Parkside PAPK 12 B1 Bedienungsanleitung

Akku 4 ah
Vorschau ausblenden

Werbung

4 Ah BATTERY PAPK 12 B1
AKUMULATOR 4 Ah
Navodila za uporabo
BATÉRIA 4 Ah
Návod na obsluhu
AKKU 4 Ah
Bedienungsanleitung
IAN 322709_1901

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PAPK 12 B1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAPK 12 B1

 • Seite 1 4 Ah BATTERY PAPK 12 B1 AKUMULATOR 4 Ah Navodila za uporabo BATÉRIA 4 Ah Návod na obsluhu AKKU 4 Ah Bedienungsanleitung IAN 322709_1901...
 • Seite 2 Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildun- gen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4 Charging 4 Ah 2 Ah 2 Ah times Battery pack Battery pack Battery pack PAPK 12 B1 PAPK 12 A1 PAPK 12 A2 Charging currents max. 2.4 A 60 min 60 min 120 min Charger PLGK 12 A1 2.4 A 2.4 A...
 • Seite 5 All Parkside tools and the chargers PLGK 12 A1 / B2 of the X12V Team series are compatible with the PAPK 12 A1 / A2 / B1 battery pack. 12V max. 10,8V...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Opombe k Izjavi o skladnosti za EU . . .15 Naročilo nadomestnih akumulatorjev .16 Telefonsko naročilo ..... . . 17 PAPK 12 B1   │...
 • Seite 7: Uvod

  Akumulator ni predviden za poslovno uporabo. Vsaka druga vrsta uporabe ali sprememba naprave velja za nepredvideno in povzroči bistveno nevar- nost nezgod. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepredvidene uporabe. ■ 2  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 8: Oprema

  LED za polnjenje zelena lučka LED za polnjenje hitri polnilnik (ni v obsegu dobave) Vsebina kompleta 1 akumulator 1 navodila za uporabo Tehnični podatki PAPK 12 B1 Tip: LITIJ-IONSKI (enosmerni tok) Nazivna napetost: 12 V Kapaciteta: 4000 mAh/48 Wh...
 • Seite 9 Varovalka (notranja): 3,15 A T3.15A Razred zaščite: II/ (dvojna izolacija) POZOR! ► Ta polnilnik lahko polni samo naslednje akumulatorje: PAPK 12 A1/PAPK 12 A2, PAPK 12 B1. ► Veljaven seznam združljivih akumulatorjev najdete na www.lidl.de/Akku. ■ 4  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 10: Splošna Varnostna Navodila

  V električnih orodjih uporabljajte samo zanje predvidene akumulatorje. Uporaba drugih aku- mulatorjev lahko privede do poškodb in nevarnosti požara. PAPK 12 B1   │  5 ■...
 • Seite 11 POZOR! NEVARNOST EKSPLOZIJE! Nikoli ne polnite baterij, ki niso namenjene za polnjenje. Akumulatorje zaščitite pred vročino in tudi pred trajnimi vplivi sončne svetlobe, ognja, vode ter vlage. Obstaja nevarnost eksplozije. ■ 6  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 12: Dodatna Varnostna Navodila

  Napačno polnjenje ali polnjenje zunaj dovolje- nega temperaturnega območja lahko uniči aku- mulator in poveča nevarnost požara. PAPK 12 B1   │  7 ■...
 • Seite 13: Polnjenje Akumulatorja (Glejte Sliko A)

  Priključite električni vtič v vtičnico. Lučka LED za polnjenje sveti rdeče. ♦ Zelena lučka LED za polnjenje sporoča, da je postopek polnjenja zaključen in je akumulator pripravljen za uporabo. ♦ Akumulator potisnite v napravo. ■ 8  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 14: Vzdrževanje In Shranjevanje

  50 in 80 %. Akumula- torje je najbolje hraniti na hladnem in suhem. ■ Poškodovanih akumulatorjev nikoli ne vzdržujte. Vsakršno vzdrževanje akumulatorjev naj izvaja izključno proizvajalec ali pooblaščena servisna služba. PAPK 12 B1   │  9 ■...
 • Seite 15: Proizvajalec

  Proizvajalec KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NEMČIJA www.kompernass.com Pooblaščeni serviser Servis Slovenija Tel.: 080080917 E-Mail: kompernass@lidl.si IAN 322709_1901 ■ 10  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 16: Garancijski List

  številki. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka. 5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu pre- dložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga. PAPK 12 B1   │  11 ■...
 • Seite 17 (garancijski list, račun). 11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pra- vic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Prodajalec: Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda ■ 12  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 18: Odstranjevanje Med Odpadke

  Okvarjene ali izpraznjene akumulatorje je treba v skladu z Direktivo 2006/66/EC reciklirati. Akumula- tor in/ali napravo oddajte na javnih zbirališčih. O možnostih odstranitve neuporabnih električnih orodij/akumulatorja povprašajte pri svoji občinski ali mestni upravi. PAPK 12 B1   │  13 ■...
 • Seite 19 Embalažni materiali so označeni s krati- cami (a) in številkami (b) z naslednjim pomenom: 1–7: umetne mase, 20–22: papir in karton, 80–98: sestavljeni materiali. O možnostih za odstranitev odsluženega izdelka vprašajte pri svoji občinski ali mestni upravi. ■ 14  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 20: Opombe K Izjavi O Skladnosti Za Eu

  * Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren iz- ključno proizvajalec. Zgoraj opisani predmet izjave izpolnjuje predpise Direktive 2011/65/EU Evropske- ga parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o ome- jevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi. PAPK 12 B1   │  15 ■...
 • Seite 21: Naročilo Nadomestnih Akumulatorjev

  Ta izdelek bo zaradi omejene zaloge morda v krat- kem času razprodan. OPOMBA ► V nekaterih državah spletno naročanje nadomestnih delov ni mogoče. V tem primeru pokličite servisno številko. ■ 16  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 22: Telefonsko Naročilo

  Servis Slovenija Tel.: 080080917 E-Mail: kompernass@lidl.si Za zagotavljanje hitre obdelave naročila imejte pri- pravljeno številko artikla (npr. IAN 322709) za svojo napravo. Številko artikla najdete na tipski tablici ali na naslovnici teh navodil. PAPK 12 B1   │  17 ■...
 • Seite 23 ■ 18  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 24 Upozornenia k ES vyhláseniu o zhode .36 Objednávka náhradného akumulátora 37 Telefonická objednávka ....38 PAPK 12 B1   │  19...
 • Seite 25: Úvod

  Akýkoľvek iný spôsob používania alebo zmeny prístroja sa považujú za používanie v rozpore s ur- čením a skrývajú vážne nebezpečenstvá úrazu. Za škody vzniknuté v dôsledku používania v rozpore s určením výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť. ■ 20  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 26: Vybavenie

  Uvoľňovacie tlačidlá Červená LED kontrolka nabíjania Zelená LED kontrolka nabíjania Rýchlonabíjačka (nie je súčasťou dodávky) Rozsah dodávky 1 akumulátor 1 návod na obsluhu Technické údaje PAPK 12 B1 Typ: LÍTIOVO-IÓNOVÝ (jednosmerný prúd) Menovité napätie: 12 V Kapacita: 4000 mAh/48 Wh Akumulátorové...
 • Seite 27 (striedavý prúd) Menovitý príkon: 75 W VÝSTUP/Output: (jednosmerný prúd) Menovité napätie: 12 V Menovitý prúd: 4500 mA Doba nabíjania: cca 60 min Poistka (vnútorná): 3,15 A T3.15A Trieda ochrany: II / (dvojitá izolácia) ■ 22  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 28: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny

  Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a upozornenia. Zanedbania pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov a upozornení môžu mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar a ťažké poranenia. Pre prípad budúceho použitia uschovajte všetky bezpečnostné pokyny a upozornenia. PAPK 12 B1   │  23 ■...
 • Seite 29 Pri nesprávnom používaní môže z akumulátora vytekať kvapalina. Zabráňte kontaktu s touto kvapalinou. Po náhodnom kontakte miesto opláchnite vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte dodatočne lekársku pomoc. Unikajúca akumulátorová kvapalina môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny. ■ 24  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 30: Rozšírené Bezpečnostné Pokyny

  Poškodené alebo upravené akumulátory sa môžu správať nepredvídateľne a spôsobiť požiar, výbuch alebo nebezpečenstvo zranenia. ■ Akumulátor nevystavujte ohňu ani príliš vyso- kým teplotám. Oheň alebo teploty vyššie ako 130 °C (265°F) môžu spôsobiť výbuch. PAPK 12 B1   │  25 ■...
 • Seite 31 Dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie a akumulátor alebo akumulátorové náradie nenabíjajte nikdy mimo teplotného rozsahu uvedeného v návode na obsluhu. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie mimo prí- pustného rozsahu teplôt môže akumulátor zničiť a zvýšiť nebezpečenstvo požiaru. ■ 26  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 32: Nabitie Boxu S Akumulátorom

  Vložte box s akumulátormi do rýchlonabíjačky ♦ Zastrčte sieťovú zástrčku do zásuvky. LED kontrolka svieti červeno. ♦ Zelená LED kontrolka nabíjania vám signalizuje, že nabíjanie je ukončené a box s akumulátorom je pripravený na použitie. PAPK 12 B1   │  27 ■...
 • Seite 33: Údržba A Skladovanie

  Optimálny stav nabitia je v rozsahu 50 % až 80 %. Na uskladnenie je najvhodnejšie chlad- né a suché prostredie. ■ Nikdy nevykonávajte údržbu na poškodených akumulátoroch. Akúkoľvek údržbu akumulátorov by mal vykoná- vať iba výrobca alebo splnomocnené zákaznícke servisy. ■ 28  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 34: Záruka Spoločnosti Kompernass Handels Gmbh

  Podmienkou tohto záručného plnenia je, že počas šesťmesačnej lehoty sa poškodený prístroj a doklad o zakúpení (pokladničný blok) predloží so stručným opisom, v čom spočíva nedostatok prístroja a kedy sa vyskytol. PAPK 12 B1   │  29 ■...
 • Seite 35 Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré sú vystavené bežnému opotrebovaniu a preto ich možno pokladať za rýchlo opotrebiteľné diely, ani na poškodenia krehkých dielov, ako sú napríklad spínače, akumulátory alebo diely vyrobené zo skla. ■ 30  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 36 ■ Číslo výrobku nájdete na typovom štítku na výrob- ku, na gravúre na výrobku, na titulnej stránke ná- vodu na obsluhu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane výrobku. PAPK 12 B1   │  31 ■...
 • Seite 37 ďalších príručiek, videá o výrobkoch a inštalač- ný softvér. Pomocou tohto QR-kódu sa dostanete priamo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a pomocou zadania čísla výrobku (IAN) 123456 otvoríte váš návod na obsluhu. ■ 32  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 38: Servis

  Tel. 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 322709_1901 Dovozca Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NEMECKO www.kompernass.com PAPK 12 B1   │  33 ■...
 • Seite 39: Likvidácia

  č. 2006/66/EC. Box s akumu- látorom a/alebo prístroj odovzdajte cez ponúkané zberné zariadenia. O možnostiach likvidácie opotrebovaných elektric- kých nástrojov/boxov s akumulátorom sa, prosím, informujte na obecnom alebo mestskom úrade. ■ 34  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 40 (a) a číslicami (b) s nasledujúcim významom: 1 – 7: plasty, 20 – 22: papier a lepenka, 80 – 98: kompozitné materiály Informácie o možnostiach likvidácie výrobku, ktorý doslúžil, získate na obecnom alebo mestskom úrade. PAPK 12 B1   │  35 ■...
 • Seite 41: Upozornenia K Es Vyhláseniu O Zhode

  Vyššie opísaný predmet vyhlásenia je v súlade s predpismi smernice č. 2011/65/EU Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. ■ 36  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 42: Objednávka Náhradného Akumulátora

  Tento výrobok sa z dôvodu obmedzených sklado- vých zásob môže v krátkom čase vypredať. UPOZORNENIE ► V niektorých krajinách nie je online objedná- vanie náhradných dielov dostupné. V takom prípade zavolajte, prosím, na servisnú pora- denskú linku. PAPK 12 B1   │  37 ■...
 • Seite 43: Telefonická Objednávka

  E-Mail: kompernass@lidl.sk Na zaistenie rýchleho spracovania vašej objednávky si pripravte, prosím, pri všetkých požiadavkách číslo tovaru (napr. IAN 322709), pridelené prístroju. Čís- lo tovaru nájdete na typovom štítku alebo na titulnej strane tohto návodu. ■ 38  │   PAPK 12 B1...
 • Seite 44 Ersatz Akku Bestellung . . . . . . . . . . . . . .56 Telefonische Bestellung ....57 PAPK 12 B1 DE │ AT │ CH  ...
 • Seite 45: Einleitung

  Einsatz bestimmt. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestim- mungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstande- ne Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. ■ 40  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 B1...
 • Seite 46: Ausstattung

  Akku-Pack Entriegelungstasten Rote Ladekontroll-LED Grüne Ladekontroll-LED Schnell-Ladegerät (nicht im Lieferumfang) Lieferumfang 1 Akku 1 Betriebsanleitung Technische Daten PAPK 12 B1 Typ: LITHIUM-IONEN (Gleichstrom) Bemessungsspannung: 12 V Kapazität: 4000 mAh / 48 Wh Zellen: PAPK 12 B1 DE │ AT │ CH  ...
 • Seite 47 T3.15A Schutzklasse: II / (Doppelisolierung) ACHTUNG! ► Dieses Ladegerät kann nur die folgenden Batterien laden: PAPK 12 A1 / PAPK 12 A2, PAPK 12 B1. ► Eine akutelle Liste der Akkukompatibilität finden Sie unter www.lidl.de/Akku. ■ 42  │   DE │ AT │ CH...
 • Seite 48: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird. b) Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen. PAPK 12 B1 DE │ AT │ CH   │  43 ■...
 • Seite 49 VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals auf. Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrah- lung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es Besteht Explosionsgefahr. ■ 44  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 B1...
 • Seite 50: Erweiterte Sicherheitshinweise

  Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs. Falsches Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen. PAPK 12 B1 DE │ AT │ CH   │  45 ■...
 • Seite 51: Akku-Pack Laden (Siehe Abb . A)

  Ladegerät ♦ Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Die Ladekontroll-LED leuchtet rot. ♦ Die grüne Ladekontroll-LED signalisiert Ihnen, dass der Ladevorgang abgeschlossen und der Akku-Pack einsatzbereit ist. ■ 46  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 B1...
 • Seite 52: Wartung Und Lagerung

  50 % und 80 %. Das optimale Lagerungsklima ist kühl und trocken. ■ Warten Sie niemals beschädigte Akkus. Sämtliche Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder bevollmächtigte Kunden- dienststeIlen erfolgen. PAPK 12 B1 DE │ AT │ CH   │  47 ■...
 • Seite 53: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  6 Monatsfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. ■ 48  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 B1...
 • Seite 54 Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind. PAPK 12 B1 DE │ AT │ CH   │  49...
 • Seite 55 Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen: ■ Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit. ■ 50  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 B1...
 • Seite 56 Handbücher, Produktvideos und Installationssoft- ware herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen. PAPK 12 B1 DE │ AT │ CH   │  51 ■...
 • Seite 57: Service

  IAN 322709_1901 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com ■ 52  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 B1...
 • Seite 58: Entsorgung

  Akku-Pack und / oder das Gerät über die angebote- nen Sammeleinrichtungen zurück. Über Entsorgungsmöglichkeiten für ausgediente Elek- trowerkzeuge / Akku-Pack informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. PAPK 12 B1 DE │ AT │ CH   │  53...
 • Seite 59 Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. ■ 54  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 B1...
 • Seite 60: Hinweise Zur Eg-Konformitätserklärung

  Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektro- nikgeräten. PAPK 12 B1 DE │ AT │ CH   │  55 ■...
 • Seite 61: Ersatz Akku Bestellung

  Zeit ausverkauft sein. HINWEIS ► Die Bestellung von Ersatzteilen kann in einigen Ländern nicht online vorgenommen werden. Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte die Service-Hotline. ■ 56  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 B1...
 • Seite 62: Telefonische Bestellung

  Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z. B. IAN 322709) des Gerätes bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung. PAPK 12 B1 DE │ AT │ CH   │  57...
 • Seite 63 ■ 58  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 B1...
 • Seite 64 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacij Stav informácií · Stand der Informationen: 06 / 2019 Ident.-No.: PAPK12B1-062019-1 IAN 322709_1901...

Diese Anleitung auch für:

Papk 12 a2