Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PKZS 2000 A1 Originalbetriebsanleitung

Kapp-, zug- und gehrungssäge
Vorschau ausblenden

Werbung

SLIDING CROSS CUT MITRE SAW SAW PKZS 2000 A1
GB
SLIDING CROSS CUT MITRE SAW PKZS 2000 A1
Operating and Safety Instructions
Translation of Original Operating Manual
LT
VARTOMAS UNIVERSALUS PJŪKLAS
PKZS 2000 A1
Eksploatacijos ir saugos nurodymus
Vertimas originali naudojimo instrukcija
IAN 302388
PL
TARCZÓWKA, PIŁA DWURĘCZNA I ZE SKRĘTNA TARCZĄ
PKZS 2000 A1
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
DE
AT
CH
KAPP-, ZUG- UND GEHRUNGSSÄGE PKZS 2000 A1
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
PL
LT

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKZS 2000 A1

 • Seite 1 SLIDING CROSS CUT MITRE SAW SAW PKZS 2000 A1 SLIDING CROSS CUT MITRE SAW PKZS 2000 A1 TARCZÓWKA, PIŁA DWURĘCZNA I ZE SKRĘTNA TARCZĄ Operating and Safety Instructions PKZS 2000 A1 Translation of Original Operating Manual Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 18 19...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents: Page: Introduction Device description (Fig. 1-22) Scope of delivery Intended use Safety information Technical data Before starting the equipment Attachment and operation Transport Maintenance Storage Electrical connection Disposal and recycling Troubleshooting Warranty certificate...
 • Seite 7 Explanation of the symbols on the equipment Before commissioning, read and observe the operating instructions and safety instructions! Wear safety goggles! Wear ear- muffs! Wear a breathing mask! Important! Risk of injury. Never reach into the running saw blade! Important! Laser radiation Protection Class II (double shielded)
 • Seite 8: Introduction

  1. Introduction 2. Device description (Fig. 1-22) MANUFACTURER: Handle scheppach ON/OFF switch Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH Release lever Günzburger Straße 69 Machine head D- 89335 Ichenhausen Movable blade guard Saw blade DEAR CUSTOMER, Clamping device we hope your new tool brings you much enjoyment and suc- Workpiece support cess.
 • Seite 9: Intended Use

  Safe work • Crosscut, drag and mitre saw • 2 x Clamping device (7) Keep the work area orderly • 2 x Workpiece support (8) - Disorder in the work area can lead to accidents. • Sawdust bag (17) Take environmental influences into account •...
 • Seite 10 - Avoid awkward hand positions in which a sudden 23. Have your electric tool repaired by a qualified electri- slip could cause one or both hands to come into con- cian tact with the saw blade. - This electric tool conforms to the applicable safety 14.
 • Seite 11: Technical Data

  - When transporting the electric tool, only use the Make sure that fixed reducer rings are parallel to each transport devices. Never use the protective devices other. for handling or transport. Handle insertion tool with caution. They are ideally - Operate the machine only if the protective devices stored in the originally package or special containers.
 • Seite 12: Before Starting The Equipment

  8. Attachment and operation The work piece must have a minimum height of 3mm and a minimum width of 10 mm. Make sure that the workpiece is always secured with 8.1 Attaching the Crosscut, drag and mitre Saw the clamping device. (Fig.
 • Seite 13 • Use the handle (1) to push back the machine head (4) and • Loosen the set screw (22) and use the handle (1) to angle fix it in this position if required (dependent on the cutting the machine head (4) 45° to the left. width).
 • Seite 14: Transport

  8.11 Using the laser (Fig. 3/19/20) • Use the handle (1) to tilt the machine head (4) to the left until it coincides with the required angle value (in this con- • To switch on: Move the ON/OFF switch of the laser (34) nection see also section 8.6).
 • Seite 15: Electrical Connection

  Store the operating manual with the electrical tool. Please provide the following information in the event of any enquiries: 12. Electrical connection • Type of current for the motor • Machine data - t ype plate The electrical motor installed is connected and ready 13.
 • Seite 16: Troubleshooting

  14. Troubleshooting Fault Possible cause Remedy Motor does not work Motor, cable or plug defective, fuses burnt Arrange for inspection of the machine by a specialist. Never repair the motor yourself. Danger! Check fuses and replace as necessary The motor starts up slowly Voltage too low, coils damaged, capacitor burnt Contact the utility provider to check the voltage.
 • Seite 17: Warranty Certificate

  15. Warranty certificate Dear Customer, All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number printed below.
 • Seite 18 Spis treści: Strona: Wprowadzenie Opis urządzenia (rys. 1-22) 3. Zakres dostawy Użycie zgodne z przeznaczeniem Ważne wskazówki Dane techniczne Przed uruchomieniem Montaż i obsługa Transport Konserwacja Przechowywanie Przyłącze elektryczne Utylizacja i recykling Pomoc dotycząca usterek Gwarancja...
 • Seite 19 Wyjaśnienie symboli na urządzeniu Przed uruchomieniem należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa! Nosić okulary ochronne! Nosić nauszniki ochronne! W przypadku emisji pyłu nosić maskę chroniącą drogi oddechowe! Uwaga! Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! Nie wkładać rąk w obracający się brzeszczot piły! Uwaga! Promieniowanie laserowe Klasa bezpieczeństwa II (podwójna izolacja)
 • Seite 20: Wprowadzenie

  1. Wprowadzenie 2. Opis urządzenia (rys. 1-22) Uchwyt PRODUCENT: Włącznik/ Wyłącznik scheppach Dźwignia odryglowująca Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Głowica urządzenia Günzburger Straße 69 Ruchoma osłona tarczy tnącej D- 89335 Ichenhausen Tarcza tnąca Szablon napinający SZANOWNY KLIENCIE, Podpórka obrabianego przedmiotu Życzymy wiele radości i sukcesów w trakcie pracy z nowo Śruba do mocowania podpórki obrabianego przed- nabytym urządzeniem.
 • Seite 21: Użycie Zgodne Z Przeznaczeniem

  UWAGA • Szkodliwa emisja kurzu z drewna przy użytkowaniu urzą- Urządzenie i materiały opakowaniowe nie mogą słu- dzenia w zamkniętych pomieszczeniach. żyć jako zabawka dla dzieci! Nie pozwalać dzieciom Prosimy pamiętać o tym, że nasze urządzenia nie są na zabawę plastikowymi torebkami, foliami lub ma- przeznaczone do zastosowania profesjonalnego, rze- łymi częściami! Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia mieślniczego lub przemysłowego.
 • Seite 22 Stosować odpowiednie środki ochrony 18. Użyć przedłużacza w przypadku zastosowania na ze- - Stosować okulary ochronne. wnątrz - Podczas prac z dużą emisją pyłu stosować maskę - Na powietrzu stosować wyłącznie dopuszczone do chroniącą drogi oddechowe. tego i odpowiednio oznaczone kable przedłużają- 10.
 • Seite 23 - Maska ochronna dróg oddechowych zmniejszają- - Z obszaru cięcia nie usuwać resztek po cięciu lub ca ryzyko wdychania niebezpiecznego pyłu, innych części obrabianego elementu tak długo, jak - Podczas obsługi brzeszczotów pił i szorstkich ma- maszyna działa i dopóki agregat pilarki nie znajdzie teriałów używać...
 • Seite 24: Dane Techniczne

  Element obrabiany musi posiadać minimalną wysokość 10. Przed użyciem narzędzi roboczych upewnić się, że wszystkie urządzenia ochronne są prawidłowo zamo- wynoszącą 3 mm oraz szerokość wynoszącą 10 mm. cowane. Zwrócić uwagę, by element obrabiany był zawsze za- 11. Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że stosowane bezpieczony uchwytem mocującym.
 • Seite 25: Montaż I Obsługa

  • Przed uruchomieniem przycisku włączania/wyłączania Uwaga! Przesuwana szyna przykładnicy (16a) musi być tarcza musi być prawidłowo zamontowana. Części ru- ustawiona na 90° - cięcie ukośne - w p ozycji wewnętrznej. chome muszą poruszać się lekko. • Otworzyć śruba mocująca (16b) przykładnicy przesuwa- •...
 • Seite 26 • Ponownie dokręcić śrubę ustalającą (26) i przymocować • Otworzyć śruba mocująca (16b) przykładnicy przesuwa- stół obrotowy (14). nej i przesunąć tę przykładnicę do środka. • Wykonać cięcie zgodnie z opisem w punkcie 8.3. • Przykładnica przesuwana (16a) musi być tak daleko za- blokowana w wewnętrznej pozycji, aż...
 • Seite 27: Transport

  Przegląd szczotek • Całkowicie wykręcić śrubę kołnierzową (29) i ściągnąć kołnierz zewnętrzny (30). Szczotki węglowe w nowej maszynie lub nowo zamontowa- • Tarczę piły (6) zdjąć z kołnierza wewnętrznego (32) i wy- ne sprawdzić po 50 roboczogodzinach. Po pierwszej kon- ciągnąć...
 • Seite 28: Utylizacja I Recykling

  Ważne wskazówki W przypadku przeciążenia silnika wyłącza się on samo- czynnie. Po czasie chłodzenia (zróżnicowany), silnik można ponownie uruchomić. Opakowanie składa się z materiałów nieszkodliwych dla Uszkodzone przyłącze elektryczne środowiska, które można usuwać w miejscowych firmach Na przewodach elektrycznych powstają często uszkodze- recyklingowych.
 • Seite 29: Pomoc Dotycząca Usterek

  14. Pomoc dotycząca usterek Usterka Możliwa przyczyna Pomoc Silnik nie działa Silnik, kabel lub wtyczka uszkodzone, przepalo- Zlecić sprawdzenie maszyny specjaliście. ne bezpieczniki Nigdy nie próbować naprawiać silnika samodzielnie. Zagrożenie! Sprawdzić bezpieczniki, ew. wymienić Silnik uruchamia się Napięcie zbyt niskie, zwoje uszkodzone, kon- Zlecić...
 • Seite 30: Gwarancja

  15. Gwarancja Drodzy Klienci, Wszystkie nasze produkty przechodzą przez rygorystyczną kontr olę jakości, aby zapewnić, że dotrą do Państwa w idealnym stanie. W mało prawdopodobnej sytuacji wystąpienia usterki w Państwa urządze niu, proszę skontaktować się z naszym działem serwisu pod adresem podanym w niniejszej kar cie gwarancyjnej.
 • Seite 31 Turinys: Puslapis: Įžanga Įrenginio aprašymas (1-22 pav.) Komplektacija Naudojimas pagal paskirtį Svarbūs nurodymai Techniniai duomenys Prieš pradedant eksploatuoti Montavimas ir valdymas Transportavimas Techninė priežiūra Laikymas Elektros prijungimas Utilizavimas ir pakartotinis atgavimas Sutrikimų šalinimas Garantinis dokumentas...
 • Seite 32 Simbolių ant įrenginio aiškinimas Prieš eksploatacijos pradžią perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos nurodymus bei jų laiky- kitės! Užsidėkite apsauginius akinius! Naudokite klausos apsaugą! Susidarius dulkių, naudokite kvėpavimo apsaugą! Dėmesio! Pavojus susižaloti! Nekiškite rankų į besisukančią pjūklo geležtę! Dėmesio! Lazerio spinduliuotė II apsaugos klasė...
 • Seite 33: Įžanga

  1. Įžanga 2. Įrenginio aprašymas (1-22 pav.) GAMINTOJAS: Rankena scheppach Įj./išj. jungiklis Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Atblokavimo svirtis Günzburger Straße 69 Įrenginio galvutė D- 89335 Ichenhausen Mobilioji pjūklo geležtės apsauga Pjūklo geležtė GERBIAMAS KLIENTE, Veržiklis mes linkime Jums daug džiaugsmo ir didelės sėkmės dirbant Ruošinių...
 • Seite 34: Naudojimas Pagal Paskirtį

  Saugus darbas • Dvirankis skersinio ir įstrižinio pjaustymo pjūklas • 2 x veržiklis (7) Palaikykite savo darbo zonoje tvarką • 2 x ruošinių atramos (8) - Dėl netvarkos darbo zonoje gali įvykti nelaimingų • Skiedrų surinkimo maišas (17) atsitikimų. • Raktas su vidiniu šešiabriauniu, 6 mm (d) Atsižvelkite į...
 • Seite 35 - Venkite nepatogių rankų padėčių, kuriose staiga nu- 23. Paveskite elektrinį įrankį suremontuoti kvalifikuotam slydus viena arba abi rankos paliestų pjūklo geležtę. elektrikui. 14. Kruopščiai prižiūrėkite savo įrankius. - Šis elektrinis įrankis atitinka tam tikras saugos nuosta- - Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs, kad būtų ga- tas.
 • Seite 36: Techniniai Duomenys

  Įstatykite pjūklą tik tada, jei apsauginiai įtaisai veikia, Naudokite įstatomus įrankius atsargiai. Geriausiai juos yra geros būklės ir numatytoje padėtyje. laikykite specialioje originalioje pakuotėje arba speci- - Grindys aplink įrenginį turi būti lygios, švarios ir ant aliose talpyklose. Kad galėtumėte saugiai suimti ir dar jų...
 • Seite 37: Prieš Pradedant Eksploatuoti

  8. Montavimas ir valdymas Ruošinio aukštis turi būti min. 3 mm, o plotis – 10 mm. Atkreipkite dėmesį į tai, kad ruošinys visada būtų pri- tvirtintas veržikliu. 8.1 Dvirankio skersinio ir įstrižinio pjaustymo pjūklo montavimas (1/2/3/4/5 pav.) Triukšmas • Norėdami sureguliuoti pasukamąjį stalą (14), fiksavimo Spinduliuojamojo triukšmo vertės buvo nustatytos pagal EN varžtą...
 • Seite 38 • Nustumkite įrenginio galvutę (4) už rankenos (2) į galą • Nustatymo užfiksuoti nereikia, nes jis laikomas dėl spyruo- ir prireikus šioje padėtyje užfiksuokite (priklausomai nuo klės išankstinio įtempio. pjūvio pločio). • Tada patikrinkite kampo rodmens padėtį. Jei reikia, ro- •...
 • Seite 39: Transportavimas

  8.8 Pjovimo gylio ribojimas (3/14 pav.) 8.12 Lazerio sureguliavimas (20 pav.) • Varžtu (24) galima be pakopų nustatyti pjovimo gylį. Tuo Jei lazeris (33) neberodo teisingos pjovimo linijos, jį gali- tikslu atlaisvinkite varžto (24) rievėtąją veržlę. Nustatykite ma sureguliuoti. Tam atsukite varžtus (e) ir nustatykite lazerį pjovimo gylio ribotuvo (25) atramą...
 • Seite 40: Utilizavimas Ir Pakartotinis Atgavimas

  13. Utilizavimas ir pakartotinis atgavimas • Gaminys atitinka EN 61000- 3-11 reikalavimus ir jam ga- lioja specialios prijungimo sąlygos. Tai reiškia, kad nau- doti bet kuriuose laisvai pasirenkamuose prijungimo taš- Siekiant išvengti transportavimo pažeidimų, įrenginys yra kuose draudžiama. pakuotėje. Ši pakuotė yra žaliava, taigi, ją galima naudoti •...
 • Seite 41: Sutrikimų Šalinimas

  14. Sutrikimų šalinimas Sutrikimas Galima priežastis Ką daryti? Variklis neveikia Sugedęs variklis, energijos tiekimo linijos arba Duokite mašiną patikrinti kvalifikuotam personalui. kištukas. Perdegę saugikliai. Nemėginkite jos remontuoti pats, nes tai gali būti pavojinga. Patikrinkite saugiklius ir pakeiskite juos, jei būtina. Variklis startuoja lėtai ir Žema energijos tiekimo įtampa.
 • Seite 42: Garantinis Dokumentas

  15. Garantinis dokumentas Gerbiami klientai, mūsų gaminių kokybė griežtai tikrinama. Tačiau, jei nepaisant to, šis įrenginys blogai veiktų, mes dėl to labai apgailestautumėme ir prašytume kreiptis į mūsų techninės priežiūros tarnybą šioje garantinėje kortelėje nurodytu adresu. Su mumis taip pat galite susisiekti telefonu toliau nurodytu techninės priežiūros tarnybos iškvietimo numeriu.
 • Seite 43 Inhaltsverzeichnis: Seite: Einleitung Gerätebeschreibung (Abb. 1-22) Lieferumfang Bestimmungsgemäße Verwendung Wichtige Hinweise Technische Daten Vor Inbetriebnahme Aufbau und Bedienung Transport Wartung Lagerung Elektrischer Anschluss Entsorgung und Wiederverwertung Störungsabhilfe Garantieurkunde DE/AT/CH...
 • Seite 44 Erklärung der Symbole auf dem Gerät Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten! Schutzbrille tragen! Gehörschutz tragen! Bei Staubentwicklung Atemschutz tragen! Achtung! Verletzungsgefahr! Nicht in das laufende Sägeblatt greifen! Achtung! Laserstrahlung Schutzklasse II (Doppelisolierung) DE/AT/CH...
 • Seite 45: Einleitung

  1. Einleitung 2. Gerätebeschreibung (Abb. 1-22) HERSTELLER: Handgriff scheppach Ein-/Ausschalter Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Entriegelungshebel Günzburger Straße 69 Maschinenkopf D- 89335 Ichenhausen Sägeblattschutz beweglich Sägeblatt VEREHRTER KUNDE, Spannvorrichtung Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbeiten Werkstückauflage mit Ihrem neuen Gerät. Feststellschraube für Werkstückauflage 10.
 • Seite 46: Bestimmungsgemäße Verwendung

  ACHTUNG • Gesundheitsschädliche Emissionen von Holzstäuben bei Gerät und Verpackungsmaterialien sind kein Kinder- Verwendung in geschlossenen Räumen. spielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschlu- Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß ckungs- und Erstickungsgefahr! nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder indust- riellen Einsatz konstruiert wurden.
 • Seite 47 Benutzen Sie Schutzausrüstung 18. Benutzen Sie Verlängerungskabel für den Außenbe- - Tragen Sie eine Schutzbrille. reich - Verwenden Sie bei stauberzeugenden Arbeiten eine - Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene und Atemmaske. entsprechend gekennzeichnete Verlängerungskabel. 10. Schließen Sie die Staubabsaug- Einrichtung an - Verwenden Sie die Kabeltrommel nur im abgerollten - Falls Anschlüsse zur Staubabsaugung und Auffang- Zustand.
 • Seite 48 - Gehörschutz zur Verminderung des Risikos schwer- - Achtung! Tauschen Sie den Laser nicht gegen einen hörig zu werden, anderen Typ aus. - Atemschutz zur Verminderung des Risikos gefährli- Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder einem chen Staub einzuatmen, autorisierten Vertreter vorgenommen werden. - Tragen Sie beim Hantieren mit Sägeblättern und - Entfernen Sie Schnittreste oder sonstige Werkstück- rauen Werkstoffen Handschuhe.
 • Seite 49: Technische Daten

  Das Werkstück muss mindestens eine Höhe von 3 mm 10. Stellen Sie vor der Benutzung von Einsatzwerkzeugen sicher, dass alle Schutzvorrichtungen ordnungsgemäß und eine Breite von 10 mm haben. befestigt sind. Achten Sie darauf, dass das Werkstück immer mit der 11.
 • Seite 50: Aufbau Und Bedienung

  • Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen der Maschine, • Die verschiebbare Anschlagschiene (16a) muss soweit vor dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten der innersten Position arretiert werden, dass der Abstand übereinstimmen. zwischen Anschlagschiene (16a) und Sägeblatt (6) maxi- mal 8 mm beträgt.
 • Seite 51 • Die Feststellschraube (26) wieder festziehen um Drehtisch • Öffnen Sie die Feststellschraube (16b) der verschiebbaren (14) zu fixieren. Anschlagschiene (16a) und schieben Sie die verschiebba- • Schnitt wie unter Punkt 8.3 beschrieben ausführen. re Anschlagschiene (16a) nach außen. • Die verschiebbare Anschlagschiene (16a) muss soweit vor 8.5 Feinjustierung des Anschlags für Gehrungsschnitt der innersten Position arretiert werden, dass der Abstand 45°...
 • Seite 52: Transport

  10. Wartung • Sägewellensperre (31) fest drücken und Flanschschrau- be (29) langsam im Uhrzeigersinn drehen. Nach max. einer Umdrehung rastet die Sägewellensperre (31) ein. m Warnung! Vor jeglicher Einstellung, Instandhaltung oder Achtung! Beim Lösen der Schraube senkt sich der Maschi- Instandsetzung Netzstecker ziehen! nenkopf leicht.
 • Seite 53: Entsorgung Und Wiederverwertung

  13. Entsorgung und Wiederverwertung • Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung an An- schlußpunkten vorgesehen, die a) eine maximale zulässige Netzimpedanz “Z” Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transport- (Zmax = 0.382 Ω) nicht überschreiten, oder schäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und b) eine Dauerstrombelastbarkeit des Netzes von mindes- ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreis- tens 100 A je Phase haben.
 • Seite 54: Störungsabhilfe

  14. Störungsabhilfe Störung Mögliche Ursache Abhilfe Motor funktioniert nicht Motor, Kabel oder Stecker defekt, Netzsicherun- Maschine vom Fachmann überprüfen lassen. gen durchgebrannt. Nie Motor selbst reparieren. Gefahr! Netzsicherungen kontrollieren, evtl. auswechseln Der Motor geht lang- Spannung zu niedrig, Wicklungen beschädigt, Spannung durch Elektrizitätswerk kontrollieren lassen.
 • Seite 55: Garantieurkunde

  15. Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, be- dauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung.
 • Seite 56 декларира съответното съответствие съгласно Дирек- тива на ЕС и darder för följande artikeln норми за артикул Marke / Brand: Parkside Art.-Bezeichnung / Article name: SLIDING CROSS CUT MITRE SAW - PKZS 2000 A1 3901207974-3901207980; 39012079915-39012079916 Art.-Nr. / Art. no.: Ident.-Nr. / Ident. no.: 01001 - 35454 2004/22/EC...
 • Seite 60 SCHEPPACH FABRIKATION VON HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH Günzburger Str. 69 D-89335 Ichenhausen Last Information Update · Stan informacji · Paskutinis Informacija · Stand der Informationen Update: 03 / 2018 · Ident.-No.: 302388_3901207976 IAN 302388...