoľňovacia páka Hlava motora ( sklopná ) Ovládač rýchlosti Kryt Napájací...
 • Seite 94 Nástavce Rýchlosti Nástroje Druh potravín Max. 4 Mlynček na Mleté mäso Bežné mäso (kurča, bravčové, hovädzie) bez kostí, kože a svalov mäso Klobásy / Zmiešajte mäso (kurča, bravčové, hovädzie vrátane Mäsové guľky morských plodov) bez kostí, kože a svalov Max. 4 Zariadenie Zelenina (mrkva, uhorka, tekvica a pod.
 • Seite 95: Čistenie A Starostlivosť

  VÝSTRAHA! Krúžok príliš neuťahujte. • Potlačte uvoľňovacie tlačidlo upevňovača nástavcov ( 2) doprava a odstráňte kryt upevňovača nástavcov (13). Nasaďte zmontovaný mlynček na mäso do predného upevňovača nástavcov (3) pomocou uvoľňovacieho tlačidla upevňovača nástavcov (2 ). Uvoľňovacie tlačidlo upevňovača nástavcov (2 ) zacvakne na miesto, keď bude mlynček na mäso bezpečne pripevnený. UPOZORNENIE! Pred nasadením nástavcov spotrebič...
 • Seite 96: Riešenie Problémov

  RIEŠENIE PROBLÉMOV PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA RIEŠENIE Motor spomalí alebo Množstvo cesta Odpojte spotrebič od siete a odoberte sa počas prevádzky pravdepodobne prevyšuje polovicu cesta a spracujte ho v dvoch zastaví. maximálnu kapacitu. dávkach. Počkajte 20 minút, aby motor vychladol a potom stroj opätovne uveďte do prevádzky.
 • Seite 97: Varnostni Nasveti

  Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelek ni uvrščen med gospodinjske odpadke. Za reciklažo izdelek odnesite na uradno zbirno mesto ali na servisni center Electrolux, kjer bodo lahko baterijo in električne dele odstranili ter reciklirali varno in profesionalno. Upoštevajte pravila v vaši državi glede ločenega zbiranja električnih izdelkov in polnilnih baterij.
 • Seite 98 KOMPONENTA ( slika na strani ‘2’ ) Gred za nastavke 8a Ploščato mešalo Gumb za sprostitev sprednjega pritrdišča 8b Kljuka za testo nastavkov 8c Metlica Sprednje pritrdišče nastavkov Ščitnik proti brizganju Ročica za sprostitev Glava motorja ( nagibna) Gumb za upravljanje hitrosti Ohišje Napajalni kabel Pritrdilna plošča za posodo...
 • Seite 99 Nastavki Hitrosti Orodja Vrsta jedi Maks. 4 Mlinček za Mleto meso Pogosto uporabljeno meso (piščanec, svinjina, meso govedina ) brez kosti, kože in mišic Klobase/ Mešano meso ( piščanec, svinjina, govedina Mesne kroglice z morskimi sadeži ) brez kosti, kože in mišic Maks.
 • Seite 100: Čiščenje In Nega

  Ročno privijte obroč mlinčka ( E ), dokler mlinček za meso ni varno nameščen. OPOZORILO! Obroča ne privijajte preveč. • Potisnite gumb za sprostitev pritrdišča nastavkov ( 2) v desno in odstranite pokrov pritrdišča nastavkov (13). Sestavljeni mlinček za meso namestite na sprednje pritrdišče nastavkov (3 ) s pomočjo gumba za sprostitev pritrdišča nastavkov (2 ).
 • Seite 101: Odpravljanje Težav

  ODPRAVLJANJE TEŽAV TEŽAVA MOŽNI VZROK REŠITEV Motor se med Količina testa lahko Izklopite napravo in odstranite polovico delovanjem presega največjo testa ter ga obdelajte v dveh delih. upočasni ali ustavi. zmogljivost. Počakajte 20 minut, da se motor ohladi, nato ponovno zaženite stroj. Testo se lepi na stran Testo je prevlažno.
 • Seite 102: Säkerhetsanvisningar

  För att återvinna produkten ska du ta den till en miljöstation eller till ett Electrolux -servicecenter som kan ta bort och återvinna batteriet och elektriska delar på ett säkert och professionellt sätt. Följ landets regler för separat insamling av elektriska produkter och laddningsbara batterier.
 • Seite 103 KOMPONENT ( bild sid. ‘2’ ) Redskapsaxel 8a Platt visp Främre frigöringsknapp för redskapsnav 8b Degkrok Främre redskapsnav 8c Visp Frigöringsspak Stänkskydd Hastighetsratt Motorhuvud ( lutningsbart ) Nätsladd Hölje Blandningsskål i rostfritt stål Förankringsplatta till skålen Främre navskydd Köttkvarn * Kvarnkåpa Kvarnring kvarnskruv...
 • Seite 104 Redskap Hastigheter Verktyg Typ av mat Max. 4 Köttkvarn Köttfärs Vanligt kött ( kyckling, fläsk, nötkött) utan ben, skinn och senor Korv / Směs masa ( kuřecí, vepřové, hovězí, včetně Köttbullar mořských plodů ) bez kostí, kůže a svalů Max. 4 Salladstillsats Grönsaker ( morot, gurka, pumpa osv.
 • Seite 105: Rengöring Och Skötsel

  köttkvarnen sitter fast ordentligt. VARNING! Stäng av maskinen och dra ur stickkontakten före montering av tillsatsen. • Placera en mixerskål ( 7) eller annan behållare under tillsatsen för uppsamling av malda varor. • Placera inmatningsbrickan (H) ovanpå kvarnhuset (A ). •...
 • Seite 106 FELSÖKNING PROBLEM MÖJLIG ORSAK LÖSNING Motorn saktar ner eller Mängden deg kan överskrida Dra ur kontakten och ta bort hälften stannar under drift. max kapacitet. och bearbeta i två omgångar. Vänta i 20 minuter för att kyla ner motorn och starta om maskinen.
 • Seite 107: Elden Çikarma

  şekilde çıkarıp geri dönüştürebilecek bir Electrolux servis merkezine götürün. Ülkenizin elektrikli ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin ayrı toplanması konusundaki kurallarına uyun. Electrolux bildirimde bulunmaksızın ürünleri, bilgileri ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Seite 108: Kullanim Şekli̇

  BİLEŞEN ( resim sayfa ‘2’ ) Aparat mili 8a Düz Çırpıcı Ön aparat merkez kilit açma tuşu 8b Hamur kancası Ön aparat merkezi 8c Çırpma teli Açma Kolu Sıçrama koruması Hız kontrol düğmesi Motor kafası (eğilebilen) Güç Kablosu Muhafaza Paslanmaz çelik karıştırma kasesi Kase sıkıştırma plakası...
 • Seite 109 Aparatlar Hız Aletler Yemek Tipi Maks. 4 Kıyma makinesi Kıyma Kemiksiz, derisiz ve kassız genel et (tavuk, domuz, dana ) Sosis / Köfte Kemiksiz, derisiz ve kassız karışık et (deniz ürünleri de dahil olmak üzere tavuk, domuz, dana) Maks. 4 Salata yapıcı...
 • Seite 110 Et kıyıcı güvenli bir şekilde takıldığında, aparat merkezi açma tuşu (2 ) doğru pozisyona geldiğinde klik sesi duyulacaktır. UYARI! Aparatları takmadan önce cihazı kapatın ve f işini çekin. • Bir karıştırma kabını ( 7 ) veya başka bir kabı, hazırlanan malzemeyi boşaltmak için aparatın altına yerleştirin.
 • Seite 111: Sorun Giderme

  SORUN GİDERME SORUN OLASI NEDEN ÇÖZÜM Motor çalışma Hamur miktarı maksimum Cihazı f işten çekin ve hamurun yarısını sırasında yavaşlıyor kapasiteyi aşıyor olabilir. çıkarıp iki parti halinde işleyin, motoru veya duruyor. soğutmak için 20 dakika bekleyin ve ardından makineyi yeniden başlatın. Hamur kasenin yanına Hamur çok ıslaktır.
 • Seite 112 Цей символ на виробі або на упаковці свідчить про те, що виріб не підлягає утилізації як побутові відходи. Для утилізації виробу віднесіть його в офіційний пункт збору або в сервісний центр Electrolux, який може безпечно та професійно демонтувати та утилізувати батарею та електричні деталі. Дотримуйтесь правил вашої країни щодо роздільного збору електричних...
 • Seite 113 КОМПОНЕНТ ( малюнок на стор. ‘2’ ) Вал кріплення 8a Плаский збивач Кнопка вивільнення передньої 8b Гачок для тіста втулки кріплення 8c Віничок Передня втулка кріплення Щиток від розбризкування Спусковий важіль Голівка двигуна (відкидна ) Перемикач швидкості Корпус Кабель живлення Затискна...
 • Seite 114 Насадки Швидкості Засоби Страва Макс. 4 Млин за М’ясний фарш Звичайне м’ясо (курятина, свинина, яловичина ) месо без кісток, шкіри та м’язів Ковбаса/ Змішане м’ясо ( курятина, свинина, яловичина, Фрикадельки включаючи морепродукти) без кісток, шкіри та м’язів Макс. 4 Пристрій для Овочі...
 • Seite 115: Чищення Та Догляд

  c. ФРИКАДЕЛЬКИ : Зберіть верхню та нижню частини насадки для куббе (Д ) та встановіть їх на квадратний вал на кінці гвинта м’ясорубки (Б ). Затягніть кільце м’ясорубки (Ґ ) вручну, доки м’ясорубка не зафіксується. ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не затягуйте кільце занадто сильно. •...
 • Seite 116: Усунення Несправностей

  УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ПРОБЛЕМА МОЖЛИВА ПРИЧИНА РІШЕННЯ Двигун Кількість тіста може Від'єднайте прилад від мережі живлення уповільнюється перевищувати максимальну і виконайте змішування двома порціями, або зупиняється місткість. зачекайте 20 хвилин, поки двигун охолоне, під час роботи. а потім знову увімкніть машину. Тісто...
 • Seite 117 ‫اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻷﻋﻄﺎل وإﺻﻼﺣﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ‬ ‫اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ‬ ‫اﻟﺤﻞ‬ ً ‫ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻌﺠﯿﻨﺔ ﻣﺘﺠﺎوزة‬ ‫اﻟﻤﺤﺮك ﻳﺘﺒﺎطﺄ أو ﻳﺘﻮﻗﻒ‬ ‫اﻓﺼﻞ اﻟﺠﮭﺎز وﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﻜﻤﯿﺔ وﻗﻢ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﯿﻦ، اﻧﺘﻈﺮ ﻟﻤﺪة 02 دﻗﯿﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﺮد اﻟﻤﺤﺮك‬ .‫أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‬ .‫اﻟﺴﻌﺔ اﻟﻘﺼﻮى‬ .‫ﺛﻢ أﻋﺪ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺠﮭﺎز‬ ‫اﻟﻌﺠﯿﻦ...
 • Seite 118 .‫ﺗﺤﺬﻳﺮ! ﻻ ﺗﻀﻊ أﺻﺎﺑﻌﻚ أو اﻷواﻧﻲ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﺠﺮى اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎت : اﻗﺘﺮح ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻐﺴﺎﻟﺔ ﻟﻤﺪة دﻗﯿﻘﺔ واﺣﺪة أﺧﺮى ﺑﻌﺪ وﺿﻊ آﺧﺮ ﻗﻄﻌﺔ ﻟﺤﻢ، وذﻟﻚ ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻠﺤﻢ‬ .‫اﻟﻤﻔﺮوم اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻛﯿﻨﺔ‬ * ‫ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻄ ّ ﺎﻋﺔ اﻟﺴﻠﻂة‬ ) ‫( وأدﺧﻠﮭﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻗﻄ ّ ﺎﻋﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ) ‫•...
 • Seite 119 ‫اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت‬ ‫اﻟﺴﺮﻋﺎت‬ ‫اﻷدوات‬ ‫ﻧﻮع اﻟﻄﻌﺎم‬ ‫اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ‬ ‫ﻣﻔﺮﻣﺔ اﻟﻠﺤﻮم‬ ‫ﻟﺤﻢ ﻣﻔﺮوم‬ (‫ﻟﺤﻮم ﺷﺎﺋﻌﺔ )دﺟﺎج، ﻟﺤﻢ ﺧﻨﺰﻳﺮ، ﻟﺤﻢ ﺑﻘﺮي‬ ‫ﺑﺪون ﻋﻈﺎم، ﺟﻠﺪ وﻋﻀﻼت‬ / ‫اﻟﺴﺞق‬ ‫اﺧﻠﻂ اﻟﻠﺤﻢ )اﻟﺪﺟﺎج، ﻟﺤﻢ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ، اﻟﻠﺤﻢ اﻟﺒﻘﺮي‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ( ﺑﺪون ﻋﻈﺎم، اﻟﺠﻠﺪ واﻟﻌﻀﻼت‬ ‫ﻛﺮات...
 • Seite 120 ‫اﻟﻤﻜ ّ ﻮن‬ ( 2 ‫اﻟﻤﻜ ّ ﻮن )ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺼﻮر‬ ‫ﻋﻤﻮد اﻟﻤﺮﻓﻖ‬ ٍ ‫ﻣﻀﺮب ﻣﺴﺘﻮ‬ ‫زر اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻮر اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت اﻷﻣﺎﻣﻲ‬ ‫ﺧﻄﺎف اﻟﻌﺠﯿﻦ‬ ‫ﻣﺤﻮر اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت اﻷﻣﺎﻣﻲ‬ ‫اﻟﻤﺨﻔﻘﺔ‬ ‫ذراع اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‬ ‫واﻗﻲ اﻟﺮذاذ‬ ‫ﻣﻘﺒﺾ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻋﺔ‬ (‫رأس اﻟﻤﺤﺮك )ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﻣﺎلة‬ ‫ﺳﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﻤﺒﯿﺖ‬...
 • Seite 121 .‫ھﺬا اﻟﺮﻣﺰ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ أو ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻮﺗﻪ ﻳﺸﯿﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻛﻨﻔﺎﻳﺎت ﻣﻨﺰﻟﯿﺔ‬ ‫ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻨﻪ‬Electrolux ‫ﻹﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ، ﻳﺮﺟﻰ اﺻﻄﺤﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺠﻤﯿﻊ رﺳﻤﯿﺔ أو إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫إزاﻟﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ واﻷﺟﺰاء اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ وإﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮھﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ آﻣﻦ ة واﺣﺘﺮاﻓﯿﺔ. اﺗﺒﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ دوﻟﺘﻚ‬...
 • Seite 124: Consumables & Accessories

  CONSUMABLES & ACCESSORIES Shop.electrolux.com Meat grinder Salad Maker Bluetooth Kitchen Scale Ref : MGM01 Ref : SMM01 Ref : BKS1 PNC : 900168891/1 PNC : 900168892 /9 PNC : 900169098/2...

Inhaltsverzeichnis