Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 15
4Safety™PLUS
EDB52XX
BG БРОШУРА С ИНСТРУКЦИИ
CS PŘÍRUČKA K POUŽITÍ
DA VEJLEDNING
DE ANLEITUNG
EE KASUTUSJUHEND
EN INSTRUCTION BOOK
ES LIBRO DE INSTRUCCIONES
FI OHJEKIRJA
FR MODE D'EMPLOI
HR KNJIŽICA S UPUTAMA
HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
IT ISTRUZIONI
LT INSTRUKCIJŲ KNYGA
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NL GEBRUIKSAANWIJZING
NO BRUKSANVISNING
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
RO MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
RU ИНСТРУКЦИЯ
SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE
SL NAVODILA
SR UPUTSTVO
SV BRUKSANVISNING
TR EL KITABI
UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung

loading

Inhaltszusammenfassung für Electrolux 4Safety PLUS EDB52 Serie

 • Seite 1 4Safety™PLUS BG БРОШУРА С ИНСТРУКЦИИ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE CS PŘÍRUČKA K POUŽITÍ IT ISTRUZIONI SL NAVODILA EDB52XX DA VEJLEDNING LT INSTRUKCIJŲ KNYGA SR UPUTSTVO DE ANLEITUNG LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA SV BRUKSANVISNING EE KASUTUSJUHEND NL GEBRUIKSAANWIJZING TR EL KITABI EN INSTRUCTION BOOK NO BRUKSANVISNING UK ПОСІБНИК...
 • Seite 2 УКРАЇНСЬКА ..........81 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
 • Seite 3 THERMOSAFE™ Вашият уред е оборудван с индикатор за нагряване на основата ThermoSafe™, който засича, когато долната плоча е гореща и променя цвета си от черен на червен. Когато температурата на долната плоча стане < 40C°, цветът се променя обратно към черен, за да покаже, че ютията е готова да бъде прибрана. Váš...
 • Seite 4 40°C’nin altına düştüğünde, renk yeniden siyaha dönerek ütünün saklanmaya hazır olduğunu gösterir. Пристрій обладнано тепловим індикатором ThermoSafe™, який виявляє нагрівання підошви, змінюючи свій колір з чорного на червоний. Якщо температура підошви опускається нижче 40C°, колір змінюється назад на чорний колір, повідомляючи, що праску можна відставити. www.electrolux.com...
 • Seite 5 fig. 1 fig. 2 fig. 3 8 min 30 sec 30 sec fig. 4 fig. 5 fig. 6 fig. 7 fig. 8 fig. 9...
 • Seite 6: Указания За Безопасност

  • Ютията не трябва да се използва, ако е била изпусната, ако има видими признаци за повреда по нея, по шнура й или ако тя тече. • Уредът трябва да се включва само в заземен контакт. • Отворът за пълнене не трябва да е отворен по време на употреба. • Ако уредът или захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов сервизен агент или лице с аналогична квалификация, за да се избегне опасност. • Ютията трябва да се използва и поставя на стабилна повърхност. Когато слагате ютията на поставката й, винаги проверявайте дали повърхността, върху която стои поставката, е стабилна. • Никога не оставяйте без наблюдение уреда, когато е включен към захранването. • Уредът трябва да се изключва и щепселът да се изважда всеки път след употреба, преди да се извършва почистване и поддръжка. • Щепселът трябва да се вади от контакта, преди резервоарът за вода да бъде пълнен с вода. • Захранващият кабел не трябва да се допира до горещите части на уреда. • Никога не потапяйте уреда във вода или други течности! • Не надвишавайте максималния обем на запълване, посочен на уреда. • Ако има ограничения, моля определете качеството / типа на водата, която може да се използва в уреда. • Този уред е предназначен само за битова употреба. Производителят не поема никаква отговорност за възможни щети, причинени от неподходяща или неправилна употреба на уреда. www.electrolux.com...
 • Seite 7: Първи Стъпки

  КОМПОНЕНТИ A. Гладеща плоча H. Индикаторна лампичка за захранване B. Индикатор за максималното ниво на водата I. Захранващ кабел C. Отвор за пълнене с капак J. Лампичка за безопасно самоизключване D. Дюза за пръскане K. Превключвател на температурата E. Бутон за пръскане L. Резервоар за вода F. Бутон за парен удар M. Приспособление за навиване на кабела G. Превключвател на парата/самопочистване N. Гумирана пета ТАБЛИЦА ЗА ГЛАДЕНЕ Настройка на Тъкан Препоръки за гладене температурата Акрилна материя Сухо гладене от опаката страна.
 • Seite 8: Отстраняване На Неизправности

  ютията във вертикално положение и изчакайте, докато индикаторната лампичка за температурата се изключи. По време на гладене от плочата Вие сте използвали твърда вода, което Използвайте самопочистваща се излизат кафяви ивици, които е довело люспи от котлен камък да се функция, един или повече пъти. оцветяват бельото. развива в резервоара за вода. Вие сте използвали химически препарат Не използвайте препарати за за отстраняване на котлен камък. отстраняване на котлен камък. Около дюзите в плочата се натрупват Използвайте самопочистваща се влакна от тъкани и изгарят. функция, един или повече пъти. Почиствайте плочата с навлажнена мека кърпа. Възможно е тъканите да не са се Моля, отново изплакнете прането изплакнали както трябва или дрехите както трябва. да са нови и да не са били измити преди гладене. ИЗХВЪРЛЯНЕ Рециклирайте материалите със символа Не изхвърляйте уредите, означени със символа Поставяйте опаковките в съответните контейнери , заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния за рециклирането им. Помогнете за опазването пункт за рециклиране или се обърнете към вашата на околната среда и човешкото здраве, както и за общинска служба. рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. www.electrolux.com...
 • Seite 9: Bezpečnostní Pokyny

  BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte následující pokyny. • Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo vedením jiné osoby, která je srozumí s bezpečným používáním spotřebiče a s ním spojenými riziky. • Děti by si neměly hrát se spotřebičem. • Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru. • Napájecí kabel a žehličku držte mimo dosah dětí mladších 8 let, když se zahřívá nebo chladne. • Povrchy se mohou během používání zahřát . • Tento výrobek je vhodný po použití s vodou z kohoutku. Doporučuje se používat destilovanou vodu nebo směs 50 % destilované vody a 50 % vody z kohoutku. • Přístroj smí být připojen pouze k takovému zdroji napájení, jehož napětí a kmitočet odpovídají specifikacím uvedeným na typovém štítku! • Žehlička se nemá používat, pokud došlo k jejímu pádu, vykazuje-li viditelné známky poškození, má-li poškozený síťový kabel nebo uniká- li z ní voda. • Přístroj se smí připojovat pouze k uzemněné síťové zásuvce.
 • Seite 10 50 % stiskněte tlačítko napařování. destilované vody a 50 % vody z kohoutku. 6. Tři způsoby automatického vypínání. Je-li žehlička 3. Připojte zástrčku napájecího kabelu k síťové ponechána v nečinnosti na žehlicí ploše nebo na zásuvce. Rozsvítí se světelný indikátor napájení. boku, po 30 sekundách se vypne. Je-li ponechána Otočením voliče teploty do odpovídající polohy v nečinnosti na odkládací ploše, vypne se po 8 nastavte požadovanou teplotu. Po zhasnutí minutách. Chcete-li ji zapnout, jednoduše začněte světelného indikátoru je žehlička připravena k použití. znovu žehlit. www.electrolux.com...
 • Seite 11: Odstraňování Závad

  ČIŠTĚNÍ (NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÝ ČISTICÍ PŘÍPRAVEK) 7. Žehličku odkládejte vždy tak, aby byla postavena 9. Čištění žehlicí plochy. K čištění žehlicí plochy na odkládací patce. nepoužívejte drátěnky nebo abrazivní či agresivní K čištění vnějších povrchů používejte vlhkou měkkou čisticí prostředky, protože by mohly způsobit tkaninu. Očištěné povrchy vždy vytřete dosucha. poškození jejího povrchu. Je-li třeba odstranit Nepoužívejte žádná chemická rozpouštědla, protože přichycené spálené zbytky, přejíždějte žehličkou, tato by způsobila poškození povrchu. která je ještě horká, po vlhké tkanině. Čištění žehlicí 8. Funkce samočinného čištění. Podržte žehličku nad plochy Glissium™ provádějte pouze otíráním pomocí dřezem nebo výlevkou. Naplňte ji vodou. Nechejte vlhké měkké tkaniny s následným vytřením dosucha. žehličku zahřát. Přesuňte tlačítko napařování do polohy pro samočinné čištění a zde je po dobu 5 sekund podržte, aby se voda vyprázdnila otvory pro výstup páry. Samočinné čištění zastavíte uvolněním tlačítka. ODSTRAŇOVÁNÍ...
 • Seite 12 • Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, mens stikket er sat i stikkontakten. • Apparatet skal slukkes, og stikket skal tages ud af stikkontakten efter hver brug før rengøring og vedligeholdelse. • Stikket skal fjernes fra stikkontakten, før vandbeholderen fyldes med vand. • Netledningen må ikke komme i kontakt med apparatets varme dele. • Nedsænk aldrig apparatet i vand eller andre væsker. • Overskrid ikke det maksimale vandniveau, som er angivet på apparatet. • Hvis der er begrænsninger, skal vandkvaliteten/vandtypen, der kan anvendes til apparatet, defineres. • Dette apparat er kun beregnet til brug i private husholdninger. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, der forårsages af forkert eller ukorrekt brug. www.electrolux.com...
 • Seite 13: Sådan Kommer Du I Gang

  KOMPONENTER A. Strygesål H. Strømindikator B. Indikator for maksimalt vandniveau I. Netledning C. Påfyldningsåbning med låg J. Indikator for automatisk sikkerhedsslukning D. Spraydyse K. Temperaturvælger E. Sprayknap L. Vandbeholder F. Superdampknap M. Ledningsoprul G. Dampvælger/Selvrensning N. Gummibeklædt hæl STRYGETABEL Tekstil Temperaturindstilling Strygeanbefaling Akryl Tørstrygning på vrangsiden.
 • Seite 14 Stofferne er muligvis ikke skyllet korrekt, Skyl vasketøjet korrekt igen. eller tøjet er nyt og er ikke blevet vasket inden strygning. BORTSKAFFELSE Genbrug materialer med symbolet Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet Anbring emballagematerialet i passende beholdere til , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din sundhed samt at genbruge affald af elektriske og kommune. elektroniske apparater. www.electrolux.com...
 • Seite 15: Sicherheitshinweise

  SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Bügeleisen zum ersten Mal in Betrieb nehmen. • Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Unkenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder so in den Gebrauch eingewiesen wurden, dass sie das Gerät sicher verwenden können und die damit verbundenen Gefahren verstehen. • Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. • Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten. • Bewahren Sie das Bügeleisen und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt.
 • Seite 16: Erste Schritte

  Bügeleisen im Abstand von 10-20 cm und drücken destilliertem Wasser oder einer Mischung aus 50 % Sie die Dampfstoßtaste. destilliertem und 50 % Leitungswasser. 6. 3-stufige automatische Abschaltung. Wenn das 3. Schließen Sie das Netzkabel an eine Bügeleisen auf der Bügelsohle steht oder auf der Netzsteckdose an. Die Netzspannungsanzeige Seite liegt und länger als 30 Sekunden nicht benutzt leuchtet. Stellen Sie die gewünschte Temperatur wird, schaltet es automatisch ab. Steht das Bügeleisen durch Drehen des Temperaturwählers ein. Wenn die auf der Abstellfläche, erfolgt nach 8 Minuten die Anzeige erlischt, ist das Bügeleisen betriebsbereit. automatische Sicherheitsabschaltung. www.electrolux.com...
 • Seite 17: Fehlersuche

  REINIGEN (KEINE REINIGUNGSMITTEL VERWENDEN) 7. Lagern Sie das Bügeleisen immer auf seiner 9. Reinigen der Bügelsohle. Behandeln Sie die Abstellfläche. Bügelsohle nicht mit Scheuerschwämmen oder Verwenden Sie zum Reinigen der Außenflächen ein scharfen Reinigungsmitteln, da diese die Oberfläche weiches feuchtes Tuch und wischen Sie anschließend beschädigen. Eingebrannte Rückstände entfernen trocken. Verwenden Sie keine chemischen Sie durch Bügeln über ein feuchtes Tuch, während Lösungsmittel, da diese die Oberfläche schädigen. das Bügeleisen noch heiß ist. Die Glissium™- 8. Selbstreinigungs- und Entkalkungs-funktion. Bügelsohle reinigen Sie durch einfaches Wischen mit Halten Sie das Bügeleisen über ein Spülbecken. einem weichen feuchten Tuch und anschließendes Füllen Sie Wasser ein. Heizen Sie das Bügeleisen auf.
 • Seite 18 • Seadet tohib ühendada üksnes maandatud seinakontakti. • Kasutamise ajal ei tohi täitmisava lahti teha. • Vigastatud seadme või toitejuhtme korral laske see ohu vältimiseks välja vahetada tootjal, tootja volitatud teeninduses või sarnase väljaõppega isikul. • Triikrauda tuleb kasutada ja toetada kindlal pinnal. Kui asetate triikraua kannale, veenduge, et kand oleks pandud kindlale pinnale. • Elektrivõrku ühendatud triikrauda ei tohi kunagi järelvalveta jätta. • Enne kõiki puhastus- ja hooldustöid ning iga kord pärast kasutamist tuleb seade välja lülitada ja toitepistik seinakontaktist välja võtta. • Enne veepaagi veega täitmist tuleb pistik seinakontaktist eemaldada. • Toitejuhe ei tohi minna vastu seadme kuumi pindu. • Ärge pange seadet vette ega mis tahes muusse vedelikku! • Ärge ületage seadmel näidatud veepaagi maksimaalset mahtuvust. • Piirangute puhul määrake vee kvaliteet/tüüp, mida tohib seadmega kasutada. • Seade on ette nähtud üksnes koduseks kasutamiseks. Tootja ei vastuta valest või mittesihtpärasest kasutamisest tingitud võimalike kahjustuste eest. www.electrolux.com...
 • Seite 19 KOOSTISOSAD A. Tald H. Toite märgutuli B. Maksimaalse veetaseme näidik I. Toitejuhe C. Kaanega täiteava J. Automaatse väljalülituse ohutustuli D. Piserdusotsak K. Temperatuuriregulaator E. Piserdusnupp L. Veenõu F. Auruvoo nupp M. Juhtmehoidik G. Aururegulaator/isepuhastuv N. Kummikattega kand TRIIKIMISKAART Temperatuuri Materjal Triikimissoovitused reguleerimine Akrüül Triikige kuivalt riide pahupoolelt. Triikige kuivalt riide pahupoolelt, kui materjal on veel niiske või Atsetaat kasutage niisutamiseks piserdusfunktsiooni.
 • Seite 20 Talla auruavadesse on kuhjunud Kasutage üks või mitu korda tekstiilikiude, mis on hakanud kõrbema. isepuhastusfunktsiooni. Puhastage talda pehme lapiga. Pesu ei pruugi olla korralikult loputatud Loputage pesu põhjalikult. või pole uusi esemeid enne triikimist pestud. JÄÄTMEKÄITLUSSE ANDMINE Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse Ärge visake sümboliga tähistatud seadmeid muude suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed omavalitsusse. ringlusse. www.electrolux.com...
 • Seite 21: Safety Advice

  SAFETY ADVICE Read the following instruction carefully before using machine for the first time. • This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Seite 22: Getting Started

  6. 3-way Auto-OFF. If iron is left unattended on 3. Plug power cable into a power outlet. Power soleplate or on the side, it turns off after 30 seconds. indicator light turns on. Set temperature by turning If left unattended on the heel, it turns off after 8 temperature selector to adequate choice. When the minutes. To turn on, just begin to iron again. light turns off, iron is ready to be used. www.electrolux.com...
 • Seite 23: Troubleshooting

  CLEANING (DO NOT USE ANY DETERGENT) 7. Always store iron on its heel rest. 9. Cleaning the soleplate. Do not use scouring pads To clean exterior surfaces, use a damp soft cloth and or harsh cleaners on the soleplate as these will wipe dry.
 • Seite 24: Recomendaciones De Seguridad

  • La plancha debe utilizarse y apoyarse sobre una superficie estable. Al colocar la plancha sobre su soporte, asegúrese de que la superficie en la que se encuentre el soporte sea estable. • Nunca deje el electrodoméstico sin vigilancia mientras esté conectado a la red eléctrica. • Debe apagar el electrodoméstico y desconectarlo de la red eléctrica después de cada uso, así como antes de limpiarlo y realizar el mantenimiento. • El enchufe debe desconectarse de la toma de red antes de cargar el depósito de agua. • El cable de alimentación eléctrica no debe entrar en contacto con piezas calientes del electrodoméstico. • No sumerja el electrodoméstico en agua u otro líquido. • No supere el volumen máximo de llenado indicado en la plancha. • En caso de existir limitaciones, definir el tipo / calidad de agua que puede utilizarse con la plancha. • Este electrodoméstico está previsto exclusivamente para uso doméstico. El fabricante declina toda responsabilidad por los posibles daños que pudiesen producirse como consecuencia de su uso inadecuado o incorrecto. www.electrolux.com...
 • Seite 25 COMPONENTES A. Suela H. Indicador luminoso de encendido B. Indicador de nivel máximo de agua I. Cable de alimentación C. Orificio de llenado con tapa J. Indicador luminoso de desconexión automática de D. Pulverizador seguridad E. Botón de pulverización K. Selector de temperatura F. Botón de chorro de vapor L. Depósito de agua G. Selector de vapor/autolimpiante M.
 • Seite 26: Solución De Problemas

  CÓMO DESECHAR EL ELECTRODOMÉSTICO Recicle los materiales con el símbolo No deseche los aparatos marcados con el símbolo Coloque el material de embalaje en los contenedores junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el medio su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos oficina municipal. de aparatos eléctricos y electrónicos. www.electrolux.com...
 • Seite 27 TURVALLISUUSOHJEITA Lue seuraavat ohjeet huolella, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran. • Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä puutteita tai puutteellinen tuntemus, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaarat. • Lapset eivät saa leikkiä laitteella. • Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa. • Pidä silitysrauta ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa, kun se on toiminnassa tai jäähtyy. • Pinnat voivat kuumentua käytön aikana . • Tätä laitetta voidaan käyttää hanavedellä. Suosittelemme tislatun veden tai 50 % tislatun ja 50 % hanaveden seoksen käyttöä. • Laite voidaan kytkeä vain virtalähteeseen, jonka jännite ja taajuus vastaavat arvokilven tietoja! • Silitysrautaa ei saa käyttää, jos se on pudonnut, jos silitysraudassa tai sen virtajohdossa on näkyviä vaurioita tai jos silitysrauta vuotaa. • Laite voidaan kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan. • Täyttöaukkoa ei saa avata käytön aikana. • Jos laite tai virtajohto vaurioituu, valmistajan, huoltoedustajan tai muun pätevän henkilön on vaihdettava se vaarojen välttämiseksi.
 • Seite 28 50 % tislatun ja 50 % hanaveden 6. Kolmesuuntainen automaattinen sammutus. Jos seoksen käyttöä. silitysrauta jätetään vaakatasoon tai kyljelleen, se 3. Kytke virtajohto pistorasiaan. Virran merkkivalo sammuu 30 sekunnin kuluttua. Jos silitysrauta jätetään syttyy. Aseta lämpötila kääntämällä lämpötilanvalitsin pystyasentoon, se sammuu kahdeksan minuutin oikeaan asentoon. Kun valo sammuu, silitysrauta on kuluttua. Silitysrauta käynnistyy uudestaan, kun silitys käyttövalmis. aloitetaan. www.electrolux.com...
 • Seite 29 PUHDISTUS (ÄLÄ KÄYTÄ PUHDISTUSAINEITA) 7. Säilytä silitysrauta aina pystyasennossa. 9. Pohjalevyn puhdistaminen. Älä käytä Puhdista ulkopinnat kostealla kangasliinalla ja pyyhi puhdistamisessa hankaavaa materiaalia tai kuivaksi. Älä käytä kemiallisia pesuaineita, sillä ne voimakkaita puhdistusaineita, sillä ne vaurioittavat voivat vaurioittaa pintaa. pintaa. Poista palamisjäänteet silittämällä kosteaa 8. Itsepuhdistustoiminto. Pidä silitysrautaa pesualtaan kangasta, kun silitysrauta on vielä kuuma. Puhdista yläpuolella. Täytä vedellä. Kuumenna silitysrauta. DURAgliss™-pohjalevy kostealla kankaalla ja Siirrä höyrypainike itsepuhdistusasentoon, odota pyyhkimällä kuivaksi. viisi sekuntia, jotta vesi poistuu höyryrei’istä. Pysäytä itsepuhdistustoiminto vapauttamalla painike. VIANETSINTÄ Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu...
 • Seite 30: Consignes De Sécurité

  • Si l’appareil ou le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l’un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée, afin d’éviter tout danger. • Le fer doit être utilisé et posé sur une surface stable. Lorsque le fer est placé sur son support, veillez à ce que la surface sur laquelle est placé le support soit stable. • Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est raccordé à l’alimentation électrique. • Lorsqu’il n’est plus utilisé, éteindre et débrancher l’appareil avant de le nettoyer ou de procéder à son entretien. • Débrancher la fiche de la prise avant de remplir le réservoir d’eau. • Le cordon d’alimentation ne doit jamais entrer en contact avec les parties chaudes de l’appareil. • Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ni dans aucun autre liquide. • Ne pas dépasser le niveau maximum de remplissage indiqué sur l’appareil. • S’il existe des limitations, identifier la qualité/le type d’eau pouvant être utilisé avec l’appareil. • Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d’une utilisation incorrecte de l’appareil. www.electrolux.com...
 • Seite 31: Première Utilisation

  ÉLÉMENTS A. Semelle H. Voyant d’alimentation B. Indicateur de niveau d’eau maximum I. Cordon d’alimentation C. Goulot de remplissage avec capuchon J. Voyant d’auto extinction de sécurité D. Spray K. Sélecteur de température E. Bouton Spray L. Réservoir d’eau F. Bouton jet de vapeur M. Dispositif de rangement du cordon G. Sélecteur de vapeur/auto-nettoyage N. Talon caoutchouté...
 • Seite 32: Gestion Des Pannes

  Vous avez utilisé un agent détartrant N’utilisez aucun agent détartrant. chimique. Des fibres de tissu se sont accumulées Utilisez la fonction d’auto-nettoyage dans les alvéoles de la semelle et brûlent. une ou plusieurs fois. Nettoyez la semelle avec un chiffon doux humide. Les textiles n’ont peut-être pas été Veuillez rincer correctement le linge. correctement rincés, ou les vêtements sont neufs et n’ont pas été lavés avant le repassage. MISE AU REBUT Recyclez les matériaux portant le symbole Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans cet effet. Contribuez à la protection de l’environnement votre centre local de recyclage ou contactez vos services et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et municipaux. électroniques. www.electrolux.com...
 • Seite 33 SIGURNOSNI SAVJETI Prije prvog korištenja uređaja pažljivo pročitajte sljedeće upute. • Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili pomanjkanjem iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute o upotrebi uređaja na sigurna način i razumiju uključene opasnosti. • Djeca se ne smiju igrati s uređajem. • Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora. • Glačalo i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina kada su uključeni ili se hlade. • Površine se mogu zagrijati tijekom upotrebe . • Ovaj je proizvod namijenjen za upotrebu s vodom iz slavine Preporučuje se upotreba destilirane vode ili mješavine 50% destilirane i 50% vode iz slavine. • Uređaj se smije priključivati samo na izvore napajanja čiji napon i frekvencija odgovaraju specifikacijama na pločici s nominalnim vrijednostima! • Ne koristite glačalo ako je palo, ako ima vidljivih oštećenja na glačalu ili njegovu kabelu te ako glačalo curi. • Uređaj morate spojiti samo na uzemljenu utičnicu. • Otvor za punjenje ne smije se otvoriti tijekom uporabe. • Ako se uređaj ili kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni serviser ili druga kvalificirana osoba kako biste izbjegli opasnost.
 • Seite 34: Sastavni Dijelovi

  Preporučuje se upotreba za tretiranje zavjesa, odijela i nježnih tkanina parom. destilirane vode ili mješavine 50% destilirane i 50% Objesite vješalicu s odjevnim predmetom i držite vode iz slavine. glačalo na udaljenosti 10 – 20 cm te pritisnite gumb 3. Uključivanje kabela za napajanje u strujnu mlaza pare. utičnicu. Žaruljica pokazivača napajanja se 6. 3 načina automatskog isključivanja Ako glačalo uključuje. Postavite temperaturu okretanjem birača ostavite bez nadzora na površini za glačanje ili na temperature na odgovarajuću vrijednost. Kad se bočnoj strani, ono će se isključiti nakon 30 sekundi. žaruljica isključi, glačalo je spremno za uporabu. Ostavite li ga bez nadzora u okomitom položaju, glačalo će se isključiti nakon 8 minuta. Za uključivanje samo počnite glačati. www.electrolux.com...
 • Seite 35: Otklanjanje Poteškoća

  ČIŠĆENJE (NE KORISTITE DETERDŽENTE) 7. Glačalo uvijek čuvajte u okomitom položaju. 9. Čišćenje površine za glačanje Ne koristite jastučiće Vanjske površine očistite vlažnom mekanom krpom za ribanje ili gruba sredstva za čišćenje površine te ih prebrišite suhom krpom. Ne koristite kemijska za glačanje jer ta će sredstva oštetiti površinu. Za otapala jer ona mogu oštetiti površinu. uklanjanje sagorjelih ostataka glačajte preko vlažne 8. Funkcija samočišćenja Držite glačalo iznad krpe dok je glačalo još vruće. Glissium™ površinu za sudopera. Napunite vodom. Zagrijte glačalo. Gumb glačanje jednostavno obrišite mekanom vlažnom pare pomaknite u položaj samočišćenja te držite 5 krpom te prebrišite suhom krpom. sekundi kako bi se ispraznila voda iz otvora za paru. Za prekid funkcije samočišćenja otpustite gumb. OTKLANJANJE POTEŠKOĆA Problem Mogući uzrok Rješenje Površina za glačanje se ne zagrijava Problem u vezi s električnim napajanjem Provjerite kabel za električno iako je glačalo uključeno.
 • Seite 36: Biztonsági Előírások

  • Ne használja a vasalót, ha leejtették, ha a vasalón vagy a kábelen látható sérülés van, illetve ha szivárog. • A készülék kizárólag földelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztatva használható. • A készülék működése közben a betöltő nyílást tilos kinyitni. • Ha a készülék vagy a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártónak, a gyártó által megbízott szerviznek vagy hasonlóan képzett szakembernek kell kicserélnie. • A vasalót stabil felületen kell használni és tartani. A vasaló állványra helyezése előtt mindig győződjön meg arról, hogy az állvány alatti felület stabil. • A táphálózathoz csatlakoztatott készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül. • Tisztítás vagy karbantartás előtt, illetve használat után mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból. • A víztartály feltöltése előtt a tápkábel csatlakozóját mindig ki kell húzni a hálózati aljzatból. • A tápkábel nem érintkezhet a készülék forró részeivel. • A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba. • Ne lépje túl a készüléken feltüntetett maximális töltési mennyiséget (vízszintet). • Korlátozások fennállása esetén határozza meg a víz minőségét / a készülékhez használható víz típusát. • Ez a készülék kizárólag háztartási használatra alkalmas. A gyártó nem vállal semmilyen kötelezettséget a helytelen vagy nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett esetleges károkért. www.electrolux.com...
 • Seite 37: A Készülék Részei

  A KÉSZÜLÉK RÉSZEI A. Talp H. Tápellátás jelzőfény B. Megengedett legmagasabb vízszint jel I. Tápkábel C. Töltőnyílás fedéllel J. Biztonsági automatikus kikapcsolás jelzőfény D. Permetező fúvóka K. Hőmérséklet-választó E. Permetezés gomb L. Víztartály F. Gőzpermet gomb M. Kábeltároló G. Gőzszabályozó/öntisztítás N. Csúszásgátlós hátlap VASALÁSI TÁBLÁZAT Textília Hőmérséklet beállítása Vasalási javaslat Akril Vasalja szárazon az anyag fonákját. Vasalja szárazon az anyag fonákoldalát, vagy permetezéssel nedvesítse Acetát műszál Vasalja a nedves anyag fonákoldalát, vagy permetezéssel nedvesítse Nylon és poliészter Műselyem...
 • Seite 38 A vasaló nem elég forró. A gőzzel történő vasaláshoz a megfelelő hőmérsékletet elérheti ezt a fokozatot: ). Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe, és várjon, amíg a hőmérsékletjelző fény kialszik. Barna folyadék hagyja el a vasalótalpat A kávéfőzéshez használt víz keménysége Futtassa le egy- vagy több alkalommal vasalás közben, mely foltot hagy a miatt vízkő képződött a víztartályban. az öntisztító funkciót. ruhán. Vízkőoldó vegyszert használt. Soha ne használjon vízkőoldó vegyszert. Anyagszálak gyűltek össze a vasalótalp Futtassa le egy- vagy több alkalommal nyílásaiban és égnek. az öntisztító funkciót. Egy puha, nedves kendővel tisztítsa meg a talprészt. A szövetet nem öblítette ki megfelelően, Kérjük, öblítse ki megfelelően a vagy a ruhanemű új, és még nem volt szövetet. kimosva a vasalást megelőzően. HULLADÉKKEZELÉS A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra: tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba a védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékkezelésért felelős hivatallal. hulladékot. www.electrolux.com...
 • Seite 39: Norme Di Sicurezza

  NORME DI SICUREZZA Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le seguenti istruzioni. • Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull’uso dell’apparecchiatura, soltanto se sorvegliati o se sono stati istruiti relativamente all’uso dell’apparecchiatura e a condizione che abbiano capito i rischi coinvolti. • I bambini non devono giocare con l’apparecchiatura. • La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono essere eseguiti dai bambini senza supervisione. • Tenere il ferro e il suo cavo lontani dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni quando collegato alla rete elettrica o se si sta raffreddando. • Le superfici possono surriscaldarsi durante l’uso .
 • Seite 40: Operazioni Preliminari

  50% di acqua distillata e 50% di acqua di rubinetto. piastra o su un fianco, si spegne dopo 30 secondi. 3. Inserire la spina del cavo di alimentazione in Se viene lasciato inutilizzato poggiato sul supporto una presa di corrente. La spia dell’alimentazione posteriore, si spegne dopo 8 minuti. Per accenderlo, si accende. Impostare la temperatura ruotando il semplicemente riprendere la stiratura. selettore sull’impostazione adatta. Quando la spia si spegne, il ferro è pronto per l’uso. www.electrolux.com...
 • Seite 41: Ricerca Ed Eliminazione Dei Guasti

  PULIZIA (NON UTILIZZARE ALCUN DETERGENTE) 7. Poggiare sempre il ferro da stiro sul supporto 9. Pulizia della piastra. Non utilizzare sulla piastra posteriore. spugne abrasive o detergenti aggressivi che ne Per la pulizia della superficie esterna dell’apparecchio, danneggerebbero la superficie. Per rimuovere utilizzare un panno morbido inumidito, quindi eventuali residui di bruciato, passare il ferro caldo asciugare. Non utilizzare solventi chimici, che su un panno umido. Per pulire la piastra smaltata danneggerebbero la superficie.
 • Seite 42: Saugumo Patarimas

  • Lygintuvo nereikėtų naudoti, jeigu jis buvo numestas, jei ant lygintuvo ar jo laido matomi pažeidimo požymiai arba yra nesandarus. • Prietaisą galima įjungti tik į įžemintą el. • Naudojant pildymo anga privalo būti atidaryta. • Jei prietaisas ar maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo techninės priežiūros atstovas ar kitas kvalifikuotas asmuo. • Lygintuvas turi būti naudojamas ir pastatomas ant stabilaus paviršiaus. Kai lygintuvą padedate ant stovo, įsitikinkite, ar paviršius, ant kurio stovas padėtas, yra stabilus. • Kai prietaisas prijungtas prie maitinimo šaltinio, niekada nepalikite jo be priežiūros. • Prieš atliekant valymo arba priežiūros darbus, prietaisą reikėtų išjungti, o maitinimo kištuką ištraukti kiekvieną kartą po naudojimo. • Kištuką reikia ištraukti iš el. lizdo prieš pilant vandenį į vandens talpyklą. • Laidas negali liestis prie jokių įkaitusių prietaiso dalių. • Nemerkite prietaiso į vandenį ir kitus skysčius. • Neviršykite maksimalios pripildymo talpos, kuri nurodyta ant prietaisų. • Jei yra apribojimų, nustatykite vandens kokybę / tipą, kurį galima naudoti su prietaisu. • Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už galimus pažeidimus, jei prietaisas naudojamas netinkamai. www.electrolux.com...
 • Seite 43: Naudojimo Pradžia

  SUDEDAMOSIOS DALYS A. Pado plokštė H. Maitinimo indikatoriaus lemputė B. Maksimalaus vandens lygio rodiklis I. El. tinklo laidas C. Pildymo anga su dangteliu J. Saugos automatinio išsijungimo lemputė D. Purkštuko antgalis K. Temperatūros reguliatorius E. Purškimo mygtukas L. Vandens bakas F. Garų srovės mygtukas M. Įtaisas suvyniotam laidui G. Garų reguliatorius / Savaiminis valymas N. Guma padengta galinė dalis LYGINIMO LENTELĖ...
 • Seite 44: Trikčių Šalinimas

  Panaudokite automatinio valymo tepa lyginamus skalbinius. vandens bakelyje susidarė kalkių funkciją vieną arba kelis kartus. nuosėdų. Naudojote chemines nukalkinimo Nenaudokite jokių nukalkinimo nuosėdas. priemonių. Pado skylėse prisikaupė audinio plaušų Panaudokite automatinio valymo ir jie dega. funkciją vieną arba kelis kartus. Valykite padą drėgnu, minkštu skudurėliu. Galbūt audiniai buvo netinkamai Dar kartą tinkamai išskalaukite išskalauti, arba gaminiai yra nauji ir prieš skalbinius. lyginimą jie dar nebuvo skalbti. IŠMETIMAS Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos savivaldybe dėl papildomos informacijos. prietaisų atliekas. www.electrolux.com...
 • Seite 45 IETEIKUMI DROŠĪBAI Uzmanīgi izlasiet lietošanas pamācību pirms uzsākt ierīces lietošanu pirmo reizi! • Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai ja tie ir apmācīti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus. • Ar ierīci nedrīkst rotaļāties bērni. • Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības. • Kamēr gludeklis ir pieslēgts barošanai vai atdziest, glabājiet to un tā vadu vietā, kas nav pieejama bērniem zem 8 gadu vecuma. • Lietošanas laikā virsmas var sakarst . • Šis izstrādājums ir piemērots lietošanai ar krāna ūdeni. Tam ir ieteicams izmantot destilētu ūdeni vai jaukti - 50% destilēta ūdens un 50% krāna ūdens. • Ierīci drīkst pievienot tikai tādam strāvas padeves avotam, kura spriegums un frekvence atbilst norādēm uz tehnisko datu plāksnītes! • Ja gludeklis ir nokritis, ir redzamas bojājumu pazīmes uz ierīces vai tās vada, vai arī, ja ir noplūde, to nedrīkst lietot. • Šī ierīce jāsavieno tikai ar iezemētu kontaktligzdu. • Uzpildes atveri nedrīkst atvērt lietošanas laikā. • Ja ierīce vai barošanas vads ir bojāti, lai izvairītos no riska, ražotājam, apkalpošanas pārstāvim vai citam kvalificētam personālam tas jānomaina.
 • Seite 46: Darba Uzsākšana

  6. Trīs veidu automātiskā izslēgšanās. Ja gludeklis ir jaukti - 50% destilēta ūdens un 50% krāna ūdens. 3. Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā. Iedegsies atstāts bez uzraudzības uz pamatnes vai sāniem, tas strāvas indikators. Iestatiet temperatūru, pagriežot izslēdzas pēc 30 sekundēm. Ja gludeklis ir novietots temperatūras pārslēgu uz vēlamo temperatūru. Kad vertikāli un atstāts bez uzraudzības, tas izslēdzas pēc indikators izslēdzas, gludeklis ir gatavs darbam. 8 minūtēm. Lai to atkal ieslēgtu, vienkārši atsāciet 4. Izsmidzināšanas un tvaika strūklas funkcijas gludināt. izmantošana. Pārliecinieties, ka vismaz 1/4 daļa ūdens tvertnes ir piepildīta. www.electrolux.com...
 • Seite 47: Darbības Traucējumu Novēršana

  TĪRĪŠANA (NEIZMANTOJIET TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻUS) 7. Vienmēr turiet gludekli novietotu vertikāli uz 9. Pamatnes tīrīšana. Neizmantojiet nekādus tīrošos pamatnes. Lai notīrītu ierīces virsmu, izmantojiet sūkļus vai spēcīgus šķīdumus pamatnes tīrīšanai, mitru, mīkstu drānu. Neizmantojiet nekādus ķīmiskus jo tie var bojāt virsmu. Lai noņemtu piedegušos šķīdinātājus, jo tie var bojāt ierīces virsmu. atlikumus, gludiniet uz mitra drānas, kamēr gludeklis 8. Pašattīrīšanās funkcija. Turiet gludekli virs izlietnes. vēl ir karsts. Lai notīrītu Glissium™ pamatni, vienkārši Iepildiet ūdeni. Uzsildiet gludekli. Pagrieziet tvaika noslaukiet ar mīkstu, mitru drānu un nosusiniet. pogu uz pašattīrīšanas režīmu, paturiet to 5 sekundes, lai iztukšotu ūdeni no tvaika atverēm. Atlaidiet pogu, lai pārtrauktu pašattīrīšanās funkciju. DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA Problēma Iespējamais iemesls Risinājums Pamatne neuzkarst, lai gan gludeklis Savienojuma problēma Pārbaudiet elektrības vadu, ir ieslēgts.
 • Seite 48 • Het netsnoer mag niet in contact komen met een van de hete onderdelen van het apparaat. • Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. • Vul het apparaat niet met meer water dan de maximaal toegestane hoeveelheid zoals op het apparaat is aangegeven. • Als er beperkingen zijn, moet de waterkwaliteit of het type water worden aangegeven dat bij dit apparaat kan worden gebruikt. • Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van onbehoorlijk of onjuist gebruik. www.electrolux.com...
 • Seite 49: Het Eerste Gebruik

  ONDERDELEN A. Strijkzool H. Aan/uit-indicatielampje B. Aanduiding maximaal waterniveau I. Netsnoer C. Vulopening met klepje J. Veiligheidslampje voor automatisch uitschakelen D. Sproeimond K. Temperatuurknop E. Sproeiknop L. Waterreservoir F. Stoomknop M. Snoeroprolsysteem G. Stoomkeuzeschakelaar/zelfreiniging N. Voet met rubberen inzet STRIJKSCHEMA Stof Temperatuurinstelling Aanbeveling voor strijken Acryl Droog strijken aan de verkeerde kant.
 • Seite 50: Problemen Oplossen

  Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar om het te recyclen. Help om het milieu en de het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van de gemeente. elektrische en elektronische apparaten. www.electrolux.com...
 • Seite 51 SIKKERHETSRÅD Les følgende anvisninger nøye før du bruker maskinen for første gang. • Dette produktet kan brukes av barn som er over 8 år og personer med redusert fysisk eller psykisk helse eller personer som mangler kunnskap og erfaring, hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og at de forstår farene som er involvert ved bruk av produktet. • Barn skal ikke leke med produktet. • Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn av en voksen. • Hold strykejernet og ledningene bort fra barn som er under 8 år når det er i bruk eller avkjøles.
 • Seite 52: Slik Kommer Du I Gang

  Bruk av destillert vann eller en blanding på en henger, hold strykejernet i en avstand på 10–20 av 50 % destillert vann og 50 % springvann anbefales. cm fra plagget og trykk på dampstråleknappen. 3. Sett strømledningen inn i en stikkontakt. 6. Treveis automatisk utkoblingsfunksjon. Hvis Strømindikatorlampen tennes. Still inn temperaturen du går fra strykejernet på såleplaten eller på siden, ved å dreie temperaturvelgeren til ønsket innstilling. slår det seg av etter 30 sekunder. Hvis du går fra Strykejernet er klart til bruk når lampen slokker. strykejernet på hælen, slår det seg av etter 8 minutter. Det er bare å begynne å stryke igjen for å slå det på. www.electrolux.com...
 • Seite 53 RENGJØRING (IKKE BRUK RENGJØRINGSMIDDEL) 7. Strykejernet skal alltid oppbevares stående på 9. Rengjøre såleplaten. Ikke bruk skuresvamper eller hælen. sterke rengjøringsmidler på såleplaten, da disse vil Rengjør de utvendige flatene med en myk og fuktig skade overflaten. For å fjerne brente rester stryker klut, og tørk deretter. Ikke bruk kjemiske løsemidler, du over en fuktig klut mens strykejernet fremdeles da disse vil skade overflaten. er varmt. Glissium™-såleplaten rengjøres ved ganske 8. Selvrensefunksjon. Hold strykejernet over en enkelt å tørke av den med en myk og fuktig klut, og vask.
 • Seite 54 • Nie należy używać żelazka, które zostało upuszczone, jeśli na nim lub na przewodzie zasilającym są widoczne uszkodzenia, a także jeśli żelazko przecieka. • Urządzenie należy podłączyć do gniazda z uziemieniem. • Podczas używania urządzenia nie może być otwarty otwór wlewowy. • Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, to powinien być wymieniony przez producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach. • Żelazko musi być używane i stawiane na stabilnej powierzchni. Umieszczając żelazko na podstawie, upewnij się, że podstawa stoi na stabilnej powierzchni. • Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez dozoru, jeśli jest podłączone do źródła zasilania. • Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy je zawsze wyłączyć i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda. • Przed napełnianiem zbiornika wodą należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego. • Przewód zasilający nie powinien stykać się z żadnym gorącym elementem urządzenia. • Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie. • Nie przekraczaj maksymalnego poziomu napełnienia oznaczonego na urządzeniu. • Jeśli istnieją ograniczenia, należy określić jakość i typ wody, jaka może być stosowana w urządzeniu. • Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia. www.electrolux.com...
 • Seite 55: Rozpoczęcie Użytkowania

  CZĘŚCI I OZNACZENIA A. Stopa H. Lampka zasilania B. Wskaźnik maksymalnego poziomu wody I. Przewód zasilający C. Otwór do napełniania z klapką J. Lampka wyłącznika bezpieczeństwa D. Dysza spryskiwacza K. Pokrętło regulacji temperatury E. Przycisk spryskiwacza L. Zbiornik wody F. Przycisk uderzenia pary M. Zwijacz przewodu G. Przełącznik pary/Samooczyszczania N. Pięta gumowana PARAMETRY PRASOWANIA Materiał Ustawienie temperatury Zalecenia dotyczące prasowania Akryl Prasowanie na sucho, na lewej stronie.
 • Seite 56: Rozwiązywanie Problemów

  Użyto chemicznych środków do Nie należy stosować żadnych środków usuwania kamienia. do usuwania kamienia. Włókna tkanin nagromadziły się w Należy przynajmniej jednokrotnie otworach stopy żelazka i przypalają się. uruchomić funkcję samooczyszczania. Wytrzeć stopę żelazka miękką, wilgotną szmatką. Tkaniny mogły nie zostać dokładnie Należy ponownie dokładnie wypłukać wypłukane lub odzież jest nowa i nie pranie. została wyprana przed prasowaniem. WYRZUCANIE Materiały oznaczone symbolem należy poddać utylizacji. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi. i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. www.electrolux.com...
 • Seite 57: Avisos De Segurança

  AVISOS DE SEGURANÇA Leia as seguintes instruções atentamente antes de utilizar a máquina pela primeira vez. • Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 ou mais anos de idade e por pessoas com capacidades mentais ou sensoriais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, desde que sejam vigiadas ou ensinadas a utilizar o aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. • As crianças não devem brincar com o aparelho. • A limpeza e a manutenção básica não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
 • Seite 58 Se o ferro for deixado 3. Ligue o cabo à tomada. A luz piloto de sem assistência sobre a base ou de lado, desliga-se funcionamento acende-se. Defina a temperatura automaticamente após 30 segundos. Se o ferro for rodando o selector para a escolha adequada. Quando deixado sem assistência sobre o suporte de descanso, a luz se apagar, o ferro está pronto a ser utilizado. desliga-se automaticamente após 8 minutos. Para funcionar novamente, basta voltar a engomar. www.electrolux.com...
 • Seite 59: Resolução De Problemas

  LIMPEZA (NÃO UTILIZE NENHUM DETERGENTE) 7. Guarde sempre o ferro sobre o suporte de 9. Limpar a base. Não utilize esfregões ou detergentes descanso. Para limpar as superfícies exteriores, de limpeza fortes na base uma vez que podem utilize um pano macio húmido e seque. Não utilize danificar a superfície. Para remover resíduos solventes químicos, uma vez que podem danificar a queimados, passe o ferro sobre um pano húmido superfície. enquanto o ferro ainda estiver quente. Para limpar 8. Função de auto-limpeza. Segure o ferro sobre um a base Glissium™, basta limpar com um pano macio lavatório. Encha com água. Aqueça o ferro. Mova o húmido e secar. botão de vapor para a posição de auto-limpeza, e segure durante 5 segundos para esvaziar a água dos orifícios de vapor. Solte o botão para parar a função de auto-limpeza.
 • Seite 60: Sfaturi De Siguranţă

  • Fanta de alimentare nu se deschide pe durata utilizării. • În cazul în care aparatul sau cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita pericolul, acesta trebuie înlocuit de producător, de un agent de service al acestuia sau de o persoană cu o calificare similară. • Fierul de călcat trebuie utilizat şi aşezat pe o suprafaţă stabilă. Atunci când aşezaţi fierul de călcat pe suport, asiguraţi-vă că suprafaţa pe care este aşezat suportul este stabilă. • Nu lăsați niciodată fierul de călcat nesupravegheat atunci când este conectat la reţeaua de curent electric. • Aparatul trebuie oprit şi decuplat de la reţeaua electrică după fiecare utilizare, înainte de a fi curăţat sau întreținut. • Fişa trebuie decuplată de la priză înainte de umplerea rezervorului de apă. • Cablul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu piesele încinse ale aparatului. • Nu scufundaţi aparatul în apă sau alte lichide. • Nu depăşiți volumul maxim de umplere indicat pe aparate. • Dacă există limite trebuie să definiți calitatea apei / tipul de apă care se poate folosi în cazul aparatului. • Aparatul este conceput exclusiv pentru uz casnic. Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau incorectă a aparatului. www.electrolux.com...
 • Seite 61 COMPONENTE A. Talpă H. Indicator luminos de alimentare B. Indicator de nivel maxim de apă I. Cablu de alimentare C. Deschidere de umplere cu capac J. Indicator luminos pentru oprire de siguranță D. Duză de pulverizare K. Selector de temperatură E. Buton de pulverizare L. Rezervor de apă F. Buton pentru jet de aburi M. Unitate de înfăşurare a cablului G.
 • Seite 62: Remedierea Defecţiunilor

  Este posibil ca ţesăturile să nu fie clătite Vă rugăm să clătiţi din nou rufele. bine sau hainele sunt noi şi nu au fost spălate înainte de călcare. PROTECŢIA MEDIULUI Reciclaţi materialele marcate cu simbolul Nu aruncaţi aparatele marcate cu acest simbol Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în împreună cu deşeurile menajere. Returnaţi produsul la containerele corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea centrul local de reciclare sau contactaţi administraţia mediului şi a sănătăţii umane şi la reciclarea deşeurilor oraşului dvs. din aparatele electrice şi electrocasnice. www.electrolux.com...
 • Seite 63: Меры Предосторожности

  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ Перед первым применением устройства внимательно прочтите следующую инструкцию. • Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только под присмотром или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать прибор и дающих им представление об опасности, сопряженной его эксплуатацией. • Дети не должны играть с прибором. • Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми без присмотра. • Держите включенный в сеть или остывающий утюг и его шнур в месте, недоступном для детей до 8 лет. • В ходе работы поверхности могут нагреваться . • В данном приборе может использоваться водопроводная вода. Рекомендуется использовать дистиллированную и водопроводную воду в соотношении 50% к 50%. • Устройство можно включать только в розетку сети с напряжением и частотой, соответствующими табличке технических данных модели! • Утюг не должен использоваться после падения, при видимых следах повреждения утюга или шнура, или если он течет. • Устройство можно подключать только к заземленной розетке.
 • Seite 64: Подготовка К Работе

  В данном приборе может использоваться поднесите утюг с паром на расстояние 10–20 см от водопроводная вода. Рекомендуется материала и нажмите кнопку струи пара. использовать дистиллированную и 6. 3 варианта автоотключения. Утюг, оставленный водопроводную воду в соотношении 50% к 50%. без присмотра на подошве или на боку, 3. Вставьте шнур питания в розетку. Загорается отключится через 30 секунд. Оставленный без индикатор питания. Поверните регулятор присмотра на опоре, утюг отключится через 8 температуры до нужного значения. Когда минут. Для включения достаточно снова начать выключится зеленый индикатор, утюг готов к гладить. работе. www.electrolux.com...
 • Seite 65: Устранение Неполадок

  ОЧИСТКА (НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ) 7. Всегда ставьте утюг на опору. 9. Очистка подошвы. Не применяйте для подошвы Воспользуйтесь увлажненной мягкой тканью чистящие салфетки и жесткие очистители: они для очистки внешних поверхностей, а затем могут повредить поверхность. Для удаления насухо их вытрите. Не применяйте химические нагара прогладьте горячим утюгом влажную ткань. растворители: они могут повредить поверхность. Для очистки подошвы Glissium™ протрите ее 8. Функция самоочистки. Держите утюг над мягкой влажной тканью и вытрите насухо. раковиной. Налейте воду. Нагрейте утюг. Переместите кнопку пара в положение самоочистки и удерживайте ее 5 секунд, чтобы вода вышла из отверстий для пара. Отпустите кнопку для прекращения самоочистки. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК Проблема Возможная причина Решение Подошва не нагревается даже при Проблема подключения Проверьте шнур питания, вилку и включенном утюге. розетку.
 • Seite 66: Bezpečnostné Informácie

  • Ak žehlička spadla na zem, ak sú na nej alebo na jej kábli viditeľné známky poškodenia alebo ak žehlička tečie, nesmie sa používať. • Zariadenie sa smie zapájať len do uzemnenej zásuvky. • Počas používania nesmiete otvoriť plniaci otvor. • Ak sú zariadenie alebo kábel napájania poškodené, musí ich vymeniť výrobca, servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu. • Žehlička sa musí používať a skladovať na stabilnom povrchu. Ak chcete žehličku postaviť na stojan, skontrolujte, či je povrch pod stojanom stabilný. • Keď je zariadenie zapojené do elektrickej siete, nikdy ho nesmiete nechať bez dozoru. • Po každom použití a pred každým čistením a údržbou sa zariadenie musí vypnúť a odpojiť od zásuvky. • Pred naplnením nádoby na vodu sa zástrčka žehličky musí vytiahnuť zo zásuvky. • Kábel napájania nesmie prísť do kontaktu s horúcimi súčasťami zariadenia. • Zariadenie neponárajte do vody ani iných tekutín. • Nepresahujte maximálny objem plnenia označený na zariadení. • Ak existujú obmedzenia ohľadne kvality požadovanej vody, skontrolujte kvalitu vody/typ vody, ktorý máte k dispozícii. • Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti. Ak sa zariadenie používa na iné ako stanovené účely alebo sa používa nesprávne, v prípade poškodenia neposkytuje výrobca na zariadenie záruku. www.electrolux.com...
 • Seite 67 KOMPONENTY A. Žehliaca plocha H. Indikátor napájania B. Indikátor maximálnej hladiny vody I. Kábel napájania C. Plniaci otvor s krytom J. Indikátor bezpečnostného automatického vypínania D. Rozprašovač K. Regulátor teploty E. Tlačidlo rozprašovača L. Nádoba na vodu F. Tlačidlo parnej dýzy M. Vybavenie na navinutie kábla G. Regulátor pary/samočistenie N. Päta s gumeným povrchom TABUĽKA ŽEHLENIA Tkanina Nastavenie teploty Odporúčania pri žehlení Akryl Žehlite nasucho z opačnej strany.
 • Seite 68: Odstraňovanie Porúch

  žehličku do horizontálnej polohy a počkajte. Žehlička nie je dostatočne horúca. Nastavte správnu teplotu pre žehlenie parou (až do ). Položte žehličku do vertikálnej polohy a počkajte, kým indikátor teploty zhasne. Žehliaca plocha pri žehlení zanecháva Používate tvrdú vodu, ktorá spôsobila Použite funkciu samočistenia. V na bielizni hnedé pásy a škvrny. tvorbu usadenín v nádržke na vodu. prípade potreby opakujte. Použili ste chemické prípravky na Nepoužívajte žiadne prípravky na odstraňovanie vodného kameňa. odstraňovanie vodného kameňa. V otvoroch žehliacej plochy sa Použite funkciu samočistenia. V nahromadili vlákna z tkanín a pália sa. prípade potreby opakujte. Vyčistite žehliacu plochu navlhčenou mäkkou handričkou. Tkaniny zrejme neboli dostatočne Bielizeň znovu riadne vyplákajte. vyplákané, alebo sú odevy nové a pred žehlením neboli vyprané. LIKVIDÁCIA Materiály označené symbolom odovzdajte na Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom recykláciu. Obal hoďte do príslušných kontajnerov na spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na a recyklujte odpad z elektrických a elektronických obecný alebo mestský úrad. spotrebičov. www.electrolux.com...
 • Seite 69 VARNOSTNI NASVETI Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite navodila za uporabo. • To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobili ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo. • Otroci se ne smejo igrati z napravo. • Čiščenje in vzdrževanje uporabnika ne sme izvajati otrok brez nadzora. • Likalnik in napajalno vrvico hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let, ko je likalnik priključen na elektriko ali ko se ohlaja. • Površine se lahko med uporabo segrejejo . • Ta izdelek je primeren za uporabo z vodo iz pipe. Priporočamo uporabo destilirane vode ali mešanice 50 % destilirane vode in 50 % vode iz pipe. • Napravo lahko priključite samo na električno napajanje, katerega napetost in frekvenca ustrezata podatkom na ploščici s tehničnimi lastnostmi. • Likalnika ne uporabljajte, če vam je padel na tla, če so vidne poškodbe na likalniku ali njegovem napajalnem kablu ali če pušča. • Naprava mora biti priključena v ozemljeno vtičnico.
 • Seite 70: Sestavni Deli

  50 % destilirane vode in 50 % vode iz pipe. 6. Trikratno samodejno izklapljanje. Če likalnika ne 3. Napajalni kabel priključite v električno vtičnico. uporabljate, ko je položen na likalno ploskev ali leži na Kontrolna lučka delovanja se prižge. Izbirnik svoji stranici, se bo po 30 sekundah samodejno izključil. temperature nastavite na želeno temperaturo. Ko se Če je likalnik položen na zadnji del, se bo samodejno lučka ugasne, je likalnik pripravljen za uporabo. izključil po 8 minutah. Za ponovno vključitev samo 4. Uporaba funkcij razpršilnika in izpusta pare. Preverite, nadaljujte likanje. da je rezervoar za vodo napolnjen vsaj do četrtine. www.electrolux.com...
 • Seite 71: Odpravljanje Težav

  ČIŠČENJE (NE UPORABLJAJTE ČISTILNIH SREDSTEV) 7. Likalnik vedno shranjujte tako, da ga postavite na 9. Čiščenje likalne ploskve. Za čiščenje likalne ploskve zadnji del. ne uporabljajte gobic za čiščenje ali grobih čistilnih Za čiščenje zunanjih površin uporabite vlažno mehko sredstev, saj bodo poškodovala njeno površino. Da krpo, nato ga osušite s suho krpo. Ne uporabljajte odstranite zažgane ostanke, polikajte vlažno krpo, kemičnih raztopil, ker bodo ta poškodovala površino medtem ko je likalnik še vroč. Da očistite likalno likalnika. ploskev Glissium™, jo enostavno obrišite z vlažno 8. Funkcija samodejnega čiščenja. Likalnik držite mehko krpo in jo nato osušite s suho krpo. nad umivalnikom. V rezervoar za vodo nalijte vodo. Vklopite likalnik in ga segrejte. Gumb za paro nastavite na funkcijo samodejnega čiščenja, pritisnite in držite ga 5 sekund, da voda odteče skozi luknjice za izpust pare. Za prekinitev funkcije samodejnega čiščenja sprostite gumb.
 • Seite 72 • Ovaj kućni aparat može da se poveže samo na napajanje čiji napon i frekvencija odgovaraju vrednostima na pločici modela! • Pegla ne sme da se koristi ako padne, ako ima vidljivih znakova oštećenja na pegli ili kablu ili ako propušta vodu. • Uređaj morate povezati na utičnicu sa uzemljenjem. • Otvor za punjenje ne smije se otvoriti tijekom uporabe. • Ako je uređaj ili kabl za napajanje oštećen, zamenu uređaja mora da izvrši proizvođač, njegov ovlašćeni servis ili druga kvalifikovana osoba kako bi se izbegle sve opasnosti. • Pegla mora da se koristi i postavlja na stabilnoj površini. Kada postavljate peglu na postolje, uverite se da je površina na koju je stavljate stabilna. • Uređaj ne smete ostavljati bez nadzora kada je uključen u struju. • Nakon svakog korišćenja, pre čišćenja ili bilo kakvog održavanja potrebno je da uređaj isključite i izvučete utikač iz utičnice električnog napajanja. • Pre punjenja rezervoara vodom utikač mora biti isključen iz utičnice. • Kabl za napajanje ne sme da ima kontakt sa vrućim delovima uređaja. • Nemojte potapati aparat u vodu ili neku drugu tečnost! • Nemojte prekoračiti maksimalni nivo punjenja naznačen na uređajima. • Ako postoje određena ograničenja, odredite kvalitet / vrstu vode koja može da se koristi u uređaju. • Ovaj aparat služi isključivo za kućnu upotrebu. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za moguća oštećenja nastala zbog neodgovarajućeg ili nepravilnog korišćenja uređaja. www.electrolux.com...
 • Seite 73 KOMPONENTE A. Grejna ploča H. Lampica indikatora napajanja B. Indikator maksimalnog nivoa vode I. Električni kabl C. Otvor za punjenje sa poklopcem J. Bezbednosna lampica automatskog isključivanja D. Raspršivač K. Prekidač za temperaturu E. Dugme za raspršivanje L. Rezervoar za vodu F. Dugme za mlaz pare M. Deo za namotavanje kabla G. Prekidač za paru/Samočišćenje N. Postolje sa gumenom oblogom TABELA PEGLANJA Podešavanje Materijal Saveti za korišćenje pegle temperature...
 • Seite 74: Rešavanje Problema

  čišćenje kamenca. Vlakna tkanine su se nakupila u otvorima Upotrebite funkciju samočišćenja na donjoj ploči i gore. jednom ili više puta. Donju ploču čistite vlažnom, mekom krpom. Tkanine možda nisu isprane dobro ili Potrebno je da ponovo dobro isperete su odevni predmeti novi i još uvek nisu rublje. oprani pre peglanja. ODLAGANJE Reciklirajte materijale sa simbolom Uređaje obeležene simbolom nemojte bacati Pakovanje odložite u odgovarajuće kontejnere radi zajedno sa smećem. Proizvod vratite u lokalni centar za recikliranja. Pomozite u zaštiti životne sredine i ljudskog recikliranje ili se obratite opštinskoj kancelariji. zdravlja kao i u recikliranju otpadnog materijala od elektronskih i električnih uređaja. www.electrolux.com...
 • Seite 75 SÄKERHET Läs följande instruktioner noga innan du använder strykjärnet för första gången. • Produkten kan användas av barn från åtta års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental hälsa eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med användningen. • Barn ska inte leka med produkten. • Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan övervakning. • Håll strykjärnet och dess sladd utom räckhåll för barn som är yngre än åtta år när det sätts igång eller svalnar. • Ytorna kan bli heta vid användning . • Produkten är lämplig för användning med kranvatten. Vi rekommenderar att destillerat vatten eller en blandning av 50 % destillerat och 50 % kranvatten används.
 • Seite 76: Komma Igång

  Vi rekommenderar på ca 10–20 cm avstånd och tryck på ångknappen. 6. Tre typer av självavstängning. Om strykjärnet att destillerat vatten eller en blandning av 50 % destillerat och 50 % kranvatten används. lämnas stillastående på stryksulan eller på sidan 3. Anslut strömkabeln till ett uttag. stängs det av efter 30 sekunder. Om strykjärnet Strömindikatorlampan tänds. Ställ in temperaturen lämnas stillastående på hälen stängs det av efter 8 genom att vrida temperaturväljaren till rätt läge. När minuter. När du börjar stryka igen slås det på. lampan släcks är strykjärnet klart att använda. www.electrolux.com...
 • Seite 77 RENGÖRA (ANVÄND INGA RENGÖRINGSMEDEL) 7. Förvara alltid strykjärnet på hälstödet. 9. Rengöra stryksulan. Använd inte tvättsvamp Rengör de yttre ytorna genom att torka med en mjuk, med skrubbeffekt eller starka rengöringsmedel på fuktad trasa. Använd inga kemiska lösningsmedel stryksulan eftersom de kan skada ytan. Avlägsna eftersom de skadar ytan. brända rester genom att stryka på en fuktig trasa 8. Självrengöringsfunktion. Håll strykjärnet över en medan strykjärnet fortfarande är varmt. Rengör den diskho. Fyll med vatten. Låt strykjärnet bli varmt. laminerade Glissium™-stryksulan genom att torka Ställ ångknappen i självrengöringsläge, håll kvar i 5 den med en mjuk, fuktig trasa och torka torrt. sekunder så att vattnet kommer ut ur ånghålen. Släpp knappen för att avsluta självrengöringen. FELSÖKNING Problem Trolig orsak Lösning...
 • Seite 78: Emniyet Tavsiyesi

  • Cihaz yalnızca, voltaj ve frekansı anma değerleri plakasındaki özelliklere uyan bir güç kaynağına bağlanmalıdır. • Ütü; düşürülmüşse, üzerinde veya kablosunda gözle görülür hasar izleri varsa ya da sızıntı mevcutsa kullanılmamalıdır. • Cihaz yalnızca topraklı bir prize bağlanmalıdır. • Doldurma penceresi, kullanım sırasında açılmamalıdır. • Cihaz veya elektrik kablosu hasar görürse, bir tehlike olasılığını ortadan kaldırmak amacıyla söz konusu kablo; üretici, servis temsilcisi veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir. • Ütü sabit bir zemin üzerinde kullanılmalı ve bırakılmalıdır. Ütüyü standı üzerine bırakırken, standın üzerinde durduğu yüzeyin sabit olduğundan emin olun. • Cihazı asla prize bağlıyken çalışır halde bırakmayın. • Üzerinde herhangi bir temizlik veya bakım işi yapılmadan önce cihaz kapatılmalı ve her kullanım sonrasında fişten çekilmelidir. • Su haznesine su doldurulmadan önce cihazın fişi prizden çekilmelidir. • Elektrik kablosu, cihazın sıcak parçalarıyla temas etmemelidir. • Cihazı suya veya diğer sıvılara daldırmayın. • Cihaz üzerinde gösterilen maksimum doldurma hacmini aşmayın. • Kısıtlamalar mevcutsa lütfen cihazda kullanılabilecek su kalitesi / su türünü tanımlayın. • Bu cihaz, yalnızca ev kullanımı amacıyla tasarlanmış ve üretilmiştir. Cihaz üreticisi, cihazın uygun olmayan veya yanlış biçimde kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir olası zarardan sorumlu değildir. www.electrolux.com...
 • Seite 79 BILEŞENLER A. Taban levhası H. Güç gösterge ışığı B. Maksimum su seviyesi göstergesi I. Şebeke kablosu C. Kapaklı doldurma deliği J. Güvenlik otomatik kapanma ışığı D. Püskürtme ağzı K. Sıcaklık seçme düğmesi E. Püskürtme düğmesi L. Su haznesi F. Buhar püskürtme düğmesi M. Kablo sarma parçası G. Buhar seçme düğmesi/Kendini temizleme N. Lastik-tüylü kaide ÜTÜLEME TABLOSU Kumaş Sıcaklık ayarı Ütü tavsiyesi Akrilik Kuru ütüleme, ters yüzden. Kuru ütüleme, ters yüzden, nemliyken veya püskürtme yoluyla Asetat nemlendirerek.
 • Seite 80: Sorun Giderme

  Keten çamaşırları ütülerken taban Sert su kullandınız ve bu, su tankında Bir veya birden fazla kez kendi kendini plakasından kahverengi çizgiler çıkıyor kireç oluşumuna neden oldu. temizleme fonksiyonunu kullanın. ve leke bırakıyor. Kimyasal kireç çözücü maddeler Kimyasal kireç çözücü maddeler kullanmışınızdır. kullanmayın. Taban plakasının deliklerinde kumaş Bir veya birden fazla kez kendi kendini iplikleri birikmiştir ve yanıyordur. temizleme fonksiyonunu kullanın. Taban plakasını yumuşak ve nemli bir bezle temizleyin. Çamaşırlar düzgün bir şekilde Lütfen çamaşırları düzgün bir şekilde durulanmamış olabilir veya giysiler tekrar durulayın. yenidir ve ütülenmeden önce yıkanmamıştır. ELDEN ÇIKARMA Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir Ev atığı sembolü bulunan cihazları atmayın. Ürünü Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyun. yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ile irtibata geçin. ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olun. www.electrolux.com...
 • Seite 81 ПОРАДИ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ Перед першим використанням приладу уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. • Цей прилад може використовуватися дітьми старше 8 років та особами із зниженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями лише під наглядом або після проведення інструктажу стосовно безпечного користування приладом та розуміння пов’язаних із цим ризиків. • Діти не повинні гратись із приладом. • Чищення та технічне обслуговування не можна виконувати дітям без нагляду. • Зберігайте праску та її кабель у місці, не досяжному для дітей молодше 8 років, якщо вона ввімкнена або охолоджується. • Поверхні можуть нагріватись під час користування . • Цей виріб можна використовувати з водопровідною водою. Рекомендується використовувати дистильовану воду або суміш, що містить 50% дистильованої води і 50% водопровідної води. • Прилад можна під’єднувати лише до джерела енергопостачання, напруга та частота якого відповідають специфікаціям, указаним на табличці з технічними даними! • Забороняється використовувати праску, якщо вона падала, має ознаки пошкодження на корпусі чи шнурі або протікає. • Прилад мусить підключатися лише до заземленої розетки. • Отвір для заповнення повинен бути закритий під час користування.
 • Seite 82: Початок Роботи

  можна використовувати з водопровідною водою. тканин. Повісьте одяг на гачок і, утримуючи праску Рекомендується використовувати дистильовану на відстані 10-20 см, натисніть кнопку парового воду або суміш, що містить 50% дистильованої струменя. 6. Три варіанти автоматичного вимкнення. Якщо води і 50% водопровідної води. 3. Уставте кабель живлення до розетки. Увімкнеться залишити праску без нагляду на підошві чи на боку, індикатор живлення. Виберіть температуру, вона вимкнеться через 30 секунд. Якщо залишити установивши регулятор на потрібне значення. праску без нагляду на опорній частині, вона Коли індикатор вимкнеться, праска готова для вимкнеться через 8 хвилин. Щоб увімкнути її знов, використання. просто почніть прасувати. www.electrolux.com...
 • Seite 83: Усунення Несправностей

  ОЧИЩЕННЯ (НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ БУДЬ-ЯКІ МИЮЧІ ЗАСОБИ) 7. Завжди зберігайте праску на опорній частині. 9. Очищення підошви. Забороняється Щоб очистити зовнішні поверхні, протріть їх використовувати жорсткі матеріали та очищувачі, вологою м’якою тканиною та потім витріть оскільки це може призвести до пошкодження насухо. Забороняється використовувати будь-які поверхні підошви. Щоб видалити нагар, хімічні розчини, оскільки це може призвести до попрасуйте через вологу тканину, поки праска ще пошкодження поверхні. гаряча. Щоб очистити підошву Glissium™, просто 8. Функція самоочищення. Тримайте праску над протріть її м’якою вологою тканиною та потім умивальником. Наповніть її водою. Нагрійте праску. витріть насухо. Установіть кнопку відпарювання на положення самоочищення та утримуйте впродовж 5 секунд, щоб випорожнити воду з отворів для подавання пари. Відпустіть кнопку, щоб зупинити самоочищення. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ Проблема Можлива причина Вирішення Підошва не нагрівається, незважаючи...
 • Seite 84 Electrolux Appliances AB St. Göransgatan 143 S-105 45 Stockholm Sweden Share more of our thinking at www.electrolux.com Printed on recycled paper...

Diese Anleitung auch für:

4safety plus edb5230

Inhaltsverzeichnis