Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside XQ90 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
XQ90
CAR POLISHER
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
POLERMASKIN
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
POLIERMASCHINE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
KIILLOTUSKONE
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside XQ90

 • Seite 1 XQ90 CAR POLISHER KIILLOTUSKONE Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet Translation of original operation manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös POLERMASKIN ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Översättning av bruksanvisning i original Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας POLIERMASCHINE...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended Utilisation .......................Page 6 Operating elements ......................Page 6 Items supplied ........................Page 6 Technical Data .......................Page 7 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety .....................Page 7 2. Electrical safety ......................Page 7 3. Personal safety ......................Page 8 4.
 • Seite 5: Introduction

  Introduction The following pictograms are used in these operating instructions / on the device: Read instruction manual! Safety class II Wear hearing protection, dust Observe caution and safety notes! protection mask, protective glasses and protective gloves. Caution – electric shock! Keep children away from Danger to life! electrical devices!
 • Seite 6: Technical Data

  Introduction / General safety advice for electrical power tools © Technical Data General safety advice for electrical power tools Car polisher PARKSIDE XQ90-KH3013 Read all the safety advice WARNING! Rated voltage: 230 V ~ , 50 Hz and instructions! Failure to observe the safety...
 • Seite 7: Personal Safety

  General safety advice for electrical power tools b) Avoid touching earthed surfaces such c) Avoid unintentional operation of the as pipes, radiators, ovens and refrig- device. Check that the electrical pow- erators with any part of your body. er tool is switched off before you con- There is an increased risk of electric shock if nect it to the mains, pick it up or carry your body is earthed.
 • Seite 8: Safety Advice For Car Polisher

  General safety advice for electrical power tools / Operation d) When not in use always ensure that ately exchange torn or damaged bonnets / buffing plates. electrical power tools are kept out of ½ Wait until the polishing disc is flat on the surface reach of children.
 • Seite 9: Applying Wax / Polish With The Terry Bonnet

  Operation / Cleaning and Maintenance / Service centre © Applying wax / polish 4. Switch the appliance off before you remove it with the terry bonnet from the area being buffed. To do this, release the ON / OFF switch 1.
 • Seite 10: Warranty

  Service centre / Warranty / Disposal © Disposal er parts only. This will ensure that your de- vice remains safe to use. ½ The packaging is wholly composed of If the plug or mains lead WARNING! environmentally-friendly materials that can needs to be replaced, always have the be disposed of at a local recycling centre.
 • Seite 11: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  EU Low Voltage Directive (2006 / 95 / EC) Electromagnetic Compatibility (2004 / 108 / EC) Type / Device description: Car polisher XQ90 Date of manufacture (DOM): 12 - 2009 Bochum, 31.12.2009 Hans Kompernaß - Managing Director - We reserve the right to make technical modifica- tions in the course of product development.
 • Seite 12 Sisällysluettelo Turvallisuuttasi varten Määräystenmukainen käyttö ..................Sivu 14 Käyttöosat ........................Sivu 14 Toimituslaajuus ....................... Sivu 14 Tekniset tiedot ......................... Sivu 14 Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus ....................Sivu 15 2. Sähköturvallisuus......................Sivu 15 3. Henkilöiden turvallisuus ..................... Sivu 16 4.
 • Seite 13: Turvallisuuttasi Varten

  / vahanpoistoon. Käytä laitetta kuva- tulla tavalla ja vain mainittuihin käyttötarkoituksiin. Kiillotuskone Laitteen muu käyttö tai muuntaminen ei ole määräys- PARKSIDE XQ90-KH3013 ten mukaista ja voi aiheuttaa huomattavan tapatur- Nimellisjännite: 230 V ~ , 50 Hz mavaaran. Valmistaja ei ota mitään vastuuta määrä-...
 • Seite 14: Sähkötyökaluja Koskevat Yleiset Turvaohjeet

  Turvallisuuttasi varten / Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus Melu- ja tärinätiedot: Melun mittausarvo laskettu EN 60745 standardin mukaisesti. Sähkötyökalun A-mitattu melutaso on a) Pidä työskentelypaikka puhtaana ja tyypillisesti: hyvin valaistuna. Epäjärjestys ja huono va- Äänenpainetaso: 60 dB(A) laistus voivat johtaa tapaturmiin. Äänitehotaso: 71 dB(A) Älä...
 • Seite 15: Henkilöiden Turvallisuus

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet tuva kaapeli vähentää riskiä saada tetään oikein. Näiden laitteiden liittäminen sähköisku. vähentää pölystä aiheutuvia vaaroja. f) Jos sähkötyökalua joudutaan käyttä- mään kosteassa ympäristössä, on 4. Sähkötyökalujen huolellinen käytettävä vikavirtakytkintä. Vikavirta- käsittely ja käyttö kytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa. a) Älä...
 • Seite 16: Kiillotuskoneita Koskevat Turvallisuusohjeet

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet / Käyttö © Kiillotuskoneita koskevat Käyttö turvallisuusohjeet © Tyynyn asettaminen kiillotuslevylle Loukkaantumisten, palovaaran sekä ter- veydellisten vaarojen estämiseksi: ½ Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen lait- 1. Käännä kiillotuskone ympäri niin, että kiillotus- teen puhdistusta tai huoltoa. laikka on ylöspäin.
 • Seite 17: Kiillotus Tai Vahaus Tekokuitu-Kiillotusmyssyllä

  Käyttö / Huolto ja puhdistus / Huolto / Takuu © Huolto 2. Ota lujasti kiinni laitteen molemmista kahvoista ja kytke laite päälle virtakytkimellä (katso ½ myös kuva B). VAROLTUS! Anna laitteet huolto- 3. Ohjaa kiillotuskonetta tasaisesti lakkapinnan liikkeen tai sähköliikkeen korjattavak- päällä...
 • Seite 18: Hävittäminen

  (2004 / 108 / EC) talousjätteiden mukana! Tyyppi / Laitekuvaus: Sähkölaitteiden hävittämistä koskevan EU-normin Kiillotuskone XQ90 2002 / 96 / EC mukaan käytöstä poistettuja sähkö- laitteita hävitettäessä on huolehdittava materiaalien Date of manufacture (DOM): 12 - 2009 erottelusta ja kierrätyksestä.
 • Seite 20 Innehållsförteckning Inledning Föreskriven användning ....................Sidan 22 Komponenter .........................Sidan 22 Leveransens omfattning ....................Sidan 22 Tekniska specifikationer ....................Sidan 22 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen ..................Sidan 23 2. Elsäkerhet ........................Sidan 23 3. Personsäkerhet ......................Sidan 24 4. Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg ..........Sidan 24 Säkerhetsanvisningar för polermaskiner ..............Sidan 25 Originaltillbehör / Extrautrustning ................Sidan 25 Har du förstått allt? .......................Sidan 25...
 • Seite 21: Inledning

  Använd den endast på det sätt och till de Polermaskin användningsområden som beskrivs här. Alla övriga PARKSIDE XQ90-KH3013 användningssätt och förändringar på apparaten ligger Märkspänning: 230 V ~ , 50 Hz utanför gränserna för den föreskrivna användningen...
 • Seite 22: Allmänna Säkerhetsanvisningar För Elverktyg

  Inledning / Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen Buller- och vibrationsinformation: Mätvärden för buller fastställda enligt EN 60745. Elverktygets A-värde för bullernivå är typiskt: a) Se till att arbetsplatsen är städad och Ljudtryck: 60 dB(A) ombesörj ordentlig belysning. Oreda Ljudnivå: 71 dB(A) och dålig belysning kan medföra olycksfall.
 • Seite 23: Personsäkerhet

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg av godkänd förlängningskabel för utomhusbruk g) Kontrollera att dammsugare eller reducerar risken för elstötar. uppsamlingsbehållare är korrekt f) Använd jordfelsbrytare om elverktyget anslutna och används på rätt sätt. Använd sådan utrustning för att minska före- måste användas i fuktig omgivning. Användning av jordfelsbrytare minimerar risken kommande damm och därmed förbundna risker.
 • Seite 24: Säkerhetsanvisningar För Polermaskiner

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg / Användning © Användning verktyg på annat sätt än föreskrivna anvisningar kan medföra farliga situationer. © Sätta polerdyna på polerskivan Säkerhetsanvisningar 1. Vänd maskinen med poleringstallriken uppåt. för polermaskiner 2. Sätt en dyna på polerskivan . Se till att dynan sitter stramt i mitten av skivan.
 • Seite 25: Polera Resp. Ta Bort Vax Med Den Syntetiska Hättan

  Användning / Rengöring och skötsel / Service / Garanti / Avfallshantering ½ Observera: Tryck inte för hårt med polerma- Låt alltid tillverkaren VARNING! skinen. Maskinens egenvikt är tillräcklig vikt för eller kundtjänst byta nätkontakt eller arbetet. nätsladd. Därmed säkerställs verktygets sä- 4.
 • Seite 26: Konformitetsdeklaration / Tillverkarintyg

  (2006 / 42 / EC) Lågspänningsdirektiv (2006 / 95 / EC) Elektromagnetisk kompatibilitet (2004 / 108 / EC) Typ / Beteckning: Polermaskin XQ90 Date of manufacture (DOM): 12 - 2009 Bochum, 31.12.2009 Hans Kompernaß - Verkställande direktör - Rätt till tekniska ändringar för fortsatt...
 • Seite 28 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς................Σελίδα 30 Στοιχεία χειρισμού ......................Σελίδα 30 Σύνολο αποστολής ......................Σελίδα 30 Τεχνικές πληροφορίες ....................Σελίδα 31 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία 1. Θέση εργασίας-ασφάλεια ..................Σελίδα 31 2. Ηλεκτρική ασφάλεια ....................Σελίδα 32 3. Ασφάλεια ατόμων .....................Σελίδα 32 4.
 • Seite 29: Εισαγωγή

  Εισαγωγή Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης / συσκευής μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω εικονογράμματα: Διαβάστε την οδηγία χρήσεως! Κατηγορία προστασίας II Φοράτε προστατευτικά γυαλιά, ωτοασπί- Προσέχετε τις προειδοποιητικές υπο- δες, μάσκα στόματος που προστατεύει δείξεις και τις υποδείξεις ασφαλείας! από τη σκόνη και προστατευτικά γάντια. Προσοχή...
 • Seite 30: Τεχνικές Πληροφορίες

  να μειώσει σημαντικά την επιβάρυνση κραδασμών για το συνολικό χρονικό διάστημα εργασίας. © Τεχνικές πληροφορίες Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για Μηχανή στίλβωσης ηλεκτρικά εργαλεία PARKSIDE XQ90-KH3013 Ονομαστική τάση. 230 V ~ , 50 Hz Ονομαστική ισχύς: 90 W Διαβάστε όλες τις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αριθμός στροφών ρελαντί: = 3300 σ.α.λ.
 • Seite 31: Ηλεκτρική Ασφάλεια

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία 2. Ηλεκτρική ασφάλεια 3. Ασφάλεια ατόμων α) Επιδείξτε μεγάλη προσοχή, έχετε πά- Αποφύγετε τον κίνδυνο για τη ζωή από ηλεκτροπληξία: ντοτε επίγνωση των πράξεών σας και δείξτε ιδιαίτερη συναίνεση στην εργασία α) Το βύσμα σύνδεσης συσκευής θα πρέ- που...
 • Seite 32: Ασφαλής Λειτουργία Και Χρήση Ηλεκτρονικών Συσκευών

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία έχει στενή εφαρμογή, τα κοσμήματα ή τα μαλλιά ρθωση των ελαττωματικών εξαρτη- μπορεί να πιαστούν από τα κινούμενα εξαρτήματα. μάτων πριν από τη χρήση στης η) Κατά τη συναρμολόγηση διατάξεων συσ κευής. Πολλά ατυχήματα οφείλονται σε ηλεκτρονικές...
 • Seite 33: Γνήσια Εξαρτήματα / Συμπληρωματικές Συσκευές

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά... / Χειρισμός © Γνήσια εξαρτήματα / 2. Εφαρμόστε το κερί / την αλοιφή γυαλίσματος συμπληρωματικές συσκευές απευθείας πάνω στην επιφάνεια εργασίας του φροτέ καλύμματος ½ Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και συμπλη- Απλώστε το κερί / την αλοιφή γυαλίσματος ρωματικές...
 • Seite 34: Γυάλισμα Και Αφαίρεση Κεριού Με Το Συνθετικό Κάλυμμα

  Χειρισμός / Συντήρηση και Καθαρισμός / Σέρβις / Εγγύηση © Σέρβις 4. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την απομα- κρύνετε από την προς στίλβωση επιφάνεια. Για ½ αυτό αφήστε τον διακόπτη ON / OFF πάλι. Αναθέστε την ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Στις γωνίες και στις κοιλότητες στις οποίες δεν επιδιόρθωση...
 • Seite 35: Απόσυρση

  με τα οικιακά απορρίμματα! Τύπος / χαρακτηρισμός συσκευής: Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002 / 96 / EC Μηχανή στίλβωσης XQ90 σχετικά με τις ηλεκτρονικές συσκευές και τις παλιές ηλεκτρονικές συσκευές και την αναφορά στο εθνικό Date of manufacture (DOM): 12 - 2009 δίκαιο...
 • Seite 36 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .................Seite 38 Bedienelemente ......................Seite 38 Lieferumfang ........................Seite 38 Technische Daten ......................Seite 39 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 39 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 39 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 40 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 41 Sicherheitshinweise für Poliermaschinen ..............Seite 41 Originalzubehör / -zusatzgeräte ..................Seite 41 Alles verstanden? ......................Seite 41...
 • Seite 37: Einleitung

  Einleitung In dieser Bedienungsanleitung / am Gerät werden folgende Piktogramme verwendet: Bedienungsanleitung lesen! Schutzklasse II Tragen Sie einen Gehörschutz, eine Warn- und Sicherheitshinweise Atem- / Staubschutzmaske, eine Schutz- beachten! brille und Schutzhandschuhe. Vorsicht vor elektrischem Schlag! Kinder vom Elektrogerät fernhalten! Lebensgefahr! Explosionsgefahr! Nur zur Verwendung in Innenräumen!
 • Seite 38: Technische Daten

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge © Technische Daten Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Poliermaschine PARKSIDE XQ90-KH3013 Nennspannung: 230 V ~ , 50 Hz WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheits- Nennleistung: 90 W hinweise und Anweisungen. Versäumnisse Leerlaufdrehzahl: = 3300 min bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Polierteller: ø...
 • Seite 39: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften dert werden. Verwenden Sie keine Verletzungen führen. Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Tragen Sie persönliche Schutz- Unveränderte Stecker und passende Steckdosen ausrüstung und immer eine verringern das Risiko eines elektrischen Schlages. Schutzbrille.
 • Seite 40: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 4. Verwendung und Behandlung Sicherheitshinweise des Elektrowerkzeugs für Poliermaschinen a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Ver- Vermeiden Sie Brand und Verletzungsge- wenden Sie für Ihre Arbeit das dafür fahr: ½ bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem Ziehen Sie vor Reinigung oder Wartung des passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser Gerätes immer den Netzstecker.
 • Seite 41: Bedienung

  Bedienung / Wartung und Reinigung © Bedienung an unterschied lichen Stellen der zu polierenden Fläche auf. So erreichen Sie, dass überschüssige © Haube auf den Wachs- / Polierpaste sich nochmals in der Frottee- Polierteller aufsetzen haube bzw. auf der Fläche verteilt. 2.
 • Seite 42: Service

  Wartung und Reinigung / Service / Garantie / Entsorgung VORSICHT! Achten Sie darauf, dass keine Flüs- Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den sigkeiten in das Geräteinnere gelangen, dies führt privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch zur Zerstörung des Produkts. bestimmt.
 • Seite 43: Konformitätserklärung / Hersteller

  (2006 / 42 / EC) EG-Niederspannungsrichtlinie (2006 / 95 / EC) Elektromagnetische Verträglichkeit (2004 / 108 / EC) Typ / Gerätebezeichnung: Poliermaschine XQ90 Herstellungsjahr: 12 - 2009 Bochum, 31.12.2009 Hans Kompernaß - Geschäftsführer - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 44 IAN 45569 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 12 / 2009 Ident.-No.: XQ90122009-GB / FI / SE / GR / CY / DE / AT / CH...