Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside XQ90 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
XQ90
CAR POLISHER
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
POLIRNI STROJ
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
LEŠTIČKA
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
POLERKA
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
LEŠTIČKA
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
POLIERMASCHINE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside XQ90

 • Seite 1 XQ90 CAR POLISHER POLERKA Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of original operation manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi POLIRNI STROJ LEŠTIČKA Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Prevod originalnega navodila za uporabo Překlad originálního provozního návodu...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Pred branjem stran s slikami odprite navzven in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended Utilisation .......................Page 6 Operating elements ......................Page 6 Items supplied ........................Page 6 Technical Data .......................Page 7 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety .....................Page 7 2. Electrical safety ......................Page 7 3. Personal safety ......................Page 8 4.
 • Seite 5: Introduction

  Introduction The following pictograms are used in these operating instructions / on the device: Read instruction manual! Safety class II Wear hearing protection, dust Observe caution and safety notes! protection mask, protective glasses and protective gloves. Caution – electric shock! Keep children away from Danger to life! electrical devices!
 • Seite 6: Technical Data

  Introduction / General safety advice for electrical power tools © Technical Data General safety advice for electrical power tools Car polisher PARKSIDE XQ90-KH3013 Read all the safety advice WARNING! Rated voltage: 230 V ~ , 50 Hz and instructions! Failure to observe the safety...
 • Seite 7: Personal Safety

  General safety advice for electrical power tools b) Avoid touching earthed surfaces such c) Avoid unintentional operation of the as pipes, radiators, ovens and refrig- device. Check that the electrical pow- erators with any part of your body. er tool is switched off before you con- There is an increased risk of electric shock if nect it to the mains, pick it up or carry your body is earthed.
 • Seite 8: Safety Advice For Car Polisher

  General safety advice for electrical power tools / Operation d) When not in use always ensure that ately exchange torn or damaged bonnets / buffing plates. electrical power tools are kept out of ½ Wait until the polishing disc is flat on the surface reach of children.
 • Seite 9: Applying Wax / Polish With The Terry Bonnet

  Operation / Cleaning and Maintenance / Service centre © Applying wax / polish 4. Switch the appliance off before you remove it with the terry bonnet from the area being buffed. To do this, release the ON / OFF switch 1.
 • Seite 10: Warranty

  (2004 / 108 / EC) service outlets, the warranty will be considered void. This warranty does not affect your statutory rights. Type / Device description: Car polisher XQ90 Date of manufacture (DOM): 12 - 2009 DES UK LTD Bochum, 31.12.2009 Tel.:...
 • Seite 12 Spis zawartości Wprowadzenie Przeznaczenie .......................Strona 14 Elementy obsługi ......................Strona 14 Zakres dostawy ......................Strona 15 Dane techniczne ......................Strona 15 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy ................Strona 15 2. Bezpieczeństwo elektryczne ..................Strona 16 3. Bezpieczeństwo osób ....................Strona 16 4. Staranne obchodzenie się i użytkowanie narzędzi elektrycznych ......Strona 17 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla polerek ..........Strona 17 Oryginalne akcesoria / dodatkowy sprzęt ..............Strona 18 Wszystko jasne? ......................Strona 18...
 • Seite 13: Wprowadzenie

  Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi urządzenia zastosowano następujące piktogramy: Przeczytaj instrukcję obsługi! Klasa bezpieczeństwa II Zakładać okulary ochronne, ochronniki Przestrzegaj wskazówek słuchu, maskę przeciwpyłową i rękawice ostrzegawczych i bezpieczeństwa! ochronne. Ostrzeżenie przed porażeniem prądem Trzymać dzieci z daleka od urządze- elektrycznym! Zagrożenie dla życia! nia elektrycznego! Tylko do użytku w pomieszczeniach...
 • Seite 14: Zakres Dostawy

  1 Instrukcja obsługi Ogólne wskazówki © Dane techniczne bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Polerka OSTRZEŻENIE! PARKSIDE XQ90-KH3013 Przeczytaj wszystkie Napięcie znamionowe: 230 V ~ , 50 Hz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Moc znamionowa: 90 W oraz instrukcje! Obroty biegu jałowego: = 3300 min Zaniedbania w przestrzeganiu wskazówek doty-...
 • Seite 15: Bezpieczeństwo Elektryczne

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 2. Bezpieczeństwo elektryczne wyłącznika prądu uszkodzeniowego zapobie- ga niebezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym. Unikaj niebezpieczeństwa utraty życia wskutek porażenia prądem elektrycznym: 3. Bezpieczeństwo osób a) Wtyk sieciowy urządzenia musi a) Bądź stale uważny, zwracaj uwagę pasować do wtykowego gniazdka sieciowego.
 • Seite 16: Staranne Obchodzenie Się I Użytkowanie Narzędzi Elektrycznych

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi poruszających się części. Luźna odzież, użyciem urządzenia. Przyczyną wielu biżuteria lub długie włosy mogą zostać uchwy- wypadków są źle konserwowane narzędzia cone przez poruszające się części. elektryczne. g) Jeżeli zostaną zamontowane urzą- f) Utrzymuj narzędzia tnące w stanie ostrym i czystym.
 • Seite 17: Oryginalne Akcesoria / Dodatkowy Sprzęt

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi / Obsługa © Oryginalne akcesoria / Wskazówka: Zbyt dużo wosku nie poprawia dodatkowy sprzęt wyniku, lecz jedynie utrudnia późniejsze usu- wanie tej warstwy. ½ Korzystaj zawsze z akcesoriów i dodatkowego 3. Rozprowadzić wosk równomiernie po kołpaku sprzętu, podanego w instrukcji użytkowania.
 • Seite 18: Polerowanie Względnie Odwoskowywanie Syntetycznym Kołpakiem Polerskim

  Obsługa / Konserwacja i czyszczenie / Serwis / Gwarancja © Polerowanie względnie zlecać zawsze wytwórcy urządzenia odwoskowywanie syntetycznym lub jego służbie serwisowej. Ten sposób kołpakiem polerskim gwarantuje zapewnienie bezpieczeństwa urzą- dzenia. Wskazówka: Pasta woskowa / polerska musi być wystarczająco wyschnięta, aby móc przepro- ©...
 • Seite 19: Utylizacja

  środowiska przerobu z ponownym (2004 / 108 / EC) wykorzystaniem materiałów. Typ / Oznaczenie urządzenia: O możliwościach utylizacji wysłużonego sprzętu Polerka XQ90 należy dowiadywać się we właściwych zarządach gminnych i miejskich. Date of manufacture (DOM): 12 - 2009 Bochum, 31.12.2009 Hans Kompernaß...
 • Seite 20 Kazalo Uvod Predvidena uporaba .....................Stran 22 Upravljalni elementi ......................Stran 22 Obseg dobave ......................Stran 22 Tehnični podatki ......................Stran 22 Splošna varnostna navodila za električno orodje 1. Varnost na delovnem mestu ..................Stran 23 2. Električna varnost ......................Stran 23 3. Varnost oseb ......................Stran 24 4.
 • Seite 21: Uvod

  / avtodomov. Napravo uporabljajte samo, kot je opisano tukaj, in samo na Polirni stroj navedenih področjih uporabe. Vsaka druga uporaba PARKSIDE XQ90-KH3013 ali spreminjanje naprave velja kot nepredvidena in Nazivna napetost: 230 V ~ , 50 Hz pomeni bistveno nevarnost nezgod.
 • Seite 22: Splošna Varnostna Navodila Za Električno Orodje

  Uvod / Splošna varnostna navodila za električno orodje IN NA ELEKTRIČNO ORODJE NA AKUMULA- Podatki o hrupu in vibracijah: TORSKI POGON (BREZ KABLA ZA PRIKLJUČI- Izmerjena vrednost za hrup določena v skladu z TEV NA OMREŽJE). EN 60745. Raven hrupa električnega orodja po A-vrednotenju tipično znaša: Nivo zvočnega tlaka: 60 dB(A)
 • Seite 23: Varnost Oseb

  Splošna varnostna navodila za električno orodje orodja. Poškodovani ali zavozlani kabli pove- posebno v nepričakovanih situacijah, bolje čajo tveganje električnega udara. kontrolirate. e) Kadar z električnim orodjem delate na f) Oblečeni bodite v primerna oblačila. prostem, uporabljajte samo električne Ne nosite širokih oblačil ali nakita. podaljške, ki so primerni in namenjeni Poskrbite, da v bližino vrtečih se uporabi na prostem.
 • Seite 24: Varnostna Navodila Za Polirne Stroje

  Splošna varnostna navodila za električno orodje / Uporaba © Smo vse razumeli? f) Poskrbite, da bodo rezalna orodja vedno ostra in čista. Skrbno vzdrževana ½ rezalna orodja z ostrimi rezili se ne zatikajo in Če ste si zapomnili ta splošna varnostna so lažje vodljiva.
 • Seite 25: Poliranje Oz. Odstranjevanje S Polirno Blazinico Iz Sintetike

  Uporaba / Vzdrževanje in čiščenje / Servis / Garancija © Vzdrževanje in čiščenje vašega laka boste dobili ustrezne proizvode. Močno oksidirani laki zahtevajo uporabo posebnega čistila. Uporabite kombiniran proizvod (čistilo + vosek). NEVARNOST POŠKODB! OPOZORILO! Pred vsemi deli na napravi napravo izklopite in 1.
 • Seite 26: Odstranjevanje

  (2004 / 108 / EC) Fax: +386 (0) 2 531 17 40 e-mail: support.si@kompernass.com Oznaka tipa / Naprave: Polirni stroj XQ90 © Odstranjevanje Date of manufacture (DOM): 12 - 2009 Embalaža sestoji iz naravi prijaznih materialov, ki jih lahko odvržete v lokalne Bochum, 31.12.2009...
 • Seite 28 Seznam obsahu Úvod Účel použití ........................Strana 30 Obslužné prvky ......................Strana 30 Rozsah dodávky ......................Strana 30 Technické údaje ......................Strana 31 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 1. Bezpečnost na pracovišti ..................Strana 31 2. Elektrická bezpečnost ....................Strana 31 3. Bezpečnost osob ......................Strana 32 4.
 • Seite 29: Úvod

  Úvod V tomto návodu k obsluze / na zařízení jsou použity následující piktogramy: Čtěte návod k obsluze! Třída ochrany II Noste ochranné brýle, ochranu sluchu, Dodržujte bezpečnostní pokyny a ochrannou masku proti prachu a řiďte se upozorněními! ochranné rukavice. Pozor na zranění elektrickým Chraňte elektrické...
 • Seite 30: Technické Údaje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje © Technické údaje Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje Leštička PARKSIDE XQ90-KH3013 Jmenovité napětí: 230 V ~ , 50 Hz VÝSTRAHA! Přečtěte si všechny Jmenovitý výkon: 90 W bezpečnostní pokyny a návody! Počet otáček naprázdno:...
 • Seite 31: Bezpečnost Osob

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje Nezměněné zástrčky a lícující zásuvky snižují c) Zabraňte nechtěnému uvedení do riziko úrazu elektrickým proudem. provozu. Před připojením k napáje- b) Vyhněte se tělesnému kontaktu s címu napětí, před upnutím a nošením uzemněnými povrchy, jako jsou elektrického nástroje se ujistěte, že je vypnut.
 • Seite 32: Bezpečnostní Pokyny Pro Leštička

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje / Obsluha © Originální příslušenství / nebo které si nepřečetly tyto návody. přídavná zařízení Elektrické nástroje jsou nebezpečné, používají- li je nezkušené osoby. ½ e) Ošetřujte zařízení s pečlivostí. Zkont- Používejte pouze příslušenství a přídav-ná zaří- zení, která...
 • Seite 33: Zapnutí A Navoskování / Leštění Laku

  Obsluha / Údržba a čištění / Servis / Záruka 3. Vosk rozdělte rovnoměrně k okraji na poklop z Pro následující lešticí, popř. odvoskovací froté postup použijte lešticího poklopu ze syntetické- ho materiálu Při zpracování se řiďte pokyny ke zpracování © Zapnutí...
 • Seite 34: Zlikvidování

  Kompernass Elektromagnetická kompatibilita Malešické nám.1 (2004 / 108 / EC) 108 00 Praha 10 Hotline: 800 400 235 Typ / Označení přístroje: Leštička XQ90 Fax: 271 722 939 e-mail: support.cz@kompernass.com Date of manufacture (DOM): 12 - 2009 © Zlikvidování...
 • Seite 36 Zoznam obsahu Úvod Používanie zodpovedajúce účelu ................Strana 38 Obslužné prvky ......................Strana 38 Obsah dodávky ......................Strana 38 Technické údaje ......................Strana 39 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 1. Bezpečnosť pracovného miesta ................Strana 39 2. Elektrická bezpečnosť ....................Strana 39 3. Bezpečnosť osôb ......................Strana 40 4.
 • Seite 37: Úvod

  Úvod V tomto návode na obsluhu / na prístroji sú použité nasledujúce piktogramy: Prečítajte si návod na používanie! Trieda ochrany (Krytie) II Noste ochranné okuliare, ochranu Dbajte na výstražné a bezpečnostné sluchu, masku proti prachu a ochranné pokyny! rukavice. Pozor na úraz elektrickým prúdom! Zabráňte prístupu detí...
 • Seite 38: Technické Údaje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje © Technické údaje Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje Leštička PARKSIDE XQ90-KH3013 Menovité napätie: 230 V ~ , 50 Hz VAROVANIE! Prečítajte si všetky bez- Menovitý výkon: 90 W pečnostné pokyny a predpisy! Otáčky naprázdno:...
 • Seite 39: Bezpečnosť Osôb

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje prilba alebo ochrana sluchu, v závislosti od bavenými ochranným uzemnením. Neupravované sieťové zástrčky a vhodné zá- druhu a použitia elektrického náradia, znižuje suvky znižujú riziko zásahu elektrickým prúdom. riziko poranení. b) Zabráňte telesnému kontaktu s uzem- c) Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do nenými povrchmi, napr.
 • Seite 40: Bezpečnostné Pokyny Pre Leštičky

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje / Používanie ½ c) Vytiahnite zástrčku zo zásuvky pred- Vždy kontrolujte používané návleky a leštiaci ko- túč, či sú neporušené. Ihneď vymeňte natrhnuté tým, ako začnete s nastavovaním prí- alebo poškodené návleky a leštiaci kotúč. stroja, výmenou príslušenstva alebo ½...
 • Seite 41: Zapnutie A Voskovanie / Leštenie Laku

  Používanie / Údržba a čistenie / Servis © Leštenie, príp. odstránenie Dodržiavajte pokyny na spracovanie uvedené vosku pomocou syntetického na obale. leštiaceho návleku 2. Naneste voskovaciu / leštiacu pastu priamo na pracovnú plochu froté návleku Rozdeľte voskovaciu / leštiacu pastu tak, aby Upozornenie: Voskovacia / leštiaca pasta musí...
 • Seite 42: Záruśná Lehota

  Typ / Názov prístroja: oprávnením, sa platnosť záruky ruší. Táto záruka Leštička XQ90 neobmedzuje vaše zákonné práva. Date of manufacture (DOM): 12 - 2009 Bochum, 31.12.2009 Kompernass Service Slowakia Tel.:...
 • Seite 44 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .................Seite 46 Bedienelemente ......................Seite 46 Lieferumfang ........................Seite 46 Technische Daten ......................Seite 47 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 47 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 47 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 48 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 49 Sicherheitshinweise für Poliermaschinen ..............Seite 49 Originalzubehör / -zusatzgeräte ..................Seite 49 Alles verstanden? ......................Seite 49...
 • Seite 45: Einleitung

  Einleitung In dieser Bedienungsanleitung / am Gerät werden folgende Piktogramme verwendet: Bedienungsanleitung lesen! Schutzklasse II Tragen Sie einen Gehörschutz, eine Warn- und Sicherheitshinweise Atem- / Staubschutzmaske, eine Schutz- beachten! brille und Schutzhandschuhe. Vorsicht vor elektrischem Schlag! Kinder vom Elektrogerät fernhalten! Lebensgefahr! Explosionsgefahr! Nur zur Verwendung in Innenräumen!
 • Seite 46: Technische Daten

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge © Technische Daten Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Poliermaschine PARKSIDE XQ90-KH3013 Nennspannung: 230 V ~ , 50 Hz WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheits- Nennleistung: 90 W hinweise und Anweisungen. Versäumnisse Leerlaufdrehzahl: = 3300 min bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Polierteller: ø...
 • Seite 47: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch dert werden. Verwenden Sie keine des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Adapterstecker gemeinsam mit Verletzungen führen. schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen Tragen Sie persönliche Schutz- verringern das Risiko eines elektrischen Schlages. ausrüstung und immer eine b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit ge- Schutzbrille.
 • Seite 48: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 4. Verwendung und Behandlung Sicherheitshinweise des Elektrowerkzeugs für Poliermaschinen a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Ver- Vermeiden Sie Brand und Verletzungsge- wenden Sie für Ihre Arbeit das dafür fahr: ½ bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem Ziehen Sie vor Reinigung oder Wartung des passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser Gerätes immer den Netzstecker.
 • Seite 49: Bedienung

  Bedienung / Wartung und Reinigung © Bedienung an unterschied lichen Stellen der zu polierenden Fläche auf. So erreichen Sie, dass überschüssige © Haube auf den Wachs- / Polierpaste sich nochmals in der Frottee- Polierteller aufsetzen haube bzw. auf der Fläche verteilt. 2.
 • Seite 50: Service

  Wartung und Reinigung / Service / Garantie / Entsorgung VORSICHT! Achten Sie darauf, dass keine Flüs- Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den sigkeiten in das Geräteinnere gelangen, dies führt privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch zur Zerstörung des Produkts. bestimmt.
 • Seite 51: Konformitätserklärung / Hersteller

  (2006 / 42 / EC) EG-Niederspannungsrichtlinie (2006 / 95 / EC) Elektromagnetische Verträglichkeit (2004 / 108 / EC) Typ / Gerätebezeichnung: Poliermaschine XQ90 Herstellungsjahr: 12 - 2009 Bochum, 31.12.2009 Hans Kompernaß - Geschäftsführer - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 52 IAN 45569 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Stan informacji · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 12 / 2009 Ident.-No.: XQ90122009-GB / PL / SI / CZ / SK / DE / AT / CH...