Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSTDA 20-Li B3 Originalbetriebsanleitung

Akku-pendelhubstichsäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Cordless Jigsaw PSTDA 20-Li B3
Batteridriven pendelsticksåg
Översättning av bruksanvisning i original
Akumuliatorinis švytuoklinis
siaurapjūklis
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
IAN 326401_1904
Akumulatorowa wyrzynarka
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Akku-Pendelhubstichsäge
Originalbetriebsanleitung

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSTDA 20-Li B3

 • Seite 1 Cordless Jigsaw PSTDA 20-Li B3 Batteridriven pendelsticksåg Akumulatorowa wyrzynarka Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Översättning av bruksanvisning i original Akku-Pendelhubstichsäge Akumuliatorinis švytuoklinis Originalbetriebsanleitung siaurapjūklis Originalios naudojimo instrukcijos vertimas IAN 326401_1904...
 • Seite 2 Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Innehållsförteckning Felsökning ......... 19 Inledning ........4 Garanti ........20 Föreskriven användning ....4 Reparationsservice ..... 21 Allmän beskrivning ...... 5 Service-Center ......21 Leveransomfattning ......5 Importör ........21 Funktionsbeskrivning ......5 Översättning av originalet av för- Översikt ...........5 säkran om överensstämmelse ..80 Tekniska data ......
 • Seite 5: Allmän Beskrivning

  Om den används kommersi- Den batteridrivna sticksågen har en pen- ellt upphör garantin att gälla. delslagsanordning, en arbetslampa och en Produkten är en del av serien Parkside parallellstyrning. X 20 V TEAM och kan drivas med batte- Med hjälp av låsen för geringsvinkeln kan rier i modellserie Parkside X 20 V TEAM.
 • Seite 6: Tekniska Data

  Laddare ......PLG 20 A1 Nominell strömförbrukning ..... 65 W Ingångsspänning ..230 - 240 V~, 50 Hz Batteridriven Utgångsspänning ..... 21,5 V pendelsticksåg ..PSTDA 20-Li B3 Nominell inspänning ....20 V Utgångsström ........2,4 A Tomgångsvarvtal n ...0 - 2 700 min Säkring ........
 • Seite 7: Säkerhetsinformation

  Symboler och bilder Allmänna säkerhetshän- Symboler på maskinen: visningar för elverktyg Produkten ingår i VARNING! Läs all sä- modellserie Parkside X 20 V TEAM kerhetsinformation, alla anvisningar och tek- niska data och studera Läs igenom bruksanvisningen symbolerna på elverk- noggrant för idrifttagning.
 • Seite 8 b) Arbeta inte med elverktyget i värme, olja, vassa kanter eller rörliga maskindelar. Skadade explosionsutsatta miljöer, där det finns brännbara vätskor, ga- eller tilltrasslade kablar ökar ris- ser eller damm. Elverktyg alstrar ken för elektriska stötar. e) När Du arbetar med elverkty- gnistor som kan antända dam- get utomhus: använd endast met eller ångorna.
 • Seite 9 elverktyget är avstängt innan h) Låt dig inte invaggas i falsk Du ansluter det till strömförsörj- säkerhet och bryt inte mot de ningen, lyfter upp det eller bär säkerhetsbestämmelser som det. gäller för elverktyg, även om Om Du håller fingret på bryta- du använt verktyget många gånger och tror dig veta hur det ren när Du bär elverktyget, eller...
 • Seite 10 har läst dessa anvisningar får 5) Användning och behand- inte använda det. Elverktyg är ling av det sladdlösa verk- farliga i händerna på oerfarna tyget personer. e) Sköt om elverktyget och tillbe- a) Ladda ackumulatorna endast i hören noga. Kontrollera att de de laddare som rekommenderas av tillverkaren.
 • Seite 11: Ytterligare Säkerhetsanvisningar

  6) Service: • Använd inga tillbehör som inte har rekommenderats e) Låt endast kvalificerad expert- av PARKSIDE. Dessa kan ge personal reparera elverktyget, upphov till elchock eller eldsvå- med användning endast av originalreservdelar. Detta säker- ställer att säkerheten för elverk- Följ säkerhetsanvis-...
 • Seite 12: Ytterligare Säkerhetsinformation För Sticksågar

  laddningsprocessen och • Tryck aldrig mot sidan av såg- ytterligare information klingan för att bromsa den när finns i denna separata du stängt av elverktyget. Såg- bruksanvisning. klingan kan skadas, brytas eller orsaka kast. Ytterligare säkerhetsinfor- • Använd lämplig sökutrustning mation för sticksågar för att hitta dolda försörjnings- kablar eller fråga det lokala...
 • Seite 13: Montering

  c) Hälsoskador p.g.a. vibrationer Demontera sprängskyddet i händer och armar, om produk- 2. Pressa isär sprängskyddets båda fästen (15) något. ten används under en längre pe- 3. Ta bort sprängskyddet (15) framåt. riod, eller om den inte används och underhålls enligt föreskrifter- Sätta fast/ta bort glidskon Vid arbeten med ytor på...
 • Seite 14: Ladda Upp Batteriet

  Tryck på knappen på laddningsindikator Det är endast möjligt att an- (22a) på batteriet. Batteriets laddningsnivå vända sågklingor med ett visas genom att respektive lysdiod tänds. T-skaftsfäste (enkamsskaft) som de medföljande såg- 3 lysdioder lyser (röd, orange och grön): klingorna (16/17). Batteri laddat Montera sågklingan 2 lysdioder lyser (röd och orange): Batteri...
 • Seite 15: Ta Bort/Sätta På Spånskyddet

  Montera parallellstyrningen 3. Släpp På/Av-knappen (2) för att stoppa 1. Lossa ev. på låsskruvarna (12). produkten. 2. Skjut parallellstyrningen (19) genom Ställa in geringsvinkeln skjutöppningarna (11). 3. Dra åt låsskruvarna (12) igen. 1. Lossa på sexkantsskruvarna (7) med Demontera parallellstyrningen hjälp av insexnyckeln (18).
 • Seite 16: Ansluta Externt Dammutsug

  Sticksågsnitt • Mjukt material (trä, plast osv.): Ställ pendeln på steg II eller III. Sticksågsnitt får endast göras i mjuka mate- När pendelslaget är på kan du ar- rial som trä, lättbetong eller gipsskivor osv. beta allt snabbare. För detta krävs emellertid viss övning och det är endast möjligt med korta sågklingor.
 • Seite 17: Rengöring Och Underhåll

  Rengöring och • Om du tänker lagra produkten under en längre tid (lägga undan produkten underhåll för vintern) ska du ta ut batteriet ur Stäng av produkten och ta ut produkten (beakta den separata bruks- batteriet innan du utför någ- anvisningen för batteriet och laddaren).
 • Seite 18: Reservdelar / Tillbehör

  Reservdelar / Tillbehör Reservdelar och tillbehör finns på www.grizzly-service.eu Använd kontaktformuläret om det uppstår problem med beställningen. Kontakta ”Servi- ce-Center” för övriga frågor (se sidan 21). Position Beteckning Best.nr Sågklinga för trä 13800406 Sågklinga för metall 13800403 Spånskydd 91105573 Sprängskydd 91105572 Uppladdningsbart batteri* 80001172...
 • Seite 19: Felsökning

  Felsökning Ta genast ut batteriet ur produkten i händelse av olycksfall eller driftstörning! Uraktlåtenhet kan leda till skärskador. Problem Möjlig orsak Avhjälpande Ladda ackumulatorn ( 22) (se Ackumulatorn ( 22) urladdad „Sätta in och ta ut batteriet“) Sätt i ackumulatorn ( 22) (ob- servera separat bruksanvisning Maskinen startar...
 • Seite 20: Garanti

  Garanti Garantin avser material- eller tillverknings- fel. Denna garanti omfattar inte produkt- Bästa kund! delar som är utsatta för ett normalt slitage På denna produkt lämnar vi 3 års garanti och därför kan betraktas som förbruknings- efter inköpsdatumet. I händelse av defekter delar (t.ex.
 • Seite 21: Reparationsservice

  Service-Center ningsproblem och extrakostnader ber vi dig använda dig uteslutande av den meddelade adressen. Kontrollera att Service Sverige försändelsen inte skickas ofrankerad, Tel.: 0770 930739 E-Mail: grizzly@lidl.se som skrymmande gods, express eller IAN 326401_1904 med annan specialfrakt. Skicka in produkten med samtliga tillbehör som du fick med vid köpet, och tänk på...
 • Seite 22 Spis tresci Cięcia wgłębne ......36 Instrukcje pracy .......37 Wstęp ........22 Czyszczenie i konserwacja ..37 Użytkowanie zgodne z Czyszczenie ........37 przeznaczeniem ......23 Konserwacja ........37 Opis ogólny ....... 23 Przechowywanie ....... 37 Zawartość opakowania ....23 Usuwanie i ochrona środowiska ........ 38 Opis działania .......23 Części zamienne / Akcesoria ..
 • Seite 23: Użytkowanie Zgodne Z Przeznaczeniem

  Prawidłowo posegreguj i usuń materiały komercyjnego wygasają prawa z tytułu opakowania. gwarancji. Opis działania Urządzenie jest częścią serii Parkside X 20 V TEAM i może być zasilane za pomocą akumulatorów serii Parkside Wyrzynarka akumulatorowa jest wyposa- X 20 V Team. Akumulatory można łado- żona w wahadłowe urządzenie podnoszą- wać...
 • Seite 24: Dane Techniczne

  Dane techniczne Przechowywanie ....0 - 45 °C Ładowarka ....PLG 20 A1 Akumulatorowa wyrzynarka oscylacyjna .....PSTDA 20-Li B3 Znamionowy pobór mocy ....65 W Znamionowe napięcie wejściowe ... 20 V Napięcie wejściowe .. 230 - 240 V~, 50 Hz Prędkość obrotowa biegu jałowego Napięcie wyjściowe ....
 • Seite 25: Zasady Bezpieczeństwa

  ładowania poniższych akumu- latorów: PAP 20 A1, PAP 20 A2, Symbole na urządzeniu: PAP 20 A3. To urządzenie nale- Wartości emisji hałasu i wibracji zostały ży do serii Parkside ustalone zgodnie z normami i przepisami, X 20 V TEAM wyszczególnionymi w deklaracji zgodno- ści. Uważnie przeczytaj instruk- Podana wartość emisji drgań została zmie- cję...
 • Seite 26: Ogólne Zasady Bezpieczeństwa Dotyczące Narzędzi Elektrycznych

  1) Bezoieczeństwo miejsca Znak informacyjny ze wska- zówkami ułatwiającymi po- pracy sługiwanie się urządzeniem. a) Zapewnij porządek i wystar- czające oświetlenie w miejscu Ogólne zasady pracy. Nieporządek lub nie- bezpieczeństwa dotyczące narzędzi elektrycznych oświetlone miejsce pracy może spowodować wypadek. OSTRZEŻENIE! Proszę b) Nie pracuj narzędziem elek- zapoznać...
 • Seite 27 b) Unikaj dotykania uziemionych zmniejsza ryzyko porażenia powierzchni, takich jak rury, prądem. kaloryfery, piecyki, kuchenki, 3) Bezpieczeństwo osób lodówki. Gdy Twoje ciało jest uziemione, ryzyko porażenia a) Zachowuj uwagę, uważaj na to, prądem jest większe. c) Trzymaj narzędzia elektryczne co robisz i pracuj narzędziem z daleka od deszczu i wilgoci/ elektrycznym rozsądnie.
 • Seite 28 naruszaj zasad bezpieczeństwa włączniku, albo jeżeli włączone obowiązujących dla elektrona- urządzenie zostanie podłączo- rzędzi, nawet jeśli po częstym ne do źródła zasilania, może korzystaniu jesteś zaznajomiony dojść do wypadku. d) Przed włączeniem narzędzia z elektronarzędziem. Nieuważ- elektrycznego usuń przyrządy ne postępowanie może w ułam- nastawcze i klucze do śrub.
 • Seite 29 d) Przechowuj nieużywane na- konywanej pracy. Używanie rzędzia elektryczne w niedo- narzędzi elektrycznych do ce- stępnym dla dzieci miejscu. Nie lów niezgodnych z ich przezna- pozwalaj używać urządzenia czeniem może prowadzić do osobom, które nie są z nim obe- niebezpiecznych sytuacji. znane i które nie przeczytały h) Uchwyty i powierzchnie chwyt- tych wskazówek.
 • Seite 30: Dodatkowe Wskazówki Bezpieczeństwa

  które mogłyby spowodować poza dopuszczalnym zakresem połączenie biegunów. Zwarcie temperatur może zniszczyć aku- między biegunami akumulatora mulator i zwiększyć niebezpie- może spowodować oparzenia czeństwo pożaru. lub pożar. d) Nieprawidłowe stosowanie 6) Serwis może doprowadzić do wycieku elektrolitu z akumulatora Unikaj a) Zlecaj naprawy narzędzia elek- kontaktu z elektrolitem.
 • Seite 31: Pozostałe Uwagi Dotyczące Bezpieczeństwa Stosowania Wyrzynarek

  W przeciwnym razie istnieje • Nie używać akcesoriów, niebezpieczeństwo odbicia, które nie są zalecane gdy narzędzie końcowe zatnie przez PARKSIDE. Może to się w obrabianym elemencie. spowodować porażenie elek- • Zwrócić uwagę, aby podczas tryczne lub pożar. cięcia podstawa dobrze przyle- gała do przedmiotu.
 • Seite 32: Zagrożenia Ogólne

  • Po wyłączeniu urządzenia nie pują tzw. zagrożenia ogólne. W wyhamowywać brzeszczotu związku z konstrukcją i sposobem przez dociskanie jego bocznej pracy urządzenia elektrycznego powierzchni. Brzeszczot może mogą występować następujące za- zostać uszkodzony, może pęk- grożenia ogólne: nąć lub spowodować odbicie. a) Skaleczenia i rany cięte.
 • Seite 33: Montaż

  Montaż Zdejmowanie końcówki ślizgowej 1. Odciągnąć końcówkę ślizgową (20) z Akumulator należy umiesz- nosków (20a) podstawy (5). czać w urządzeniu dopiero 2. Odciągnąć końcówkę ślizgową (20) w wtedy, gdy narzędzie aku- przód od podstawy (5). mulatorowe jest w pełni go- Wyjmowanie/ towe do użycia.
 • Seite 34: Ładowanie Akumulatora

  Można używać tylko brzesz- Gdy świecą się 2 diody LED (czerwona i pomarańczowa): akumulator jest częścio- czotów z uchwytem z trzon- wo naładowany kiem teowym (trzonek jedno- krzywkowy), podobnych do Gdy świeci się 1 dioda (czerwona): dostarczonych brzeszczotów akumulator wymaga ładowania (16/17).
 • Seite 35: Demontaż/Montaż Prowadnicy Równoległej

  Demontaż/montaż Należy się upewnić, że tem- prowadnicy równoległej peratura otoczenia podczas pracy nie przekracza 50 °C i nie spada poniżej -20 °C. Prowadnicę równoległą można za- montować z obu stron urządzenia. Włączanie i wyłączanie Montaż prowadnicy równoległej 1. W razie potrzeby poluzować śruby Za pomocą...
 • Seite 36: Podłączenie Zewnętrznego Systemu Odpylania

  Odłączenie zewnętrznego czotu. Dla przełącznika wahliwego skoku (8) są 4 pozycje: systemu odpylania: 1. Ściągnąć wąż ssawny z adaptera ze- 0 - bez skoku wnętrznego systemu zasysania (26). 2. Zdjąć adapter zewnętrznego systemu 1 - niewielki skok 2 - średni skok zasysania (26).
 • Seite 37: Instrukcje Pracy

  4. Kontynuować cięcie wzdłuż linii cięcia. Wykonanie prac naprawczych i 5. Wyłączyć wyrzynarkę i wyciągnąć ją konserwacyjnych, które nie zostały po zakończeniu prac z obrabianego opisane w tej instrukcji, powierzać naszym specjalistom z działu ser- elementu. wisowego. Stosuj tylko oryginalne części.
 • Seite 38: Usuwanie I Ochrona Środowiska

  wyciągnąć akumulator z urządzenia Urządzeń elektrycznych nie należy (postępować według osobnej instrukcji wyrzucać razem z odpadami do- obsługi akumulatora i ładowarki). mowymi • Optymalna temperatura przechowywa- nia akumulatora i urządzenia wynosi • Oddaj urządzenie w punkcie recyklin- od 0 °C do 45 °C. Podczas przecho- gowym.
 • Seite 39: Poszukiwanie Błędów

  Poszukiwanie błędów W razie wypadku lub usterki natychmiast wyjmij akumulator z urządzenia! Nie- przestrzeganie grozi obrażeniami ciała. Możliwa przyczyna Sposób usunięcia Problem Naładuj akumulator ( Rozładowany akumulator (patrz „Wyjmowanie/wkładanie akumulatora”) Naładować akumulator W urządzeniu nie ma akumu- 22) (przestrzegać oddzielnej Urządzenie nie instrukcji obsługi akumulatora i daje się...
 • Seite 40: Gwarancja

  Gwarancja Zakres gwarancji Urządzenie wyprodukowano z zacho- Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, waniem staranności zgodnie z surowymi na zakupione urządzenie otrzymują Pań- normami jakościowymi i dokładnie spraw- stwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. dzono przed wysyłką. W przypadku wad tego produktu przysłu- gują...
 • Seite 41: Serwis Naprawczy

  Service-Center • W przypadku wystąpienia usterek lub innych wad prosimy o skontaktowanie się z wymienionym niżej działem ser- Serwis Polska wisowym telefonicznie lub mailowo. Tel.: 22 397 4996 Uzyskają Państwo wówczas szczegó- E-Mail: grizzly@lidl.pl IAN 326401_1904 łowe informacje na temat realizacji reklamacji.
 • Seite 42 Turinys Laikymas ........56 Įvadas ........42 Utilizavimas/aplinkos apsauga .. 56 Naudojimas pagal paskirtį..42 Atsarginės dalys/Priedai .... 56 Klaidų paieška ......57 Bendrasis aprašymas ....43 Pristatomas komplektas ....43 Garantija ........58 Veikimo aprašymas ......43 Remonto paslaugos ....59 Paslaugų...
 • Seite 43: Bendrasis Aprašymas

  į garantiją. Akumuliatoriniame siaurapjūklyje yra Įrankis yra „Parkside X 20 V TEAM“ seri- švytuoklinės eigos mechanizmas, darbinė jos dalis, jį galima naudoti su „Parkside lemputė ir lygiagretusis kreiptuvas. X 20 V TEAM“ serijos akumuliatoriais. Nusklembimo kampo fiksatoriai leidžia Akumuliatorius galima įkrauti tik „Parkside tiksliai dirbti.
 • Seite 44 Laikymas (optimalu) ....0 - 45 °C Techniniai duomenys Kroviklis ......PLG 20 A1 Vardinė galia........ 65 W Akumuliatorinis švytuoklinis siaurapjūklis ...PSTDA 20-Li B3 Įėjimo įtampa ... 230-240 V~, 50 Hz Vardinė įėjimo įtampa ....20 V Išėjimo įtampa ......21,5 V Sukimosi greitis tuščiąja eiga Išėjimo išvadas ......2,4 A...
 • Seite 45: Saugos Nurodymai

  Paveikslėliai / simboliai Paveikslėliai ant prietaiso: Bendrieji saugos nurodymai naudojant elektrinius įrankius Šis įrankis yra „Parkside X 20 V TEAM“ dalis. ĮSPĖJIMAS! Perskaityki- te visus saugos ir kitus Perskaityti naudojimo instruk- nurodymus, susipažin- ciją kite su paveikslėliais ir Elektros prietaisų...
 • Seite 46 tinkami kištukiniai lizdai sumaži- Saugos nurodymuose naudojama sąvoka ,,Elektrinis įrankis” apibūdi- na elektros šoko riziką. b) Stenkitės kūno dalimis neliesti nami prie elektros tinklo jungiami įžemintų paviršių, pavyzdžiui, elektriniai įrankiai (su maitinimo vamzdžių. šildymo sistemų, vi- laidu) ir elektriniai įrankiai su aku- ryklių...
 • Seite 47 3) Asmenų sauga: arba veržliaraktį. Ant besisu- kančios prietaiso dalies likęs a) Būkite atidūs, stebėkite, ką įrankis arba veržliaraktis gali darote ir su elektriniu įrankiu sužaloti. dirbkite sumaniai. Nedirbkite su e) Stenkitės išlaikyti normalią kūno elektriniais įrankiais, jei esate padėtį. Stovėkite ant stabilaus pavargę...
 • Seite 48 dalys tinkamai veikia, ar jos 4) Saugus elgesys su elektriniais įrankiais ir jų neužstringa, ar nesulūžo ir nėra pažeistos, nes tai turi neigiamos naudojimas: įtakos elektrinio įrankio veiki- a) Prietaiso apkrova negali būti mui. Prieš pradėdami naudoti per didelė. Naudokite numaty- prietaisą...
 • Seite 49 numatyti, jie gali sukelti gaisrą, 5) Atsargus elgesys su aku- muliatoriniais įrankiais ir sprogti arba sužaloti. atsargus jų naudojimas f) Saugokite akumuliatorių nuo ugnies arba per aukštos tempe- a) Įkraukite akumuliatorius tik kro- ratūros. Ugnis arba aukštesnė nei 130 °C temperatūra gali vikliuose, kuriuos rekomendavo gamintojas.
 • Seite 50: Papildomi Saugos Nurodymai

  • Baigę pjauti, elektrinį įrankį iš- junkite, o pjūklelį iš pjūvio vietos nevaldomas. ištraukite tik jam visiškai susto- • Naudokite tik PARKSIDE jus. Taip išvengsite atatrankos ir rekomenduojamus prie- galėsite saugiai padėti elektrinį dus. Kitaip galite patirti elek- tros smūgį...
 • Seite 51: Liekamoji Rizika

  Prisilietus prie elektros laidų, ga- Įspėjimas! Naudojant šį elek- lima sukelti gaisrą arba patirti trinį įrankį susidaro elektro- elektros smūgį. magnetinis laukas. Tam tikro- Pažeidus dujų vamzdį, gali mis aplinkybėmis šis laukas įvykti sprogimas. Pažeidus van- gali turėti neigiamos įtakos dentiekio vamzdį, galima patirti aktyviems arba pasyviems materialinės žalos.
 • Seite 52: Šliaužiklio Uždėjimas / Nuėmimas

  Šliaužiklio uždėjimas / Paspauskite akumuliatoriaus įkrovos lygio nuėmimas indikatoriaus mygtuką (22a). Akumuliatoriaus įkrovos lygį rodo atitinka- Apdirbant lengvai subraižomus ruošinio mas šviečiantis šviesos diodas. paviršius, rekomenduojama naudoti šliau- Šviečia 3 šviesos diodai (raudonas, oranži- žiklį (20). nis ir žalias): Akumuliatorius įkrautas. Šliaužiklio uždėjimas Šviečia 2 šviesos diodai (raudonas ir oranži- 1.
 • Seite 53: Pjūklelio Įdėjimas / Keitimas

  Pjūklelio įdėjimas / Lygiagrečiojo kreiptuvo išėmimas / įdėjimas keitimas Įdėdami pjūklelį mūvėkite Lygiagretųjį kreiptuvą galima su- apsaugines pirštines. montuoti abiejose įrankio pusėse. Prisilietus prie pjūklelio galima Lygiagrečiojo kreiptuvo įdėjimas susižaloti. 1. Jei reikia, atlaisvinkite fiksavimo varžtus Galima naudoti tik pjūklelius (12).
 • Seite 54: Nusklembimo Kampo Nustatymas

  1. Norėdami įjungti įrankį, laikykite • Nupjautos briaunos bus lygios ir šva- nuspaustą apsauginį jungiklį (1) ir pa- rios nustačius silpną švytavimą arba spauskite įjungimo / išjungimo jungiklį pjaunat be švytavimo (1 arba 0 padė- (2). tis). 2. Vėl atleiskite įjungimo blokuotę (2). •...
 • Seite 55: Dulkių Pūtimo Funkcijos Įjungimas / Išjungimas

  Dulkių pūtimo funkcijos • Pagrindo plokštę (5) padėkite ant ruoši- įjungimas / išjungimas nio. • Iš lėto stumkite įrankį išilgai nubrėžtos 1. Dulkių pūtimo funkciją įjungsite dulkių linijos, tvirtai spausdami pagrindo pūtimo funkcijos jungiklį (6) pastūmę į plokštę prie ruošinio. padėtį...
 • Seite 56: Techninė Priežiūra

  Utilizavimas / aplinkos Techninė priežiūra apsauga Įrankiui techninės priežiūros nereikia. Išimkite akumuliatorių iš prietaiso ir per- Laikymas duokite prietaisą, akumuliatorių, priedus ir pakuotę aplinkai tinkamam perdirbimui. • Įrankius ir priedus visada laikykite: Elektros prietaisų negalima išmesti - sausoje vietoje. - švarius. kartu su buitinėmis atliekomis.
 • Seite 57: Klaidų Paieška

  Klaidų paieška Įvykus nelaimingam atsitikimui arba sutrikus įrankio veikimui, nedelsdami išimkite akumuliatorių iš įrankio! Nesilaikant šio nurodymo galima įsipjauti. Galima priežastis Problema Klaidos šalinimas Įkraukite akumuliatorių ( Išsikrovęs akumuliatorius (žr. „Akumuliatoriaus išėmimas / įdėjimas“). Įstatykite akumuliatorių ( Neįstatytas akumuliatorius Įrenginys neužsi- (žr.
 • Seite 58: Garantija

  Garantija Garantijos taikymo apimtis Prietaisas gaminamas laikantis griežtų Gerbiamasis pirkėjau, kokybės reikalavimų ir rūpestingai patikri- Šiam prietaisui suteikiama trejų metų ga- namas prieš jį išsiunčiant. rantija nuo pirkimo dienos. Jeigu būtų nu- statomi šio prietaiso defektai, prietaiso par- Garantija apima medžiagų arba gamybos davėjo atžvilgiu įgyjate įstatyme nustatytas defektus.
 • Seite 59: Remonto Paslaugos

  Paslaugų centras toliau išvardytais techninės priežiūros centrais. Šios dirbtuvės suteiktų jums iš- Paslaugų Lietuva samią informaciją apie jūsų pretenzijų tenkinimo eigą. Tel.: 880033144 • Jeigu prietaisas būtų pripažintas defek- E-Mail: grizzly@lidl.lt IAN 326401_1904 tiniu, jums pasikalbėjus su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba, pridėjus pirkimo įrodymus (kasos čekį) ir pateikus defek- Importuotojas to apibūdinimą...
 • Seite 60 Inhalt Einleitung ........60 Garantie ........78 Bestimmungsgemäße Reparatur-Service ...... 79 Verwendung ......60 Service-Center ......79 Allgemeine Beschreibung ... 61 Importeur ........79 Lieferumfang ........61 Original-EG- Funktionsbeschreibung .....61 Konformitätserklärung ....83 Übersicht ........61 Explosionszeichnung ....85 Technische Daten ......62 Einleitung Sicherheitshinweise ....
 • Seite 61: Allgemeine Beschreibung

  Nutzung geeignet. Bei gewerblichem Ein- ordnungsgemäß. satz erlischt die Garantie. Funktionsbeschreibung Das Gerät ist Teil der Serie Parkside X 20 V TEAM und kann mit Akkus der Parkside X 20 V TEAM Serie betrieben Die Akku-Stichsäge verfügt über eine werden. Die Akkus dürfen nur mit Lade- Pendelhubeinrichtung, ein Arbeitslicht und geräten der Serie Parkside X 20 V TEAM...
 • Seite 62: Technische Daten

  Technische Daten Eingangsspannung ..230-240 V~, 50 Hz Ausgangsspannung ....21,5 V Akku-Pendelhub- Ausgangsstrom ......2,4 A Schutzklasse ........stichsäge....PSTDA 20-Li B3 Nenneingangsspannung ....20 V Gerätesicherung ......T3.15A Leerlaufdrehzahl n .....0 - 2700 min Sägehub ........20 mm Achtung! Dieses Ladegerät kann Schnitttiefe in Holz ....
 • Seite 63: Sicherheitshinweise

  Symbole und Bildzeichen mit dem Gerät. Bildzeichen auf dem Gerät: Allgemeine Sicherheits- hinweise für Elektrowerk- Das Gerät ist Teil zeuge der Serie Parkside X 20 V TEAM. WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinwei- Betriebsanleitung lesen. se, Anweisungen, Be- bilderungen und techni- Elektrogeräte gehören nicht schen Daten, mit denen in den Hausmüll.
 • Seite 64 folgenden Anweisungen und trowerkzeuges fern. Bei Anweisungen können elek- Ablenkung können Sie die Kon- trolle über das Elektrowerkzeug trischen Schlag, Brand und/ oder schwere Verletzungen verlieren. verursachen. 2) Elektrische Sicherheit Bewahren Sie alle Sicher- heitshinweise und Anwei- a) Der Anschlussstecker des sungen für die Zukunft auf.
 • Seite 65 zu tragen, aufzuhängen Sie tun, und gehen Sie mit oder um den Stecker aus Vernunft an die Arbeit mit der Steckdose zu ziehen. dem Elektrowerkzeug. Halten Sie die Anschluss- Benutzen Sie kein Elektro- leitung fern von Hitze, werkzeug, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen.
 • Seite 66 d) Entfernen Sie Einstellwerk- h) Wiegen Sie sich nicht in zeuge oder Schrauben- falscher Sicherheit und set- schlüssel, bevor Sie das zen Sie sich nicht über die Elektrowerkzeug einschal- Sicherheitsregeln für Elek- ten. Ein Werkzeug oder Schlüs- trowerkzeuge hinweg, sel, der sich in einem drehen- auch wenn Sie nach viel- den Teil des Elektrowerkzeugs fachem Gebrauch mit dem...
 • Seite 67 gen vornehmen, Einsatz- f) Halten Sie Schneidwerk- werkzeugteile wechseln zeuge scharf und sau- ber. Sorgfältig gepflegte oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vorsichts- Schneidwerkzeuge mit scharfen maßnahme verhindert den Schneidkanten verklemmen sich unbeabsichtigten Start des Elek- weniger und sind leichter zu trowerkzeugs.
 • Seite 68 für eine bestimmte Art von Ak- e) Benutzen Sie keinen be- kus geeignet ist, besteht Brand- schädigten oder veränder- gefahr, wenn es mit anderen ten Akku. Beschädigte oder Akkus verwendet wird. veränderte Akkus können sich b) Verwenden Sie nur die da- unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder Verlet- für vorgesehenen Akkus...
 • Seite 69: Zusätzliche Sicherheitshinweise

  Ver- vollmächtige Kundendienststel- wendung, die in der len erfolgen. Betriebsanleitung Ihres Akkus und Ladege- Zusätzliche räts der Serie Parkside X 20 V Team gegeben Sicherheitshinweise sind. Eine detaillierte • Halten Sie das Elektro- Beschreibung zum La- werkzeug an den isolier- devorgang und weitere ten Griffflächen, wenn Sie...
 • Seite 70: Restrisiken

  • Schalten Sie nach Beendigung Werkstück ist sicherer gehalten des Arbeitsvorgangs das Elek- als mit Ihrer Hand. trowerkzeug aus und ziehen • Warten Sie, bis das Elektro- werkzeug zum Stillstand gekom- Sie das Sägeblatt erst dann aus dem Schnitt, wenn dieses zum men ist, bevor Sie es ablegen.
 • Seite 71: Montage

  Feld kann unter bestimmten Gleitschuh anbringen/ Umständen aktive oder pas- abnehmen sive medizinische Implantate Bei Arbeiten an kratzempfindlichen Werk- beeinträchtigen. Um die stückoberflächen empfiehlt es sich mit Gefahr von ernsthaften oder Gleitschuh (20) zu arbeiten. tödlichen Verletzungen zu verringern, empfehlen wir Gleitschuh anbringen 1.
 • Seite 72: Akku Aufladen

  Drücken Sie die Taste zur Ladezustandsan- Sägeblatt montieren/ wechseln zeige (22a) am Akku. Der Ladezustand des Akkus wird durch Aufleuchten der entsprechenden LED-Leuch- Tragen Sie beim Anbringen des te angezeigt. Sägeblatts Schutzhandschuhe. Verletzungsgefahr beim Berühren 3 LEDs leuchten (rot, orange und grün): des Sägeblattes.
 • Seite 73: Paralellführung De-/Montieren

  2. Nehmen Sie das Sägeblatt (16/17) Achten Sie darauf, dass die aus dem Spannfutter (10). Umgebungstemperatur wäh- rend dem Arbeiten 50 °C 3. Lassen Sie den Klemmhebel (27) los. nicht überschreitet und -20 °C Paralellführung de-/ nicht unterschreitet. montieren Ein- und Ausschalten Die Paralellführung kann an beiden Mit dem Ein-/Ausschalter (2) können Sie Seiten des Gerätes montiert wer-...
 • Seite 74: Einstellen Der Hubstärke

  Einstellen der 2. Schließen Sie den Saugschlauch eines Hubstärke Staubsaugers (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Adapter zur externen Mit dem Pendelhubschalter (8) können Sie Staubabsaugung (26) an. die Pendelbewegung des Sägeblattes ein- stellen. Für den Pendelhubschalter (8) gibt Externe Staubabsaugung es 4 Positionen: abnehmen: 1.
 • Seite 75: Arbeitshinweise

  das Werkstück hinein, bringen Sie die Lassen Sie Instandsetzungsarbeiten Säge dann in eine vertikale Position. 4. Sägen Sie weiter entlang der Schnittli- und Wartungsarbeiten, die nicht nie. in dieser Anleitung beschrieben 5. Schalten Sie die Säge aus und heben sind, von unserem Service-Center durchführen.
 • Seite 76: Entsorgung/Umweltschutz

  • Geben Sie das Gerät an einer Verwer- dem Gerät (separate Bedienungsanlei- tung für Akku und Ladegerät beachten). tungsstelle ab. Die verwendeten Kunst- • Die optimale Lagertemperatur für den stoff- und Metallteile können sortenrein Akku und das Gerät beträgt zwischen getrennt werden und so einer Wieder- 0 °C und 45 °C.
 • Seite 77: Fehlersuche

  Fehlersuche Entnehmen Sie vor allen Arbeiten an dem Gerät den Akku. Gefahr durch elektrischen Schlag! Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung 22) einsetzen (siehe Akku ( 22) nicht eingesetzt Akku ( „Akku entnehmen/einsetzen“) Akku ( 22) laden (separate Akku ( 22) entladen Bedienungsanleitung für Akku Gerät startet nicht.
 • Seite 78: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- richtlinien sorgfältig produziert und vor Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 79: Reparatur-Service

  Service-Center zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Tel.: 0800 54 35 111 E-Mail: grizzly@lidl.de Reklamation. IAN 326401_1904 • Ein als defekt erfasstes Gerät können Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 80: Översättning Av Originalet Av Försäkran Om Överensstämmelse

  Översättning av originalet av försäkran om överensstämmelse Härmed bekräftar vi, att Batteridriven pendelsticksåg Serie PSTDA 20-Li B3 Serienummer 201911000001 - 201912068416 har klassificerats och stämplats i enlighet med gällande EU-riktlinjer: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* För att fastställa överensstämmelsen användes följande harmoniserade normer samt nationella standarder och bestämmelser:...
 • Seite 81 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności WE Niniejszym oświadczamy, że konstrukcja Akumulatorowa wyrzynarka Seriia produkcyjna PSTDA 20-Li B3 Numer seryjny 201911000001 - 201912068416 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązującym brzmie- niu: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* W celu zapewnienia zgodności z powyższymi dyrektywami zastosowano następujące normy harmonizujące oraz normy i przepisy krajowe:...
 • Seite 82 Originalios EB atitikties deklaracijos vertimas Šiuo dokumentu mes patvirtiname, kad Akumuliatorinis švytuoklinis siaurapjūklis serija PSTDA 20-Li B3 Serijos Nr. 201911000001 - 201912068416 atitinka toliau nurodytų numatytųjų ES direktyvų galiojantį leidimą 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Kad būtų galima užtikrinti atitiktį, taikyti šie darnieji standartai ir nacionaliniai standar- tai bei nuostatos: EN 62841-1:2015 •...
 • Seite 83: Original-Eg-Konformitätserklärung

  Original- EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Akku-Pendelhubstichsäge Modell: PSTDA 20-Li B3 Seriennummer 201911000001 - 201912068416 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 62841-1:2015 •...
 • Seite 84 20191128_rev02_mt...
 • Seite 85: Sprängskiss

  Räjähdyspiirustus • Sprängskiss Rysunek samorozwijający • Trimatis vaizdas Explosionszeichnung...
 • Seite 86 16/17...
 • Seite 88 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Informationsstatus · Stan informacji · Informacijos pobūdis · Stand der Informationen: 11/2019 Ident.-No.: 72036780112019-SE / PL / LT IAN 326401_1904...
 • Seite 89 Rechargeable battery 20 V PAP 20 A1 Charger 20 V PLG 20 A1 Akumulator 20 V Uppladdningsbart batteri 20 V Ładowarka 20 V Laddare 20 V Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Översättning av bruksanvisning i original Akku 20 V Akumuliatorius 20 V Ladegerät 20 V Įkroviklis 20 V Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 90 Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 92 Avfallshantering och miljöskydd .........10 Reservdelar/Tillbehör ....11 Det uppladdningsbara batteriet och ladda- Garanti ........11 ren ska användas tillsammans med en pro- dukt i modellserie Parkside X 20 V Team. Reparationsservice .....12 Service-Center ......12 Batteriet är kompatibelt med alla produkter i modellserie PARKSIDE X 20 V Team. Importör ........12 Översättning av originalet av för-...
 • Seite 93 Se upp! Laddaren kan endast lad- Symboler på batteriet da följande batterier: PAP 20 A1, PAP 20 A2, PAP 20 A3. Batteriet ingår i mo- En aktuell lista över kompatibla batterier dellserie Parkside finns på: X 20 V TEAM www.lidl.de/akku Säkerhetsinformation Läs noga igenom bruksanvis- ningen.
 • Seite 94: Allmänna Säkerhetsanvisningar

  Batteriet kommer inte upp i kastas i hushållsavfallet. full kapacitet förrän det lad- dats upp flera gånger. Symboler på laddaren Produktet ingår i mo- Allmänna dellserie Parkside säkerhetsanvisningar X 20 V TEAM OBSERVERA! Vid användning av elverk- Akta! tyg ska följande principiella säkerhetsåtgärder beaktas Läs noga igenom instruktio-...
 • Seite 95 • Ladda bara batterier med våda, explosion eller personska- laddare som ingår i Parkside dor. X 20 V Team-serien. Brandrisk • Utsätt inte ett uppladdningsbart batteri för eld eller alltför höga uppstår med en laddare som är...
 • Seite 96: Korrekt Handhavande Av Ackumulatorladdaren

  • Barn får inte tillåtas leka med produkten. den värme som uppstår vid • Använd bara laddare ur mo- laddning. dellserie Parkside X 20 V TEAM • Om anslutningskabeln till den- för att ladda upp batteriet. Risk na produkt skadas, måste den för brand och explosion.
 • Seite 97: Laddning

  • Produktens batteri är bara delvis reservbatterier i original ur modellserie Parkside X 20 V Team som kan bestäl- uppladdat vid leveransen och las via vår kundtjänst. måste laddas upp fullständigt • Observera alltid gällande säkerhetsan- innan produkten används för- visningar samt regler och information sta gången.
 • Seite 98: Ladda Upp Batteriet

  Lagring Ladda upp batteriet • Ta bort batteriet från enheten före lång- Låt en uppvärmd ackumulator sval- varig lagring (t.ex. viloläge). na före laddning. • Förvara batteriet endast delvis laddat. Ladda endast upp batteriet (4) när Under en längre lagringsperiod bör 2 bara den röda LED-lampan fortfa- till 3 lysdioder lysa.
 • Seite 99: Reservdelar/Tillbehör

  • Lämna apparaten till en återvinnings- Garantivillkor station. Garantitiden börjar löpa per inköpsdatu- met. Vänligen förvara originalkassakvittot • Skrota ackumulatorer i urladdat till- stånd. Vi rekommenderar att man täck- väl. Det behövs som köpbevis. er för polerna med en tejpremsa som Om ett material- eller fabrikationsfel upp- skydd mot kortslutning.
 • Seite 100: Reparationsservice

  Reparationsservice följas exakt för en korrekt användning av produkten. Användningsändamål och han- Du kan låta utföra reparationer som inte tering, som manualen avråder ifrån eller varnar för, skall ovillkorligen undvikas. omfattas av garantin genom vårt servi- cekontor mot debitering. Vi tar gärna fram Produkten är avsedd enbart för privat bruk, ej för kommersiellt bruk.
 • Seite 101 WE ....46 serii Parkside X 20 V Team. Akumulatory można ładować tylko za pomocą ładowa- rek z serii Parkside X 20 V TEAM. Każdy inny sposób użycia może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika. To urządzenie nie nadaje się...
 • Seite 102: Opis Ogólny

  Opis ogólny Aktualna lista kompatybilnych akumulato- rów znajduje się na stronie: www.lidl.de/akku Ilustracje znajdują się na przed- niej rozkładanej stronie. Uwagi dotyczące Zestawienie bezpieczeństwa To urządzenie może być używane 1 Przycisk zwalniający przez dzieci w wieku powyżej 8 2 Przycisk wskaźnika stanu nała- lat oraz osoby o obniżonej spraw- dowania akumulatora 3 Wskaźnik stanu naładowania...
 • Seite 103 śro- cją dla lepszej obsługi urzą- dowiska. dzenia. Symbole na ładowarce Symbole na akumulatorze Urządzenie jest czę- Akumulator jest czę- ścią serii Parkside ścią serii Parkside X 20 V TEAM. X 20 V TEAM. Uwaga! Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę uważnie przeczytać...
 • Seite 104: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

  Ładuj akumulatory tylko za nieprzewidywalnie i spowodo- • pomocą ładowarek należących wać pożar, wybuch lub obraże- do serii Parkside X 20 V Team. nia ciała. Używanie ładowarki przystoso- Nie wystawiaj akumulatora na • działanie ognia lub wysokich wanej do określonego rodzaju...
 • Seite 105 Ładuj akumulatory tylko we- Nie używaj akcesoriów, które • • wnątrz pomieszczeń, ponieważ nie są zalecane przez PARKSIDE. ładowarka jest przeznaczona Może to spowodować poraże- tylko do takiego ładowania. nie elektryczne lub pożar. Istnieje niebezpieczeństwo wy- buchu.
 • Seite 106: Prawidłowe Obchodzenie Się Z Ładowarką

  • Ładowarka może być używana Prawidłowe obchodzenie tylko z odpowiednimi akumula- się z ładowarką torami z serii Parkside X 20 V • Do ładowania akumulatora uży- Team. Ładowanie innych aku- waj wyłącznie ładowarki nale- mulatorów może prowadzić do żącej do serii Parkside X 20 V urazów ciała i stwarzać...
 • Seite 107: Ładowanie

  Gdy świecą się 3 diody LED (czerwona, pomarańczowa i zielona): akumulator jest • Akumulator ładuj tylko za pomocą ładowarki należącej do serii Parkside naładowany X 20 V Team. Gdy świecą się 2 diody LED (czerwona i • Znaczne skrócenie czasu pracy po- pomarańczowa): akumulator jest częścio-...
 • Seite 108: Ładowanie Akumulatora

  Ładowanie akumulatora Zużyte akumulatory Jeżeli akumulator jest rozgrzany, • Znaczne skrócenie czasu pracy po- przed ładowaniem należy odcze- mimo naładowania sygnalizuje, że kać do jego ostygnięcia. akumulator jest zużyty i należy go wy- mienić. Używaj tylko zamiennego aku- Naładuj akumulator (4), gdy na mulatora, dostępnego w naszym dziale wskaźniku stanu naładowania (3) serwisowym.
 • Seite 109: Konserwacja

  Konserwacja • Urządzenie i ładowarkę oddaj do punktu recyklingu. Zastosowane ele- • Urządzenie jest bezobsługowe. menty z tworzywa sztuczne i metali można posortować według rodzajów Utylizacja/ochrona odpadów i w ten sposób przekazać środowiska do punktu recyklingu. Odpowiednie informacje można uzyskać w naszym Wyjmij akumulator z urządzenia i prze- Dziale Obsługi.
 • Seite 110: Gwarancja

  Gwarancja zakupu należy zgłosić bezzwłocznie po rozpakowaniu. Naprawy przypadające Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, po upływie okresu gwarancji są odpłatne. na zakupione urządzenie otrzymują Pań- stwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. Zakres gwarancji Urządzenie wyprodukowano z zacho- Gwarancja na akumulator wynosi 6 mie- sięcy od daty zakupu.
 • Seite 111: Serwis Naprawczy

  Service-Center • W przypadku wystąpienia usterek lub innych wad prosimy o skontaktowanie się z wymienionym niżej działem serwi- Serwis Polska sowym telefonicznie lub mailowo. Uzy- Tel.: 22 397 4996 skają Państwo wówczas szczegółowe E-Mail: grizzly@lidl.pl IAN 326401_1904 informacje na temat realizacji reklama- cji.
 • Seite 112 „Parkside X 20 V Team“ serijos įrankiu. Akumuliatorius tinka visiems „PARKSIDE Garantija ........32 X 20 V Team“ įrankiams. Akumuliatorius Remonto paslaugos ....33 galima įkrauti tik „Parkside X 20 V TEAM“ Service-Center ......33 Importuotojas ......33 serijos krovikliais. Naudojant bet kokiais Originalios EB atitikties kitais tikslais, prietaisas gali sugesti ir kelti didelį...
 • Seite 113: Apžvalga

  Nurodomasis ženklas su įkrauti tik šiuos akumuliatorius: informacija, kaip geriau nau- PAP 20 A1, PAP 20 A2, PAP 20 A3. doti prietaisą. Šį įrankį galima naudoti tik su toliau išvar- Ženklai ant akumuliatoriaus dytais akumuliatoriais: www.lidl.de/akku Šis akumuliato- rius yra „Parkside X 20 V TEAM“ dalis.
 • Seite 114: Bendrieji Saugos Nurodymai

  Atidžiai perskaitykite naudo- Kroviklis skirtas naudoti tik jimo instrukciją. patalpose. T3.15A Įkrovos lygio indikato- Prietaiso saugiklis 130°C riaus mygtukas. II apsaugos klasė (dviguba izoliacija) Nemeskite aku- muliatoriaus į Elektrinių prietaisų neišmeski- buitines atliekas, ugnį ar vandenį. te su buitinėmis atliekomis. Nelaikykite akumuliatoriaus Kroviklio kontroliniai indi- ilgesnį...
 • Seite 115 Ugnis arba aukštesnė • Akumuliatorius įkraukite tik nei 130 °C temperatūra gali „Parkside X 20 V Team“ seri- sukelti sprogimą. jos krovikliais. Tam tikro tipo • Vadovaukitės visais įkrovimo akumuliatoriams skirtą kroviklį...
 • Seite 116: Tinkamas Akumuliatorių Įkroviklio

  • Kroviklį galima naudoti tik gali išsiskirti garai, dirginantys „Parkside X 20 V Team“ serijos kvėpavimo takus. Įleiskite gryno oro ir, esant nusiskundimams, akumuliatoriams, kuriems jis yra skirtas. Naudojant kitokiems kreipkitės papildomai į...
 • Seite 117: Įkrovimas

  • Jūsų įrankio akumuliatorius pri- naudojimo laikas gerokai trumpesnis, akumuliatorius yra išsieikvojęs ir jį rei- statomas tik iš dalies įkrautas ir kia pakeisti. Naudokite tik „Parkside X prieš naudojant pirmą kartą jį 20 V Team“ serijos originalų atsarginį reikia tinkamai įkrauti. Įkiškite akumuliatorių, kurį...
 • Seite 118: Akumuliatoriaus Įkrovimas

  Šviečia žalias LED indikatorius: akumuliato- Akumuliatoriaus įkrovos lygį rodo atitinka- mas šviečiantis šviesos diodas. rius įkrautas. Šviečia 3 šviesos diodai (raudonas, oranži- Šviečia raudonas LED indikatorius: akumu- nis ir žalias): Akumuliatorius įkrautas. liatoriaus įkraunamas. Šviečia 2 šviesos diodai (raudonas ir oranži- Raudonas šviesos diodas mirksi: akumulia- nis): Akumuliatorius iš...
 • Seite 119: Valymas

  Valymas Nemeskite akumuliatoriaus į buitines atliekas, ugnį (sprogimo pavojus) Kroviklį ir akumuliatorių valykite sausa arba vandenį. Jei pažeidus akumu- šluoste arba šepetėliu. liatorių iš jo išsiskirs nuodingų garų ar skysčių, tai gali pakenkti aplinkai Neplaukite vandeniu ir nevalykite metali- ir jūsų sveikatai. niais daiktais.
 • Seite 120: Garantija

  Garantija kinys išimamas iš pakuotės. Jeigu remontas atliekamas pasibaigus garantijos galiojimo Gerbiamasis pirkėjau, laikotarpiui, už remontą imamas atlygis. Šiam prietaisui suteikiama trejų metų ga- Garantijos taikymo apimtis rantija nuo pirkimo dienos. Akumuliatoriui suteikiama 6 mėnesių garantija nuo įsigiji- Prietaisas gaminamas laikantis griežtų kokybės reikalavimų...
 • Seite 121: Remonto Paslaugos

  • Jeigu nustatytumėte funkcijos triktį arba Jūsų atsiųstus sugedusius prietaisus mes pašalinsime nemokamai. vienokius ar kitokius defektus, pirmiau- sia telefonu arba e.laišku susisiekite su Service-Center toliau išvardytais techninės priežiūros centrais. Šios dirbtuvės suteiktų jums išsamią informaciją apie jūsų pretenzijų Paslaugos Lietuva tenkinimo eigą.
 • Seite 122 Reparatur-Service ......44 Service-Center ......44 Der Akku und das Ladegerät ist in Verbin- Importeur ........44 Original-EG- dung mit einem Gerät der Serie Parkside X 20 V Team zu nutzen. Der Akku ist Konformitätserklärung ....48 kompatibel zu allen Geräten des PARK- SIDE X 20 V Teams. Die Akkus dürfen nur mit Ladegeräten der Serie Parkside...
 • Seite 123: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Allgemeine Beschreibung Dieses Gerät kann von Kindern ab Die Abbildungen finden Sie auf 8 Jahren und darüber sowie von der vorderen Ausklappseite. Personen mit verringerten physi- schen, sensorischen oder mentalen Übersicht Fähigkeiten oder Mangel an Erfah- rung und Wissen benutzt werden, 1 Entriegelungstaste 2 Taste zur Ladezustandsanzeige wenn sie beaufsichtigt oder bezüg-...
 • Seite 124 Sie vor allen Arbeiten den Akku aus dem Elektrogeräte gehören nicht Gerät. in den Hausmüll. Der Akku erreicht erst nach Bildzeichen auf dem mehrmaligem Laden seine Ladegerät: volle Kapazität. Dieses Ladegerät ist Teil des Parkside X 20 V TEAM.
 • Seite 125: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Kurzschluss zwischen den Akku- Allgemeine Sicherheitshinweise kontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben. Achtung! Beim Gebrauch • Bei falscher Anwendung kann von Elektrogeräten sind zum Flüssigkeit aus dem Akku Schutz gegen elektrischen austreten. Vermeiden Sie den Schlag, Verletzungs- und Kontakt damit.
 • Seite 126: Richtiger Umgang Mit Dem

  • Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschließlich ein Lade- längere Zeit starker Sonnenein- strahlung aus und legen Sie ihn gerät, das der Serie Parkside nicht auf Heizkörpern ab. Hitze X 20 V Team angehört. Es be- schadet dem Akku und es be- steht Brand- und Explosionsge- steht Explosionsgefahr.
 • Seite 127: Ladevorgang

  • Laden Sie in dem Ladegerät keine nicht-wiederaufladbaren • Das Ladegerät darf nur mit den zugehörigen Akkus der Serie Batterien auf. Parkside X 20 V Team betrieben werden. Das Laden von ande- Ladevorgang ren Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
 • Seite 128: Akku Entnehmen/Einsetzen

  3 LEDs leuchten (rot, orange und grün): Akku verbraucht ist und ersetzt wer- den muss. Verwenden Sie nur einen Akku geladen Original-Ersatzakku der Serie Parkside 2 LEDs leuchten (rot und orange): X 20 V Team, den Sie über den Kun- dendienst beziehen können.
 • Seite 129: Verbrauchte Akkus

  Lagerung 1. Nehmen Sie gegebenenfalls den Akku (4) aus dem Gerät. 2. Schieben Sie den Akku (4) in den Lade- • Nehmen Sie den Akku vor einer länge- schacht des Ladegerätes (5). ren Lagerung (z. B. Überwinterung) aus 3. Schließen Sie das Ladegerät (5) an dem Gerät.
 • Seite 130: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Werfen Sie den Akku nicht in den Hausmüll, ins Feuer (Explosionsge- fahr) oder ins Wasser. Beschädigte Ersatzteile und Zubehör erhal- ten Sie unter Akkus können der Umwelt und ihrer www.grizzly-service.eu Gesundheit schaden, wenn giftige Dämpfe oder Flüssigkeiten austre- ten. Sollten Sie Probleme mit dem Bestellvor- gang haben, verwenden Sie bitte das Kon- •...
 • Seite 131: Garantie

  Garantie Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Garantieumfang rantie ab Kaufdatum. Die Garantie für den Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Akku beträgt 6 Monate ab Kaufdatum. richtlinien sorgfältig produziert und vor Im Falle von Mängeln dieses Produkts Anlieferung gewissenhaft geprüft.
 • Seite 132: Reparatur-Service

  dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten Nicht angenommen werden unfrei - per links) oder als Aufkleber auf der Rück- Sperrgut, Express oder mit sonstiger Son- oder Unterseite. derfracht - eingeschickte Geräte. • Sollten Funktionsfehler oder sonstige Die Entsorgung Ihrer defekten, eingesende- Mängel auftreten, kontaktieren Sie ten Geräte führen wir kostenlos durch.
 • Seite 133 Översättning av originalet av försäkran om överensstämmelse Härmed bekräftar vi, att Laddare serie PLG 20 A1 IAN 326401_1904 har klassificerats och stämplats i enlighet med gällande EU-riktlinjer: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* För att fastställa överensstämmelsen användes följande harmoniserade normer samt nationella standarder och bestämmelser: EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 134 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności WE Niniejszym oświadczamy, że konstrukcja Ładowarka seriia produkcyjna PLG 20 A1 IAN 326401_1904 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązującym brzmie- niu: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* W celu zapewnienia zgodności z powyższymi dyrektywami zastosowano następujące normy harmonizujące oraz normy i przepisy krajowe: EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 135 Originalios EB atitikties deklaracijos vertimas Šiuo dokumentu mes patvirtiname, kad Kroviklis serija PLG 20 A1 IAN 326401_1904 atitinka toliau nurodytų numatytųjų ES direktyvų galiojantį leidimą 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Kad būtų galima užtikrinti atitiktį, taikyti šie darnieji standartai ir nacionaliniai standartai bei nuostatos: EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 136: Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass das Akku-Ladegerät Modell: PLG 20 A1 IAN 326401_1904 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 138 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Informationsstatus · Stan informacji · Informacijos pobūdis · Stand der Informationen: 11/2019 Ident.-No.: 72036780112019-SE / PL / LT IAN 326401_1904...