Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Sigurnosni Savjeti - Electrolux 4SAFETY EDB51 Serie Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für 4SAFETY EDB51 Serie:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Sigurnosni savjeti

Prije prvog korištenja uređaja pažljivo
HR
pročitajte sljedeće upute.
• Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija
od 8 godina i osobe sa smanjenim
fi zičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima ili pomanjkanjem
iskustva i znanja ako su pod nadzorom
ili su dobili upute o upotrebi uređaja
na sigurna način i razumiju uključene
opasnosti.
• Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju
obavljati djeca bez nadzora.
• Glačalo i njegov kabel držite izvan
dohvata djece mlađe od 8 godina kada
su uključeni ili se hlade.
• Površine se mogu zagrijati tijekom
upotrebe
.
• Uređaj se smije priključivati samo
na izvore napajanja čiji napon i
frekvencija odgovaraju specifi kacijama
na pločici s nominalnim vrijednostima!
• Ne koristite glačalo ako je palo, ako
ima vidljivih oštećenja na glačalu ili
njegovu kabelu te ako glačalo curi.
• Uređaj morate spojiti samo na
uzemljenu utičnicu. Po potrebi možete
koristiti produžni kabel koji odgovara
struji jakosti 10 A.
Pre prve upotrebe uređaja pažljivo
SR
pročitajte sledeća uputstva.
• Ovaj uređaj mogu da koriste deca
uzrasta 8 godina i starija kao i osobe
sa umanjenom fi zičkom osetljivošću,
ili mentalnim sposobnostima ili osobe
bez odgovarajućeg iskustva i znanja
ukoliko ima se obezbedi nadzor ili im
se daju uputstva u vezi sa korišćenjem
uređaja na bezbedan način i shvataju
opasnosti kojima su izloženi.
• Deca ne smeju da se igraju uređajem.
• Deca ne smeju da obavljaju čišćenje i
održavanje bez nadzora.
• Držite peglu i kabl van domašaja dece
mlađe od 8 godina dok se puni ili
hladi.
• Površina može da se zagreje tokom
korišćenja
.
• Ovaj kućni aparat može da se poveže
samo na napajanje čiji napon i
frekvencija odgovaraju vrednostima
na pločici modela!
• Pegla ne sme da se koristi ako padne,
ako ima vidljivih znakova oštećenja na
pegli ili kablu ili ako propušta vodu.
• Uređaj morate povezati na utičnicu sa
uzemljenjem. Po potrebi možete da
koristite produžni kabl koji odgovara
struji jačine 10 A.
ELU IFU-Parana 26lang.indd 53
ELU IFU-Parana 26lang.indd 53
Bezbednosni saveti
• Ako se uređaj ili kabel za napajanje
ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač,
njegov ovlašteni serviser ili druga
kvalifi cirana osoba kako biste izbjegli
opasnost.
• Glačalo morate koristiti i odlagati
na stabilnoj površini. Ako glačalo
postavljate na stalak, provjerite je li
stalak postavljen na stabilnom mjestu.
• Uređaj nikad ne smijete ostaviti bez
nadzora ako je uključen u utičnicu.
• Nakon svakog korištenja, prije čišćenja
ili održavanja potrebno je uređaj
isključiti i izvući utikač iz utičnice
električnog napajanja.
• Prije punjenja spremnika vodom
utikač mora biti isključen iz utičnice.
• Kabel za napajanje ne smije doći u
dodir s vrućim dijelovima uređaja.
• Ne uranjajte uređaj u vodu ili drugu
tekućinu.
• Nemojte puniti više nego što je
maksimalno dopušteno oznakom na
uređajima.
• Postoje li određena ograničenja,
odredite kvalitetu / vrstu vode koja se
može koristiti u uređaju.
• Ako je uređaj ili kabl za napajanje
oštećen, zamenu uređaja mora da
izvrši proizvođač, njegov ovlašćeni
servis ili druga kvalifi kovana osoba
kako bi se izbegle sve opasnosti.
• Pegla mora da se koristi i postavlja na
stabilnoj površini. Kada postavljate
peglu na postolje, uverite se da je
površina na koju je stavljate stabilna.
• Uređaj ne smete ostavljati bez nadzora
kada je uključen u struju.
• Nakon svakog korišćenja, pre čišćenja
ili bilo kakvog održavanja potrebno je
da uređaj isključite i izvučete utikač iz
utičnice električnog napajanja.
• Pre punjenja rezervoara vodom utikač
mora biti isključen iz utičnice.
• Kabl za napajanje ne sme da ima
kontakt sa vrućim delovima uređaja.
• Nemojte potapati aparat u vodu ili
neku drugu tečnost!
• Nemojte prekoračiti maksimalni nivo
punjenja naznačen na uređajima.
• Ako postoje određena ograničenja,
odredite kvalitet / vrstu vode koja
može da se koristi u uređaju.
• Uređaj je namijenjen samo za
korištenje u kućanstvu. Proizvođač
ne prihvaća nikakvu odgovornost
za moguća oštećenja nastala zbog
neodgovarajućeg ili nepravilnog
korištenja uređaja.
• Ovaj aparat služi isključivo za kućnu
upotrebu. Proizvođač ne snosi nikakvu
odgovornost za moguća oštećenja
nastala zbog neodgovarajućeg ili
nepravilnog korišćenja uređaja.
GB
D
F
NL
I
E
P
TR
S
DK
FI
N
CZ
SK
RU
UA
PL
H
HR
SR
RO
BG
SL
ES
LV
LT
53
13.03.12 14:49
13.03.12 14:49

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis