Parkside PEH 30 A1 Betriebsanleitung

Elektrohobel
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC PLANER PEH 30 A1
ELECTRIC PLANER
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
ELEKTRICKÝ HOBLÍK
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
ELEKTROHOBEL
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 79192
STRUG ELEKTRYCZNY
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
ELEKTRICKÝ HOBLÍK
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PEH 30 A1

 • Seite 1 ELECTRIC PLANER PEH 30 A1 ELECTRIC PLANER STRUG ELEKTRYCZNY Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of original operation manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi ELEKTRICKÝ HOBLÍK ELEKTRICKÝ HOBLÍK Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny Překlad originálního provozního návodu...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszy- stkimi funkcjami urządzenia. Před čtením si odklopte obě dvě strany s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte obidve strany s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4 45°...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ............................Page 6 Features and equipment ........................Page 6 Included items .............................Page 7 Technical data .............................Page 7 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ...........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 8 4.
 • Seite 6: Introduction

  Volt (AC) and plug are in good condition! Dispose packaging and appliance in Watts (Effective power) an environmentally-friendly way! Electric planer PEH 30 A1 Features and equipment Safety lock-out Introduction ON / OFF switch Planing debris removal port (right / left selectable)
 • Seite 7: Included Items

  Included items Note: If you wish to make an accurate assessment of the vibration loads experienced during a particular 1 Electric planer PEH 30 A1 period of working, you should also take into account 1 Guide fence the intervening periods of time when the device is 1 Rebate depth stop switched off or is running but is not actually in use.
 • Seite 8: Personal Safety

  General safety advice for electrical power tools be modified in any way. Do not use protective equipment such as ear protection, an adapter plug with devices fitted dust mask or work gloves, depending on the with a protective earth. Unmodified type of electric tool and its application, reduc­...
 • Seite 9: Service

  General safety advice for electrical power tools Safety advice relating the device, change accessories or when specifically to power the device is put away. This precaution is planers intended to prevent you from unintentionally starting the device. d) W hen not in use always ensure that W ait until the blade shaft has com- electrical power tools are kept out of...
 • Seite 10: Safety Instructions For Planers

  General safety advice for electrical power tools / Preparing for use Original accessories / attachments I f a dangerous situation arises, pull the mains plug immediately out of the mains socket. U se only the accessories and attach- W hen taking a break from your ments detailed in the operating instruc- work, before carrying out any tasks tions.
 • Seite 11: Parking Shoe

  Preparing for use P ush the planing debris removal port into the sole . Moving forward at too great a rate the device. results in a poorer surface quality and can lead L ock the planing debris removal port to blocking of the planing debris removal port. turning it into the “Lock”...
 • Seite 12: Replacing A Drive Belt

  Preparing for use / Maintenance and cleaning / Service centre / Warranty The planer blade has two cutting edges and it P ut the belt cover back into position and can be fitted either way around. fasten it into place with the screws R eplace the planer blade when both cutting edges are blunt.
 • Seite 13: Warranty Disposal

  Warranty / Disposal the event of a warranty claim, please make and taken for environmentally compatible recycling. contact by telephone with our Service De- Contact your local refuse disposal authority for partment. Only in this way can a post-free more details of how to dispose of your worn out despatch for your goods be assured.
 • Seite 14: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  EN 60745-2-14:2009 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Type / Device description: Electric planer PEH 30 A1 Date of manufacture (DOM): 11–2012 Serial number: IAN 79192 Bochum, 30.11.2012 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifica-...
 • Seite 15 Spis zawartości Wstęp Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ..................Strona 16 Wyposażenie ........................... Strona 16 Zakres dostawy ..........................Strona 17 Dane techniczne ..........................Strona 17 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi ....Strona 17 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy ....................Strona 18 2. Bezpieczeństwo elektryczne ....................... Strona 18 3.
 • Seite 16: Wstęp

  Opakowanie i urządzenie przekaż Watt (Moc skuteczna) do utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska! Strug elektryczny PEH 30 A1 niezgodne z przeznaczeniem i kryje w sobie po- ważne zagrożenie nieszczęśliwym wypadkiem. Za szkody powstałe wskutek niezgodnego z przezna- Wstęp czeniem użytkowania producent nie ponosi żadnej...
 • Seite 17: Zakres Dostawy

  Obciążenie drganiami może wydawać się mniejsze niż w rzeczywistości, jeśli Zakres dostawy elektronarzędzie będzie regularnie używane ten sposób. 1 Strug elektryczny PEH 30 A1 Wskazówka: Celem dokładnego oszacowania 1 Prowadnica równoległa obciążenia wibracjami w okresie określonego okresu 1 Ogranicznik głębokości wręgu 1 Klucz imbusowy sześciokątny...
 • Seite 18: Bezpieczeństwo Miejsca Pracy

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Bezpieczeństwo miejsca pracy oleju, ostrych krawędzi lub porusza- jących się części urządzeń. Uszkodzone a) Utrzymywać stanowisko pracy w czy- lub poplątane kable zwiększają ryzyko pora­ stości i dobrze oświetlone. Nieporządek żenia prądem elektrycznym. e) Gdy pracujesz z urządzeniem elektrycz- i nieoświetlone obszary robocze mogą...
 • Seite 19: Staranne Obchodzenie Się I Użytkowanie Narzędzi Elektrycznych

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi czysz urządzenie. Narzędzie lub klucz, pieczne, gdy są używane przez osoby niedo­ który znajduje się w obracającej się części świadczone. e) Pielęgnuj starannie urządzenie. urządzenia może prowadzić do obrażeń ciała. e) Unikaj nienormalnej postawy ciała. Sprawdź, czy ruchome części urzą- Zadbaj o pewne stanowisko i w każdej dzenia funkcjonują...
 • Seite 20: Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Hebla

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi N ie należy wkładać palców do wyrzut- W yciągać wtyczkę kabla zasilającego nika wiórów . Istnieje niebezpieczeństwo z gniazdka sieciowego w razie nie- bezpieczeństwa, na okres przerw w skaleczenia przez wirujące części. U rządzenie można przykładać do pracy, jeśli urządzenie nie jest używa- przedmiotu obrabianego tylko w sta- ne oraz przed przystąpieniem do ja-...
 • Seite 21: Oryginalne Wyposażenie / Przyrządy Dodatkowe

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi / Uruchomienie Oryginalne wyposażenie / W yrzutnik wiórów może być ustawiony na przyrządy dodatkowe prawo lub w lewo. W sunąć wyrzutnik wiórów do urządzenia. N ależy stosować tylko wyposażenie i U nieruchomić wyrzutnik wiórów poprzez przyrządy dodatkowe wymienione w obrócenie w położenie „LOCK”.
 • Seite 22: Fazowanie Krawędzi

  Uruchomienie P racować tylko przy zastosowaniu małego po- do prac na urządzeniu należy zawsze wyciągnąć suwu i nie wywierać zbyt mocnego nacisku na wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka sieciowego. O STROŻNIE! Ostre krawędzie tnące noży płozę struga . Zbyt szybki posuw pogarsza jakość...
 • Seite 23: Wymiana Paska Napędowego

  Uruchomienie / Konserwacja i czyszczenie / Serwis / Gwarancja Wymiana paska napędowego Wymianę wtyczki lub (patrz rys. F + G) przewodu zasilającego należy zlecać zawsze wytwórcy urządzenia lub jego NIEBEZPIECZEŃSTWO służbie serwisowej. Ten sposób gwarantuje POWSTANIA OBRAŻEŃ! Przed przystąpieniem zapewnienie bezpieczeństwa urządzenia. do prac na urządzeniu należy zawsze wyciągnąć...
 • Seite 24: Utylizacja

  O możliwościach utylizacji wysłużonego sprzętu EN 61000-3-3:2008 należy dowiadywać się we właściwych zarządach gminnych i miejskich. Typ / Oznaczenie urządzenia: Strug elektryczny PEH 30 A1 Date of manufacture (DOM): 11–2012 Numer seryjny: IAN 79192 Bochum, 30.11.2012 Semi Uguzlu - Menadżer jakości - Zmiany techniczne w związku z ulepszeniami...
 • Seite 25 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu......................Strana 26 Vybavení ............................Strana 26 Rozsah dodávky ..........................Strana 27 Technické údaje ..........................Strana 27 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 1. Bezpečnost na pracovišti ......................Strana 27 2. Elektrická bezpečnost ........................Strana 28 3.
 • Seite 26: Úvod

  Voltů (Střídavé napětí) kabel a síťová zástrčka nepoškozené! Obal i přístroj nechte zlikvidovat v Wattů (Příkon) souladu s předpisy o ochraně životního prostředí! Elektrický hoblík PEH 30 A1 Vybavení Zablokování zapínání Úvod Spínač ZAP / VYP Výhoz třísek (volitelně vpravo / vlevo) Blahopřejeme vám ke koupi nového...
 • Seite 27: Rozsah Dodávky

  Rozsah dodávky Upozornění: Pro přesný odhad zatížení vibracemi během určité pracovní časové oblasti by se měly vzít 1 elektrický hoblík PEH 30 A1 na zřetel i doby, v nichž je zařízení vypnuto, nebo 1 rovnoběžný doraz je-li zařízení v chodu, avšak není skutečně použito.
 • Seite 28: Elektrická Bezpečnost

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje Elektrická bezpečnost Noste osobní ochranné vyba- vení a vždy ochranné brýle. a) Síťová zástrčka zařízení se musí hodit Použití osobních ochranných pomůcek do zásuvky. Zástrčka se nesmí žád- jako např. ochrany sluchu, protiprachové masky ným způsobem změnit.
 • Seite 29: Servis

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje zařízení vytáhněte zástrčku ze zásuv- stavu. Volný nožový hřídel se může zahák- ky. Toto preventivní opatření brání nechtěné­ nout do povrchu a vést ke ztrátě kontroly, jakož mu spuštění zařízení. i k závažným poraněním. d) N epoužité...
 • Seite 30: Bezpečnostní Upozornění Pro Hoblík

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje / Uvedení do provozu Uvedení do provozu M ateriály nebo plochy, které se mají zpracovat, neostřikujte kapalinami Zapínání / vypínání obsahující rozpouštědla. V yhněte se styku s rotujícími díly. P oužívejte zařízení vždy ke stanove- Zapínání: nému účelu a jen s originálními ná- N ejprve stiskněte zablokování...
 • Seite 31: Parkovací Patka)

  Uvedení do provozu Použití rovnoběžného dorazu N asuňte hadici přípustného zařízení vysávající (viz obr. I) prach, např. dílenského vysavače na výhoz třísek , nebo případně na redukční tvarovku R ovnoběžný doraz namontujte s upevňova- Odejmutí: cím šroubem na zařízení. S táhněte hadici zařízení vysávající prach z vý- U volněte zajišťovací...
 • Seite 32: Výměna Hnacího Řemenu

  Uvedení do provozu / Údržba a čistění / Servis / Záruka Při výměně nože vyměňte vždy oba nože, aby se P řilnutý hoblovací prach odstraňte štětcem. zabránilo nevyvážení. N ikdy nepoužívejte ostré předměty, benzin, rozpouštědla nebo čističe, které působí agre- UPOZORNĚNÍ: Uvolněte nejprve jeden nůž, tak sivně...
 • Seite 33: Zlikvidování

  EN 61000-3-3:2008 O možnostech ke zlikvidování vysloužilých přístrojů Typ / Označení přístroje: se dozvíte ve správě Vaší obce či města. Elektrický hoblík PEH 30 A1 Date of manufacture (DOM): 11–2012 Sériové číslo: IAN 79192 Bochum, 30.11.2012 Semi Uguzlu - Manager jakosti - Technické...
 • Seite 35 Zoznam obsahu Úvod Používanie v súlade s určením ......................Strana 36 Príslušenstvo ............................Strana 36 Obsah zásielky ..........................Strana 37 Technické údaje ..........................Strana 37 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 1. Bezpečnosť pracovného miesta ....................Strana 37 2. Elektrická bezpečnosť ......................... Strana 38 3.
 • Seite 36: Úvod

  Dbajte na neporušenosť prístroja, Volt (Striedavé napätie) sieťového kábla a zástrčky! Balenie prístroja a prístroj zlikvidujte Watt (Užitočný výkon) ekologickým spôsobom! Elektrický hoblík PEH 30 A1 Príslušenstvo poistka zapnutia Úvod spínač ZAP / VYP vyhadzovač hoblín (vpravo alebo vľavo) Blahoželáme vám ku kúpe nového výrob- kryt remeňa...
 • Seite 37: Obsah Zásielky

  Obsah zásielky Upozornenie: Pre presný odhad kmitavého namáhania počas doby určitej pracovnej činnosti 1 elektrický hoblík PEH 30 A1 by sa mali zohľadniť aj časy, keď je prístroj vypnutý 1 paralelný doraz resp. je síce zapnutý, ale sa s ním v skutočnosti 1 doraz hĺbky drážky...
 • Seite 38: Elektrická Bezpečnosť

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje Elektrická bezpečnosť alebo ak ste pod vplyvom drog, alko- holu či medikamentov. Jediný moment ne­ a) Sieťová zástrčka prístroja musí byť pozornosti pri používaní prístroja môže viesť zladená so zásuvkou. Sieťová zástrčka k závažným poraneniam. sa nesmie nijako upravovať.
 • Seite 39: Servis

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje Špecifické bezpečnostné b) N epoužívajte žiadny elektrický nástroj, upozornenia pre ktorého prepínač je poškodený. Elek­ elektrický hoblík trický nástroj, ktorý nie je možné zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečný a musí byť opravený. Pred nastavovaním prístroja, výmenou S kôr než...
 • Seite 40: Bezpečnostné Upozornenia Pre Hoblík

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické … / Uvedenie do prevádzky Originálne príslušenstvo / P ri nebezpečenstve ihneď vytiahnite prídavné zariadenia sieťovú zástrčku zo zásuvky. S ieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky pri nebezpečenstve, pracovných pre- P oužívajte iba také príslušenstvo a stávkach, ak prístroj nepoužívate a prídavné...
 • Seite 41: Odstavná Pätka

  Uvedenie do prevádzky Skosenie hrán (pozri obr. H) V yhadzovač hoblín zaaretujte otočením do polohy „LOCK“. Drážky v tvare V , ktoré sú k dispozícii na prednej Externé odsávanie: pätke hoblíka , umožňujú jednoduché skosenie Pri použití systémov na odsávanie prachu, napr. hrán obrábaného predmetu.
 • Seite 42: Výmena Hnacieho Remeňa

  Uvedenie do prevádzky / Údržba a čistenie / Servis / Záruśná lehota Údržba a čistenie Hobľovací nôž má dve rezné hrany a dá sa otáčať. H obľovací nôž vymeňte vtedy, keď sú obe NEBEZPEČENSTVO rezné hrany tupé. PORANENIA! Skôr než vykonáte práce na prí- H obľovací...
 • Seite 43: Likvidácia

  EN 61000-3-3:2008 Obal pozostáva z ekologických materi- álov, ktoré sa môžu dať recyklovať ma Typ / Názov prístroja: miestnych recyklačných staniciach. Elektrický hoblík PEH 30 A1 Date of manufacture (DOM): 11–2012 Elektrické prístroje neodhadzujte do domového odpadu! Sériové číslo: IAN 79192 Podľa európskej smernice 2002 / 96 / EC o odpade...
 • Seite 45 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 46 Ausstattung ............................Seite 46 Lieferumfang ............................Seite 47 Technische Daten ..........................Seite 47 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 47 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 48 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 48 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 49 5.
 • Seite 46: Einleitung

  Auf Unversehrtheit von Gerät, Volt (Wechselspannung) Netzkabel und Netzstecker achten! Entsorgen Sie Verpackung und Gerät Watt (Wirkleistung) umweltgerecht! Elektrohobel PEH 30 A1 Hersteller keine Haftung. Nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Einleitung Ausstattung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Einschaltsperre ein hochwertiges Produkt entschieden.
 • Seite 47: Lieferumfang

  Wert liegen. Die Schwingungsbela- stung könnte unterschätzt werden, wenn das Elektro- Lieferumfang werkzeug regelmäßig in solcher Weise verwendet wird. 1 Elektrohobel PEH 30 A1 1 Parallelanschlag Hinweis: Für eine genaue Abschätzung der 1 Falztiefenanschlag Schwingungsbelastung während eines bestimmten 1 Innensechskantschlüssel Arbeitszeitraumes sollten auch die Zeiten berück-...
 • Seite 48: Elektrische Sicherheit

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 3. Sicherheit von Personen Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benut- zung des Elektrowerkzeugs a) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elek- über das Gerät verlieren.
 • Seite 49: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge vergewissern Sie sich, dass diese an- entsprechend diesen Anweisungen. geschlossen sind und richtig verwendet Berücksichtigen Sie dabei die Arbeits- werden. Die Verwendung einer Staubabsau­ bedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen gung kann Gefährdungen durch Staub verringern. für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
 • Seite 50: Sicherheitshinweise Für Hobel

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Inbetriebnahme explosiv sein. Tragen Sie eine Staubschutz- der Kontrolle sowie schweren Verletzungen maske und verwenden Sie eine geeignete führen. Staub- / Späneabsaugung. Manche Stäube H alten Sie das Elektrowerkzeug nur an den gelten als krebserregend. isolierten Griffflächen, da die Messerwelle das S chließen Sie bei längerem Bearbeiten eigene Netzkabel treffen kann.
 • Seite 51: Staub / Späne Absaugen

  Inbetriebnahme S taub / Späne absaugen Hobelvorgang (siehe Abb. A) V ORSICHT! RÜCKSCHLAGGEFAHR! VERLETZUNGSGEFAHR! Führen Sie das Gerät nur eingeschaltet gegen Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steck- das Werkstück. dose, bevor Sie Arbeiten am Gerät durchführen. S tellen Sie die gewünschte Spantiefe ein. S chalten Sie das Gerät ein.
 • Seite 52: Hobelmesser Ausbauen / Einbauen

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung S tellen Sie die gewünschte Falztiefe mit dem 4. Führen Sie die Montage mit gedrehtem oder neuem Falztiefenanschlag ein. Hobelmesser in umgekehrter Reihenfolge durch. F ühren Sie den Hobelvorgang mehrmals durch, 5. Hobelmesser erhalten Sie unter angege- bis die gewünschte Falztiefe erreicht ist.
 • Seite 53: Service

  Service / Garantie / Entsorgung Service Service Deutschland Lassen Sie Ihre Elektro- Tel.: 01805772033 werkzeug von der Servicestelle oder (0,14 EUR / Min. aus dem dt. einer Elektrofachkraft und nur mit Festnetz, Mobilfunk max. Original-Ersatzteilen reparieren. Damit 0,42 EUR / Min.) wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elek- E-Mail: kompernass@lidl.de trowerkzeuges erhalten bleibt.
 • Seite 54: Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 60745-1:2009 EN 60745-2-14:2009 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Elektrohobel PEH 30 A1 Herstellungsjahr: 11–2012 Seriennummer: IAN 79192 Bochum, 30.11.2012 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 55 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Stan informacji · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 11 / 2012 · Ident.-No.: PEH30A1112012-PL / CZ / SK IAN 79192...

Inhaltsverzeichnis