Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside KH8888 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Akku-autopoliermaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

KH8888
BATTERY-OPERATED
CAR POLISHER
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
POLIRNI STROJ ZA AVTOMOBILE
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
AKKU-AUTOPOLIERMASCHINE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
AKUMULATOROWA POLERKA
SAMOCHODOWA
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
AKU STROJ ZA POLIRANJE
AUTOMOBILA
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
Prijevod originalnih uputa za uporabu

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside KH8888

  Inhaltszusammenfassung für Parkside KH8888

 • Seite 1 KH8888 BATTERY-OPERATED AKUMULATOROWA POLERKA CAR POLISHER SAMOCHODOWA Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of original operation manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi POLIRNI STROJ ZA AVTOMOBILE AKU STROJ ZA POLIRANJE Navodila za upravljanje in varnostna opozorila AUTOMOBILA Prevod originalnega navodila za uporabo Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Pred branjem stran s slikami odprite navzven in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended Utilisation .......................Page 6 Operating elements ......................Page 6 Items supplied ........................Page 6 Technical Data .......................Page 7 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety .....................Page 7 2. Electrical safety ......................Page 8 3. Personal safety ......................Page 8 4.
 • Seite 5: Introduction

  Introduction The following pictograms are used in these operating instructions / on the device: Read instruction manual! Safety class II Wear hearing protection, dust Observe caution and safety notes! protection mask, protective glasses and protective gloves. Caution – electric shock! Keep children away from Danger to life! electrical devices!
 • Seite 6: Technical Data

  Battery-operated car polisher Note: If you wish to make an accurate assessment PARKSIDE KH8888 Rated voltage: 18 V of the vibration loads experienced during a particular...
 • Seite 7: Electrical Safety

  General safety advice for electrical power tools 2. Electrical safety ment of carelessness when using the device can lead to serious injury. To avoid danger to life from elec- Wear personal protective tric shock: equipment and always wear safety glasses. The wearing of a) The mains plug on the device must match personal protective equipment such as dust masks, non-slip safety shoes, safety helmets or...
 • Seite 8: Careful Handling And Use Of Rechargeable Devices

  General safety advice for electrical power tools b) Do not use an electrical power tool if by the manufacturer. Chargers are often its switch is defective. An electrical power designed for a particular type of rechargeable tool that can no longer be switched on and off battery unit.
 • Seite 9: Original Ancillaries / Accessories

  General safety advice for electrical power tools / Operation © Original ancillaries / Never recharge a battery pack for a second accessories time immediately after a charging process. There is a risk of overcharging the rechargea- ½ Use only the ancillaries and accessories that ble battery pack and, as a result, reducing the are detailed in the operating instructions.
 • Seite 10: Switching On The Device And Waxing / Polishing The Paintwork

  Operation / Cleaning and Maintenance / Service centre © Polishing or removing wax with Note: Too much wax does not necessarily the synthetic polishing bonnet achieve a better finish and you will have to spent more time later removing the coating. 3.
 • Seite 11: Warranty

  Warranty / Disposal © Warranty Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn out electrical devices. This appliance is guaranteed for 3 years from the date of purchase. It has been carefully produced and meti-culously Do not dispose of rechargeable checked before delivery.
 • Seite 12: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  Declaration of Conformity / Manufacturer © Declaration of Conformity / Manufacturer We, Kompernaß GmbH, the person responsible for documents: Mr Dennis Dohm, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Germany, hereby declare that this product complies with the following standards, normative documents and EU directives: Machinery Directive (2006 / 42 / EC) EU Low Voltage Directive...
 • Seite 14 Spis zawartości Wprowadzenie Przeznaczenie .......................Strona 16 Elementy obsługi ......................Strona 16 Zakres dostawy ......................Strona 17 Dane techniczne ......................Strona 17 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi ..................Strona 17 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy ................Strona 18 2. Bezpieczeństwo elektryczne ..................Strona 18 3. Bezpieczeństwo osób ....................Strona 18 4.
 • Seite 15: Wprowadzenie

  Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi urządzenia zastosowano następujące piktogramy: Przeczytaj instrukcję obsługi! Klasa bezpieczeństwa II Zakładać okulary ochronne, ochronniki Przestrzegaj wskazówek słuchu, maskę przeciwpyłową i rękawice ostrzegawczych i bezpieczeństwa! ochronne. Ostrzeżenie przed porażeniem prądem Trzymać dzieci z daleka od urządze- elektrycznym! Zagrożenie dla życia! nia elektrycznego! Tylko do użytku w pomieszczeniach...
 • Seite 16: Zakres Dostawy

  Dane techniczne przypadkach może przekroczyć wartość podaną w niniejszej instrukcji. Obciążenie drganiami może być mniej uciążliwe, jeśli elektronarzędzie będzie Akumulatorowa polerka samochodowa regularnie trzymane w ten sposób. PARKSIDE KH8888 Napięcie znamionowe: 18 V Prędkość obrotowa Wskazówka: Celem dokładnego oszacowania biegu jałowego: = 3000 obr.min.
 • Seite 17: Bezpieczeństwo Miejsca Pracy

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy urządzenia, zawieszania urzą dzenie lub do wyciągania wtyku sieciowego a) Utrzymywać stanowisko pracy w czy- z wtykowego gniazdka sieciowego. stości i dobrze oświetlone. Nieporządek Trzymaj kabel z daleka od gorąca, i nieoświetlone obszary robocze mogą prowa- oleju, ostrych krawędzi lub porusza- dzić...
 • Seite 18: Staranne Obchodzenie Się I Użytkowanie Narzędzi Elektrycznych

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi urządzenia będziesz trzymał palec na przełącz- Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzo- niku WŁĄCZ / WYŁĄCZ. lub jeżeli urządzenie nemu startowi urządzenia. jest włączone, to może to prowadzić do nie- d) Przechowuj nieużywane narzędzia szczęśliwych wypadków. elektryczne poza zasięgiem dzieci.
 • Seite 19: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa Dla Polerek

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi / Obsługa © Oryginalne akcesoria / b) W narzędziach elektrycznych stosuj dodatkowy sprzęt wyłącznie przewidziane dla nich aku- mulatory. Używanie innych akumulatorów ½ może prowadzić do obrażeń ciała i zagrożenia Korzystaj zawsze z akcesoriów i dodatkowego pożarowego.
 • Seite 20: Zakładanie / Zdejmowanie Akumulatora Z Urządzenia

  Obsługa Nigdy nie ładuj tego samego akumulatora Wskazówka: Zbyt dużo wosku nie poprawia bezpośrednio po poprzednim zakończeniu jego wyniku, lecz jedynie utrudnia późniejsze usu- ładowania. Może to doprowadzić do przełado- wanie tej warstwy. wania i zmniejszenia żywotności akumulatora i 3. Rozprowadzić wosk równomiernie po kołpaku ładowarki.
 • Seite 21: Polerowanie Względnie Odwoskowywanie Syntetycznym Kołpakiem Polerskim

  Obsługa / Konserwacja i czyszczenie / Serwis / Gwarancja ½ © Polerowanie względnie OSTRZEŻENIE! Wymianę wtyczki odwoskowywanie syntetycznym lub przewodu zasilającego należy kołpakiem polerskim zlecać zawsze wytwórcy urządzenia lub jego służbie serwisowej. Ten sposób Wskazówka: Pasta woskowa / polerska musi gwarantuje zapewnienie bezpieczeństwa urzą- dzenia.
 • Seite 22: Utylizacja

  Utylizacja / Deklaracja zgodności / Producent © Utylizacja © Deklaracja zgodności / Producent Opakowanie składa się z materiałów nieszkodliwych dla środowiska, które My, Kompernaß GmbH, osoba odpowiedzialna można usuwać w miejscowych firmach za dokumentację: pan Dennis Dohm, Burgstr. 21, recyklingowych. D-44867 Bochum, Niemcy, niniejszym oświadczamy, iż...
 • Seite 24 Kazalo Uvod Predvidena uporaba .....................Stran 26 Upravljalni elementi ......................Stran 26 Obseg dobave ......................Stran 26 Tehnični podatki ......................Stran 27 Splošna varnostna navodila za električno orodje 1. Varnost na delovnem mestu ..................Stran 27 2. Električna varnost ......................Stran 28 3. Varnost oseb ......................Stran 28 4.
 • Seite 25: Uvod

  Uvod V tem navodilu za upravljanje / na napravi so uporabljeni naslednji piktogrami: Navodila za uporabo preberite! Razred zaščite II Nosite zaščitna očala, ščitnike sluha, Upoštevajte opozorila in varnostne protiprašno zaščitno masko in zaščitne napotke! rokavice. Pozor, nevarnost električnega udara! Otrok ne pustite v bližino električne Smrtna nevarnost! naprave!
 • Seite 26: Tehnični Podatki

  Kadar se električno orodje redno uporablja na tak način, bi nihajno obremenitev lahko podcenili. Polirni stroj za avtomobile Opozorilo: Za natančno oceno nihajne obremeni- PARKSIDE KH8888 Nazivna napetost: 18 V tve med določenim delovnim obdobjem je treba upoštevati tudi čase, v katerih je naprava izklopljena Število vrtljajev...
 • Seite 27: Električna Varnost

  Splošna varnostna navodila za električno orodje 2. Električna varnost Vedno uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno za- ščitna očala. Uporaba osebne Izogibajte se življenjski nevarno- zaščitne opreme kot so maska za prah, delovni sti zaradi električnega udara: čevlji z zaščito proti drsenju, zaščitna čelada a) Priključni vtič...
 • Seite 28: Uporaba Akumulatorskega Orodja In Ravnanje Z Njim

  Splošna varnostna navodila za električno orodje b) Ne uporabljajte električnega orodja, določeno vrsto akumulatorjev, obstaja nevarnost čigar stikalo je defektno. Električno orod- požara, če se jo uporablja z drugimi akumulatorji. je, ki se ne da več vklopiti ali izklopiti, je nevar- b) V električnem orodju uporabljajte samo no in ga je treba dati v popravilo.
 • Seite 29: Originalni Pribor / Dodatne Naprave

  Splošna varnostna navodila za električno orodje / Uporaba © Originalni pribor / Obstaja nevarnost, da se akumulatorski paket dodatne naprave prenapolni in se tako zmanjša življenjska doba akumulatorja in polnilnika akumulatorja. ½ Uporabljajte samo pribor in dodatne naprave, ki Polnilnik akumulatorja med dvema zaporednima so navedeni v navodilih za uporabo.
 • Seite 30: Vklop In Nanašanje Laka / Poliranje

  Uporaba / Vzdrževanje in čiščenje / Servis / Garancija Opozorilo: Preveč voska rezultata ne poboljša, poliranja. Drugače polirna blazinica še tekočo poli- temveč samo otežuje poznejše odstranjevanje turo razmaže. plasti. 3. Vosek enakomerno porazdelite do roba Sintetično polirno blazinico uporabite pri blazinice iz frotirja postopku poliranja oz.
 • Seite 31: Odstranjevanje

  Garancija / Odstranjevanje / Izjava o skladnosti / Izdelovalec verjena. Prosimo, shranite blagajniški ra- Akumulatorjev ne mečite med čun kot dokazilo o nakupu. Prosimo vas, gospodinjske odpadke! da se v primeru uveljavljanja garancije Pokvarjene ali dotrajane akumulatorje je treba reci- po telefonu obrnete na svojo servisno klirati v skladu z direktivo 2006 / 66 / EC.
 • Seite 32 Popis sadržaja Uvod Uporaba u skladu sa namjenom ................Stranica 34 Elementi za rukovanje ....................Stranica 34 Obim isporuke ......................Stranica 34 Tehnički podaci ......................Stranica 35 Opće sigurnosne upute za električni alat 1. Sigurnost na radnom mjestu .................Stranica 35 2. Električna sigurnost ....................Stranica 36 3.
 • Seite 33: Uvod

  Uvod U ovim uputama za uporabu / na uređaju rabi se slijedeće prikaze: Čitati upute za rukovanje! Zaštitna klasa II Obratiti pažnju na upozoravajuće i Nosite zaštitne naočale, zaštitu za sigurnosne upute! uši, zaštitnu masku i zaštitne rukavice. Čuvajte se strujnog udara! Držite djecu dalje od Opasnost po život! električnog uređaja!
 • Seite 34: Tehnički Podaci

  Razina opterećenja titranja može biti podcjenjena, ako se električni alat redovito koristi na takav način. Aku stroj za poliranje automobila Uputa: Za precizno ocjenjivanje titrajnog otpere- PARKSIDE KH8888 Nominalni napon: 18 V ćenja tijekom određenog radnog vremena, potrebno je također uzeti u obzir vremena kad je stroj isključen,...
 • Seite 35: Električna Sigurnost

  Opće sigurnosne upute za električni alat 2. Električna sigurnost Nosite osobnu zaštitnu opre- mu i uvijek zaštitne očale. Korištenje osobne zaštitne opreme, Ne dovodite sebe i druge u kao maske za prašinu, protuklizne zaštitne cipele, životnu opasnost uslijed zaštitnu kacigu ili štitnik za uši, ovisno o vrsti i električnog udara: uporabi električnog alata, smanjuje rizik od ozljeda.
 • Seite 36: Uporaba I Rukovanje Akumulatorskim Alatom

  Opće sigurnosne upute za električni alat c) Izvucite utikač iz utičnice i/ili otklonite c) Držite neupotrjebljene akumulatore akumulator, prije namještanja uređaja, daleko od kontakta s metalnim pred- zamjene pribora ili odlaganja uređaja. metima poput uredskih spajalica, Ova mjera opreza spriječava nenamjerno kovanica, ključeva, čavala i sl.
 • Seite 37: Jeste Li Sve Razumjeli

  Opće sigurnosne upute za električni alat / Rukovanje © Umetanje paketa baterija u ure- tama za uporabu ili korištenje druge opreme đaj / vađenje paketa baterija može dovesti do opasnosti od ozljeđivanja. Umetanje paketa baterija: © Jeste li sve razumjeli? Umetnite paket baterija u uređaj na taj način, da on ulegne.
 • Seite 38: Poliranje, Odnosno Uklanjanje Voska Pomoću Sintetičke Kape Za Poliranje

  Rukovanje / Održavanje i čišćenje / Servis / Jamstveni list © Održavanje i čišćenje čišćenje laka. Ovisno o stanju Vašega laka možete nabaviti odgovarajuće proizvode. Snažno oksidira- ni lakovi zahtijevaju uporabu posebnog sredstva UPOZORENJE! OPASNOST OD OZLJE- za čišćenje. U tu svrhu koristite kombinirani proizvod DA! Prije izvođenja bilo kakvih radova na uređaju, (sredstvo za čišćenje + vosak).
 • Seite 39: Zbrinjavanje

  Jamstveni list / Zbrinjavanje Jamstvo vrijedi samo za greške u materijalu i izradi, Sukladno europskim smjernicama 2002 / 96 / EC a ne za potrošne dijelove ili za oštećenja lomljivih di- o starim električnim i elektroničkim uređajima i jelova, npr. prekidača ili baterija. Uređaj je namijenjen njihovo provođenje u nacionalno pravo, stari se isključivo za privatnu, a ne za gospodarsku upotrebu.
 • Seite 40: Objašnjenje Konformnosti / Proizvođač

  Objašnjenje konformnosti / Proizvođač © Objašnjenje konformnosti / Proizvođač Mi, Kompernaß GmbH, odgovorni za ovu doku- mentaciju: gospodin Dennis Dohm, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Njemačka, ovim izjavljujemo da je ovaj proizvod u skladu sa slijedećim norma- ma, normativnim dokumentima i EZ smjernicama: Strojne smjernice (2006 / 42 / EC) EG- niskonaponske smjernice...
 • Seite 42 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .................Seite 44 Bedienelemente ......................Seite 44 Lieferumfang ........................Seite 44 Technische Daten ......................Seite 45 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 45 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 46 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 46 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 47 5.
 • Seite 43: Einleitung

  Einleitung In dieser Bedienungsanleitung / am Gerät werden folgende Piktogramme verwendet: Bedienungsanleitung lesen! Schutzklasse II Tragen Sie einen Gehörschutz, eine Warn- und Sicherheitshinweise Atem- / Staubschutzmaske, eine Schutz- beachten! brille und Schutzhandschuhe. Vorsicht vor elektrischem Schlag! Kinder vom Elektrogerät fernhalten! Lebensgefahr! Explosionsgefahr! Nur zur Verwendung in Innenräumen!
 • Seite 44: Technische Daten

  © Technische Daten angegebenen Wert liegen. Die Schwingungsbe- lastung könnte unterschätzt werden, wenn das Elektrowerkzeug regelmäßig in solcher Weise Akku-Autopoliermaschine verwendet wird. PARKSIDE KH8888 Nennspannung: 18 V Hinweis: Für eine genaue Abschätzung der Leerlaufdrehzahl: = 3000 min Schalldruckpegel: 60 dB (A) Schwingungsbelastung während eines bestimmten...
 • Seite 45: Elektrische Sicherheit

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz Halten Sie Kinder und andere eines Fehlerstromschutzschalters vermindert Personen während der Benut- das Risiko eines elektrischen Schlages. zung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren. 3. Sicherheit von Personen 2.
 • Seite 46: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht Halten Sie Haare, Kleidung und Hand- gewarteten Elektrowerkzeugen. schuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf Haare können von sich bewegenden Teilen und sauber.
 • Seite 47: Sicherheitshinweise Für Poliermaschinen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Bedienung Sicherheitshinweise © Bedienung für Poliermaschinen © Akku-Pack laden Vermeiden Sie Brand und Verletzungs- Hinweis: Ein neuer oder lange Zeit nicht genutzter gefahr: ½ Akku-Pack muss vor der ersten / erneuten Benutzung Ziehen Sie vor Reinigung oder Wartung des Gerätes immer den Netzstecker.
 • Seite 48: Haube Auf Den Polierteller Aufsetzen

  Bedienung / Wartung und Reinigung © Haube auf den zu vermeiden. Tupfen Sie das Gerät einige Male Polierteller aufsetzen an unterschied lichen Stellen der zu polierenden Fläche auf. So erreichen Sie, dass überschüssige Entfernen Sie den Akku, bevor Wachs- / Polierpaste sich nochmals in der Frottee- WARNUNG! Sie eine Haube aufsetzen oder wechseln.
 • Seite 49: Service

  Wartung und Reinigung / Service / Garantie / Entsorgung VORSICHT! Achten Sie darauf, dass keine Flüssig- Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behand- keiten in das Geräteinnere gelangen, dies führt zur lung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die Zerstörung des Produkts. nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung Das Gerät ist wartungsfrei.
 • Seite 50: Konformitätserklärung / Hersteller

  Entsorgung / Konformitätserklärung / Hersteller © Konformitätserklärung / Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Hersteller Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Wir, Kompernaß GmbH, Dokumentenverantwortlicher: Herr Dennis Dohm, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Werfen Sie Akkus nicht in Deutschland, erklären hiermit dass dieses Produkt den Hausmüll! mit den folgenden Normen, normativen Dokumenten Defekte oder verbrauchte Akkus müssen gemäß...
 • Seite 51 IAN 38020 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Stan informacji · Stanje informacij Stanje informacija · Stand der Informationen: 12 / 2009 Ident.-No.: KH88880122009-GB / PL / SI / HR / DE / AT / CH...