Parkside PKGA 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

4-in-1- akku-kombigerät
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
4-IN-1 CORDLESS COMBINATION TOOL PKGA 20-Li A1
AKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVANÉ
NÁRADIE 4 V 1
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 285393
4-IN-1-AKKU-KOMBIGERÄT
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKGA 20-Li A1

 • Seite 1 4-IN-1 CORDLESS COMBINATION TOOL PKGA 20-Li A1 AKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVANÉ 4-IN-1-AKKU-KOMBIGERÄT NÁRADIE 4 V 1 Originalbetriebsanleitung Preklad originálneho návodu na obsluhu IAN 285393...
 • Seite 2 Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Preklad originálneho návodu na obsluhu Strana DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 3 26 27...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Obsah Jednotka motora s nástavcom multifunkčnej brúsky PKGA2 ..... 16 Jednotka motora s nástavcom Úvod..........4 Účel použitia ........ 4 šabľovej píly PKGA3 ....... 17 Ťšeobecný popi ......5 Jednotka motora s multifunkčným nástrojom PKGA4 ......18 Objem dodávky ........ 5 Pokyny pre prácu ......
 • Seite 5: Ťšeobecný Popi

  a predstavovať vážne nebezpečenstvo pre • Kufrík užívateľa. Prístroj je určený len na použí- • Návod na obsluhu vanie dospelými osobami. Mladiství nad *P = Zrnitosť Prehľad 16 rokov môžu používať prístroj len pod dozorom. Výrobca nezodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené používaním nezodpo- 1 Rýchloupínacie skľučovadlo vedajúcim účelu použitia alebo nesprávnou 2 Krúžok pre nastavenie uťahova-...
 • Seite 6: Technické Údaje

  Hmotnosť (bez nabíjačky) ....1,8 kg Hladina akustického Akumulátorové kombinované tlaku (L ) ....89,3 dB(A); K=3 dB náradie 4 v 1 ......PKGA 20-Li A1 Napätie motora ......20 V Hladina akustického Počet otáčok vo voľnobehu (n ) .. 21000 min výkonu (L...
 • Seite 7: Bezpečnostné Pokyny

  Uvedená emisná hodnota vibrácií bola Príkazové značky (namiesto výkrič- nameraná podľa normovanej skúšobnej níka je vysvetľovaný príkaz) s údaj- metódy a môže byť použitá na porovnanie mi pre prevenciu škôd. jedného elektrického prístroja s druhým. Uvedená emisná hodnota vibrácií môže Informačné...
 • Seite 8: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Nástroje

  Ťšetky bezpečnostné pokyny a Pred použitím prístroja si pozorne nariadenia si uschovajte pre budúc- prečítajte návod na obsluhu. nos . Pojem „elektrický nástroj“ použitý v Tlačidlo pre zobrazenie stavu bezpečnostných pokynoch sa vzťahuje na nabíjania elektrické nástroje napájané zo siete (so sie- ťovým káblom) a na elektrické...
 • Seite 9 • Nevystavujte elektrický nástroj deniu do prevádzky. Presvedčte dažďu alebo mokrosti. Vniknutie sa o tom, že je elektrický nástroj vypnutý predtým, než ho pri- vody do elektrického nástroja zvyšuje pojíte na napájanie elektrickým riziko elektrického úderu. • Nepoužívajte kábel na iný účel, prúdom, než...
 • Seite 10 • Nepoužívajte žiadne elektrické 5) STAROSTLIŤÉ ZAOBCHÁDZANIE S náradie, ktorého spínač je de- AKUMULÁTOROŤÝMI NÁSTROJMI fektný. Elektrické náradie, ktoré sa už A ICH POUŽÍŤANIE nedá za- alebo vypnúť, je nebezpečné • Nabíjajte akumulátory iba v a musí byť opravené. • Ťytiahnite zástrčku zo zásuvky nabíjacích prístrojoch, ktoré...
 • Seite 11: Ďalšie Bezpečnostné Pokyny

  7) ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ PO- teriálov ako olovnaté farby, KYNY PRE AKUMULÁTOROŤÉ materiálov obsahujúcich az- PRÍSTROJE best, kovov alebo niektorých druhov dreva), ktorý môže • Zaistite to, že je nástroj vypnutý predstavova nebezpečen- predtým, než doň vložíte aku- stvo pre obsluhujúce osoby mulátor.
 • Seite 12 • Pri práci s nástrojmi ako píla, alebo nohou. S pracujúcou pílou sa nôž na zaškrabávanie a vrták nedotýkajte predmetov alebo zeme. Je buďte opatrný. Tieto nástroje sú nebezpečenstvo spätného úderu. • Pri práci držte elektrické náradie ostré a je nebezpečenstvo úrazu. •...
 • Seite 13: Správna Manipulácia S Nabíjačkou Akumulátorov

  alebo s nedostatkom skúseností brúsny prach zmieša so zvyškami laku, a vedomostí, ak sú pod dozorom polyuretánu alebo inými chemickými lát- alebo boli poučené o bezpeč- kami a obrábaný predmet je po dlhom nom používaní prístroja a rozu- obrábaní horúci. mejú...
 • Seite 14: Nabíjanie

  príslušnými originálnymi Použite len originálny náhradný akumu- akumulátormi. Nabíjanie látor, ktorý si zakúpite prostredníctvom iných akumulátorov môže viesť k zákazníckeho servisu. poraneniam a k nebezpečenstvu • V každom prípade dodržujte zakaž- požiaru. dým platné bezpečnostné pokyny ako • Ťyvarujte sa mechanickým aj nariadenia a pokyny na ochranu poškodeniam nabíjacieho životného prostredia.
 • Seite 15: Opotrebované Akumulátory

  Opotrebované akumulátory Odobratie nástavca náradia 1. Posuňte uvoľňujúcu páčku (5) až na doraz • Podstatné skrátenie času prevádzky, a držte ju v tejto polohe napriek nabitiu, poukazuje na to že, 2. Vytiahnite uvoľnený nástavec náradia akumulátor je vybitý a musí sa vymeniť. (4/17/23/26).
 • Seite 16: Jednotka Motora S Nástavcom Multifunkčnej Brúsky Pkga2

  Nastavenie u ahovacieho mo- 1. Otáčajte rýchloupínacie skľučovadlo mentu (1) proti smeru otáčania hodinových ručičiek, kým otvor skľučovadla nie je dostatočne veľ ký, aby ste mohli vložiť Môžete prednastaviť maximálny uťahovací nástroj. moment. Stupne uťahovacieho momentu so 2. Zasuňte nástroj tak hlboko ako je to mož- označené...
 • Seite 17: Jednotka Motora S Nástavcom Šabľovej Píly Pkga3

  Pozor nebezpečenstvo úrazu! Upevnenie brúsneho listu 1. Pritlačte rovnomerne brúsny list (24) na - Nepoužívajte tupé, pokrivené ale- brúsny kotúč (22). Dávajte pozor na to, bo inak poškodené pílové listy. aby sa prekryli otvory na brúsnom liste - Vždy používajte vhodný pílový list. s otvormi na brúsnom kotúči.
 • Seite 18: Jednotka Motora S Multifunkčným Nástrojom Pkga4

  Pokyny pre prácu Jednotka motora s mul- tifunkčným nástrojom PKGA4 Pri práci s náradím noste vhodný odev a primerané Ťýmena nástroja ochranné vybavenie. Pred každým použitím sa pre- Náradie zabezpečte proti svedčte, či náradie je funkčné. zapnutiu (viď „Zapnutie/ Osobné ochranné prostried- vypnutie“).
 • Seite 19: Škrabanie

  • Náradie veďte na obrábanom materiá- Nasledovné údržbové a čistiace práce pre- li, keď je zapnuté. vádzajte pravidelne. Tým je zaručené dlhé • Predtým než založíte brúsny list, očistite a spoľahlivé užívanie prístroja. brúsny kotúč. Čistenie • Pracujte len s bezchybnými brúsnymi listami, aby ste dosiahli dobré...
 • Seite 20: Odstránenie A Ochrana Životného Prostredia

  Odstránenie a ochrana zo zákona nie sú našou následne opísa- životného prostredia nou zárukou obmedzené. Záručné podmienky Vyberte akumulátor z nástroja a priveďte nástroj, akumulátor, príslušenstvo a obal k re- Záručná lehota začína dňom zakúpenia. cyklácii odpovedajúcej životnému prostrediu. Pokladničný doklad ako originál prosím starostlivo uschovajte.
 • Seite 21: Servisná Oprava

  konávaná údržba. Pre odborné používanie Prístroj zašlite so všetkými časťami produktu je nutné presne dodržiavať všetky príslušenstva dodanými pri zakúpení a návody uvedené v návode na obsluhu. Bez- zabezpečte dostatočne bezpečné pre- podmienečne sa vyhnite používaniu, ktoré pravné balenie. sa v návode na obsluhu neodporúča alebo Servisná...
 • Seite 22: Náhradné Diely/Príslušenstvo

  Náhradné diely/Príslušenstvo Náhradné diely a príslušenstvo nájdete na strane www.grizzly-service.eu Ak nemáte Internet, kontaktujte sa telefonicky na Service-Center (viď „Service-Center“ strana 21). Dodržiavajte nižšie uvedené objednávacie čísla. Označenie Č. Artiklu Návod na Nákresy obsluhu explózií PKGA1 Nástavec vŕtacieho skrutkovača 91104151 Akumulátor 80001166 Nabíjačka EU...
 • Seite 23: Zis Ovanie Závad

  Zisťovanie závad Možná príčina Odstránenie poruchy Problém Akumulátor ( 9) vybitý Nabite akumulátor (viď „Nabíjanie“) Akumulátor ( 9) nie je Zariadenie sa Založte akumulátor (viď „Nabíjanie“) pripojený nespustí Porucha spínača zap/vyp Nechajte opraviť cez Service-Center Uvoľnený vnútorný kontakt Náradie pracuje Nechajte opraviť...
 • Seite 24: Einleitung

  Inhalt Einleitung ........24 Motoreinheit mit Bestimmungsgemäße Multi schleifer-Aufsatz PKGA2.... 38 Ťerwendung ......24 Motoreinheit mit Allgemeine Beschreibung ... 25 Säbelsägen-Aufsatz PKGA3 ..... 38 Lieferumfang ........25 Motoreinheit mit Übersicht ........25 Multi funktionswerkzeug PKGA4 ..39 Technische Daten ......26 Arbeitshinweise ......
 • Seite 25: Allgemeine Beschreibung

  Schaben vorgesehen. Dieses Gerät ist nicht - Delta-Schleifplatte mit 3 Schleif- zur gewerblichen Nutzung geeignet. Jede blättern (1 x P* 60, 1 x P 80, andere Verwendung, die in dieser Anleitung 1 x P 120) nicht ausdrücklich zugelassen wird, kann zu • Aufbewahrungskoffer Schäden am Gerät führen und eine ernsthaf- •...
 • Seite 26: Technische Daten

  33 Tauchsägeblatt Sägen von Brettern .... 12.395 m/s Sägen von Holzbalken ..12.392 m/s Technische Daten K=1.5 m/s Motoreinheit mit 4in1 Akku-Kombigerät ...PKGA 20-Li A1 Motorspannung ......20 V Multifunktionsgerät-Aufsatz ....PKGA4 Leerlaufdrehzahl (n ) ....21000 min Leerlaufdrehzahl (n ) ...0-20000 min Oszillationswinkel ......3,0°...
 • Seite 27: Sicherheitshinweise

  ťarnung: Tragen Sie Schutzhandschuhe. Der Schwingungsemissionswert kann sich während der tatsächli- Tragen Sie Gehörschutz. chen Benutzung des Elektrowerk- zeugs von dem Angabewert unter- Hinweiszeichen mit Informationen scheiden, abhängig von der Art und zum besseren Umgang mit dem Ge- Weise, in der das Elektrowerkzeug rät.
 • Seite 28: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Bewahren Sie alle Sicherheitshin- Taste zur Ladezustandsanzeige weise und Anweisungen für die Bildzeichen auf dem Ladegerät: Zukunft auf. Achtung! Der in den Sicherheitshinweisen verwende- te Begriff ,,Elektrowerkzeug” bezieht sich Vor dem Laden ist die Betriebsanlei- auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit tung zu lesen. Netzleitung) und auf akkubetriebene Elekt- rowerkzeuge (ohne Netzleitung).
 • Seite 29 von Rohren, Heizungen, Herden zeug, wenn Sie müde sind oder und Kühlschränken. Es besteht unter dem Einluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten ste- ein erhöhtes Risiko durch elektrischen hen. Ein Moment der Unachtsamkeit Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges Regen oder Nässe fern.
 • Seite 30 fern von sich bewegenden Tei- Anweisungen nicht gelesen ha- len.Lockere Kleidung, Schmuck oder ben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, lange Haare können von sich bewe- wenn sie von unerfahrenen Personen genden Teilen erfasst werden. benutzt werden. g) ťenn Staubabsaug- und -auf- e) Plegen Sie Elektrowerkzeuge mit fangeinrichtungen montiert Sorgfalt.Kontrollieren Sie, ob be- werden können, vergewissern...
 • Seite 31 5) ŤERťENDUNG UND BEHAND- 7) SPEZIELLE SICHERHEITSHINťEISE LUNG DES AKKUťERKZEUGS FÜR AKKUGERÄTE a) Laden Sie die Akkus nur in La- a) Stellen Sie sicher, dass das Ge- degeräten auf, die vom Herstel- rät ausgeschaltet ist, bevor Sie ler empfohlen werden. Für ein den Akku einsetzen.
 • Seite 32: Weiterführende Sicherheitshinweise

  Weiterführende Elektroleitungen kann zu elektrischem Sicherheitshinweise Schlag und Feuer, Kontakt einer Gas- leitung zur Explosion führen. Beschä- ťarnung! Beim Sägen oder digung einer Wasserleitung kann zu Schleifen können gesund- Sachbeschädigung und elektrischem heitsschädliche Stäube ent- Schlag führen. stehen (z. B. von Materialien •...
 • Seite 33 Sie das Sägeblatt erst dann aus 3) SPEZIELLE SICHERHEITSHINťEISE dem Schnitt, wenn dieses zum BEIM SCHLEIFEN UND SCHABEN Stillstand gekommen ist. So • Ťerwenden Sie das Elektrowerk- vermeiden Sie einen Rückschlag und zeug nur für den Trockenschliff. können das Elektrowerkzeug sicher ab- Schaben Sie keine angefeuchte- legen.
 • Seite 34: Richtiger Umgang Mit Dem Akkuladegerät

  das mitgelieferte Ladege- d) Augenschäden, falls kein geeigneter rät. Es besteht Brand- und Ex- Augenschutz getragen wird. plosionsgefahr. e) Gesundheitsschäden, die aus Hand- • Überprüfen Sie vor jeder Arm-Schwingungen resultieren, falls das Benutzung Ladegerät, Ka- Gerät über einen längeren Zeitraum bel und Stecker und lassen verwendet wird oder nicht ordnungsge- Sie es von qualiiziertem...
 • Seite 35: Ladevorgang

  Ladegerätes. Sie können zu Original-Ersatzakku, den Sie über den inneren Kurzschlüssen führen. Kundendienst beziehen können. • Das Ladegerät darf nicht • Beachten Sie in jedem Falle die jeweils auf brennbarem Unter- gültigen Sicherheitshinweise sowie grund (z. B. Papier, Texti- Bestimmungen und Hinweise zum Um- lien) betrieben werden.
 • Seite 36: Verbrauchte Akkus

  grüne LED leuchtet: Tragen Sie Schutzhandschuhe. Akku ist geladen. Nach Benutzung kann sich der Ge- räteaufsatz erhitzt haben. Verbrauchte Akkus Geräteaufsatz abnehmen • Eine wesentlich verkürzte Betriebszeit 1. Schieben Sie den Entriegelungshebel trotz Auladung zeigt an, dass der (5) bis zum Anschlag in Stellung Akku verbraucht ist und ersetzt werden und halten Sie ihn in dieser Position.
 • Seite 37: Motoreinheit Mit Bohrschrauberaufsatz Pkga1

  Motoreinheit mit 1. Warten Sie den Stillstand des Gerätes Bohrschrauberaufsatz PKGA1 2. Schieben Sie den Drehrichtungsschal- ter ( 7) in die gewünschte Position: ťerkzeugwechsel Rechtslauf : zum Bohren und Ein- drehen von Schrauben. Sichern Sie das Gerät gegen : zum Lösen von Linkslauf Einschalten (siehe „Ein-/Aus- Schrauben.
 • Seite 38: Motoreinheit Mit Multi Schleifer-Aufsatz Pkga2

  Motoreinheit mit Multi- Motoreinheit mit Säbel- schleifer-Aufsatz PKGA2 sägen-Aufsatz PKGA3 Sägeblatt montieren/wechseln Sichern Sie das Gerät gegen Einschalten (siehe „Ein-/Aus- schalten“). Bei unbeabsichtig- Sichern Sie das Gerät gegen tem Einschalten des Gerätes Einschalten (siehe „Ein-/Aus- besteht Ťerletzungsgefahr. schalten“). Bei unbeabsichtig- tem Einschalten des Gerätes Schleifblatt anbringen/entfernen besteht Ťerletzungsgefahr.
 • Seite 39: Motoreinheit Mit Multi Funktionswerkzeug Pkga4

  Für bestimmte Arbeiten kann das 3. Setzen Sie das gewünschte Werkzeug Sägeblatt auch um 180 ° gedreht (30/32/33) auf die Aufnahmedorne eingesetzt werden. (28) auf. Es sind 12 verschiedene Posi- tionen möglich. Säbelsäge bedienen 4. Drücken Sie den Werkzeughalter (29) wieder in die zentrale Aufnahme ein. 1.
 • Seite 40: Sägen

  Sägen • Schleifen Sie mit demselben Schleif- blatt nicht unterschiedliche Materialien Tragen Sie Augenschutz. (z. B. Metall und danach Holz). ťahl des Schleifblattes • Verwenden Sie nur unbeschädigte, ein- wandfreie Sägeblätter. Verwenden Sie für die Metallbearbeitung nur Metall- Körnung K Anwendung Sägeblätter.
 • Seite 41: Reinigung

  Entsorgung/ Reinigung Umweltschutz Das Gerät darf weder mit ťasser abgespritzt werden, Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät und noch in ťasser gelegt wer- führen Sie Gerät, Akku, Zubehör und Ver- den. Es besteht die Gefahr packung einer umweltgerechten Wieder- eines Stromschlages.
 • Seite 42: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 43: Reparatur-Service

  Service-Center zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per Service Deutschland E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- formationen über die Abwicklung Ihrer Tel.: 0800 54 35 111 Reklamation. E-Mail: grizzly@lidl.de • Ein als defekt erfasstes Produkt können IAN 285393 Sie, nach Rücksprache mit unserem Service Österreich Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 44: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service- Center (siehe „Service-Center“ Seite 43). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Position Position Bezeichnung Bestell-Nr. Betriebs- Explosions- anleitung zeichnung PKGA1 Bohrschrauberaufsatz...
 • Seite 45: Fehlersuche

  Fehlersuche Mögliche Ursache Fehlerbehebung Problem Akku auladen (siehe „Ladevorgang“) Akku ( 9) entladen Akku ( 9) nicht einge- Akku einsetzen (siehe „Ladevorgang“) Gerät startet nicht setzt Ein-/Ausschalter ( Reparatur durch Service-Center defekt Interner Wackelkontakt Gerät arbeitet mit Reparatur durch Service-Center Ein-/Ausschalter ( Unterbrechungen defekt...
 • Seite 46: Preklad Originálneho Prehlásenia O Zhode Ce

  CE Hiermit bestätigen wir, dass das Týmto potvrdzujeme, že 4-IN-1-AKKU-KOMBIGERÄT Akumulátorové kombinované náradie 4 v 1 konštrukčnej rady PKGA 20-Li A1 Baureihe PKGA 20-Li A1 Seriennummer Poradové číslo 201803000001 - 201804017310 201803000001 - 201804017310 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in zodpovedá...
 • Seite 47: Nákresy Explózií

  Výkres náhradných dielov • Explosionszeichnung PKGA 20-Li A1 informativ, informatívny...
 • Seite 48 PKGA1 PKGA2...
 • Seite 49 PKGA3 PKGA4 20180321-rev02-mt...
 • Seite 52 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stav informácií · Stand der Informationen: 03/2018 ·Ident.-No.: 72036530032018-SK IAN 285393...

Inhaltsverzeichnis