Parkside FHK 15 A1 Betriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

HAND CULTIVATOR FHK 15 A1
HAND CULTIVATOR
Translation of original operation manual
HANDKULTIVATOR
Översättning av bruksanvisning i original
HANDKULTIVATOR
Originalbetriebsanleitung
IAN 95942
®
MÖYHENNIN
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
HÅNDKULTIVATOR
Oversættelse af den originale driftsvejledning

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside FHK 15 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside FHK 15 A1

 • Seite 1 ® HAND CULTIVATOR FHK 15 A1 HAND CULTIVATOR MÖYHENNIN Translation of original operation manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös HANDKULTIVATOR HÅNDKULTIVATOR Översättning av bruksanvisning i original Oversættelse af den originale driftsvejledning HANDKULTIVATOR Originalbetriebsanleitung IAN 95942...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 3: Extent Of The Delivery

  Hand Cultivator Introduction Congratulations on the purchase of your new device. With it, you have chosen a high quality product. The operating instructions constitute part of this product. They contain important information on safety, use and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all of the operating and safety instructions.
 • Seite 4: Technical Specifications

  Technical specifications Cleaning/Storage Dimensions ....approx. 170/15 cm When using the star-shaped cutter, Working width ....approx.14-15 cm wear gloves. Length of handle ......150 cm Weight ......approx. 1.4 kg Do not use hard or pointed objects for cleaning. These could damage Safety instructions the equipment.
 • Seite 5 Guarantee Guarantee Cover The equipment has been carefully pro- Dear Customer, duced in accordance with strict quality This equipment is provided with a 3-year guidelines and conscientiously checked prior to delivery. guarantee from the date of purchase. In case of defects, you have statutory rights against the seller of the product.
 • Seite 6: Service-Center

  Service-Center • After consultation with our customer service, a product recorded as defective Service Great Britain can be sent postage paid to the service address communicated to you, with the Tel.: 0871 5000 720 proof of purchase (receipt) and speci- (£...
 • Seite 7: Toimituksen Laajuus

  Möyhennin Alkusanat Onnittelumme uuden laitteen ostol- lesi. Olet valinnut laadukkaan tuot- teen. Käyttöohje on tuotteeseen kuuluva osa. Se sisältää tärkeitä turvallisuuteen, käyttöön ja laitteen hävittämiseen liittyviä ohjeita. Tu- tustu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin ennen tuotteen käyttöönottoa. Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti ja vain sille tarkoitettuun käyttöön.
 • Seite 8: Tekniset Tiedot

  Tekniset tiedot Puhdistus/säilytys Mitat ........ n 170/15 cm Käytä käsineitä tähtiteriä käsitel- Työleveys ......n 14-15 cm lessäsi. Varren pituus ......150 cm Paino ........n 1,4 kg Älä käytä puhdistukseen kovia tai teräviä esineitä. Laite voi vaurioitua Turvallisuusohjeet niistä. Vaara – terävät leikkuuterät! •...
 • Seite 9 Takuu Takuu kattaa materiaali- tai valmistusvir- heet. Takuuta ei anneta tuoteosille, jotka Hyvä asiakas, ovat jatkuvasti normaalissa kulutuksessa ja tälle laitteelle annetaan ostopäivästä al- jotka katsotaan olevan kuluvia osia (esim. suodatin tai lisäke) eikä myöskään helposti kaen 3 vuoden takuu. Siinä...
 • Seite 10 Service-Center Vastaanotto-ongelmien ja lisäkustan- nuksien välttämiseksi on käytettävä Huolto Suomi ehdottomasti annettua osoitetta. Var- mista, että lähetysmaksu on maksettu, Tel.: 010309 3582 paketin koko ei aiheuta lisäkustannuk- E-Mail: grizzly@lidl.fi IAN 95942 sia, lähetys ei ole pikalähetys tai muu erikoislähetys. Lähetä laitteen mukana Maahantuoja kaikki oston yhteydessä...
 • Seite 11 Handkultivator Introduction Gratulerar till köpet av den nya pro- dukten. Du har valt en förstklassig produkt. Bruksanvisningen är en del av denna produkt och innehåller viktig information avseende säkerhet, an- vändning och skrotning. Innan du börjar använda produkten måste du göra dig förtrogen med alla användnings- och säkerhetsinstruk- tioner.
 • Seite 12: Tekniska Data

  Tekniska data • Tryck stjärnknivarna lätt mot marken och rulla handkultivatorn fram och tillbaka. Mått ....... ca 170/15 cm Rengöring/förvaring Arbetsbredd ......ca 14-15 cm Skaftets längd ......150 cm Vikt ........ca 1,4 kg Använd handskar när du arbetar med stjärnknivarna. Säkerhetshänvisningar Vid rengöring: använd inga hårda Varning - vassa knivar! Risk...
 • Seite 13 Garanti Garantiomfattning Produkten har tillverkats med omsorg enligt Bästa kund! strikta kvalitetsdirektiv och den har kon- På denna produkt lämnar vi 3 års garanti trollerats noggrant före utleverans. Garantin avser material- eller tillverknings- efter inköpsdatumet. I händelse av defekter hos denna produkt fel.
 • Seite 14 Service-Center serviceadressen portofritt och med bi- fogande av köpdokumentet (kassakvit- Service Sverige tot) och uppgift om vari felet består och när det uppstod. För undvikande Tel.: 0770 930739 av mottagningsproblem och extrako- E-Mail: grizzly@lidl.se IAN 95942 stnader ber vi dig använda dig utes- lutande av den meddelade adressen.
 • Seite 15 Håndkultivator Introduktion Hjertelig tillykke med købet af dit nye apparat. Du har besluttet dig for et produkt af højeste kvalitet. Betjeningsve- jledningen er bestanddel af dette produkt. Den indeholder vigtige in- formationer vedrørende sikkerhed, brug, vedligeholdelse og bortskaf- felse. Gør dig inden brugen af produktet fortrolig med alle betjen- ings- og sikkerheds-informationer.
 • Seite 16: Sikkerhedsinformationer

  Tekniske data Rengøring/opbevaring Mål ....... ca. 170/15 cm Bær handsker under omgang med Arbejdsbredde ....ca. 14-15 cm de stjerneformede knive. Skaftets længde ......150 cm Vægt ........ca. 1,4 kg Brug ingen hårde eller spidse gen- stande til rengøring, disse kan beska- Sikkerhedsinformationer dige apparatet.
 • Seite 17 Garantiens omfang Garanti Apparatet blev produceret meget om- hyggeligt efter strenge kvalitetsretningslin- Kære kunde! jer og kontrolleret grundigt inden det forlod fabrikken. På dette apparat yder vi 3 års garanti fra købsdato. Skulle der forekomme defekter på dette Garantiydelsen gælder for materiale- eller produkt har du lovpligtige rettigheder mod fabrikationsfejl.
 • Seite 18 Service-Center ling, telefonisk eller pr. e-mail. Der får du så yderligere informationer om Service Danmark afviklingen af din reklamation. • Et som defekt registreret produkt kan Tel.: 32 710005 du, efter aftale med vores kundeservice E-Mail: grizzly@lidl.dk IAN 95942 og med vedlagt købsbilag (kassebon) samt en kort beskrivelse af, hvori de- Importør fekten består og hvornår denne defekt...
 • Seite 19: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Handkultivator Einleitung Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hoch- wertiges Produkt entschieden. Die Betriebsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit , Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinwei- sen vertraut.
 • Seite 20: Sicherheitshinweise

  Technische Daten • Drücken Sie die Sternmesser leicht auf den Boden und rollen Sie den Handkulti- Abmessung ....ca. 170/15 cm vator hin und her. Arbeitsbreite .......ca. 14-15 cm Reinigung/ Länge Stiel .........150 cm Gewicht ......... ca. 1,4 kg Aufbewahrung Sicherheitshinweise Tragen Sie beim Umgang mit den Sternmessern Handschuhe.
 • Seite 21: Garantiebedingungen

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 22: Service Österreich

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Produkt können E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 95942 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 24 GRIZZLY GARTENGERÄTE GMBH & CO. KG Am Gewerbepark 2 D-64823 Groß-Umstadt Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Stand der Informationen: 12 / 2013 · Ident.-No.: 72057019122013-GB/IE/FI/DK IAN 95942...