Parkside PEC 200 SE Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Elektroschaber
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
POWER SCraper
PEC 200 SE
POWER SCRAPER
Operation and Safety Notes
ELEKTRičnO STRgALO
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
SKROBAK ELEKTRyCzny
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
ELEKTROSCHABER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PEC 200 SE

 • Seite 1 POWER SCraper PEC 200 SE POWER SCRAPER SKROBAK ELEKTRyCzny Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa ELEKTRičnO STRgALO ELEKTROSCHABER Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Bedienungs- und Sicherheitshinweise...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Pred branjem stran s slikami odprite navzven in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Table of Content Introduction Intended Utilisation .......................Page 6 Fittings ..........................Page 6 Items supplied .......................Page 6 Technical Data ......................Page 7 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety .....................Page 7 2. Electrical safety ......................Page 7 3. Personal safety ......................Page 8 4.
 • Seite 5: Introduction

  Introduction The following pictograms are used in these operating instructions / on the device: Read instruction manual! Safety class II Wear hearing protection, dust Observe caution and safety notes! protection mask, protective glasses and protective gloves. Caution – electric shock! Keep children away from electrical Danger to life! power tools!
 • Seite 6: Technical Data

  Introduction / General safety advice for electrical power tools General safety advice for 1 Knife / Scraper attachment (straight) electrical power tools 1 Spatula attachment 1 Chisel attachment 1 Operating manual WarNING! read all the safety advice and instructions! Failure to observe the safety advice and instructions Technical Data may result in electric shock, fire and / or serious injury.
 • Seite 7: Personal Safety

  General safety advice for electrical power tools b) avoid touching earthed surfaces such c) avoid unintentional operation of the as pipes, radiators, ovens and refrig- device. Check that the electrical power erators with any part of your body. tool is switched off before you connect There is an increased risk of electric shock if it to the mains, pick it up or carry it.
 • Seite 8: Safety Advice For Electric Scraper / Carver

  General safety advice for electrical power tools / Before taking tool into use d) When not in use always ensure that Do not soak the materials or the area electrical power tools are kept out of to be worked with liquids containing reach of children.
 • Seite 9: Changing Attachments

  Before taking tool into use / Commissioning Switching ON / OFF Knife / Scraper attachment (offset) Knife / Scraper attachment (straight), e.g. for removing carpets, felts, cork sheets as well as Notice: The working motion of the appliance first plaster and adhesive residues (see Fig. C, E) takes place on material contact.
 • Seite 10: Maintenance And Cleaning

  Commissioning / Maintenance and cleaning / Disposal / Information Information On a belt sander (e.g. Parkside PEBS 600 see Fig. G): Service centre Appropriately fasten the belt sander into / onto a suitable stationary facility. Pay attention to the running direction of the belt...
 • Seite 11: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  Information Declaration of Conformity / Manufacturer DES Ltd Units 14-15 We, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, Bilston Industrial Estate D-44867 Bochum, Germany, declare that this Oxford Street product complies with the following EU directives: Bilston (Great Britain) WV14 7EG Machinery Directive Tel.: 0870 / 787-6177 (98 / 37 / EC)
 • Seite 12 Spis zawartości Wstęp Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ..............Strona 14 Wyposażenie ........................Strona 14 Zakres dostawy ......................Strona 15 Dane techniczne ......................Strona 15 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy................Strona 15 2. Bezpieczeństwo elektryczne ..................Strona 16 3. Bezpieczeństwo osób ....................Strona 16 4.
 • Seite 13: Wstęp

  Wstęp W niniejszej instrukcji obsługi urządzenia zastosowano następujące piktogramy: Przeczytaj instrukcję obsługi! Klasa bezpieczeństwa II Zakładać okulary ochronne, ochronniki Przestrzegaj wskazówek słuchu, maskę przeciwpyłową i ręka- ostrzegawczych i bezpieczeństwa! wice ochronne. Ostrzeżenie przed porażeniem Dzieci trzymać z daleka od narzędzia prądem elektrycznym! elektrycznego! Zagrożenie dla życia!
 • Seite 14: Zakres Dostawy

  Wstęp / Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Zakres dostawy Wskazówka: Celem dokładnego oszacowania obciążenia wibracjami w okresie określonego okresu 1 Elektryczny skrobak czasu pracy należy uwzględnić również te okresy, 1 Nasadka nożowa / nasadka skrobakowa (zagięta) w których urządzenie jest wyłączone lub wprawdzie 1 Nasadka nożowa / nasadka skrobakowa (prosta) jest włączone, ale w rzeczywistości nie pracuje.
 • Seite 15: Bezpieczeństwo Elektryczne

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi od urządzenia. Przy odchyleniu możesz f) jeśli praca elektronarzędzia w otocze- stracić kontrolę nad urządzeniem. niu wilgotnym jest nie do uniknięcia, należy zastosować wyłącznik prądu uszkodzeniowego. Zastosowanie wyłącz- 2. Bezpieczeństwo elektryczne nika prądu uszkodzeniowego zapobiega nie- bezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym.
 • Seite 16: Staranne Obchodzenie Się I Użytkowanie Narzędzi Elektrycznych

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi włosy, odzież i rękawice z daleka od urządzenia jest uszczuplone. Zleć na- poruszających się części. Luźna odzież, prawę uszkodzonych części przed biżuteria lub długie włosy mogą zostać uchwy- użyciem urządzenia. Przyczyną wielu cone przez poruszające się części. wypadków są...
 • Seite 17: Osprzęt Oryginalny / Oryginalne Urządzenia Dodatkowe

  Ogólne wskazówki… / Przed uruchomieniem urządzenia / Uruchomienie Nie wolno obrabiać materiału zawie- Nasadka nożowa / nasadka skrobakowa rającego azbest. Azbest jest uznawany za (zagięta) rakotwórczy. Nasadka nożowa / nasadka skrobakowa W żadnym wypadku nie opieraj rąk (prosta), na przykład do usuwania dywanów, obok lub przed urządzeniem ani przed filców, płyt korkowych oraz pozostałości tynku, obrabianą...
 • Seite 18: Wskazówki Robocze

  Przesuń przełącznik (WŁ. / WYŁ.) / wybór Na szlifierce taśmowej (na przykład wstępny liczby skoków na minutę do przodu. Parkside PEBS 600 zobacz rysunek G): Zamocuj odpowiednio szlifierkę taśmową w Wyłączanie: nadającym się do tego celu urządzeniu stacjo- Przesuń przełącznik (WŁ. / WYŁ.) / wybór narnym.
 • Seite 19: Utylizacja

  Konserwacja i czyszczenie / Utylizacja / Informacje Gwarancja W żadnym wypadku nie używaj benzyny, roz- puszczalników ani oczyszczaczy, które mogą uszkodzić tworzywo sztuczne. Okres gwarancji dla tego urządzenia wynosi 3 lata od daty zakupu. Urządze- nie zostało starannie wyprodukowane i Utylizacja dokładnie sprawdzone przed dostawą.
 • Seite 20: Deklaracja Zgodności / Producent

  Informacje Deklaracja zgodności / Producent My, Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Niemcy, oświadczamy niniejszym, iż produkt ten został wyprodukowany zgodnie z następującymi dyrektywami WE: Dyrektywa maszynowa (98 / 37 / EC) Dyrektywa niskonapięciowa WE (2006 / 95 / EC) Kompatybilność...
 • Seite 22 Kazalo Uvod Uporaba v skladu z določili ..................Stran 24 Oprema .........................Stran 24 Obseg dobave ......................Stran 24 Tehnični podatki ......................Stran 25 Splošna varnostna navodila za električno orodje 1. Varnost na delovnem mestu ..................Stran 25 2. Električna varnost .....................Stran 25 3. Varnost oseb ......................Stran 26 4.
 • Seite 23: Uvod

  Uvod V tem navodilu za upravljanje / na napravi so uporabljeni naslednji piktogrami: Navodila za uporabo preberite! Razred zaščite II Nosite zaščitna očala, ščitnike sluha, Upoštevajte opozorila in varnostne protiprašno zaščitno masko in zaščitne napotke! rokavice. Pozor, nevarnost električnega udara! Otroci naj se držijo stran od električ- Smrtna nevarnost! nega orodja!
 • Seite 24: Tehnični Podatki

  Uvod / Splošna varnostna navodila za električno orodje Tehnični podatki Splošna varnostna navodila za električno orodje Nazivna napetost: 230 V ~ 50 Hz Nazivna moč: 200 W Preberite varnostna OPOZOrILO! Nazivno število nihajev: Stopnja I: n 6.500 min opozorila in navodila! Stopnja II: n 7.500 min Neupoštevanje varnostnih opozoril in navodil lahko...
 • Seite 25: Varnost Oseb

  Splošna varnostna navodila za električno orodje kov vtiča. Originalen nespremenjen vtič in c) Preprečite nenameren vklop naprave. ustrezna vtičnica zmanjšata tveganje električ- Prepričajte se, da je električno orodje nega udara. izklopljeno, preden ga priključite na b) Preprečite telesni stik z ozemljenimi oskrbo s tokom, dvignete ali nosite.
 • Seite 26: Varnostna Navodila Za Električno Strgalo

  Splošna varnostna navodila za električno orodje / Pred začetkom uporabe d) Neuporabljano električno orodje hra- obdelujete materiale, pri katerih nastaja zdravju nite zunaj dosega otrok. Osebam, ki z škodljiv prah. napravo niso seznanjene ali niso pre- Materialov ali površin, ki jih namera- brale teh navodil, uporabe naprave vate obdelovati, na impregnirajte s ne dovolite.
 • Seite 27: Zamenjava Nastavka

  Pred začetkom uporabe / Začetek uporabe Rezilo / strgalo (upognjeno) pljeno napravo z nastavkom . S tem, da do rezilo / strgalo (ravno), npr. za odstranjevanje delovnega gibanja naprave pride šele pri stiku preprog, filca, plošč iz plute, pa tudi ostankov z materialom, dosežete natančno namestitev ometa, lepila in mavca (glejte sl.
 • Seite 28: Vzdrževanje In Čiščenje

  Informacije Nastavek , ki ga nameravate brusiti, vstavite v električno strgalo (glejte poglavje “Zamenjava Servis nastavka”). Na tračnem brusilniku (npr. Parkside OPOZOrILO! Napravo dajte v PEBS 600 glejte sl. G): popravilo samo kvalificiranemu stro- kovnemu osebju in samo z uporabo Tračni brusilnik ustrezno pritrdite v za to primer-...
 • Seite 29: Izjava O Skladnosti / Izdelovalec

  Informacije Izjava o skladnosti / Izdelovalec Birotehnika Tkalčec Zlatko andrija s.p. Mi, podjetje Kompernaß GmbH, Burgstr. 21, Lendavska ulica 23 D-44867 Bochum, Nemčija, izjavljamo, da je 9000 Murska Sobota (Slovenija) ta izdelek skladen s sledečimi direktivami ES: Phone: +386 (0) 2 522 16 66 Fax: +386 (0) 2 531 17 40 Direktiva o strojih...
 • Seite 30 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ................Seite 32 Ausstattung ........................Seite 32 Lieferumfang .........................Seite 32 Technische Daten ......................Seite 33 allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit .....................Seite 33 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 33 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 34 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 35 Sicherheitshinweise für Elektroschaber ...............Seite 35 Originalzubehör / -zusatzgeräte .................Seite 35 Alles verstanden? ......................Seite 36...
 • Seite 31: Einleitung

  Einleitung In dieser Bedienungsanleitung / am Gerät werden folgende Piktogramme verwendet: Bedienungsanleitung lesen! Schutzklasse II Tragen Sie einen Gehörschutz, eine Warn- und Sicherheitshinweise Atem- / Staubschutzmaske, eine beachten! Schutzbrille und Schutzhandschuhe. Kinder vom Elektrowerkzeug Vorsicht vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr! fernhalten! Explosionsgefahr! Elektrowerkzeug vor Nässe schützen! Lebensgefahr durch elektrischen...
 • Seite 32: Technische Daten

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge allgemeine 1 Spachtelaufsatz Sicherheitshinweise 1 Stechbeitelaufsatz für Elektrowerkzeuge 1 Bedienungsanleitung WarNUNG! Lesen Sie alle Sicherheits- Technische Daten hinweise und anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshin- Nennspannung: 230 V ~ 50 Hz weise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Nennaufnahmeleistung: 200 W Brand und / oder schwere Verletzungen verursachen.
 • Seite 33: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge adapterstecker gemeinsam mit Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Unveränderte Stecker und passende Steckdosen Verletzungen führen. verringern das Risiko eines elektrischen Schlages. Tragen Sie persönliche Schutz- b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit ge- ausrüstung und immer eine erdeten Oberflächen, wie von rohren, Schutzbrille.
 • Seite 34: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 4. Verwendung und Behandlung Sicherheitshinweise des Elektrowerkzeugs für Elektroschaber a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Ver- wenden Sie für Ihre arbeit das dafür Um Verletzungs- und Brandgefahr sowie bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem Gesundheitsgefährdungen zu vermeiden: passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser Sichern Sie das Werkstück.
 • Seite 35: Alles Verstanden

  Allgemeine Sicherheitshinweise… / Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme alles verstanden? aufsatzwerkzeug entnehmen: Schieben Sie die Werkzeugarretierung Wenn Sie sich mit den Hinweisen, Funktionen nach vorne „UNLOCK“. und Handhabungen Ihres Gerätes vertraut ge- Ziehen Sie das Aufsatzwerkzeug macht haben, können Sie mit der Arbeit beginnen. Wechsel aus der Werkzeugaufnahme Unter Berücksichtigung aller Angaben und Hin- weise des Herstellers arbeiten Sie am sichersten.
 • Seite 36: Aufsatzwerkzeuge Nachschärfen

  Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten in den Elektroschaber ein (siehe Kapitel Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder „Aufsatz wechseln“). Stadtverwaltung. an einem Bandschleifer (z.B. Parkside Informationen PEBS 600 siehe abb. G): Befestigen Sie den Bandschleifer entsprechend Service in einer dafür geeigneten stationären Einrichtung.
 • Seite 37: Garantie

  Informationen Garantie Sie erhalten auf dieses Gerät 3 jahre Ga- Kompernass Service Switzerland rantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde Tel.: +41 (0) 848 000 525 sorgfältig produziert und vor anlieferung (max. 0,0807 CHF/min.) gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie e-mail: support.ch@kompernass.com den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf.
 • Seite 38 IAN: 30164 KompernaSS GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by orFGen marketing Last Information Update · Stan informacji · Stanje informacij · Stand der Informationen: 04 / 2009 · Ident.-No.: PEC200SE042009-GB / PL / SI / DE / AT / CH...

Inhaltsverzeichnis