Parkside PKS 1500 A2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
MITRE SAW PKS 1500 A2
GB
CY
MITRE SAW
Operating and Safety Instructions
Translation of Original Operating Manual
RO
FERĂSTRĂU PENTRU RETEZARE ŞI PENTRU ÎMBINĂRI DE COLŢ
Indicaţii de operare şi de securitate
Traducere din manual de exploatare original
GR
CY
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
Οδηγίες χειρισμού και ασφαλείας
Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης
IAN 290768
HR
ELEKTRIČNA PILA
Uputa i Sigurnosne upute
Prijevod originalnog priručnika za uporabu
BG
ЦИРКУЛЯРЕН ТРИОН С ГЕРУНГ
Указания за обслужване и безопасност
Превод на оригиналното ръководство
DE
AT
CH
KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
HR
RO
BG
GR
CY

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKS 1500 A2

 • Seite 1 MITRE SAW PKS 1500 A2 ELEKTRIČNA PILA MITRE SAW Uputa i Sigurnosne upute Operating and Safety Instructions Prijevod originalnog priručnika za uporabu Translation of Original Operating Manual ЦИРКУЛЯРЕН ТРИОН С ГЕРУНГ FERĂSTRĂU PENTRU RETEZARE ŞI PENTRU ÎMBINĂRI DE COLŢ Указания за обслужване и безопасност...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije čitanja stranica sadrži ilustracije i upoznajte se sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 3 Read and follow the operating and safety instructions before you start working with this power tool! Prije stavljanja u pogon pročitajte i poštujte priručnik za rukovanje i sigurnosne napomene! Înainte de punerea în funcţiune citiţi şi ţineţi cont de manualul de utilizare şi de indicaţiile de securitate! Преди...
 • Seite 4 Fig. 1 Fig. 1.2 Fig. 1.3 Fig. 1.3 Fig. 1.1 Fig. 2 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 3...
 • Seite 5 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 7...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents: Page: Introduction Proper use Important information Additional safety instructions Residual risks Assembly Commissioning Area of application Settings Working instructions Electrical connection Accessories Maintenance Disposal Troubleshooting Guarantee Certificate Declaration of conformity GB/CY...
 • Seite 7: Introduction

  Dust bag • Improper handling, Stationary saw blade guard • Non-compliance of the operating instructions, PKS 1500 A2 • Repairs by third parties, not by authorized service techni- cians, Scope of delivery • Installation and replacement of non-original spare parts, Mitre saw •...
 • Seite 8: Proper Use

  *S6, continuous operation periodic duty. • Contact with the saw blade in the non-covered saw Identical duty cycles with a period at load followed by a area. period at no load. Running time 10 minutes; duty cycle is • Reaching into the running saw blade (cutting injury). 25% of the running time.
 • Seite 9: Additional Safety Instructions

  Use protective equipment Check the electric tool for potential damage Wear protective goggles. Protective devices and other parts must be carefully in- – – Wear a mask when carrying out dust-creating work. spected to ensure that they are fault-free and function –...
 • Seite 10 Maintenance and repair Do not use any loose reducing rings or bushes for the Pull out the mains plug for any adjustment or repair reducing of holes on saw blades. – tasks. Make sure that fixed reducer rings for securing the The generation of noise is influenced by various insertion tool have the same diameter and have at least –...
 • Seite 11: Residual Risks

  Do not mix old and new batteries or batteries of dif- • Avoid accidental starting of the machine: the operating but- ferent types or manufacturers! Replace an entire set of ton may not be pressed when inserting the plug in an outlet. batteries at the same time.
 • Seite 12: Area Of Application

  TRANSPORT Pivoting the table plate (Fig. 2) If the machine must be transported, carry it by the handle The mitre saw can be pivoted left and right with the rotary table. (34 - Fig. 4) and place it in the original packaging in which Exact angle adjustment is possible on the basis of the scale.
 • Seite 13: Electrical Connection

  Attention! The machine executes an upward stroke automati- • Actuate the spindle lock (22 - Fig. 3). cally due to the return spring, i.e. do not release the handle (2) • Loosen the saw blade fastening screw (28) - (Atten- tion: left-handed thread).
 • Seite 14: Accessories

  Such damaged electrical connection cables must not be used • In the event of service work, personal protective equip- and are life-threatening due to the insulation damage. ment must always be work (protective goggles and Check the electrical connection cables for damage regu- gloves).
 • Seite 15: Troubleshooting

  Troubleshooting Fault Possible cause Remedy Motor does not work. Motor, cable or plug defective, fuses burnt. Arrange for inspection of the machine by a specialist. Never repair the motor yourself. Danger! Check fuses and replace as necessary. The motor starts up slowly Voltage too low, coils damaged, capacitor burnt.
 • Seite 16: Guarantee Certificate

  GUARANTEE CERTIFICATE Dear Customer, All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number printed below.
 • Seite 17 Popis sadržaja: Stranica: Uvod Namjenska uporaba Važne napomene Dodatne sigurnosne napomene Potencijalne opasnosti Stavljanje u pogon Montaža Područje uporabe Namještanja Napomene za rad Priključivanje na električnu mrežu Pribor Održavanje Zbrinjavanje i recikliranje Otklanjanje neispravnosti Jamstvena potvrda Izjava o sukladnosti...
 • Seite 18: Uvod

  Vreća za iverje nije odgovoran za štete koje nastanu na stroju ili koje Kruti štitnik lista pile stroj prouzroči: • nestručnim rukovanjem PKS 1500 A2 • nepoštivanjem priručnika za uporabu Isporučena oprema • popravcima koje obave neovlašteni stručnjaci Presječna i kutna pila •...
 • Seite 19: Namjenska Uporaba

  * Način rada S6, neprekinuti povremeni rad. Rad se Unatoč namjenskoj uporabi nije moguće potpuno sastoji od vremena pokretanja, vremena s kon- isključiti određene faktore preostalog rizika. Zbog stantnim opterećenjem i vremena praznog hoda. konstrukcije i montaže stroja moguće je sljedeće: Vrijeme rada je 10 minuta, dok je relativno trajanje •...
 • Seite 20 Rabite ispravan električni alat Izvucite utikač iz utičnice Ne rabite slabe električne alate za teške – Nikad ne uklanjajte labavo iverje, piljevinu ili – radove. uglavljene drvene dijelove kad list pile radi. Električni alat ne rabite za svrhe za koje nije Kad električni alat ne rabite, prije održava- –...
 • Seite 21: Dodatne Sigurnosne Napomene

  Dodatne sigurnosne napomene Tijekom transporta osigurajte da je donji – dio lista pile pokriven, na primjer zaštitnom 1 Sigurnosne mjere napravom. Upozorenje! Ne rabite oštećene ili deformira- Rabite samo razmačne pločice i prstene vre- – – ne listove pile. tena koji su prikladni za svrhu koju je odredio Zamijenite pohabani stolni umetak.
 • Seite 22: Potencijalne Opasnosti

  Isporučeni list pile rabite samo za rezanje u Ne deformirajte baterije! drvu, nikad za obradu metala. Baterije ne bacajte u vatru! Upozorenje! Pilu nikada ne rabite za rezanje Baterije čuvajte izvan dohvata djece. drugih materijala osim specificiranih. Ne dopustite djeci zamjenu baterija bez nadzo- Rabite pilu samo ako su zaštitne naprave funk- ra odraslih! cionalne, ispravne i u predviđenom položaju.
 • Seite 23: Stavljanje U Pogon

  Stavljanje u pogon Montiranje vreće za iverje (slika 2) • Pritisnite metalna prstenasta krila vreće za iverje Prije stavljanja u pogon pročitajte sigurnosne (12) i postavite je na izlazni otvor u području napomene u priručniku za uporabu. motora. UKLANJANJE AMBALAŽE Montiranje napinjača izradaka (slika 1.1) Izvadite stroj iz transportne kutije koja je bila zašti- •...
 • Seite 24: Napomene Za Rad

  Za zakretanje okretnog stola otpustite vijak za bloki- • Nakon završetka rezanja glavu stroja postavite ranje (21) i okrećite agregat pile ručkom (20) dok ne natrag u gornji položaj mirovanja i pustite glavnu postignete željeni kut. Zatim ga učvrstite vijkom za sklopku (1).
 • Seite 25: Priključivanje Na Električnu Mrežu

  Priključivanje na električnu mrežu • Otpustite vijak za blokiranje (23). • S pomoću ručke (2) nagnite glavu stroja nalijevo na željenu vrijednost kuta. Montirani elektromotor priključen je pripravan • Ponovno pritegnite vijak za blokiranje (23). za rad. Priključak ispunjava važeće propise •...
 • Seite 26: Održavanje

  Održavanje Preporučujemo uporabu usisavača ili kista. POZOR: Ne rabite stlačeni zrak! Ako radi izvanrednog održavanja ili popravka va- Povremeno provjeravajte list pile. Ako se pri lja angažirati stručno osoblje, uvijek se obratite piljenju pojave problemi, neka stručnjak naoštri ili, preporučenoj servisnoj radionici ili izravno nama. ovisno o stanju, zamijeni list pile.
 • Seite 27: Jamstvena Potvrda

  Jamstvena potvrda Poštovani kupci, Naši proizvodi podliježu strogoj kontroli kvalitete. Ako unatoč tome ovaj uređaj ne funkcionira ispravno, vrlo nam je žao zbog toga i molimo vas da se obratite na adresu navedenu na ovoj jamstvenoj kartici. Rado ćemo vam pomoći i telefon- ski na dolje navedeni telefonski broj servisne službe.
 • Seite 29 Cuprins: Pagina: Introducere Utilizarea conformă cu destinaţia Indicaţii importante Indicaţii de siguranţă speciale Riscuri reziduale Punerea în funcţiune Montajul Domeniu de utilizare Reglaje Indicaţii de lucru Branşamentul electric Accesorii Întreţinerea curentă Înlăturare Remedierea avariilor Certificat de garanţie Declaraţia de conformitate...
 • Seite 30: Introducere

  Sac de aşchii În conformitate cu legea în vigoare privind garanţia Apărătoare rigidă pentru pânza de ferăstrău produsului, producătorul acestui dispozitiv nu este PKS 1500 A2 răspunzător pentru daunele care rezultă în următoa- Pachetul de livrare rele cazuri: Ferăstrău pentru •...
 • Seite 31: Utilizarea Conformă Cu Destinaţia

  Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice! Persoanele care operează şi întreţin maşina tre- buie să fie familiarizaţi cu aceasta şi informaţi cu * Regimul de funcţionare S6, regim funcţional peri- privire la pericolele posibile. odic neîntrerupt. Regimul funcţional se compune Suplimentar trebuie respectate strict prescripţiile dintr-un timp de pornire, un timp cu solicitare con- de prevenire a accidentelor în vigoare.
 • Seite 32: Indicaţii De Siguranţă Speciale

  5. Depozitaţi sculele sigur 17. Cablul de prelungire în aer liber Sculele nefolosite vor fi păstrate în încăperi În aer liber se vor folosi numai cabluri de – – uscate și încuiate, ferite de accesul copiilor. prelungire admise în acest scop și marcate 6.
 • Seite 33 Protecţii antifonice pentru reducerea riscu- Urmăriţi să utilizaţi numai acele şaibe de – – lui de afecţiuni auditive; distanţare şi inele de arbore care sunt avizate Mască pentru reducerea riscului de inhala- de producător pentru scopul indicat. – re a prafului periculos. Podeaua din jurul maşinii trebuie să...
 • Seite 34: Riscuri Reziduale

  Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că unealta de Înlăturaţi neîntârziat bateriile uzate şi elimi- lucru utilizată de dumneavoastră corespunde naţi-le corect ca deşeu! Nu aruncaţi bateriile cerinţelor tehnice ale acestei scule electrice şi în gunoiul menajer. Bateriile defecte sau este fixată în conformitate cu prescripţiile. consumate trebuie reciclate conform directivei Folosiţi pânza de ferăstrău din pachetul de 2006/66/CE.
 • Seite 35: Punerea În Funcţiune

  • Părul lung şi hainele largi pot fi periculoase dacă Înălţimea ideală a mesei de lucru sau a soclului piesa se învârteşte. Purtaţi echipament de pro- este obţinută dacă suprafaţa de bază sau suprafa- tecţie personală, cum ar fi o plasă pentru păr şi ţa superioară...
 • Seite 36: Domeniu De Utilizare

  Indicaţii de lucru Montarea cadrului de aşezare (fig. 1.1 - 1.2) • Desfaceţi şuruburile cu crestătură în cruce (18) de la partea inferioară a ferăstrău şi duceţi După ce aţi realizat tot ceea ce s-a descris până cadrul de aşezare (16) prin orificiile prevăzute la acum, puteţi începe cu prelucrarea.
 • Seite 37: Branşamentul Electric

  Tăiere pentru îmbinare de colţ 0°- 45° (fig. 1, Schimbarea pânzei de ferăstrău (fig. 5) 1.3, 3) • Scoateţi fişa de reţea. Cu ferăstrăul de retezat se pot executa tăieturi • Aduceţi agregatul de tăiere în poziţia „Regim de pentru îmbinare de colţ spre stânga la 0° - 45° faţă retezare“.
 • Seite 38: Accesorii

  Întreţinerea curentă Cabluri defecte de conectare electrică Cablurile de conectare electrică prezintă deseori deteriorări de izolaţie. În cazul în care trebuie implicat personal de Cauzele posibile sunt următoarele. specialitate pentru lucrările de întreţinere gene- • Punctele de comprimare datorate trecerii prin rală...
 • Seite 39: Remedierea Avariilor

  Remedierea avariilor Defecţiune Cauza posibilă Remediere Motorul nu Motorul, cablul sau fişa defecte, siguranţe Dispuneţi verificarea maşinii de către un funcţionează. arse. specialist. Nu reparaţi niciodată motorul pe cont propriu. Pericol! Controlaţi siguranţele, eventual schimbaţi-le. Motorul porneşte încet Tensiunea prea scăzută, bobinaje Dispuneţi controlul tensiunii de către centrala şi nu atinge viteza de deteriorate, condensator ars.
 • Seite 40: Certificat De Garanţie

  Certificat de garanţie Stimată clientă, stimate client, Produsele noastre sunt supuse unui controlul strict al calităţii. În cazul în care constataţi totuşi că aparatul nu funcţio- nează impecabil, regretăm foarte mult şi vă rugăm să vă adresaţi serviciului nostru pentru clienţi, a cărui adresă este indicată...
 • Seite 41 Съдържание: Страница: Увод Употреба по предназначение Важни указания Допълнителни указания за безопасност Остатъчни рискове Пуск в експлоатация Монтаж Област на приложение Настройки Указания за работа Електрическо свързване Принадлежности Почистване, поддръжка, Съхранение Изхвърляне на уреда Отстраняване на неизправности Гаранционна карта Декларация за съответствие...
 • Seite 42: Увод

  • употреба не по предназначение, Предпазител на режещия диск, неподвижен • отказ на електрическата инсталация при неспазване на предписанията за работа с PKS 1500 A2 електричество и разпоредбите на VDE 0100, Обем на доставката DIN 57113 / VDE0113. Циркулярен трион с...
 • Seite 43: Употреба По Предназначение

  Данни за рязане в режим на отрязване Употреба по предназначение Макс. дълбочина на рязане 60 / 35 mm Циркулярен трион с герунг служи за отрязване 90°/45° на дървесина и пластмаса според размерите на 90°/90° 120 x 60 mm машината. Циркулярът не е подходящ за рязане 90°/45°...
 • Seite 44: Важни Указания

  Важни указания Използвайте предпазно оборудване Носете предпазни очила. – Внимание! При употреба на електрически При образуващи прах работи използвайте – инструменти трябва да се вземат следните дихателна маска. предпазни мерки срещу токов удар, опасност Свързвайте прахоулавящото устройство от нараняване и пожар. Прочетете всички Ако...
 • Seite 45: Допълнителни Указания За Безопасност

  Не оставяйте поставени ключове и Възлагайте ремонта на Вашия електрически инструменти инструмент на електротехник Преди включване проверявайте, дали Този електрически инструмент отговаря – – ключовете и инструментите за настройка на приложимите норми за безопасност. са отстранени. Ремонти могат да се извършват само Избягвайте...
 • Seite 46 Създаването на шум се влияе от различни Предупреждение! По време на експлоатация – фактори, като например характеристиките този електрически инструмент създава на режещия диск, състоянието на електромагнитно поле. При определени условия режещия диск и електрическия това поле може да наруши функционирането инструмент.
 • Seite 47: Остатъчни Рискове

  Използвайте циркуляра само когато или използваните батерии трябва да защитните устройства функционират се рециклират съгласно Директива правилно, в добро състояние са и се 2006/66/EО. Връщайте батериите и/или намират в предвиденото положение. уреда чрез наличните устройства за Внимавайте детайлът винаги да е затегнат събиране.
 • Seite 48: Пуск В Експлоатация

  • Остатъчните рискове могат да бъдат намалени, ПОЗИЦИОНИРАНЕ/РАБОТНО МЯСТО ако бъдат спазвани „Важни указания“, Разположете машината върху работна маса или „Допълнителни указания за безопасност“ върху равна основа, за да стои уредът възможно и „Употреба по предназначение“, както и най-стабилно. ръководството за употреба като цяло. Обърнете...
 • Seite 49: Област На Приложение

  Монтаж на подпорите за детайл (фиг. 1.1 - 1.2) Накланяне на режещия блок (фиг. 3) • Разхлабете винта с кръстата глава (14) и Режещият блок може да се накланя до ъгъл от вкарайте подпората за детайл през предви- 45°. дения отвор странично на неподвижния плот Разхлабете...
 • Seite 50 • Подведете бавно режещия диск към детайла • Поставете главата на машината в горно и го отрежете с умерен натиск. положение. • След приключване на операцията по ряза- • Освободете въртящия се плот (9) чрез не придвижете отново главата на машината разхлабване...
 • Seite 51: Електрическо Свързване

  Регулиране на лазера (фиг. 7) При запитвания, моля посочвайте следните данни: Ако лазерът (31) вече не показва точно линия- • Тип ток на двигателя та на рязане, той може да бъде допълнително • Данни от типовата табелка на машината регулиран. За тази цел развийте винтовете (32) •...
 • Seite 52: Изхвърляне На Уреда

  ВНИМАНИЕ: Не използвайте сгъстен въздух! От време на време проверявайте режещия диск. Ако при рязане възникват проблеми, той трябва да бъде даден на специалист за заточване или, в зависимост от състоянието му, да бъде сменен. БРАКУВАНЕ НА МАШИНАТА След бракуване на машината, тя може да бъде изхвърлена с нормалните промишлени отпадъци. Изхвърляне...
 • Seite 53: Гаранционна Карта

  14. ДОКУМЕНТ ЗА ГАРАНЦИЯ Уважаеми клиенти, за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да предявите рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени...
 • Seite 54 Сервизно обслужване България Тел.: +800 4003 4003 Е-мейл: lidl.service.bg@scheppach.com IAN 290768 Адрес на сервиз (BG): Provita-92 SD Teofan Rainov Str. 45 4300 Karlovo / Bulgaria Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза. Първо се свържете с горепосочения сервизен център. ОВИМ...
 • Seite 55 Περιεχόμενα: Σελίδα: εισαγωγή Ενδεδειγμένη χρήση Σημαντικές υποδείξεις Πρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας Υπολειπόμενοι κίνδυνοι Θέση σε λειτουργία Συναρμολόγηση Πεδίο χρήσης Ρυθμίσεις Υποδείξεις εργασίας Σύνδεση στο ηλεκτρικό ρεύμα Αξεσουάρ Συντήρηση Απόσυρση Αντιμετώπιση προβλημάτων Εγγύηση Δήλωση συμμόρφωσης GR/CY...
 • Seite 56: Εισαγωγή

  σε σχέση με αυτή τη συσκευή σε περίπτωση: 12. Σακούλα συλλογής πριονιδιών • ανάρμοστου χειρισμού, 13. Προστατευτικό λάμας πριονιού, σταθερό • μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης, PKS 1500 A2 • επισκευών από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένων Αντικείμενο παράδοσης εξειδικευμένων εργατών, Φαλτσοπρίονο...
 • Seite 57: Ενδεδειγμένη Χρήση

  Με την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων! θώς και η οδηγία συναρμολόγησης και οι υποδεί- ξεις χειρισμού στην οδηγία χρήσης. * Τρόπος λειτουργίας S6, αδιάλειπτη περιοδική λει- Τα άτομα που χειρίζονται τη μηχανή, πρέπει να εί- τουργία. Η λειτουργία αποτελείται από ένα χρονικό ναι...
 • Seite 58 Προστατέψτε τον εαυτό σας από ηλεκτροπληξία Για τεμάχια εργασίας μεγάλου μήκους απαι- – Να αποφεύγετε κάθε επαφή του σώματος τείται ένα πρόσθετο υποστήριγμα (τραπέζι, – με γειωμένα εξαρτήματα, για παράδειγμα με τρίποδο κλπ.), για την αποφυγή ανατροπής σωλήνες, καλοριφέρ, εστίες, ψυγεία. του...
 • Seite 59: Πρόσθετες Υποδείξεις Ασφαλείας

  Να ελέγχετε τη συσκευή σας για ενδεχόμενες Μην απομακρύνετε υπολείμματα κοπής ή – βλάβες άλλα μέρη του τεμαχίου εργασίας από την Πριν από περαιτέρω χρήση του εργαλείου περιοχή κοπής, εφόσον το μηχάνημα είναι – να ελέγχονται προσεκτικά τα συστήματα σε λειτουργία με τη λάμα πριονιού χωρίς ασφαλείας...
 • Seite 60 Για τη μεταφορά του ηλεκτρικού εργαλείου να Να καθαρίζετε τις επιφάνειες σύσφιξης από – χρησιμοποιείτε μόνο τις διατάξεις μεταφοράς. βρομιές, γράσα, λάδια και νερό. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε τις προστατευτικές Μη χρησιμοποιείτε δακτυλίους ή χιτώνια διατάξεις για χειρισμό ή μεταφορά του μηχα- μείωσης...
 • Seite 61: Υπολειπόμενοι Κίνδυνοι

  • Προσοχή - εάν εκτελούνται άλλες από τις με- Να αφαιρείτε τις μπαταρίες από τη συσκευή θόδους που αναφέρονται εδώ, δεν αποκλείεται όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται για παρατετα- επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία. μένο χρονικό διάστημα, εκτός από περιπτώ- • Ποτέ μην ανοίγετε το μοντούλ του λέιζερ. σεις...
 • Seite 62: Θέση Σε Λειτουργία

  Θέση σε λειτουργία ΠΡΟΣΟΧΉ: Εγκαταστήστε το μηχάνημα σε μια ζώνη στην οποία είναι κατάλληλες οι συνθήκες περιβάλ- Πριν τη θέση σε λειτουργία να τηρείτε τις υπο- λοντος και ο φωτισμός. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι οι δείξεις ασφαλείας που περιλαμβάνονται στις γενικές...
 • Seite 63: Πεδίο Χρήσης

  Πεδίο χρήσης Υποδείξεις εργασίας Προβλεπόμενες δυνατότητες χρήσης Αφού έχετε κάνει όλα όσα περιγράφηκαν πιο πριν, Το μηχάνημα κόβει: μπορείτε να αρχίσετε την επεξεργασία. • Ξύλο και υλικά παρόμοια με ξύλο ΠΡΟΣΟΧΉ: Να κρατάτε πάντα τα χέρια σας μακρυά • Πλαστικό από...
 • Seite 64 Κοπή υπό γωνία 0°- 45° (σχ. 1, 1.3, 3) • Σφίξτε ξανά τη βίδα ακινητοποίησης (23). Με το φαλτσοπρίονο μπορείτε να εκτελέσετε προς • Πραγματοποιήστε την κοπή όπως περιγράφεται τα αριστερά κοπές υπό γωνία 0°- 45° ως προς την στο σημείο για την κατακόρυφη κοπή. επιφάνεια...
 • Seite 65: Σύνδεση Στο Ηλεκτρικό Ρεύμα

  Σύνδεση στο ηλεκτρικό ρεύμα Αξεσουάρ Ο εγκατεστημένος ηλεκτροκινητήρας έχει ΔΙΑΤΑΞΉ ΑΝΑΡΡΟΦΉΣΉΣ ΠΡΙΟΝΙΔΙΩΝ συνδεθεί ώστε να είναι έτοιμος για λειτουργία. Το δισκοπρίονο είναι εξοπλισμένο με ένα στόμιο Ή σύνδεση συμμορφώνεται με τις ισχύουσες αναρρόφησης στο οποίο μπορεί να συνδεθεί μια διατάξεις VDE και DIN. Ή σύνδεση στο δίκτυο διάταξη...
 • Seite 66: Απόσυρση

  ΘΕΣΉ ΤΟΥ ΜΉΧΑΝΉΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΥΠΉΡΕΣΙΑΣ Μετά τη θέση του μηχανήματος εκτός υπηρεσίας, αυτό μπορεί να διατεθεί μαζί με τα κανονικά βιομηχανικά απόβλητα. Απόσυρση Ή συσκευασία αποτελείται αποκλειστικά από υλικά που σέβονται το περιβάλλον. Αποσύρετέ τη με τη βοήθεια των κατά τόπους υπηρεσιών ανακύκλωσης. Δυνατότητες...
 • Seite 67: Εγγύηση

  ΕΓΓΥΉΣΉ Αξιότιμη πελάτισα, αξιότιμε πελάτη, Τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας. Εάν παρ΄όλα αυτά κάποτε δεν λειτουργήσουν άψογα, λυπούμαστε πολύ και σας παρακαλούμε να αποτανθείτε προς το τμήμαμας Εξυπηρέτησης Πελατών, στη διεύθυνση που αναφέρετε σε αυτή την εγγύηση. Ευχαρίστως σας βοηθούμε και τηλεφωνικώς στον αριθμό που αναφέρετε πιο κάτω.
 • Seite 68 Inhaltsverzeichnis: Seite: Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung Wichtige Hinweise Zusätzliche Sicherheitshinweise Restrisiken Inbetriebnahme Montage Einsatzbereich Einstellungen Arbeitshinweise Elektrischer Anschluss Zubehör Wartung Entsorgung Störungsabhilfe Garantieurkunde Konformitätserklärung DE/AT/CH...
 • Seite 69: Einleitung

  Gerät oder durch dieses Gerät entstehen bei: Sägeblattschutz starr • Unsachgemäßer Behandlung, • Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, PKS 1500 A2 • Reparaturen durch Dritte, nicht autorisierte Fach kräfte, Lieferumfang • Einbau und Austausch von nicht originalen Ersatz teilen, Kapp- und Gehrungssäge •...
 • Seite 70: Bestimmungsgemäße Verwendung

  * Betriebsart S6, ununterbrochener periodischer Betrieb. Darüber hinaus sind die geltenden Unfallverhütungsvor- Der Betrieb setzt sich aus einer Anlaufzeit, einer Zeit mit schriften genauestens einzuhalten. Sonstige allgemeine konstanter Belastung, und einer Leerlaufzeit zusammen. Regeln in arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Die Spieldauer beträgt 10 min, die relative Einschaltdauer Bereichen sind zu beachten.
 • Seite 71 Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge sicher auf Befolgen Sie die Hinweise zur Schmierung und zum – Unbenutzte Elektrowerkzeuge sollten an einem Werkzeugwechsel. – trockenen, hochgelegenen oder abgeschlossenen Kontrollieren Sie regelmäßig die Anschlussleitung – Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, abgelegt des Elektrowerkzeugs und lassen Sie diese bei werden.
 • Seite 72: Zusätzliche Sicherheitshinweise

  ACHTUNG! Sicheres Arbeiten Der Gebrauch anderer Einsatzwerkzeuge und Verwenden Sie nur Sägeblätter, deren höchstzuläs- – – anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr für sige Drehzahl nicht geringer ist als die maximale Sie bedeuten. Spindeldrehzahl der Tischreissäge und die für den Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug durch eine Elektrofach- zu schneidenden Werkstoff geeignet sind.
 • Seite 73 Verwenden Sie keine losen Reduzierringe oder -buch- • Reparaturen am Laser dürfen nur vom Hersteller des sen zum Reduzieren von Bohrungen bei Kreissägeblät- Lasers oder einem autorisierten Vertreter vorgenommen tern. werden. Achten Sie darauf, dass fixierte Reduzierringe zum Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien Sichern des Einsatzwerkzeuges den gleichen Durch- messer und mindestens 1/3 des Schnittdurchmessers haben.
 • Seite 74: Restrisiken

  Restrisiken POSITIONIERUNG/ARBEITSPLATZ Positionieren Sie die Maschine auf eine Arbeitsbank oder Die Maschine ist nach dem Stand der Tech- auf einen flachen Sockel, damit das Gerät so stabil wie nik und den an erkannten sicherheitstechni- möglich steht. Achten Sie darauf, dass die Maschine, wenn schen Regeln gebaut.
 • Seite 75: Einsatzbereich

  • Achten Sie darauf, dass die Werkstückauflage (15) Lösen Sie die Feststellschraube (23) auf der Rückseite der ebenso durch die beiden Laschen (19) an der Unterseite Maschine und neigen Sie das Aggregat nach Skala in die geführt wird. gewünschte Winkelposition. Der Winkel kann anhand der •...
 • Seite 76: Elektrischer Anschluss

  Gehrungsschnitt 0°- 45° (Fig. 1, 1.3, 3) Sägeblattwechsel (Fig. 5) Mit der Kappsäge können Gehrungsschnitte nach links von • Netzstecker ziehen. 0°- 45° zur Arbeitsfläche ausgeführt werden. • Säge-Aggregat in Stellung „Kappbetrieb“ bringen. Achtung! Die verschiebbare Anschlagschiene (27a) • Beweglichen Sägeblattschutz (6) durch Drücken des Ent- muss für Gehrungschnitte (geneigter Sägekopf) in der äu- riegelungshebels (3 - Fig.
 • Seite 77: Zubehör

  Wartung Schadhafte Elektro-Anschlussleitung An elektrischen Anschlussleitungen entstehen oft Isolations- Falls Fachpersonal für außergewöhnliche schäden. Instandhaltungs ar bei ten oder Reparaturen Ursachen hierfür können sein: beigezogen werden muß, wenden Sie sich • Druckstellen, wenn Anschlussleitungen durch Fenster immer an eine empfohlene Servicestelle oder Türspalten geführt werden.
 • Seite 78: Störungsabhilfe

  Störungsabhilfe Störung Mögliche Ursache Abhilfe Motor funktioniert nicht. Motor, Kabel oder Stecker defekt, Maschine vom Fachmann überprüfen lassen. Sicherungen durchgebrannt. Nie Motor selbst reparieren. Gefahr! Sicherungen kontrollieren, evtl. auswechseln. Der Motor geht lang- Spannung zu niedrig, Wicklungen Spannung durch Elektrizitätswerk kontrollieren lassen. Motor sam an und erreicht die beschädigt, Kondensator durch einen Fachmann kontrollieren lassen.
 • Seite 79: Garantieurkunde

  Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedau- ern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung.
 • Seite 81: Declaration Of Conformity

  UE i normami standarder for følgende artikkel izjavlja sledeco skladnost z EU-direktivo in normami za декларира съответното съответствие съгласно artikel Дирек-тива на ЕС и норми за артикул Mitre Saw - PKS 1500 A2 (Parkside) 89/686/EC_96/58/EC 2014/29/EU 2006/42/EC 2014/35/EU Annex IV...
 • Seite 83 Nur für EU-Länder. Kun for EU-lande. Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Elværktøj må ikke bortskaffes som allmindeligt affald! Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik- I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU em bortskaffelse af Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektro- elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal werkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwer- brugt elværktoj indsamles separat og bortskaffes på...
 • Seite 84 SCHEPPACH FABRIKATION VON HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH Günzburger Str. 69 D-89335 Ichenhausen Last Information Update · Zadnje informacije · Stadiul informaţiilor · Дата на информация · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen Update: 07 / 2017 · Ident.-No.: 290768_ 3901220980 IAN 290768...

Inhaltsverzeichnis