Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PLV 1500 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC SCARIFIER / AERATOR PLV 1500 A1
ELEKTRYCZNY WERTYKULATOR/
AERATOR
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
ELEKTRO-VERTIKUTIERER/
RASENLÜFTER
Originalbetriebsanleitung
IAN 310320
ELEKTRINIS AERATORIUS /
VEJOS SKARIFIKATORIUS
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PLV 1500 A1

 • Seite 1 ELECTRIC SCARIFIER / AERATOR PLV 1500 A1 ELEKTRYCZNY WERTYKULATOR/ ELEKTRINIS AERATORIUS / AERATOR VEJOS SKARIFIKATORIUS Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Originalios naudojimo instrukcijos vertimas ELEKTRO-VERTIKUTIERER/ RASENLÜFTER Originalbetriebsanleitung IAN 310320...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 10 9...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Spis treści Wstęp Wstęp .......... 4 Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Zdecydowali się Państwo na zakup warto- Przeznaczenie ......4 Opis ogólny ......... 5 ściowego produktu. Niniejsze urządzenie Zawartość opakowania ....5 sprawdzono w trakcie produkcji pod kątem Przegląd ......... 5 jakości, a także dokonano jego kontroli Opis działania ........
 • Seite 5: Opis Ogólny

  Przegląd Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe. Dzieciom oraz osobom, które się nie zaznajomiły z 1 Elektroniczna blokada włącznika niniejszą instrukcją, nie wolno stosować 2 Dźwignia startowa niniejszego urządzenia. Eksploatacja urzą- 3 Górny trzonek rączki dzenia w deszczu i wilgotnym otoczeniu 4 Szybkozamykacze, śruba i pod- jest zabroniona.
 • Seite 6: Dane Techniczne

  Dane techniczne zastosowania środków ochrony użytkownika, opartych na ocenie Elektryczny ekspozycji w rzeczywistych warun- wertykulator/Aerator .PLV 1500 A1 kach używania urządzenia (należy Moc pobierana przez silnik ..1500 W przy tym uwzględnić wszystkie czę- Napięcie sieciowe .....230 V~, 50 Hz ści cyklu roboczego, na przykład...
 • Seite 7: Symbole W Instrukcji

  Konieczne jest noszenie Symbole w instrukcji ochrony oczu i słuchu. Znaki ostrzegawcze z danymi odnośnie zapo- Ostrożnie - ostre narzędzia. biegania szkodom oso- Trzymać z daleka ręce i bowym i rzeczowym. nogi. Rotacja walca jest wykonywana jeszcze po wyłączeniu silnika. Znaki nakazu (zamiast wy- Przed konserwacją...
 • Seite 8 • Nie należy zezwalać na uży- uszkodzonych lub brakujących wanie maszyny przez dzieci i urządzeń ochronnych (np. osoby posiadające ograniczoną dźwigni włączającej, przycisku sprawność izyczną, czuciową odryglowującego, osłony odbo- lub umysłową, lub nieposiadają- jowej). ce dostatecznego doświadcze- Nigdy nie wyłączać urządzeń nia i wiedzy, lub osoby, które ochronnych (np.
 • Seite 9 zachować szczególną ostroż- Zastosowanie: • Ostrożnie - ostre narzędzia. Pro- ność, gdy zmieniają Państwo na szę nie zaciąć się się palce rąk pochyłości kierunek jazdy. Pracy lub nóg. W trakcie pracy należy nie należy wykonywać na zbyt trzymać z daleka od walca i dużych pochyłościach.
 • Seite 10 • Przed wykonaniem wszelkich - przed wykonaniem wszel- prac na urządzeniu wyciągnąć kich prac konserwacyjnych i wtyk sieciowy. czyszczenia, - jeżeli kabel sieciowy jest uszkodzony lub poplątany, Przerwanie pracy: • Po wyłączeniu urządzenia wa- - jeżeli w trakcie pracy urzą- lec obraca się...
 • Seite 11 nia, które zostały dostarczone i • Przed każdym uruchomieniem są zalecane przez producenta. kontroluj wzrokowo przewód sie- Użycie obcych części zamien- ciowy i przedłużacze pod kątem nych prowadzi do utraty rosz- uszkodzeń i objawów zużycia. czeń z tytułu gwarancji. • W miarę możliwości urządzenie •...
 • Seite 12: Pozostałe Zagrożenia

  płotami metalowymi, słupkami elektronarzędzia mogą wystąpić metalowymi). Ryzyko porażenia następujące niebezpieczeństwa: prądem zwiększa się, gdy ciało a) Niebezpieczeństwo skaleczenia jest uziemione. b) Uszkodzenie słuchu w przypad- • Proszę stosować wyłącznie do- ku niestosowania odpowiednich puszczone kable przedłużające ochronników słuchu. typu konstrukcji H05RN-F, któ- c) Szkody zdrowotne, spowodo- rych długość...
 • Seite 13: Montaż Trzonka Uchwytowego

  Montaż trzonka uchwytowego 1. Przeciągnij zasobnik nad drąż- kiem. 1. Przyłożyć dolny trzonek (6) do 2. Wywiń uchwyty z tworzywa obudowy urządzenia (8) i przy- sztucznego na drążku zasobnika kręcić go za pomocą dwóch i zamknij je. szybkozamykaczy i podkładek Zamocowanie zasobnika do zbie- (7).
 • Seite 14: Włączenie I Wyłączenie

  - 3 bis -12 mm : 4. Podłączyć urządzenie do napię- pozycja regulowana cia sieciowego. Pozycję roboczą można obniżać w przy- 5. Aby włączyć, nacisnąć elektro- padku zużycia noży lub ocynkowanych niczną blokadę włączania (1) na rękojeści i następnie pociągnąć palców kultywatora.
 • Seite 15: Transport

  urządzenia. Istnieje niebezpie- przebywanie w jednym miejscu może czeństwo potknięcia się! przy pracującym urządzeniu prowadzić do uszkodzenia darniny. Po pracy i w celu przetransportowa- • W celu uniknięcia utrudnień ze względu na kabel przedłużający, proszę stoso- nia urządzenia należy go wyłączyć, wyciągnąć...
 • Seite 16: Ogólne Czyszczenie I Prace Konserwacyjne

  Ogólne czyszczenie i prace 3. Podnieść walec na skos i wycią- konserwacyjne gnąć walec ( 16/17) z ele- mentu mocującego. Proszę nie spryskiwać urzą- 4. Włożyć nowy walec ( 16/17) dzenia wodą i nie czyścić go w odwrotnej kolejności. pod bieżącą wodą. Istnieje Przechowywanie niebezpieczeństwo porażenia prądem i urządzenie może...
 • Seite 17: Utylizacja, Ochrona Środowiska

  Utylizacja, ochrona śro- dowiska Przekaż urządzenie, jego akcesoria i opa- kowanie do zgodnej z przepisami o ochro- nie środowiska naturalnego utylizacji. Urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domo- wymi. Oddaj urządzenie w punkcie utylizacji od- padów. Użyte w produkcji urządzenia ele- menty z tworzyw sztucznych i metalu moż- na od siebie oddzielić...
 • Seite 18: Szukanie Usterek

  Szukanie usterek Problem Możliwa przyczyna Sposób usunięcia usterki Obce ciała na walcu Usunąć obce ciała Ocynkowane palce kultywa- Wymienić walec tora lub noże walcowe Nienormalne od- Zamontować walec w prawidłowy głosy, Walec nie jest zamontowa- sposób (patrz rozdział „Wymiana Stukanie lub wi- ny prawidłowo walca”) bracje...
 • Seite 19: Gwarancja

  Gwarancja Zakres gwarancji Urządzenie wyprodukowano z zacho- Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, waniem staranności zgodnie z surowymi na zakupione urządzenie otrzymują Pań- normami jakościowymi i dokładnie spraw- dzono przed wysyłką. stwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu przysłu- gują...
 • Seite 20: Serwis Naprawczy

  Service-Center innych wad prosimy o skontaktowanie się z wymienionym niżej działem ser- wisowym telefonicznie lub mailowo. Serwis Polska Uzyskają Państwo wówczas szczegó- Tel.: 22 397 4996 łowe informacje na temat realizacji E-Mail: grizzly@lidl.pl reklamacji. IAN 310320 • Uszkodzony produkt mogą Państwo wysłać...
 • Seite 21: Įvadas

  Turinys Įvadas Įvadas ........21 Dėkojame, kad pirkote naują įrenginį. Naudojimas pagal paskirtį..21 Apsisprendėte įsigyti aukštos kokybės prie- Bendrasis aprašymas ....22 taisą. Gamybos metu atlikta šio prietaiso Pristatomas komplektas ....22 kokybės kontrolė bei jo galutinis patikrini- Veikimo aprašymas ......22 mas.
 • Seite 22: Bendrasis Aprašymas

  Elektrinis aeratorius / su vertikaliai besisukančiais spyruokliniais vejos skariikatorius ...PLV 1500 A1 dantimis ir vienu skariikavimo velenu su statmenai pritvirtintais peiliais. Variklio imamoji galia ....1500 W Prietaiso korpusas yra iš kokybiško plastiko, Tinklo įtampa ....230 V~, 50 Hz...
 • Seite 23: Saugos Nurodymai

  Saugos nurodymai Įrankio darbinis sukimosi greitis ) ........3600 min Šiame skyriuje pateikiami pagrindi- Veleno plotis ........36 cm niai saugos potvarkiai, kurių reikia Gylio reguliavimas ....5 padėtys laikytis dirbant su prietaisu..(3/6/9/12 mm + gabenimo padėtis) Surinkimo krepšio talpa ..... 50 l Instrukcijoje naudojami Svoris (kartu su priedais) ..
 • Seite 24: Bendrieji Saugos Nurodymai

  Atsargiai – aštrus įrankis. susipažinkite su visomis jo val- Saugokite rankas ir pėdas. dymo dalimis. Būtinai išsaugo- Išjungus variklį, velenas dar kite šią naudojimo instrukciją, kurį laiką sukasi. kad bet kada vėl galėtumėte Prieš atlikdami techninės pasinaudoti joje pateikta in- priežiūros darbus ar formacija.
 • Seite 25 Apsauginis įtaisas ir asmeninės Naudojimas: apsaugos priemonės skirtos • Atsargiai – aštrus įrankis. Neį- apsaugoti jūsų ir kitų asmenų sipjaukite rankų ar kojų pirštų. sveikatą bei užtikrinti sklandų Dirbdami pirštus ir pėdas visa- prietaiso veikimą. da laikykite atokiai nuo veleno •...
 • Seite 26 • Atsargiai spauskite ar valdykite • Darbo vietoje niekada nepaliki- paleidimo svirtį, vadovaudamie- te neprižiūrimo prietaiso. si šios naudojimo instrukcijos Vaikams draudžiama žaisti su nurodymais. prietaisu. • Nepaverskite užvedamo prie- • Išjunkite prietaisą ir ištraukite taiso, nebent jį reikėtų šiek kil- tinklo kištuką: stelėti, kad būtų...
 • Seite 27 • Naudokite tik gamintojo tie- • Pasirūpinkite, kad ilginamieji laidai kiamas ir rekomenduojamas būtų atokiai nuo pjovimo įrankių. atsargines dalis bei priedus. Jei naudojant prietaisą ilginama- Naudojant kitokias dalis iš karto sis laidas pažeidžiamas, nedels- netenkama teisės pareikšti ga- dami išjunkite jį iš tinklo. NELIES- rantines pretenzijas.
 • Seite 28: Liekamoji Rizika

  Surinkimo instrukcija • Netraukite už jungiamojo laido, norėdami ištraukti tinklo kištuką iš elektros lizdo. Saugokite mai- Prieš tvarkydami prietaisą visada tinimo laidą nuo karščio, alyvos ištraukite tinklo kištuką. ir aštrių briaunų. Surinkdami įsitikinkite, kad ne- Liekamoji rizika prispaudėte maitinimo kabelio ir kabeliui pakanka vietos.
 • Seite 29: Valdymas

  1. Užmaukite surinkimo krepšį ant Nusidėvėjimą atpažinsite iš vis blogėjančio rėmo. darbo rezultato. 2. Surinkimo krepšio plastikinius Vienos padėties reguliavimo gylis – liežuvėlius uždėkite ant surinkimo apie 3 mm. krepšio rėmo ir užspauskite. Pristatomas prietaisas yra gabenimo Surinkimo krepšio pritvirtinimas padėtyje +10.
 • Seite 30: Prietaiso Naudojimas

  Dėmesio! Išjungus prietaisą, • Pradėkite dirbti netoli elektros lizdo ir velenas dar sukasi. Neverski- judėkite tolyn nuo jo. te ir neneškite prietaiso, kai • Ilginamasis kabelis visada turi likti už variklis veikia ir nelieskite jūsų, ir apsisukę perkelkite jį į jau ap- besisukančio veleno.
 • Seite 31: Bendrieji Valymo Ir Techninės Priežiūros Darbai

  Prieš atlikdami bet kokius techninės 3. Veleną ( 16/17) pakelkite priežiūros ir valymo darbus išjunkite įstrižai ir ištraukite jį iš keturbri- prietaisą, ištraukite tinklo kištuką ir aunio lizdo (20). palaukite, kol velenas sustos. 4. Naują veleną ( 16/17) įdėkite atvirkštine eilės tvarka. Bendrieji valymo ir techninės Laikymas priežiūros darbai...
 • Seite 32: Utilizavimas/Aplinkos Apsauga

  Utilizavimas / aplinkos apsauga Prietaisą, priedus ir pakuotę perduokite utili- zuoti aplinkos apsaugos atliekų utilizavimo įstaigai. Elektros prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Savo prietaisą perduokite perdirbimo įsta- igai. Naudotas plastikines ir metalines dalis galite surūšiuoti ir perduoti atliekų utilizavi- mo įstaigai.
 • Seite 33: Klaidų Paieška

  Klaidų paieška Problema Galima priežastis Klaidos šalinimas Pašalinkite svetimkūnius Svetimkūniai ant veleno ( 16/17) Apgadinti aeravimo veleno ( Pakeiskite veleną spyruokliniai dantys arba skariikavi- Neįprastas mo veleno ( 17) peiliai triukšmas, Tinkamai surinkite veleną (žr. Velenas ( 16/17) netinkamai barškėjimas „Veleno keitimas“) surinktas arba vibracijos...
 • Seite 34: Garantija

  Garantija Garantijos taikymo apimtis Prietaisas gaminamas laikantis griežtų Gerbiamasis pirkėjau, kokybės reikalavimų ir rūpestingai patikri- Šiam prietaisui suteikiama trejų metų ga- namas prieš jį išsiunčiant. rantija nuo pirkimo dienos. Jeigu būtų nustatomi šio prietaiso defek- Garantija apima medžiagų arba gamybos tai, prietaiso pardavėjo atžvilgiu įgyjate defektus.
 • Seite 35: Remonto Paslaugos

  Service-Center toliau išvardytais techninės priežiūros centrais. Šios dirbtuvės suteiktų jums iš- Paslaugos Lietuva samią informaciją apie jūsų pretenzijų tenkinimo eigą. Tel.: 880033144 • Jeigu prietaisas būtų pripažintas defek- e-mail: grizzly@lidl.lt tiniu, jums pasikalbėjus su mūsų klientų IAN 310320 aptarnavimo tarnyba, pridėjus pirkimo Importuotojas įrodymus (kasos čekį) ir pateikus defek- to apibūdinimą...
 • Seite 36: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........36 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......36 ein hochwertiges Gerät entschieden. Dieses Allgemeine Beschreibung ...37 Gerät wurde während der Produktion auf Lieferumfang........37 Qualität geprüft und einer Endkontrolle Funktionsbeschreibung ....
 • Seite 37: Allgemeine Beschreibung

  Funktionsbeschreibung Das Gerät ist zum Gebrauch durch Erwach- sene bestimmt. Kinder sowie Personen, die mit dieser Betriebsanleitung nicht vertraut Der Elektro-Vertikutierer/Rasenlüfter besitzt sind, dürfen das Gerät nicht benutzen. zwei leicht austauschbare Arbeitswalzen: Die Benutzung des Gerätes bei Regen oder eine Lüfterwalze aus Hart-Kunststoff mit vertikal feuchter Umgebung ist verboten.
 • Seite 38: Technische Daten

  Technische Daten Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird. Elektro-Vertikutierer/ Es besteht die Notwendigkeit, Si- Rasenlüfter ....PLV 1500 A1 cherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners festzulegen, die auf Aufnahmeleistung des Motors ..1500 W Netzspannung ....230 V~, 50 Hz einer Abschätzung der Aussetzung Schutzklasse ........
 • Seite 39: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Verletzungsgefahr durch weggeschleuderte Teile. Um- Transport- und Arbeitspositionen stehende Personen von dem Gerät fernhalten. Gefahr durch Stromschlag bei Beschädigung des Netz- kabels! Netzkabel von den Allgemeine Schneidwerkzeugen und Sicherheitshinweise dem Gerät fernhalten! Dieses Gerät kann bei unsach- Tragen Sie Augen- und Ge- gemäßem Gebrauch ernsthaf- hörschutz.
 • Seite 40 • Setzen Sie das Gerät niemals Gegenstand oder Ast in der ein, während Personen, beson- Messeröffnung eingeschoben ders Kinder, und Haustiere in ist, dass das Gerät stabil steht der Nähe sind. und der Arbeitsbereich aufge- • Überprüfen Sie das Gelände, räumt und nicht blockiert ist.
 • Seite 41 terung, in feuchter Umgebung • Kippen Sie das Gerät beim oder nassem Rasen. Arbeiten Anlassen nicht, es sei denn, es Sie nur bei Tageslicht oder guter muss als Anlaufhilfe angehoben Beleuchtung. Es besteht Unfall- werden. In diesem Fall kippen gefahr. Sie das Gerät nur so weit, wie •...
 • Seite 42 heben oder kippen wollen und durch. Benutzen Sie das Gerät wenn andere Flächen als Gras nicht, wenn Sicherheitseinrichtun- überquert werden. gen (z. B. Prallschutz), Teile der • Hinterlassen Sie das Gerät nie Schneideinrichtung oder Bolzen unbeaufsichtigt am Arbeitsplatz. fehlen, abgenutzt oder beschä- Kinder dürfen nicht mit dem Ge- digt sind.
 • Seite 43 Elektrische Sicherheit: eine beschädigte Leitung nicht berühren, bevor sie vom Netz Vorsicht! So vermeiden Sie getrennt ist. Eine beschädigte Unfälle und Verletzungen Leitung kann zum Kontakt mit durch elektrischen Schlag: aktiven Teilen führen. • Achten Sie darauf, dass die • Nehmen Sie vor jeder Inbetrieb- Netzspannung mit den Angaben nahme eine Sichtprüfung der des Typenschildes übereinstimmt.
 • Seite 44: Montageanleitung

  b) Gehörschäden, falls kein geeigne- 2. Schrauben Sie die beiden Mit- ter Gehörschutz getragen wird. telholme (5) mit den Schrauben, c) Gesundheitsschäden, die aus Schnellspannern und Beilege- Hand-Arm-Schwingungen resul- scheiben (4) an den unteren Holm tieren, falls das Gerät über einen (6) an.
 • Seite 45: Bedienung

  5. Lassen Sie die Prallschutzklappe Die Wahl einer Nachstell-Position (13) los, sie hält den Fangsack ohne entsprechenden Verschleiß (12) in Position. kann zur Überlastung des Motors und Beschädigung der Walze führen. Fangsack abnehmen/entleeren: Ein- und Ausschalten 6. Heben Sie die Prallschutzklappe (13) an und nehmen Sie den Achten Sie vor dem Einschal- Fangsack (12) heraus.
 • Seite 46: Arbeiten Mit Dem Gerät

  Achtung! Walze läuft nach führt zur Beschädigung des Gerätes. dem Ausschalten nach. Kip- • Wählen Sie eine geeignete Arbeits- pen oder tragen Sie das Ge- bzw. Nachstell-Position (bei Ver- rät nicht bei laufendem Motor schleißerscheinungen der Walze), so und berühren Sie die laufen- dass das Gerät nicht überlastet wird.
 • Seite 47: Reinigung/Wartung

  Reinigung/Wartung Wir haften nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden, sofern diese durch Lassen Sie Arbeiten, die nicht unsachgemäße Reparatur oder den Einsatz in dieser Betriebsanleitung von Nicht-Originalteilen bzw. durch nicht beschrieben sind, von einer bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht von uns ermächtigten Kun- werden.
 • Seite 48: Entsorgung/Umweltschutz

  Entsorgung/ mit Wandhalterung: Umweltschutz Sie können das zusammengeklappte Gerät mit Hilfe der Handhalterung aufhängen. Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpackung einer umweltgerechten Wiederverwertung zu. Schrauben Sie die Wandhalterung (21) mit den beiliegenden Schrauben Elektrogeräte gehören nicht in den (22) ggf. mit Hilfe von Dübeln (nicht Hausmüll.
 • Seite 49: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Fremdkörper auf der Walze Fremdkörper entfernen 16/17) Federzinken der Lüfterwalze 16) oder Walzenmesser Walze austauschen Abnormale Geräu- der Vertikutierwalze ( sche, beschädigt Klappern oder Walze korrekt einbauen (siehe Walze ( 16/17) nicht rich- Vibrationen „Auswechseln der Walze“) tig montiert Gerät abschalten und Netzstecker Rutschender Zahnriemen...
 • Seite 50: Garantie

  Garantieumfang Garantie Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 51: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Gerät können E-Mail: grizzly@lidl.de Sie, nach Rücksprache mit unserem IAN 310320 Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der Service Österreich...
 • Seite 53: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności We

  Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności WE Niniejszym oświadczamy, że Elektryczny wertykulator/Aerator typu PLV 1500 A1 Numer seryjny 201810000001 - 201810064295 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązującym brzmieniu: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* W celu zapewnienia zgodności z powyższymi dyrektywami zastosowano następujące normy harmonizujące oraz normy i przepisy krajowe:...
 • Seite 54: Originalios Eb Atitikties Deklaracijos Vertimas

  Originalios EB atitikties deklaracijos vertimas Šiuo dokumentu mes patvirtiname, kad Elektrinis aeratorius / vejos skariikatorius serijos PLV 1500 A1 Serijos numeris 201810000001 - 201810064295 atitinka toliau nurodytų numatytųjų ES direktyvų galiojantį leidimą: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* Kad būtų galima užtikrinti atitiktį, taikyti šie darnieji standartai ir nacionaliniai standar- tai bei nuostatos: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 55: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass das Gerät Elektro-Vertikutierer/Rasenlüfter Baureihe PLV 1500 A1 Seriennummer 201810000001 - 201810064295 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 57: Rysunek Samorozwijający

  Explosionszeichnung · Trimatis vaizdasg Rysunek samorozwijający 20181031_rev02_sh...
 • Seite 60 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stan informacji · Informacijos pobūdis Stand der Informationen: 10/2018 Ident.-No.: 76007358102018-PL / LT IAN 310320...