Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Electrolux ASSISTENT EKM4 Serie Gebrauchsanweisung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für ASSISTENT EKM4 Serie:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 25
Instruction Book
ASSISTENT™
EKM4XXX
EKM55XX
E7KM1-4PB
E4KM1-2BM
GB INSTRUCTION BOOK
MODE D'EMPLOI
FR
AR
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
DE GEBRAUCHSANWEISUNG
DK VEJLEDNING
KASUTUSJUHEND
EE
OHJEKIRJA
FI
KNJIŽICA S UPUTAMA
HR
HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
ISTRUZIONI
IT
INSTRUKCIJŲ KNYGA
LT
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
LV
NO BRUKSANVISNING
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL
RO MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
UPUTSTVO
RS
RU ИНСТ РУ КЦИЯ
BRUKSANVISNING
SE
NAVODILA
SI
SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE
TR EL KITABI
UA ПОС ІБНИК КОРИСТУВАЧА

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Electrolux ASSISTENT EKM4 Serie

 • Seite 1 Instruction Book ASSISTENT™ EKM4XXX EKM55XX E7KM1-4PB E4KM1-2BM GB INSTRUCTION BOOK HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING MODE D’EMPLOI ISTRUZIONI NAVODILA INSTRUKCIJŲ KNYGA SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE CZ NÁVOD K POUŽITÍ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA TR EL KITABI DE GEBRAUCHSANWEISUNG NO BRUKSANVISNING UA ПОС ІБНИК КОРИСТУВАЧА DK VEJLEDNING INSTRUKCJA OBSŁUGI RO MANUAL DE INSTRUCŢIUNI...
 • Seite 2 10 speed 2 speed 6 1-9 eggs 2-9 eggs 70 % 0.13- 0.79kg 0.23 -1.39 kg 0.175 -0.7 kg 0.29-1.2kg 0.2-1.8 kg 100-600g 40 % 0.25 -0.75kg 0.4 -1.2 kg www.electrolux.com...
 • Seite 3 www.electrolux.com...
 • Seite 4 www.electrolux.com...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  ROMÂNĂ WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
 • Seite 6: English

  ENGLISH Thank you for choosing an Electrolux product. In order to ensure the best results, always use original Electrolux accessories and spare parts. They have been designed especially for your product. This product is designed with the environment in mind. All plastic parts are marked for recycling purposes.
 • Seite 7: Other Functions

  Place the food tray over the grinder housing. Cut raw meat into small pieces and place it on the food tray. Plug in the appliance and turn the speed selector to desired speed (recommended speed: 6-8). Feed the meat into the feed chute by using the pusher. Caution: Note: Meat should not contain bones, muscles or skin. www.electrolux.com...
 • Seite 8: Cleaning And Care

  Clean the motor unit with a damp cloth. Caution: Never immerse the motor unit in water! Let all parts dry thoroughly. Do not use abrasive cleaners or scouring pads when cleaning the appliance. Enjoy your new Electrolux product! SAFETY ADVICE Read the following instruction carefully before using the appliance for the •...
 • Seite 9 • Do not let cord hang over edge of table or counter, do not let cord contact hot surface, including the stove. • Never use accessories or parts made by other manufactures not recommended or sold; may cause a risk of injury to persons. •...
 • Seite 10 This symbol on the product or on its packaging indicates that the product may not be treated as household that can remove and recycle the battery and electric parts in a safe and professional way. Follow your country’s rules for the separate collection of electrical products and rechargeable batteries. www.electrolux.com...
 • Seite 11 Le taux d'hydratation est la proportion pondérale d'eau par rapport à la farine utilisée dans la recette de la pâte. Par exemple : si une recette de pâte utilise 400g d'eau et 1,000g de farine, cela signi e qu'elle a un taux d’hydratation de 40%. www.electrolux.com...
 • Seite 12 • Pour les mélanges de pâtes lourdes (comme le pain), il n’est pas recommandé d’utiliser de couvercle antiéclaboussures. Pendant le mélange de la pâte, pour éviter les projections de farine, laissez l’appareil sur la vitesse 1 pendant 60 secondes, puis passez à la vitesse recommandée. www.electrolux.com...
 • Seite 13 www.electrolux.com...
 • Seite 14 www.electrolux.com...
 • Seite 15 Attention, trop d’ajustements peuvent empêcher le bon verrouillage de la tête du moteur inclinable. Si cela se produit, tournez la tête de vis du moteur dans le sens des aiguilles d’une montre. www.electrolux.com...
 • Seite 16 www.electrolux.com...
 • Seite 17 ‫• ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺧﻼﺋط اﻟﻌﺟﯾن اﻟﻛﺛﯾﻔﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺧﺑز(، ﻻ ﯾ ُ ﻘﺗرح اﺳﺗﺧدام واﻗﻲ اﻟرذاذ. أﺛﻧﺎء ﺧﻠط اﻟﻌﺟﯾﻧﺔ، ﻟﺗﺟﻧب ﺗﻧﺎﺛر ذرات‬ .‫اﻟدﻗﯾﻖ، أﺑﻖ ِ اﻟﺟﮭﺎز ﻣﺿﺑوط ً ﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻋداد 1 ﻟﻣدة 06 ﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺛم ﺣوّ ل إﻟﻰ اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‬ www.electrolux.com...
 • Seite 18 ‫ﺟرام ﻛرﯾﻣﺔ‬ ‫006 ﺟرام ﻛرﯾﻣﺔ‬ .‫ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗرطﯾب ﺗﻌﻧﻲ ﻧﺳﺑﺔ وزن اﻟﻣﺎء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ً ﺑﺎﻟدﻗﯾﻖ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ وﺻﻔﺔ اﻟﻌﺟﯾن‬ .40% ‫ﻣﺛﺎل : إذا ﻛﺎﻧت وﺻﻔﺔ اﻟﻌﺟﯾن ﺗﺳﺗﺧدم 004 ﺟرام ﻣن اﻟﻣﺎء و000,1 ﺟرام ﻣن اﻟدﻗﯾﻖ، ﻓﮭذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﺑﮭﺎ ﺗرطﯾب ﺑﻧﺳﺑﺔ‬ www.electrolux.com...
 • Seite 19 ‫ﻣﻔك ﺑراﻏﻲ ﻟﻔﺔ واﺣدة ﻛﺎﻣﻠﺔ. ﯾ ُ رﺟﻰ ﻣﻼﺣظﺔ أن اﻟﺿﺑط اﻟزاﺋد‬ .‫ﺛﺎﺑﺗﺔ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺧﻠط‬ ‫ﻋن اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻌذر ﻗﻔل رأس اﻟﻣﺣرك اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ‬ ‫ﻟﻺﻣﺎﻟﺔ. وإذا ﺣدث ذﻟك، أدر ﺑرﻏﻲ رأس اﻟﻣﺣرك ﺑﺎﺗﺟﺎه ﻋﻘﺎر‬ .‫ب اﻟﺳﺎﻋﺔ‬ www.electrolux.com...
 • Seite 21: Čeština

  ČEŠTINA Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky Electrolux. Nejlepší výsledky vždy zajistíte použitím originálního příslušenství a náhradních dílů značky Electrolux. Toto příslušenství bylo navrženo speciálně pro váš výrobek. Tento výrobek je navržen s ohledem na životní prostředí. Všechny plastové součásti jsou označeny pro účely recyklace.
 • Seite 22: Další Funkce

  Položte misku na potraviny nad tělo mlýnku. Nakrájejte maso na malé kousky a vložte je do misky na potraviny. Zapojte spotřebič do zásuvky a otočte voličem rychlosti na stupeň 6 -8. Pomocí pěchovače suňte maso do plnicího kanálu. Pozor: Do plnicího kanálu nestrkejte prsty ani jiné náčiní. Poznámka: Maso by nemělo obsahovat kosti, šlachy nebo kůži. www.electrolux.com...
 • Seite 23 Motorovou jednotku očistěte vlhkým hadříkem. Pozor: Motorovou jednotku nikdy nenořte do vody! Všechny součásti nechte důkladně uschnout K čištění spotřebiče nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi nebo drátěnky. Užijte si váš nový výrobek Electrolux! BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před prvním použitím přístroje si pečlivě pročtěte následující pokyny.
 • Seite 24: Odstraňování Závad

  Electrolux, kde mohou baterii a další elektrické součásti vyjmout a recyklovat bezpečným a profesionálním způsobem. Postupujte podle zákonů platných ve vaší zemi, které se týkají sběru separovaných odpadních elektrických výrobků a nabíjecích baterií. Společnost Electrolux si vyhrazuje právo měnit výrobky, informace i technické údaje bez předchozího upozornění. www.electrolux.com...
 • Seite 25: Deutsch

  DEUTSCH Danke das Sie sich für ein Produkt von Electrolux entschieden haben. Um beste Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir das passende Original-Zubehör von Electrolux zu verwenden. Dieses wurde speziell für Ihr Produkt entwickelt auch unterm dem Aspekt die Umwelt zu schützen, daher sind alle Plastik-Teile recycelfähig.
 • Seite 26: Weitere Funktionen

  Zubehörvorrichtung des Standmixers. Drehen Sie den Vorsatz bei Bedarf in beide Richtungen. Ziehen Sie den Knopf der Zubehörvorrichtung fest, bis dieser sicher befestigt ist. Vorsicht: Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Zubehörteile anbringen. www.electrolux.com...
 • Seite 27: Reinigung Und Pflege

  Wischen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch ab. Vorsicht: Tauchen Sie die Motoreinheit nicht in Wasser! Lassen Sie alle Teile gründlich trocknen. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuermittel oder Metallschwämme. Viel Freude mit Ihrem neuen Produkt von Electrolux! SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
 • Seite 28 • Schalten Sie das Gerät nicht ohne Schüssel ein, wenn Sie den Schneebesen, Flachrührer oder Knethaken verwenden. • Dieses Gerät ist nur für den Einsatz im Haushalt geeignet. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für durch unsachgemäßen Einsatz verursachte mögliche Schäden. www.electrolux.com...
 • Seite 29: Entsorgung

  Hausmüll gehört. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät an einer entsprechenden Sammelstelle oder bringen es zum Kundendienst von Electrolux, bei dem Batterie als auch elektrische Bauteile sicher und professionell entsorgt werden. Beachten Sie die jeweiligen lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Elektrogeräten...
 • Seite 30: Dansk

  DANSK Tak fordi du valgte et Electrolux produkt. For at sikre de bedste resultater, skal du altid bruge originalt Electrolux tilbehør og reservedele. De er designet specielt til dit produkt. Dette produkt er designed med miljøet i tankerne. Alle plastikdele er mærket til genanvendelse.
 • Seite 31: Andre Funktioner

  Anbring madbakken over kværnhuset. Skær råt kød i mindre stykker, og anbring det på madbakken. Sæt stikket i apparatet, og drej hastighedsvælgeren til hastigheden 6-8. Skub kødet ned i fødeskakten ved hjælp af skubberen. Forsigtig! Bemærk! Kødet bør ikke indeholde sener eller skind. www.electrolux.com...
 • Seite 32: Rengøring Og Vedligeholdelse

  Rengør motorenheden med en fugtig klud. Forsigtig: Nedsænk aldrig motorenheden i vand! Lad alle dele tørre helt. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller skuresvampe til rengøring af apparatet. Nyd dit nye Electrolux produkt! SIKKERHEDSRÅD Læs den følgende instruktion omhyggeligt, før apparatet anvendes for første gang.
 • Seite 33: Fejlfinding

  For at genbruge dit produkt bedes du a evere det på et o cielt indsamlingssted eller på et Electrolux servicecenter, der kan erne og genbruge batteriet og elektriske dele på en sikker og professionel måde. Følg dit lands regler for den separate indsamling af elektriske produkter og genopladelige batterier.
 • Seite 34: Eesti

  Paigutage tarvik tarvikuvõllile: Seadke tarviku ülaosas olev süvend kohakuti tarviku võllil oleva tihvtiga. Lükake tarvikut ülespoole ja keerake vastupäeva, kuni tihvt lukustub. Tarviku eemaldamiseks keerake seda päripäeva ja tõmmake lahti. Mootoripea kallutamine alla: Lükake ühe käega mootoripea lukustuskang asendisse “Avatud” ja kallutage teise käega mootoripea alla. Pange pistik seinakontakti. www.electrolux.com...
 • Seite 35 Paigutage kandik hakkimiskorpusele. Lõigake toores liha väikesteks tükkideks ja pange kandikule. Lülitage seade sisse ja keerake kiirusenupp kiirusele 6- 8. Pange lihatükid surujat kasutades söötmisavasse. Ettevaatust! Ärge mingil juhul toppige söötmisavasse sõrmi ega muid esemeid! Märkus. Töödeldav liha ei tohi sisaldada konte, kõõluseid ega nahka. www.electrolux.com...
 • Seite 36: Puhastamine Ja Hooldus

  • Seade on ette nähtud üksnes tubaseks kasutamiseks. • Ärge kastke seadet, toitejuhet ega pistikut vette ega muusse vedelikku. • Ärge laske juhtmel rippuda üle laua või kapi serva ja ärge laske juhtmel kokku www.electrolux.com...
 • Seite 37 ümberkäitlemiseks ametlikku kogumispunkti või Electroluxi teeninduskeskusesse, kus aku ja elektriosad suudetakse turvaliselt ja professionaalselt eemaldada. Järgige oma riigi elektritoodete ja akude eraldi kogumist käsitlevaid reegleid. Electrolux jätab endale õiguse muuta ilma sellest ette teatamata tooteid, teavet ja tehnilisi andmeid. www.electrolux.com...
 • Seite 38: Suomi

  SUOMI Kiitämme, että olet valinnut Electroluxin tuotteen. Varmistaaksesi parhaan lopputuloksen käytä aina alkuperäisiä Electrolux -lisätarvikkeita ja -varaosia. Ne on erityisesti suunniteltu tuotettasi varten. Tämä tuote on suunniteltu ympäristö huomioon ottaen. Kaikki muoviset osat on merkitty kierrätystä varten. OSAT A. Moottoripää ( kallistettava) K.
 • Seite 39 Aseta syöttötarjotin lihamyllyn rungon päälle. Leikkaa raaka liha pieniksi paloiksi ja aseta ne syöttötarjot- timelle. Kytke laite sähköverkkoon ja käännä nopeuden valitsin nopeuden 6-8 kohdalle. Syötä liha syöttöputkeen syöttöpainimen avulla. Huomio: Älä aseta sormia tai työkaluja syöttöputkeen. Huomautus: Lihassa ei saa olla luita, lihaksia tai nahkaa. www.electrolux.com...
 • Seite 40 Puhdista moottorin kotelo pyyhkimällä se kostealla liinalla. Huomio: Älä koskaan upota moottorin koteloa veteen! Anna kaikkien osien kuivua kokonaan. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai pesulappuja laitteen puhdistamiseen. Nauti uudesta Electrolux-tuotteestasi! TURVALLISUUSOHJEITA Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran.
 • Seite 41: Vianetsintä

  Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Kierrätä tuote viemällä se viralliseen keräyspisteeseen tai Electrolux-huoltoliikkeeseen, joka osaa irrottaa ja kierrättää akun ja sähköosat turvallisella ja ammattimaisella tavalla. Noudata oman maasi sähköromun ja ladattavien akkujen keräystä...
 • Seite 42: Hrvatski

  HRVATSKI Zahvaljujemo vam što ste odabrali proizvod tvrtke Electrolux. Kako biste uvijek postigli najbolje rezultate, proizvod. Ovaj proizvod izrađen je tako da nije štetan za okoliš. Svi plastični dijelovi označeni su za recikliranje. SASTAVNI DIJELOVI A. Glava motora ( može se nagnuti) K.
 • Seite 43: Ostale Funkcije

  Ukopčajte utikač u utičnicu i okrenite birač brzine na brzinu 6-8. Pomoću gurača umećite meso u otvor za umetanje. Pozor: Ne gurajte prste ili pribor u otvor za umetanje. Napomena: Meso se mora odvojiti od kostiju ili kože. www.electrolux.com...
 • Seite 44: Čišćenje I Održavanje

  Vlažnom krpom obrišite kućište motora. Pozor: Kućište motora nikada ne uranjajte u vodu! Pustite da se svi dijelovi do kraja osuše. Ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje ili jastučiće za ribanje prilikom čišćenja uređaja. Uživajte u novom proizvodu tvrtke Electrolux! SIGURNOSNI SAVJETI Pažljivo pročitajte sljedeću uputu prije prvog korištenja uređaja.
 • Seite 45: Rješavanje Problema

  Electroluxov servisni centar gdje možete izvaditi i reciklirati bateriju i električne dijelove na siguran i stručan način. Poštujte propise u vašoj zemlji za odvajanje električnih proizvoda i punjivih baterija. www.electrolux.com...
 • Seite 46: Magyar

  MAGYAR Köszönjük, hogy Electrolux készüléket vásárolt! A legjobb eredmények biztosítása érdekében mindig eredeti Electrolux tartozékokat és alkatrészeket használjon. Ezeket kifejezetten az Ön készülékéhez tervezték. A készüléket a környezetvédelem szem előtt tartásával tervezték. Minden műanyag alkatrész újrahasznosításra vonatkozó jelzéssel rendelkezik. A KÉSZÜLÉK RÉSZEI A.
 • Seite 47: Egyéb Funkciók

  Szükség esetén forgassa jobbra- balra a tartozékot. Húzza meg annyira a tartozékcsat - lakozó gombját, hogy a tartozék a csatlakozóban szilárdan rögzüljön. Figyelem: A tartozék csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból a dugvilláját. www.electrolux.com...
 • Seite 48: Tisztítás És Ápolás

  Tisztítsa meg a motor- egységet nedves ruhával. Figyelem : Soha ne merítse vízbe a motor- egységet! Ala- posan törölje szárazra az összes részegységet. Ne használjon súroló tisztítókelléket, pl. súrolópárnát a készülék tisztításához. Használja örömmel új Electrolux készülékét! BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK utasításokat.
 • Seite 49 • A készüléket csak akkor működtesse a huzal habverővel, a lapos keverőkarral vagy a dagasztókarral, ha a tál a helyén van. • Ez a készülék kizárólag háztartási használatra alkalmas. A gyártó nem vállal semmilyen kötelezettséget a helytelen vagy nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett esetleges károkért. www.electrolux.com...
 • Seite 50: Hibaelhárítás

  Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülékben elem van, amelyet nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagoláson azt jelzi, hogy a készülék nem kezelhető háztartási hulladékként. A készülék újrahasznosításához vigye azt egy gyűjtőhelyre vagy egy Electrolux szervizközpontba, ahol az elemet és az elektromos alkatrészeket biztonságosan és professzionálisan tudják kiszerelni és újrahasznosítani.
 • Seite 51: Italiano

  ITALIANO Grazie per aver scelto un prodotto Electrolux. Per ottenere i risultati migliori, usate sempre gli accessori e i ricambi originali Electrolux, in quanto sono stati realizzati appositamente per il vostro prodotto. Questo prodotto riciclaggio. COMPONENTI A. Testa motore (orientabile) K.
 • Seite 52: Ulteriori Funzioni

  Assemblare l’elica (B) al corpo del tritacarne (A). Collegare la lama (C ) all’albero a sezione quadra all’estremità dell’eli- Nota: non serrare eccessivamente la ghiera. Aprire il coperchio dello snodo di attacco sul mixer verticale. nesto dello snodo di attacco del mixer verticale. Se necessario, ruotare in avanti e indietro l’attacco. Stringere a www.electrolux.com...
 • Seite 53 Pulire l’unità motore con un panno umido. Attenzione: Non immergere mai l’unità motore nell’acqua! Lasciare asciugare completamente tutte le parti. Non utilizzare detergenti o spugnette abrasivi per pulire l’apparecchiatura. Vi auguriamo di fare buon uso del vostro nuovo elettrodomestico Electrolux! NORME DI SICUREZZA Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare l‘apparecchio per la prima volta.
 • Seite 54 • Non azionare l‘apparecchiatura con gli accessori frusta, sbattitore o gancio per impastare senza aver prima sistemato la ciotola. • Questo apparecchio è concepito esclusivamente per uso domestico. Il produttore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati da uso improprio o non corretto. www.electrolux.com...
 • Seite 55: Ricerca Ed Eliminazione Dei Guasti

  Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria che non deve essere smaltita con i normali Questo simbolo sul prodotto o sull’imballaggio indica che il prodotto non deve essere trattato come un Centro di Assistenza Electrolux in grado di rimuovere e riciclare la batteria e le parti elettriche in modo prodotti elettrici e batterie ricaricabili.
 • Seite 56: Lietuviškai

  LIETUVIŠKAI Dėkojame, kad pasirinkote „Electrolux“ gaminį. Norėdami užtikrinti geriausius rezultatus, visuomet naudokite originalius „Electrolux“ priedus ir atsargines dalis. Jie sukurti specialiai Jūsų gaminiui. Šis gaminys sukurtas galvojant apie aplinką. Visos plastikinės dalys yra paženklintos perdirbimo tikslais. SUDEDAMOSIOS DALYS A. Variklio galvutė (pakreipiama) K.
 • Seite 57: Kitos Funkcijos

  Atsargiai! Prieš pritvirtindami priedus, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo. Ant mėsmalės korpuso uždėkite maisto padėklą. Supjaustykite mėsą mažais gabalėliais ir dėkite ją ant maisto padėklo. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo ir pasukite greičio reguliatorių ties 6 -8 greičio nuostata. Stumkite mėsą į tiekimo lataką, naudodami stūmiklį. www.electrolux.com...
 • Seite 58: Valymas Ir Priežiūra

  Nuvalykite variklio korpusą drėgnu skudurėliu. Dėmesio: Niekada nemerkite variklio korpuso į vandenį! Palaukite, kol visos dalys visiškai išdžius. Nevalykite prietaiso abrazyviniais valikliais arba šveičiamosiomis kempinėmis. Naudokitės savo nauju „Electrolux“ gaminiu! SAUGOS PATARIMAS Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas.
 • Seite 59 • Niekada nenaudokite prietaiso su priedais – vieliniu plaktuvu, plokščiuoju plaktuvu arba tešlos minkytuvu, neuždėję dubens. • Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už galimą žalą, padarytą netinkamai naudojant prietaisą arba naudojant jį ne pagal paskirtį. www.electrolux.com...
 • Seite 60: Trikčių Šalinimas

  Šis simbolis ant gaminio ar jo pakuotės rodo, kad gaminio negalima laikyti buitinėmis atliekomis. Norėdami kur bus galima saugiai ir profesionaliai išimti ir perdirbti akumuliatorių ir elektrines dalis. Laikykitės savo šalies taisyklių dėl atskiro elektrinių gaminių ir įkraunamų akumuliatorių surinkimo. „Electrolux“ pasilieka teisę nepranešusi keisti gaminius, informaciją ir techninius duomenis. www.electrolux.com...
 • Seite 61: Latviešu

  LATVIEŠU Paldies, ka izvēlējāties Electrolux izstrādājumu. Labākam sniegumam izvēlieties ori inālos Electrolux piederumus un rezerves da as. Tie ir paredzēti tieši jūsu izstrādājumam. Šis izstrādājums veidots, domājot par apkārtējo vidi. Visas plastmasas da as ir paredzētas pārstrādei. SASTĀVDA AS A. Motora galvi a (noliecama) K.
 • Seite 62 Novietojiet pārtikas paplāti uz ma amās mašīnas apvalka. Sagrieziet jēlu ga u mazos gabali os un nolieciet to uz pārtikas paplātes. Pieslēdziet ierīci strāvai un pagrieziet ātruma regulatoru līdz ātrumam 6- 8. Ievietojiet ga u www.electrolux.com...
 • Seite 63: Tīrīšana Un Apkope

  Notīriet motora bloku ar mitru drāni u. Uzmanību: motoru nekādā gadījumā nedrīkst iegremdēt ūdenī! aujiet visām da ām pilnīgi nožūt. Tīrot ierīci, neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzek us vai skrāpjus. Izbaudiet savu jauno Electrolux izstrādājumu! DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS Pirms izmantojat ierīci pirmo reizi, uzmanīgi izlasiet tālāk minētos norādījumus.
 • Seite 64: Darbības Traucējumu Novēršana

  Ar skrūvgriezi pagrieziet motora galvas skrūvi laikā kustās. pievilkta. pretēji pulkste rādītāja virzienam aptuveni vienu pilnu apgriezienu. Lūdzu, emiet vērā, ka pārāk liela regulēšana var izraisīt situāciju, kad noliecamo motora galvu nevar no ksēt. Ja tas notiek, pagrieziet motora galvas skrūvi pulkste rādītāja virzienā. www.electrolux.com...
 • Seite 65: Norsk

  Ievērojiet savas valsts noteikumus par elektroierīču un lādējamo akumulatoru atseviš u savākšanu. NORSK Takk for at du velger et Electrolux-produkt. For å sikre de beste resultatene, må du alltid bruke originale tilbehør og reservedeler fra Electrolux. De er spesielt designet for produktet ditt. Dette produktet er utformet med miljøet i tankene.
 • Seite 66: Andre Funksjoner

  Stram til bryteren for feste av tilleggsutstyr til kjøttkvernen sitter skikkelig fast. Forsiktig: Skru av maskinen og koble fra ledningen før du fester på tilbehør. Plasser matbrettet over kjøttkvernen. Kutt rått kjøtt i små biter og plasser det på matbrettet. Koble til maskin www.electrolux.com...
 • Seite 67: Rengjøring Og Vedlikehold

  Rengjør motorenheten med en fuktig klut. Forsiktig: Senk aldri motorenheten i vann! La alle deler tørke godt. Bruk ikke skurende rengjøringsmidler eller skureputer til å rengjøre produktet. Nyt ditt nye Electrolux-produkt! SIKKERHETSRÅD Les følgende anvisninger nøye før du bruker apparatet for første gang.
 • Seite 68 Motorhodet (A) rister Motorhodeskruen (U) er for stram. Vri motorhodeskruen mot klokken med under utblanding. skrutrekker en hel runde. Merk deg at for mye justering kan medføre at det bevegelige motorhodet ikke kan låses. Hvis det skjer, vri motorhodeskruen med klokken. www.electrolux.com...
 • Seite 69: Polski

  Følg ditt lands regler for separat innsamling av elektriske produkter og oppladbare batterier. POLSKI Dziękujemy za wybór produktu Electrolux. Aby uzyskać najlepsze efekty, należy zawsze używać oryginalnych produkt zaprojektowano z myślą o ekologii. Wszystkie części z tworzyw sztucznych oznaczono jako nadające się do recyklingu.
 • Seite 70: Inne Funkcje

  Regulacja wałka napędowego: urządzenie jest ustawione fabrycznie w taki sposób, aby płaskie mieszadło nie dotykało dna miski. Jeśli płaskie mieszadło uderza w dno miski lub jest zbyt daleko odsunięte od jej ścianek, można wyregulować jego położenie. Dodatkowe wskazówki podano punkcie 14. www.electrolux.com...
 • Seite 71: Czyszczenie I Konserwacja

  Wytrzeć moduł silnika wilgotną ściereczką. Uwaga: nigdy nie zanurzać modułu silnika w wodzie! Pozostaw- ić części do całkowitego wyschnięcia. Nie używać do czyszczenia urządzenia ściernych preparatów czyszczących ani myjek do szorowania. Życzymy udanego użytkowania produktu Electrolux! BEZPIECZEŃSTWO Przeczytaj uważnie poniższe zalecenia przed pierwszym użyciem urządzenia.
 • Seite 72 • Nie wolno używać urządzenia z nasadkami, nasadką do ubijania, mieszadłem płaskim lub mieszadłem hakowym bez założonej miski. • Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania. www.electrolux.com...
 • Seite 73: Rozwiązywanie Problemów

  Electrolux, który wymontuje baterię i części elektroniczne podda je recyklingowi w profesjonalny, bezpieczny sposób. Należy stosować się do krajowych przepisów oddzielnej zbiórki produktów elektrycznych i baterii akumulatorowych. Firma Electrolux zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach, danych technicznych i informacji bez uprzedniego powiadomienia. www.electrolux.com...
 • Seite 74: Română

  ROMÂNĂ Vă mul umim pentru că a i ales un produs Electrolux. Pentru asigurarea celor mai bune rezultate, folosi i întotdeauna accesorii i piese de schimb originale Electrolux. Acestea au fost proiectate special pentru produsul dumneavoastră. Acest produs este proiectat cu aten ie fa ă de mediu. Toate piesele din plastic sunt marcate în scopul reciclării.
 • Seite 75 Scoate i capacul de la portul pentru accesorii al mixerului vertical. Fixa i axul de angrenare al accesoriului de mufa din portul pentru accesorii de la mixerul vertical. Dacă este necesar, roti i accesoriul înainte i înapoi. Aten ie: accesoriile, opri i aparatul i scoate i-l din priză. www.electrolux.com...
 • Seite 76 Lăsa i toate componentele să se usuce complet. Nu utiliza i agen i de cură are abrazivi sau bure i abrazivi la cură area aparatului. Bucura i-vă de noul dumneavoastră produs Electrolux! SFATURI DE SIGURAN Ă Citi i cu aten ie următoarele instruc iuni înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.
 • Seite 77 • Nu utiliza i niciodată aparatul cu accesoriile tel de sârmă, tel plat sau cârlig pentru • Acest aparat este destinat numai utilizării în mediul casnic. Producătorul nu poate accepta nicio răspundere pentru eventuale daune produse de utilizarea necorespunzătoare sau incorectă. www.electrolux.com...
 • Seite 78: Remedierea Defec Iunilor

  Pentru reciclare, produsul trebuie dus la un punct de colectare sau la un centru de service Electrolux, care poate demonta i recicla bateria i componentele electrice într-un mod sigur i profesional. Pentru colectarea separată a produselor electrice i bateriilor reciclabile, urma i reglementările în vigoare la nivel na ional.
 • Seite 79: Srpski

  Hvala Vam na odabiru Electrolux proizvoda. Kako biste osigurali najbolje rezultate, uvek koristite originalnu dodatnu opremu i rezervne delove kompanije Electrolux. Oni su dizajnirani posebno za Vaš proizvod. Ovaj proizvod je dizajniran s pažnjom na životnu sredinu. Svi plastični delovi obeleženi su u svrhu recikliranja.
 • Seite 80 Uključite uređaj u struju i okrenite birač brzine na 6-8 brzinu. Ubacite meso u cev za punjenje pomoću potiskivača. Oprez: Ne stavljajte prste ili druge pribore u cev za punjenje. Napomena: U mesu ne smeju da budu kosti, mišići ili koža. www.electrolux.com...
 • Seite 81 Očistite motor vlažnom krpom. Oprez: Nikada nemojte uranjati motor u vodu! Ostavite da se svi delovi dobro osuše. Za čišćenje ovog uređaja nemojte koristiti abrazivna sredstva ili žice za ribanje. Uživajte u Vašem novom proizvodu kompanije Electrolux! BEZBEDNOSNI SAVETI Pažljivo pročitajte sledeće uputstvo pre prvog korišćenja ovog aparata.
 • Seite 82 • Nemojte koristiti uređaj sa dodacima, žicom za mućenje, pnjosnatim nastavkom za mešanje ili spiralnim nastavkom za testo osim ako posuda nije postavljena na svoje mesto. • Ovaj aparat je namenjen samo za kućnu upotrebu. Proizvođač ne preuzima odgovornost za moguću štetu do koje je došlo neodgovarajućom ili pogrešnom upotrebom. www.electrolux.com...
 • Seite 83: Rešavanje Problema

  Da biste reciklirali ovaj proizvod odnesite ga na zvanično mesto prikupljanja ili u servisni centar kompanije Electrolux gde se baterije i električni delovi mogu ukloniti i reciklirati na siguran i profesionalan način. Pridržavajte se pravila vaše zemlje za odvojeno prikupljanje električnih proizvoda i punjivih baterija.
 • Seite 84 Electrolux. Electrolux. N. SoftEdgeBeater™* R. PerfectRiseLid™* 0.79 1.39 0.75 1,000 40%. , SoftEdgeBeater™* PerfectRiseLid™* « », «OFF». SoftEdgeBeater™* www.electrolux.com...
 • Seite 85 « », «OFF» (1–10). «OFF» «OFF» «OFF» SoftEdgeBeater™ *: The SoftEdgeBeater™ : SoftEdgeBeater™ * PerfectRiseLid™ *: PerfectRiseLid ™ PerfectRiseLid™ «1/P» « » • • • «OFF» (A). www.electrolux.com...
 • Seite 86 6-8. , SoftEdgeBeater™* PerfectRiseLid™* Electrolux! • • • • • • • www.electrolux.com...
 • Seite 87 • • • • • • • • • • • 90°C). • • • www.electrolux.com...
 • Seite 88 « ». Electrolux, Electrolux www.electrolux.com...
 • Seite 89: Svenska

  SVENSKA Tack för att du valt en produkt från Electrolux. Använd alltid originaldelar och tillbehör från Electrolux för bästa- resultat. De har konstruerats speciellt för din produkt. Den här produkten har tillverkats med miljön i åtanke. Alla plastdelar är märkta i återvinningssyfte.
 • Seite 90: Ytterligare Funktioner

  Använda skivaren/ rivaren: Välj en skivar- eller rivarkniv ( medel eller grov ). Sätt in skaftet ( fyrkantig ände) till vald kniv i skivarens/ rivarens hus så att skaftet passar i den fyrkantiga navsockeln. Fäst fast kniven genom att dra www.electrolux.com...
 • Seite 91: Rengöring Och Underhåll

  Rengör motorenheten med en fuktig trasa. Viktigt ! Sänk aldrig ner motorenheten i vatten! Låt alla delar torka ordentligt. Vi hoppas och tror att du kommer att uppskatta din nya produkt från Electrolux ! SÄKERHET Läs följande instruktion noggrant innan du använder enheten första gången.
 • Seite 92 Motorhuvudets skruv (U) är för hårt Vrid motorhuvudets skruv moturs ett helt under blandning. åtdragen. varv med en skruvmejsel. Obs! För stora justeringar kan leda till att det inte går att låsa det lutande motorhuvudet. Vrid motorhuvudets skruv medurs om detta inträ ar. www.electrolux.com...
 • Seite 93: Slovenščina

  Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Electrolux. Da bi zagotovili najboljše rezultate, vedno uporabljajte originalne dodatke in rezervne dele Electrolux. Ti so bili zasnovani posebej za vaš izdelek. Ta izdelek je zasnovan z mislijo na okolje. Vsi plastični deli so označeni za recikliranje.
 • Seite 94: Dodatne Funkcije

  Izbirnik hitrosti obrnite v položaj » OFF« in napravo izključite iz električnega omrežja. Nagnite glavo motorja nazaj: Z izvijačem nastavite vijak. Obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca, da dvignete gred za nastavke, in v smeri urnega kazalca, da jo spustite www.electrolux.com...
 • Seite 95: Čiščenje In Vzdrževanje

  Motorno enoto očistite z vlažno krpo. Pozor: motorne enote ne potapljajte v vodo! Vsi deli naj se temeljito posušijo. Za čiščenje naprave ne uporabljajte grobih čistil ali gobic. Uživajte z vašim novim Electrolux izdelkom! VARNOSTNI NASVETI Pred prvo uporabo naprave natančno preberite naslednja navodila.
 • Seite 96 • Naprava naj ne deluje z žičnatim stepalom, ploščatim mešalom ali kljuko za testo, če posoda ni nameščena. • Aparat je namenjen samo za domačo uporabo. Izdelovalec ne more prevzeti kakršnekoli odgovornosti za škodo, povzročeno z neustrezno ali nepravilno uporabo. www.electrolux.com...
 • Seite 97: Odpravljanje Težav

  Izdelek za recikliranje nesite na ustrezno zbirno mesto ali v Electroluxov servisni center, kjer lahko na varen in profesionalen način odstranijo in reciklirajo baterijo in električne dele. Upoštevajte pravila v vaši državi za ločeno zbiranje električnih izdelkov in baterij za ponovno polnjenje. www.electrolux.com...
 • Seite 98: Slovenčina

  SLOVENČINA Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok spoločnosti Electrolux. Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, vždy používajte originálne príslušenstvo a náhradné diely od spoločnosti Electrolux. Boli navrhnuté špeciálne pre váš výrobok. Tento výrobok bol vyrobený s ohľadom na životné prostredie. Všetky plastové časti sú označené na recyklačné...
 • Seite 99: Ďalšie Funkcie

  Otvorte veko upevňovača nástavcov na kuchynskom šľahači. Nasaďte poháňaný hriadeľ nástavca do zásuvky upevňovača nástavcov na kuchynskom šľahači. V prípade potreby nástavec otáčajte oboma smermi. Gombík upevňovača nástavcov uťahujte, až kým nie je nástavec bezpečne upevnený. Upozornenie: Pred pripojením nástavca spotrebič vypnite a odpojte ho od zdroja el. energie. www.electrolux.com...
 • Seite 100: Čistenie A Starostlivosť

  Teleso motora utrite vlhkou handričkou. Pozor: nikdy neponárajte teleso motora do vody! Všetky súčasti nechajte dôkladne vyschnúť. Pri čistení spotrebiča nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani drôtenky. Prajeme vám veľa radosti s vaším novým výrobkom Electrolux! BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE Pred prvým použitím prístroja si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny.
 • Seite 101 • Tento spotrebič nepoužívajte na miešanie farby. Nebezpečenstvo, môže to mať za následok explóziu! • Spotrebič nikdy nepoužívajte s príslušenstvom, ako je drôtená metlička, plochý šľahač ani hnetač na cesto, pokiaľ nie je miska na svojom mieste. • výrobca na prístroj záruku. www.electrolux.com...
 • Seite 102: Odstraňovanie Porúch

  Tento symbol na produkte alebo jeho obale indikuje, že s týmto produktom sa nesmie zaobchádzať ako s servisného strediska Electrolux, aby bola zabezpečená demonáž batérie a elektrických častí bezpečným a profesionálnym spôsobom. Riaďte sa pravidlami platnými vo svojej krajine, ktoré sa týkajú oddeleného zberu elektrických produktov a nabíjateľných batérií.
 • Seite 103: Tϋrkçe

  TΫRKÇE Bir Electrolux ürününü seçtiğiniz için te ekkür ederiz. En iyi sonuçları elde etmek için daima orijinal Electrolux aksesuarlarını ve yedek parçalarını kullanın. Ürününüz için özel olarak tasarlanmı lardır. Bu ürün çevresel faktörler göz önüne alınarak tasarlanmı tır. Tüm plastik parçalar geri dönü üm amacıyla i aretlenmi tir.
 • Seite 104 Yiyecek tepsisine yerle tirin. Cihazı prize takın ve Hız seçiciyi 6-8 hızına getirin. İticiyi kullanarak eti Besleme kanalına sürün. Dikkat: Besleme kanalının içerisine parmaklarınızı ya da ba ka nesneleri koymayın. Not: Etin kemiği, kası ya da derisi olmamalıdır. www.electrolux.com...
 • Seite 105: Temi̇zli̇k Ve Bakim

  • Gözetimsiz bırakılacaksa ve montaj, demontaj ya da temizlik öncesinde her zaman • Cihaz kapalı alanlarda kullanıma yöneliktir. • • Kablonun masa veya mutfak tezgahının kenarından sarkmasına izin vermeyin, kablonun ocak dahil olmak üzere sıcak yüzeylere temas etmesine engel olun. www.electrolux.com...
 • Seite 106 • Bu cihazı boya karı tırmak için kullanmayın. Tehlikelidir, patlamaya neden olabilir! • Kase yerinde olmadıkça tel çırpıcı, mikser ya da hamur kancası takılı cihazı çalı tırmayın. • Bu cihaz, yalnızca ev kullanımı amacıyla tasarlanmı tır. Üretici, uygun olmayan veya hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar açısından herhangi bir sorumluluk kabul etmez. www.electrolux.com...
 • Seite 107: Sorun Giderme

  Ürününüzü geri dönü türmek için lütfen resmi bir toplama noktasına veya batarya ve elektrikli parçaları güvenli ve profesyonel bir ekilde sökebilecek ve geri dönü türebilecek bir Electrolux servis merkezine götürün. Elektrikli ürünlerin ve arj edilebilir bataryaların ayrı toplanması için ülkenizin kurallarına uyun.
 • Seite 108 Electrolux. Electrolux. N. SoftEdgeBeater™* ’ R. PerfectRiseLid™* Maks2 0.79 1.39 0.75 Maks6 Maks10 1,000 — 40%. , ’ , SoftEdgeBeater™* PerfectRiseLid™* “ ”, “OFF”. SoftEdgeBeater™* www.electrolux.com...
 • Seite 109 “ ”, “OFF” (1-10). “OFF” “OFF”, «OFF», SoftEdgeBeater™ *: SoftEdgeBeater™ SoftEdgeBeater™* PerfectRiseLid™*: PerfectRiseLid ™ PerfectRiseLid™ 1/P, «PULSE» • • • “OFF” ’ ’ ’ (A). ’ (D) ( ’ www.electrolux.com...
 • Seite 110 ’ ’ 6-8. ’ . ’ , ’ , ’ , SoftEdgeBeater™* PerfectRiseLid™* Electrolux! • • • • • • www.electrolux.com...
 • Seite 111 • • • • • • • • • • • • 90°C). • • • www.electrolux.com...
 • Seite 112 “ ”. (U). Electrolux, Electrolux www.electrolux.com...
 • Seite 113 www.electrolux.com...
 • Seite 114 www.electrolux.com...
 • Seite 115 www.electrolux.com...
 • Seite 116: Consumables & Accessories

  PNC: 900167230/3 Meat Grinder Ref: ACCESSORY MG PNC: 900167220/4 Burger Press Ref: EHP 01 PNC: 900168373/0 3483 E EKM4XXX EKM55XX 20211011 Share more of our thinking at www.electrolux.com electrolux.com/shop Electrolux Floor Care AB S:t Göransgatan 143 S-105 45 Stockholm Sweden...

Inhaltsverzeichnis