Parkside PKS 1500 A2 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
MITRE SAW PKS 1500 A2
GB
MITRE SAW PKS 1500 A2
Operating and Safety Instructions
Translation of Original Operating Manual
PL
PILARKA KĄTOWA PKS 1500 A2
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
DE
AT
CH
KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE PKS 1500 A2
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 304475
SE
KAP- OCH GERINGSSÅGEN PKS 1500 A2
Drift- och säkerhetsanvisningar
Översättning från originalmanualen
LT
KAMPINIS NUOŽULNAUS PJOVIMO PJŪKLAS
PKS 1500 A2
Eksploatacijos ir saugos nurodymus
Vertimas originali naudojimo instrukcija
SE
PL
LT

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKS 1500 A2

 • Seite 1 MITRE SAW PKS 1500 A2 MITRE SAW PKS 1500 A2 KAP- OCH GERINGSSÅGEN PKS 1500 A2 Operating and Safety Instructions Drift- och säkerhetsanvisningar Translation of Original Operating Manual Översättning från originalmanualen PILARKA KĄTOWA PKS 1500 A2 KAMPINIS NUOŽULNAUS PJOVIMO PJŪKLAS Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Fyll på sidan med illustrationerna innan du läser och bekanta dig med alla funktioner på enheten. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš...
 • Seite 3 Read and follow the operating and safety instructions before you start working with this power tool! Läs och beakta bruksanvisningen och säkerhetsupplysningarna före idrifttagande! Przed uruchomieniem należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa! Prieš eksploatacijos pradžią perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos nurodymus bei jų laikykitės! Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten! Wear safety goggles! Bär skyddsglasögon!
 • Seite 4 Fig. 1 Fig. 1.2 Fig. 1.3 Fig. 1.3 Fig. 1.1 Fig. 2 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 3...
 • Seite 5 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 7...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents: Page: Introduction Proper use Important information Additional safety instructions Residual risks Commissioning Assembly Area of application Settings Working instructions Electrical connection Accessories Maintenance Disposal Troubleshooting Warranty certificate...
 • Seite 7: Introduction

  1. Introduction Legend of Fig. 1 Start button MANUFACTURER: Handle scheppach Locking lever Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH Motor Günzburger Straße 69 Saw blade D-89335 Ichenhausen Moving saw blade guard Base NOTE: Table insert According to the applicable product liability laws, the manu- Rotary table facturer of the device does not assume liability for damages 10 Workpiece clamp...
 • Seite 8: Proper Use

  *S6, continuous operation periodic duty. • Reaching into the running saw blade (cutting injury). Identical duty cycles with a period at load followed by a • Kick-back of workpieces and workpiece parts. period at no load. Running time 10 minutes; duty cycle is •...
 • Seite 9: Additional Safety Instructions

  9 Use protective equipment 20 Check the electric tool for potential damage – Wear protective goggles. – Protective devices and other parts must be carefully – Wear a mask when carrying out dust-creating work. inspected to ensure that they are fault-free and func- 10 Connect the dust extraction device tion as intended prior to continued use of the electric –...
 • Seite 10 hood/guide plates/guides. Who may not use the device: – Do not use saw blades made of high-speed alloy (1) Persons who are not familiar with the operating instruc- steel (HSS steel). tions, children under the age of 16 and persons who are under the influence of alcohol, drugs, medical pills, are tired 2 Maintenance and repair or ill.
 • Seite 11: Residual Risks

  5. Residual risks • Never point the laser beam towards reflecting surfaces and persons or animals. Even a laser beam with a low output can cause damage to the eyes. The machine has been built according to the state • Caution - methods other than those specified here can of the art and the recognised technical safety requirements.
 • Seite 12: Assembly

  8. Area of application POSITIONING/WORK STATION Position the machine on a work bench or on a flat base so that the machine is supported as stably as possible. Intended application possibilities The equipment must be set up where it can stand secure, i.e. The machine cuts: it should be bolted to a workbench, a universal base frame •...
 • Seite 13 • The moveable stop rail (27a) must be locked in a posi- Mitre cut 0°- 45° and turntable 0°- 45° tion far enough from the inner position that the distance The crosscut saw can be used to make mitre cuts to the left between the stop rail (27a) and the saw blade (5) is no of 0°- 45°...
 • Seite 14: Electrical Connection

  Switch ON / switch OFF the laser (Fig. 6) Connections and repairs of electrical equipment may only To switch on: Move the ON/OFF (33) switch of the la- be carried out by an electrician. ser (34) to the “1” position. A laser line is projected onto Please provide the following information in the event of any the material you wish to process, providing an exact guide enquiries:...
 • Seite 15: Disposal

  14. Disposal The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Defective components must be disposed of as special waste.
 • Seite 16: Warranty Certificate

  16. Warranty certificate Dear Customer, All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number printed below.
 • Seite 17 Innehållsförteckning: Sida: Inledning Bestämmelseenlig användning Viktiga upplysningar Ytterligare säkerhetsupplysningar Resterande risker Uppstart Montering Lämplig användning Justering Drift Elektrisk anslutning Tillbehör Underhåll Kassering Felsökning Garantibevis...
 • Seite 18: Inledning

  1. Inledning Teckenförklaring ill. 1 Startkontakt TILLVERKARE: Handtag scheppach Spärrhandtag Tillverkad av Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Motor Günzburger Straße 69 Sågblad D-89335 Ichenhausen Sågklingaskydd, rörligt ÄRADE KUND, Bordisättningsskiva Vi önskar dig mycket glädje och framgång vid arbetet med Roteringsbord din nya apparat. 10 Fastspänningsklämma 11 Skarv för hölje/bas Upplysning: Tillverkaren av apparaten ansvarar, enligt...
 • Seite 19: Bestämmelseenlig Användning

  * driftsätt S6, oavbruten periodisk drift. Driften samman- punkter inträffa: sätts av en starttid, en tid med konstant belastning och • Vidröring av sågbladet i icke täckta sågområden. en tomgångstid. Varaktigheten uppgår till 10 min, den • Gripa tag i det löpande sågbladet (skärskador). relevanta påkopplingsvaraktigheten uppgår till 25% av •...
 • Seite 20: Ytterligare Säkerhetsupplysningar

  – Om man arbetar utomhus rekommenderas att man 19 Var alltid uppmärksam använder halksäkra skodon. – Beakta vad du gör. Var förnuftig i arbetet. Använd – Bär alltid hårnät om du har långt hår. inte el-verktyget när du är okoncentrerad. 9 Använda skyddsutrustning 20 Kontrollera om det finns eventuella skador på...
 • Seite 21 ska bearbetas och korrekt inställning av huvar/styr- Följande får inte använda utrustningen: plåtar/ledningar. (1) Personer som inte har läst bruksanvisningen, barn under – Använd inga sågblad av höglegerat snabbstål (HSS- 16 år samt personer som är påverkade av alkohol, droger, stål).
 • Seite 22: Resterande Risker

  5. Resterande risker • Rikta aldrig laserstrålen mot reflekterande ytor och per- soner eller djur. Även en laserstråle med låg effekt kan förorsaka skador på ögonen. El-verktyget är byggt i enlighet med dagens tek- • Försiktighet - när andra metoder, än se som nämns här, nik och de erkända säkerhetstekniska reglerna.
 • Seite 23: Montering

  Tänk på ergonomin när du arbetar med maskinen. Du får Otillbörlig användning den idealiska höjden på arbetsbordet eller sockeln om Maskinen är inte lämplig för: basytan eller den övre arbetsytan är 90 till 95 cm över • Järnmaterial, stål, och gjutjärn, samt andra material om marken.
 • Seite 24: Elektrisk Anslutning

  • Lyft sågenheten med hjälp av handtaget (2) tills enheten • Lossa vridbordet (9) genom att lossa på fasthållnings- låser fast i den översta positionen. skruven (21). • Tryck arbetsstycket jämt fördelat mot sågstoppen (27) och • Ställ in den önskade vinkeln på vridbordet (9) med hand- se till att din hand är utanför skärområdet och sågbladet.
 • Seite 25: Tillbehör

  13. Underhåll Viktiga upplysningar Motorn kopplas från automatiskt om den överbelastas. Motorn kan kopplas på igen efter en avkylningstid (tiderna Om specialister måste kallas in för särskild servi- skiljer sig åt). ce under garantiperioden och därefter, kontakta en specialist som rekommenderas av oss, eller Skadad elanslutningsledninge kontakta tillverkaren direkt.
 • Seite 26: Felsökning

  Släng inte gamla apparater tillsammans med hushållsavfall! Denna symbol anger att produkten inte får kastas tillsammans med hushållsavfall i enlighet med direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (2012/19/EU) och nationell lagstiftning. Produkten ska lämnas in på en för ändamålet avsedd uppsamlingsplats.
 • Seite 27: Garantibevis

  16. Garantibevis Bästa kund! Våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om enheten ändå inte fungerar perfekt beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning på adressen som anges på det här garantikortet. Du är även välkommen att kontakta oss per telefon via det nedan angiv- na servicenumret.
 • Seite 28 Spis treści: Strona: Wprowadzenie Użycie zgodne z przeznaczeniem Ważne wskazówki Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa Ryzyka szczątkowe Uruchamianie Montaż Zakres zastosowania Ustawienia Wskazówki dotyczące pracy Przyłącze elektryczne Wyposażenie Konserwacja Utylizacja Pomoc dotycząca usterek Gwarancja...
 • Seite 29: Wprowadzenie

  1. Wprowadzenie Legenda do rys. 1 Przycisk Start PRODUCENT: Uchwyt scheppach Dźwignia blokująca Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH Silnik Günzburger Straße 69 Brzeszczot piły D-89335 Ichenhausen Osłona brzeszczota piły, ruchoma Cokół SZANOWNI KLIENCI, Wkładka stołu Stół obrotowy Życzymy wiele radości i sukcesów w trakcie pracy z nowo 10 Uchwyt elementu obrabianego 11 Przegub obudowa / cokół...
 • Seite 30: Użycie Zgodne Z Przeznaczeniem

  * Rodzaj pracy S6, praca okresowa długotrwała. Eksploata- Dodatkowo należy stosować się do zasad bezpieczeństwa cja składa się z czasu rozruchu, z czasu pracy pod stałym i higieny pracy oraz wymogów medycyny pracy. obciążeniem i z czasu biegu jałowego. Czas pracy wynosi Wszelkie modyfikacje urządzenia powodują...
 • Seite 31 5 Przechowywać urządzenie w pewnym miejscu – Regularnie kontrolować wtyczkę i kabel, a w razie – Nieużywane urządzenia powinny być przechowy- stwierdzenia uszkodzenia naprawę zlecić w autory- wane w suchym, zamkniętym i niedostępnym dla zowanym serwisie. dzieci pomieszczeniu. – Regularnie kontrolować przedłużacze i wymieniać te 6 Nie przeciążać...
 • Seite 32: Dodatkowe Wskazówki Bezpieczeństwa

  22 UWAGA! 3 Bezpieczna praca – Używanie innych narzędzi roboczych i innego – Stosować wyłącznie brzeszczoty pił, których osprzętu może powodować zagrożenie obrażenia- maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa nie jest mniejsza niż maksymalna prędkość obrotowa 23 Naprawę narzędzia elektrycznego należy zlecać wrzeciona piły do cięcia poprzecznego i ukośnego i wykwalifikowanemu elektrykowi które nadają...
 • Seite 33 4 Nie używać narzędzi roboczych posiadających • Jeżeli pilarka do cięcia kątowego nie będzie używana pęknięcia. Narzędzia posiadające pęknięcia należy przez dłuższy czas, należy wyciągnąć akumulatory. odłożyć. Ich naprawa jest niedozwolona. • Lasera nie wolno zastępować laserami innego typu. 5 Oczyścić powierzchnie mocowania z zanieczyszczeń, •...
 • Seite 34: Ryzyka Szczątkowe

  18 Styki akumulatorów oraz przeciwstyki w urządzeniu TRANSPORT należy oczyścić przed założeniem akumulatorów. Jeżeli maszyna musi zostać przetransportowana, należy ją chwycić za uchwyt (34 - rys. 4) i umieścić w oryginalnym 5. Ryzyka szczątkowe opakowaniu. Uważać przy tym, by została ustawiona w odpowiedniej pozycji (patrz strzałki na opakowaniu).
 • Seite 35: Zakres Zastosowania

  Montaż podpór elementu obrabianego (rys. 1.1 Przechylanie agregatu pilarki (rys. 3) - 1.2) Agregat pilarki można przechylić aż o 45°. • Odkręcić wkręt z rowkiem krzyżowym (14), a podporę Z tyłu maszyny odkręcić uchwyt (23) i zgodnie ze skalą elementu obrabianego wprowadzić w otwór znajdujący agregat przechylić...
 • Seite 36: Przyłącze Elektryczne

  woli głowicę maszyny do góry, lekko naciskając. • Wykonać cięcie zgodnie z opisem w punkcie „Tryb cię- cia kątowego”. Cięcie ukośne 0°- 45° (rys. 1, 1.3, 3) Za pomocą pilarki do cięcia kątowego można wykonywać Wymiana brzeszczota piły (rys. 5) cięcie ukośne w lewo pod kątem 0°- 45°...
 • Seite 37: Wyposażenie

  m Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem wszelkich prac Uszkodzone przyłącze elektryczne Na przewodach elektrycznych powstają często uszkodze- związanych z ustawianiem, obsługą techniczną i naprawą nia izolacji. wyciągnąć wtyczkę!1 Przyczyną może być: • Prace związane z utrzymaniem w dobrym stanie, kon- • Ściskanie, w przypadku gdy przewody są prowadzone serwacją, czyszczeniem oraz usuwaniem usterek wyko- przez okna lub szczeliny w drzwiach.
 • Seite 38: Pomoc Dotycząca Usterek

  Zużytego sprzętu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi! Symbol ten oznacza, że zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) oraz przepisami krajowymi niniejszego produktu nie wolno utylizować wraz z odpadami domowymi. Produkt ten należy przekazać do przeznaczonego do tego celu punktu zbiórki.
 • Seite 39: Gwarancja

  16. Gwarancja Drodzy Klienci, Wszystkie nasze produkty przechodzą przez rygorystyczną kontrolę jakości, aby zapewnić, że dotrą do Państwa w idealnym stanie. W mało prawdopodobnej sytuacji wystąpienia usterki w Państwa urządzeniu, proszę skontaktować się z naszym działem serwisu pod adresem podanym w niniejszej karcie gwarancyjnej. Oczywiście, jeśli wolelibyście Państwo do nas zadzwonić, jesteśmy również gotowi zaoferować pomoc pod numerem telefonu serwisu wydrukowanym poniżej.
 • Seite 40 Turinys: Puslapis: Įžanga Naudojimas pagal paskirtį Svarbūs nurodymai Papildomi saugos nurodymai Kiti pavojai Eksploatacijos pradžia Surinkimas Tinkamas eksploatavimas Reguliavimas Darbo nurodymai Elektrinis sujungimas Priedai Priežiūra Utilizavimas Gedimų lokalizavimas Garantinis dokumentas...
 • Seite 41: Įžanga

  1. Įžanga 1 pav. paaiškinimas Paleidimo mygtukas GAMINTOJAS: Rankena scheppach Blokavimo svirtis Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH Variklis Günzburger Straße 69 Pjūklo geležtė D-89335 Ichenhausen Mobilioji pjūklo geležtės apsauga Cokolis GERBIAMASIS KLIENTE, Stalo plokštės įdėklas mes linkime Jums daug džiaugsmo ir didelės sėkmės dirbant Pasukamasis stalas su nauju įrenginiu.
 • Seite 42: Naudojimas Pagal Paskirtį

  Gamintojas pasilieka teisę keisti techninius para- • pjūklo geležtės palietimas neuždengtoje pjūklo srityje; metrus! • rankų įkišimas į judančią pjūklo geležtę (įsipjovimas); • ruošinių ir ruošinių dalių atšokimas; * Darbo režimas S6, nepertraukiamas periodinis režimas. Re- • pjūklo geležtės lūžimas; žimą...
 • Seite 43: Papildomi Saugos Nurodymai

  8 Vilkėkite tinkamus drabužius. 20 Patikrinkite elektrinį įrankį, ar nėra galimų pažeidimų. – Nevilkėkite plačių drabužių arba papuošalų, kuriuos – Prieš tolesnį elektrinio įrankio naudojimą apsauginius galėtų pagriebti judančios dalys. įtaisus arba šiek tiek pažeistas dalis reikia kruopščiai – Dirbant lakia rekomenduojama avėti neslidžiais patikrinti, ar jos nepriekaištingai ir pagal paskirtį...
 • Seite 44 tų / kreipiamųjų skydų / kreipiamųjų nustatymas. SAUGOS NURODYMAI, KAIP ELGTIS SU PJŪKLO – Nenaudokite pjūklo geležčių iš gausiai legiruoto GELEŽTĖMIS greitapjūvio plieno (HSS plieno). 1 Įstatomus įrankius naudokite tik tada, jei mokate su jais 2 Techninė priežiūra ir remontas elgtis.
 • Seite 45: Kiti Pavojai

  5. Kiti pavojai • Atsargiai – kai atliekami kiti nei čia nurodytieji veiksmai, galima pavojinga spinduliuotės ekspozicija. • Niekada neatidarinėkite lazerio modulio. Galima netikė- Įrenginys buvo pagamintas naudojant moder- ta spinduliuotės ekspozicija. nias technologijas bei laikantis visuotinai pri- pažintų saugumo reikalavimų. Deja, kai kurie •...
 • Seite 46: Surinkimas

  PADĖTIES NUSTATYMAS / DARBO VIETA Lanko montavimas (1.1–1.2 pav.) Padėkite įrenginį ant darbastalio arba ant plokščio cokolio, • Atlaisvinkite varžtus su kryžminėmis išdrožomis (18) pjū- kad prietaisas stovėtų kuo stabiliau. klo apačioje ir prakiškite lanką (16) pro tam numatytas Atkreipkite dėmesį į tai, kad įrenginys, jei įmanoma, visada kiaurymes galinėje pjūklo pusėje.
 • Seite 47 RUOŠINO FIKSAVIMAS • Pjaukite, kaip aprašyta punkte „Skersinio pjaustymo re- Norėdami užfiksuoti ruošinį, pritvirtinkite jį ruošinių įtempikliu žimas“. (10– 1 pav.) ant darbastalio. Įstrižinis pjūvis 0°–45° ir pasukamasis stalas Skersinio pjaustymo režimas (pav. 1, 1.3, 4) 0°–45° Dėmesio! Slankųjį atraminį bėgelį (27a) 90° skersiniam Skersinio pjaustymo pjūklu galima atlikti įstrižinius pjūvius į...
 • Seite 48: Elektrinis Sujungimas

  Lazerio baterijų keitimas (6 pav.) Naudojant vienfazį kintamosios srovės variklį, mašinoms su • Nuimkite lazerio baterijų skyriaus dangtelį (30). Išimkite didele paleidimo srove (nuo 3000 vatų) rekomenduojame abi baterijas. naudoti C 16 A arba K 16 A saugiklį! • Pakeiskite abi baterijas to paties arba ekvivalentiško tipo Mašinos pajungimo ir jos elektrinės įrangos remonto darbai baterijomis.
 • Seite 49: Utilizavimas

  14. Utilizavimas Siekiant išvengti transportavimo pažeidimų, įrenginys yra pakuotėje. Ši pakuotė yra žaliava, taigi, ją galima naudoti pakartotinai arba grą- žinti į medžiagų cirkuliacijos ciklą. Įrenginys ir jo priedai sudaryti iš įvairių medžiagų, pvz., metalo ir plastikų. Pristatykite sugedusias konstrukcines dalis į specialių atliekų utili- zavimo punktą.
 • Seite 50: Garantinis Dokumentas

  16. Garantinis dokumentas Gerbiami klientai, mūsų gaminių kokybė griežtai tikrinama. Tačiau, jei nepaisant to, šis įrenginys blogai veiktų, mes dėl to labai apgailestautumėme ir prašytu- me kreiptis į mūsų techninės priežiūros tarnybą šioje garantinėje kortelėje nurodytu adresu. Su mumis taip pat galite susisiekti telefonu toliau nurodytu techninės priežiūros tarnybos iškvietimo numeriu.
 • Seite 51 Inhaltsverzeichnis: Seite: Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung Wichtige Hinweise Zusätzliche Sicherheitshinweise Restrisiken Inbetriebnahme Montage Einsatzbereich Einstellungen Arbeitshinweise Elektrischer Anschluss Zubehör Wartung Entsorgung Störungsabhilfe Garantieurkunde DE/AT/CH...
 • Seite 52: Einleitung

  1. Einleitung Legende von Fig. 1 Starttaste HERSTELLER: Handgriff scheppach Entriegelungshebel Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH Motor Günzburger Straße 69 Sägeblatt D-89335 Ichenhausen Sägeblattschutz beweglich Sockel VEREHRTER KUNDE, Tischeinlage Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbeiten mit Drehtisch Ihrem neuen Gerät. 10 Werkstückspanner 11 Gelenk Gehäuse / Sockel Hinweis: Der Hersteller dieses Gerätes haftet nach dem...
 • Seite 53: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Die Spieldauer beträgt 10 min, die relative Einschaltdauer • Berührung des Sägeblattes im nicht abgedeckten Säge- beträgt 25% der Spieldauer. bereich. • Eingreifen in das laufende Sägeblatt (Schnittverletzung). Das Werkstück muss mindestens eine Höhe von • Rückschlag von Werkstücken und Werkstückteilen. 3 mm und eine Breite von 10 mm haben.
 • Seite 54 – Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht für solche 15 Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose Zwecke, für die es nicht vorgesehen ist. Benutzen Sie – Entfernen Sie nie lose Splitter, Späne oder einge- zum Beispiel keine Handkreissäge zum Schneiden klemmte Holzteile bei laufendem Sägeblatt.
 • Seite 55: Zusätzliche Sicherheitshinweise

  4. Zusätzliche Sicherheitshinweise – Verwenden Sie beim Transportieren des Elektrowerk- zeuges nur die Transportvorrichtungen. Verwenden 1 Sicherheitsvorkehrungen Sie niemals die Schutzvorrichtungen für Handha- – Warnung! Beschädigte oder deformierte Sägeblätter bung oder Transport. nicht verwenden. – Achten Sie darauf, dass während des Transportes –...
 • Seite 56 7 Achten Sie darauf, dass fixierte Reduzierringe zum Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien Sichern des Einsatzwerkzeuges den gleichen Durch- messer und mindestens 1/3 des Schnittdurchmessers Jederzeit darauf achten, dass die Batterien mit der haben. richtigen Polarität (+ und –) eingesetzt werden, wie 8 Stellen Sie sicher, dass fixierte Reduzierringe parallel sie auf der Batterie angegeben ist.
 • Seite 57: Restrisiken

  5. Restrisiken POSITIONIERUNG/ARBEITSPLATZ Positionieren Sie die Maschine auf eine Arbeitsbank oder Die Maschine ist nach dem Stand der Technik und auf einen flachen Sockel, damit das Gerät so stabil wie den an erkannten sicherheitstechnischen Regeln möglich steht. Achten Sie darauf, dass die Maschine, wenn gebaut.
 • Seite 58: Einsatzbereich

  • Achten Sie darauf, dass die Werkstückauflage (15) Neigen des Säge-Aggregats (Fig. 3) ebenso durch die beiden Laschen (19) an der Unterseite Das Sägeaggregat kann bis zu einem Winkel von 45° geführt wird. geneigt werden. • Anschließend ziehen Sie die Kreuzschlitzschraube (14) Lösen Sie die Feststellschraube (23) auf der Rückseite der wieder fest.
 • Seite 59: Elektrischer Anschluss

  Achtung! Durch die Rückholfeder schlägt die Maschine • Mit dem Handgriff (2) den Maschinenkopf nach links, automatisch nach oben. Handgriff (2) nach Schnittende auf das gewünschte Winkelmaß neigen. nicht loslassen, sondern Maschinenkopf langsam und unter • Feststellschraube (23) wieder festziehen. leichtem Gegendruck nach oben bewegen.
 • Seite 60: Zubehör

  13. Wartung Wichtige Hinweise Bei Überlastung des Motors schaltet dieser selbständig ab. Nach einer Abkühlzeit (zeitlich unterschiedlich) lässt sich Falls Fachpersonal für außergewöhnliche der Motor wieder einschalten. Instandhaltungs ar bei ten oder Reparaturen bei- gezogen werden muss, wenden Sie sich immer Schadhafte Elektro-Anschlussleitung an eine empfohlene Servicestelle oder direkt an uns.
 • Seite 61: Störungsabhilfe

  Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recycling stellen entsorgen können. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadt- verwaltung. Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.
 • Seite 62: Garantieurkunde

  16. Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedau- ern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung.
 • Seite 64 декларира съответното съответствие съгласно Дирек-тива на ЕС и darder för följande artikeln норми за артикул Marke / Brand: Parkside MITRE SAW - PKS 1500 A2 Art.-Bezeichnung / Article name: Art.-Nr. / Art. no.: 3901221974-3901221980; 39012219915-39012219916 Ident.-Nr. / Ident. no.: 01001 - 325834...
 • Seite 68 SCHEPPACH FABRIKATION VON HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH Günzburger Str. 69 D-89335 Ichenhausen Last Information Update · Datum av information · Stan informacji · Paskutinis Informacija · Stand der Informationen Update: 06 / 2018 · Ident.-No.: 304475_3901221976 IAN 304475...

Inhaltsverzeichnis