Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Aanwijzingen Betreffende De Veiligheid - Conrad MXC-2800 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Inhoudsopgave
Introductie .................................................................................................................60
Gebruik waarvoor de meters bedoeld zijn ................................................................61
Bedieningselementen................................................................................................62
Inhoudsopgave .........................................................................................................64

Aanwijzingen betreffende de veiligheid.....................................................................65

Technische gegevens en specificaties......................................................................67
Gebruiksaanwijzing van de frequentieteller ..............................................................70
A) basisinstelling, snoerverbindingen (signaalleidingen) ....................................70
B) Werken met de frequentieteller .......................................................................71
B1) Frequentiemeting „A of B of C FREQ" .........................................................71
B2) Meting van de periodeduur van kanaal A „A PERIOD".................................73
B3) Tijdintervalmeting „A=>B".............................................................................74
B4) Verhoudingsmeting „A/B...............................................................................74
B5) Verschilmeting „A - B" ..................................................................................75
B6) Optelmeting „A + B" .....................................................................................75
B7) Impulsteller „TOTAL".....................................................................................75
C) Vaste spanningsnetvoeding ............................................................................76
D) Aansluiting op een PC ....................................................................................77
Verwijdering...............................................................................................................77
Verhelpen van storingen............................................................................................77
Onderhoud en verzorging .........................................................................................78
64
Aanwijzingen betreffende de veiligheid
Pagina
Bij schades, die ontstaan door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing,
vervalt het recht op garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor schades die daa-
ruit voortvloeien.
Bij persoonlijk letsel of schade aan goederen, die veroorzaakt wordt door ono-
ordeelkundig gebruik of door het niet opvolgen van de aanwijzingen betreffen-
de de veiligheid, zijn wij niet aansprakelijk. In degelijke gevallen vervalt elk
recht op garantie.
a) Veiligheidsregels bij de installatie en gebruik
Let bij het opstellen van het apparaat op het volgende:
a1 vermijd het gebruik op extreem koude of warme plaatsen, 's zomers in de auto of
direct naast een elektrische ventilatorkachel.
a2 schakel het apparaat nooit direct in, als het van een koude naar een warme ruim-
te gebracht wordt. Het daarbij ontstane condenswater kan onder omstandighe-
den uw apparaat vernielen. Laat het apparaat oningeschakeld op kamertempera-
tuur komen.
a3 Dek nooit de ventilatiespleten resp. de openingen in de behuizing af, omdat dit
anders lijdt tot warmtestuwing resp. tot beschadigingen.
a4 Gebruik het apparaat nooit in de nabijheid van hete soldeerbouten.
a5 Leg het apparaat nooit op de kant met de bedieningselementen, omdat anders
de toetsen af kunnen breken.
b) Algemene veiligheidsbepalingen
De frequentietellers MXC-1600 en MXC-2800 hebben de fabriek in veiligheids-tech-
nisch perfecte staat verlaten. Om dit zo te houden en zeker te zijn van gebruik zon-
der gevaar, dient de gebruiker zich te houden aan de aanwijzingen en waarschuwin-
gen betreffende de veiligheid die in deze gebruiksaanwijzing staan.
De apparaten zijn opgebouwd in veiligheidsklasse I. Ze zijn voorzien van een VDE-
getest snoer met aarding en mogen daarom alleen aangesloten worden c.q. werken
via het 230-V-wisselspanningnet met randaarding.
U dient er op te letten, dat de aarding (groen/geel) noch in het snoer noch in het
apparaat resp. in het net onderbroken wordt, omdat er bij een onderbroken aarding
levensgevaar bestaat.
Meetapparatuur hoort niet thuis in kinderhanden!
65

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Mxc-1600

Inhaltsverzeichnis