Parkside PEH 30 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC PLANER PEH 30 A1
ELECTRIC PLANER
operation and safety Notes
Translation of the original instructions
ELEKTROHOBEL
Bedienungs- und sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IaN 270723
ELEKTRISCHE SCHAAF
Bedienings- en veiligheidsinstructies
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PEH 30 A1

 • Seite 1 ELECTRIC PLANER PEH 30 A1 ELECTRIC PLANER ELEKTRISCHE SCHAAF operation and safety Notes Bedienings- en veiligheidsinstructies Translation of the original instructions Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing ELEKTROHOBEL Bedienungs- und sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung IaN 270723...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Vouw vóór het lezen de beide pagina‘s met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat. Klappen sie vor dem Lesen die beiden seiten mit den abbildungen aus und machen sie sich anschließend mit allen Funktionen des gerätes vertraut.
 • Seite 4 45°...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ............................Page 6 Features and equipment ........................Page 6 Included items .............................Page 6 Technical data .............................Page 6 General power tool safety warnings 1. Work area safety..........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 7 4.
 • Seite 6: Proper Use

  If you pass the Included items product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it. 1 Electric planer PEH 30 A1 1 Guide fence Proper use 1 Rebate depth stop...
 • Seite 7: General Power Tool Safety Warnings

  Introduction / General power tool safety warnings c) Keep children and bystanders away The vibration level specified in while operating a power tool. Distractions these instructions was measured in accordance with an EN 60745 standardised measurement process can cause you to lose control. and can be used to compare equipment.
 • Seite 8: Power Tool Use And Care

  General power tool safety warnings d) Store idle power tools out of the reach equipment such as dust mask, non-skid safety of children and do not allow persons shoes, hard hat, or hearing protection used for unfamiliar with the power tool or these appropriate conditions will reduce personal in- instructions to operate the power tool.
 • Seite 9: Safety Instructions For Planers

  General power tool safety warnings / Preparing for use N ever use the device for a purpose erwise the device could kick back if the planer for which it was not intended or with blade gets snagged in the workpiece. W hen working always keep the sole non-original parts / accessories.
 • Seite 10: Setting The Cutting Depth

  Preparing for use Switching off: P ush the hose of a suitable dust extraction device R elease the ON / OFF switch approved for that purpose (e.g. a workshop vacuum cleaner) on to the planing debris remov- Note: For safety reasons the ON / OFF switch al port or the vacuum cleaner adapter cannot be locked in the ON position.
 • Seite 11: Using The Guide Fence

  Preparing for use / Maintenance and cleaning Using the guide fence (see Fig. I) NOTE: If you only release one blade first then you can use the factory-fitted second blade for orientation A ttach the guide fence to the device with when you fit the new blade.
 • Seite 12: Service Centre

  Maintenance and cleaning / Service centre / Warranty / Disposal U se a dry cloth to clean the housing. statutory rights are not restricted in any way by this R emove any adhering planing dust with a warranty. narrow paint brush. I n no circumstances use sharp objects, or petrol, The warranty period will not be extended by repairs solvents or cleaning agents that might attack...
 • Seite 13: Translation Of The Original Declaration Of Conformity / Manufacturer

  EN 60745-2-14/A2:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Type / Device description: Electric planer PEH 30 A1 Date of manufacture (DOM): 09–2015 Serial number: IAN 270723 Bochum, 30.09.2015 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifica- tions in the course of further development.
 • Seite 15 Inhoudsopgave Inleiding Doelmatig gebruik........................... Pagina 16 Uitvoering ............................Pagina 16 Leveringsomvang ..........................Pagina 16 Technische gegevens ........................Pagina 16 Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen 1. Veiligheid op de werkplek ......................Pagina 17 2. Elektrische veiligheid ........................Pagina 17 3. Veiligheid van personen ......................Pagina 18 4.
 • Seite 16: Doelmatig Gebruik

  Beksleutel aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden. Leveringsomvang Doelmatig gebruik 1 elektrische schaaf PEH 30 A1 1 parallelaanslag Het apparaat is bij goed ondersteunde werkstukken 1 sponningdiepteaanslag geschikt voor het schaven van houten materialen 1 binnenzeskantsleutel zoals balken of planken.
 • Seite 17: Algemene Veiligheidsinstructies Voor Elektrische Gereedschappen

  Inleiding / Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen 1. Veiligheid op de werkplek Totale vibratiewaarde: Extra handgreep: a = 5,644 m/ s a) Houd het werkbereik schoon en goed Onzekerheid K = 1,5 m/ s verlicht. Door wanorde en onverlichte werk- Het in deze aanwijzin- bereiken kunnen ongevallen ontstaan.
 • Seite 18: Veiligheid Van Personen

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen f) Wanneer u met een elektrisch gereed- haren, kleding en handschoenen van schap in een vochtige omgeving moet bewegende onderdelen verwijderd. werken, dient u een foutstroom-veilig- Vlotte kleding, sieraden of haren kunnen door heidsschakelaar te gebruiken. Het ge- bewegende onderdelen wordt ingetrokken.
 • Seite 19: Service

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen wordt. Laat beschadigde onderdelen T ijdens het werken moet de schaaf- vóór het gebruik van het apparaat re- zool vlak op het werkstuk liggen. pareren. Veel ongelukken zijn terug te voeren In het andere geval bestaat gevaar voor letsel op slecht onderhouden elektrische apparaten.
 • Seite 20: Veiligheidsinstructies Voor De Schaaf

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen / Inbedrijfstelling Inbedrijfstelling D renk materialen of te bewerken oppervlakken niet met oplosmiddel- In- / uitschakelen houdende vloeistoffen. V ermijd contact met de roterende onderdelen. Inschakelen: G ebruik het apparaat nooit ondoel- D ruk eerst op de inschakelblokkering matig en steeds alléén met originele D ruk vervolgens op de AAN- / UIT-Schakelaar onderdelen / toebehoren.
 • Seite 21: Parkeerschoen

  Inbedrijfstelling Randen afschuinen (zie afb. H) externe afzuiging worden gebruikt. De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te bewerken materiaal. De in de voorste schaafzool voorhanden V-gleuven vereenvoudigen het afschuinen Aansluiten: van werkstukranden. Steek indien nodig de adapter voor externe af- zuiging stevig op de uitgang voor de G ebruik al naargelang de gewenste breedte...
 • Seite 22: Aandrijfriem Vervangen

  Inbedrijfstelling / Onderhoud en reiniging / Service Het schaafmes heeft twee sneden en kan worden P laats de nieuwe aandrijfriem eerst op de omgedraaid. kleine riempoelie en trek de aandrijfriem V ervang het schaafmes wanneer beide sneden vervolgens door draaien op de grote riempoe- bot zijn.
 • Seite 23: Garantie Afvoer

  Garantie / Afvoer Garantie Afvoer U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie De verpakking bestaat uit milieuvriende- vanaf de aankoopdatum. Het apparaat lijke materialen die u via de plaatselijke is met de grootst mogelijke zorg vervaar- recyclingdiensten kunt afvoeren. digd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd.
 • Seite 24: Vertaling Van De Originele Eg-Conformiteitsverklaring / Fabrikant

  EN 60745-2-14/A2:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Type / Benaming: Elektrische schaaf PEH 30 A1 Date of manufacture (DOM): 09–2015 Serienummer: IAN 270723 Bochum, 30.09.2015 Semi Uguzlu - Kwaliteitsmanager - Technische wijzigingen binnen het kader van de verderontwikkeling zijn voorbehouden.
 • Seite 25 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 26 Ausstattung ............................Seite 26 Lieferumfang ............................Seite 26 Technische Daten ..........................Seite 26 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 27 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 27 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 28 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 28 5.
 • Seite 26: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Produkt nur wie beschrieben und für die angegebe- Maulschlüssel nen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Lieferumfang B estimmungsgemäßer 1 Elektrohobel PEH 30 A1 Gebrauch 1 Parallelanschlag 1 Falztiefenanschlag Das Gerät ist bei fester Auflage der Werkstücke 1 Innensechskantschlüssel zum Hobeln von Holzwerkstoffen wie Balken oder 1 Maulschlüssel...
 • Seite 27: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit Schwingungsgesamtwert: Zusätzlicher Handgriff: a = 5,644 m/ s a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber Unsicherheit K = 1,5 m/ s und gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuch- Der in diesen Anweisungen tete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen. b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerk- angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfahren ge-...
 • Seite 28: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Verlängerungskabel, die auch für den e) Vermeiden Sie eine abnormale Körper- Außenbereich zugelassen sind. Die haltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Anwendung eines für den Außenbereich Gleichgewicht. Dadurch können Sie das geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
 • Seite 29: Service

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorg- B eim Arbeiten muss die Hobelsohle falt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche flach aufliegen. Sonst besteht Verletzungsge- Teile einwandfrei funktionieren und fahr durch Verkanten des Hobels. nicht klemmen, ob Teile gebrochen H obeln Sie nie über Metallgegenstände.
 • Seite 30: Sicherheitshinweise Für Hobel

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Inbetriebnahme V erwenden Sie das Gerät niemals Ausschalten: zweckentfremdet und nur mit Origi- L assen Sie den EIN- / AUS-Schalter los. nalteilen / -zubehör. H alten Sie das Gerät während der Ar- Hinweis: Der EIN- / AUS-Schalter kann aus beit fest.
 • Seite 31: Parkschuh

  Inbetriebnahme staubsaugers auf den Spanauswurf , oder ggf. S etzen Sie dazu den Hobel mit der V-Nut auf den Adapter für externe Absaugung auf die Werkstückkante auf und führen Sie ihn an dieser entlang. Entnehmen: Z iehen Sie den Schlauch der Staubsaugvorrich- P arallelanschlag verwenden tung vom Spanauswurf oder vom Adapter...
 • Seite 32: Antriebsriemen Wechseln

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie Wartung und Reinigung WICHTIGER HINWEIS: Die beiden Innensechskantschrauben nicht lösen. VERLETZUNGSGEFAHR! Sie dienen zur Höhenjustierung der Messerwelle. Eine Justierung ist nur notwendig, wenn Sie einen Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steck- anderen Hobelmessertyp, wie z.B.
 • Seite 33: Garantie Entsorgung

  Garantie / Entsorgung den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Service Schweiz Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Tel.: 0842 665566 Nur so kann eine kostenlose Einsendung (0,08 CHF/Min., Mobilfunk Ihrer Ware gewährleistet werden. max.
 • Seite 34: Original-Eg-Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 60745-1/A11:2010 EN 60745-2-14/A2:2010 EN 55014-1/A2:2011 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Elektrohobel PEH 30 A1 Herstellungsjahr: 09–2015 Seriennummer: IAN 270723 Bochum, 30.09.2015 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 35 KOMPERNASS HANDELS GMBH Burgstrasse 21 44867 Bochum germaNY Last Information update · stand van de informatie · stand der Informationen: 09 / 2015 · Ident.-No.: Peh30a1092015-NL IaN 270723...

Inhaltsverzeichnis