Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Bezpečnostní Pokyny; Bezpečnostné Informácie - Electrolux 4SAFETY EDB51 Serie Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für 4SAFETY EDB51 Serie:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Bezpečnostní pokyny
Před prvním použitím přístroje si
CZ
pečlivě přečtěte následující pokyny.
• Tento spotřebič mohou používat děti
od 8 let věku a osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby
bez patřičných zkušeností a znalostí,
pokud jsou pod dozorem nebo
vedením jiné osoby, která je srozumí s
bezpečným používáním spotřebiče a s
ním spojenými riziky.
• Děti by si neměly hrát se spotřebičem.
• Čištění a uživatelskou údržbu
spotřebiče by neměly provádět děti
bez dozoru.
• Napájecí kabel a žehličku držte mimo
dosah dětí mladších 8 let, když se
zahřívá nebo chladne.
• Povrchy se mohou během používání
zahřát
.
• Přístroj smí být připojen pouze k
takovému zdroji napájení, jehož napětí
a kmitočet odpovídají specifi kacím
uvedeným na typovém štítku!
• Žehlička se nemá používat, pokud
došlo k jejímu pádu, vykazuje-li
viditelné známky poškození, má-li
poškozený síťový kabel nebo uniká-li z
ní voda.
Pred prvým použitím prístroja si
SK
dôkladne prečítajte nasledujúce
pokyny.
• Tento spotrebič môžu obsluhovať deti
od veku 8 rokov a ľudia so zníženými
fyzickými, senzorickými či mentálnymi
schopnosťami alebo s nedostatočnými
skúsenosťami či vedomosťami pod
dohľadom alebo s pokynmi na
bezpečné používanie spotrebiča za
podmienky, že rozumejú súvisiacim
rizikám.
• Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
• Čistenie a používateľskú údržbu by
nemali vykonávať deti bez dohľadu.
• Žehličku aj kábel držte mimo dosahu
detí mladších než 8 rokov vtedy, ak je
zapnutá, alebo práve chladne.
• Povrchy sú počas používania náchylné
k nahriatiu
.
• Prístroj môžete zapojiť len do zdroja
elektrickej energie, ktorý zodpovedá
technickým parametrom napätia
a frekvencie uvedeným na typovom
štítku.
• Ak žehlička spadla na zem, ak sú na
nej alebo na jej kábli viditeľné známky
poškodenia alebo ak žehlička tečie,
nesmie sa používať.
40
ELU IFU-Parana 26lang.indd 40
ELU IFU-Parana 26lang.indd 40
Bezpečnostné informácie
• Přístroj se smí připojovat pouze k
uzemněné síťové zásuvce. V případě
potřeby je možno použít prodlužovací
kabel vhodný pro proud 10 A.
• Je-li přístroj nebo jeho napájecí kabel
poškozen, musí jej vyměnit výrobce,
jeho autorizovaný servisní zástupce
nebo obdobně způsobilá osoba, aby
se předešlo ohrožení.
• Žehlička se musí používat a odkládat
na stabilním povrchu. Při ukládání
žehličky do stojanu se ujistěte, že je
stojan umístěn na stabilním povrchu.
• Nikdy nenechávejte přístroj bez
dozoru, je-li připojen k elektrické síti.
• Po použití a před zahájením čištění
nebo provádění údržby musí být
přístroj vždy vypnut a zástrčka jeho
napájecího kabelu musí být vytažena
ze zásuvky.
• Před zahájením doplňování vody do
zásobníku je nutno vytáhnout zástrčku
napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
• Síťový napájecí kabel nesmí přijít do
styku s žádnými horkými součástmi
přístroje.
• Zariadenie sa smie zapájať len do
uzemnenej zásuvky. V prípade potreby
možno použiť predlžovací kábel na
10 A.
• Ak sú zariadenie alebo kábel napájania
poškodené, musí ich vymeniť
výrobca, servisný technik alebo iná
kvalifi kovaná osoba, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
• Žehlička sa musí používať a
skladovať na stabilnom povrchu.
Ak chcete žehličku postaviť na
stojan, skontrolujte, či je povrch pod
stojanom stabilný.
• Keď je zariadenie zapojené do
elektrickej siete, nikdy ho nesmiete
nechať bez dozoru.
• Po každom použití a pred každým
čistením a údržbou sa zariadenie musí
vypnúť a odpojiť od zásuvky.
• Pred naplnením nádoby na vodu sa
zástrčka žehličky musí vytiahnuť zo
zásuvky.
• Kábel napájania nesmie prísť do
kontaktu s horúcimi súčasťami
zariadenia.
• Přístroj neponořujte do vody nebo
jakékoli jiné kapaliny.
• Nepřekračujte maximální objem
naplnění, který je na přístroji
vyznačen.
• Jsou-li stanovena omezení týkající se
kvality / druhu vody, kterou se přístroj
smí plnit, ověřte si, jakou vodu máte k
dispozici.
• Tento přístroj je určen pouze pro
domácí použití. Výrobce nemůže
převzít jakoukoli odpovědnost
za případné škody způsobené
nevhodným nebo nesprávným
používáním přístroje.
• Zariadenie neponárajte do vody ani
iných tekutín.
• Nepresahujte maximálny objem
plnenia označený na zariadení.
• Ak existujú obmedzenia ohľadne
kvality požadovanej vody, skontrolujte
kvalitu vody/typ vody, ktorý máte k
dispozícii.
• Tento spotrebič je určený len na
používanie v domácnosti. Ak sa
zariadenie používa na iné ako
stanovené účely alebo sa používa
nesprávne, v prípade poškodenia
neposkytuje výrobca na zariadenie
záruku.
R
U
13.03.12 14:49
13.03.12 14:49

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis