Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PHD 100 E2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PHD 100 E2:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PRESSURE WASHER PHD 100 E2
PRESSURE WASHER
Translation of the original instructions
MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓ
Az originál használati utasítás fordítása
VYSOKOTLAKÝ CISTIC
Překlad originálního provozního návodu
HOCHDRUCKREINIGER
Originalbetriebsanleitung
IAN 104473
MYJKA CISNIENIOWA DO CZYSZCZENIA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
VISKOTLACNI CISTILEC
Prevod originalnega navodila za uporabo
VYSOKOTLAKOVÝ CISTIC
Preklad originá lneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Parkside PHD 100 E2

 • Seite 1 PRESSURE WASHER PHD 100 E2 PRESSURE WASHER MYJKA CISNIENIOWA DO CZYSZCZENIA Translation of the original instructions Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓ VISKOTLACNI CISTILEC Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo VYSOKOTLAKÝ CISTIC VYSOKOTLAKOVÝ CISTIC Překlad originálního provozního návodu Preklad originá...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Content Introduction Introduction .........4 Congratulations on the purchase of your Intendend purpose .......4 new device. With it, you have chosen a General Description ......5 high quality product. Extent of the Delivery ....... 5 During production, this equipment has Overview ........5 been checked for quality and subjected Functional description ......
 • Seite 5: General Description

  Cleaning agent container with nozzle Technical data Accessories holder Nozzle cleaning pin Pressure Washer ..PHD 100 E2 Translation of the original instructions for use Mains connection ..... 230 V~, 50 Hz Power consumption ....1450 W The diagram of the most impor- Mains cable ........5 m...
 • Seite 6: Notes On Safety

  Technical and optical changes can be Information of the acoustic power carried out in the course of further develop- level L in dB. ment without notice. All dimensions, refer- ences and information of this instruction Electric appliances should not be dis- manual are therefore without guarantee.
 • Seite 7: Working With The Equipment

  tection. • Store the equipment in a dry place and out of reach of children. • In the event of a fault or defect dur- ing operation, immediately switch off • Children must be supervised in order and unplug the equipment. Then read to ensure that they do not play with the equipment.
 • Seite 8: Electrical Safety

  ter. • Before each use, check the equipment, • Water that has passed through a back- cable and plug for damage. flow preventer is classified as undrink- • If the power cable for this equipment is able. damaged, it must be replaced by the •...
 • Seite 9: Setting Up

  Mains connection • Employ an ordinary garden hose for the water intake and ensure sufficient length. The pressure washer you have acquired is already fitted with a mains plug. The pres- Setting up sure washer must only be connected to an earthed socket 230 V ~ 50 Hz.
 • Seite 10: Interrupting Operation

  • Lock / unlock the switch-on lever 7. Depress the start lever on the spray gun (10) until the pressure is released. of the gun (10) by depressing the locking lever (15). 8. Please repeat steps 5. to 7. several times until there is no further air in the Lock the switch-on lever to prevent equipment.
 • Seite 11: Cleaning And Maintenance

  • To do so, press both bolts (16) down- Ask our service centre to carry out wards. The wheels are now no longer any work that is not described in able to turn. these instructions. Use only original • To cancel the wheel fixing, push the parts.
 • Seite 12: Guarantee

  Guarantee guidelines and conscientiously checked prior to delivery. Dear Customer, This equipment is provided with a 3-year The guarantee applies for all material and manufacturing defects. This guarantee guarantee from the date of purchase. In case of defects, you have statutory rights does not extend to cover product parts that against the seller of the product.
 • Seite 13: Repair Service

  Service-Center proof of purchase (receipt) and speci- fication of what constitutes the defect Service Great Britain and when it occurred. In order to avoid acceptance problems and additional Tel.: 0871 5000 720 costs, please be sure to use only the ad- (£...
 • Seite 14: Spare Parts/Accessories

  Spare parts/Accessories Spare parts and accessories can be obtained at www.grizzly-service.eu If you do not have internet access, please contact the Service Centre via telephone (see “Service-Center” page 13). Please have the order number mentioned below ready. Item Description ............... Order No. High-pressure hose ..............
 • Seite 15: Trouble Shooting

  Trouble shooting Problem Possible cause Remedy ON / OFF switch ( 5) is Check ON / OFF switch. turned off Check power supply cable ( 8) for Washer Damaged power supply cable damage. If necessary have the power is not supply cable replaced by a qualified operating electrician.
 • Seite 16: Wstęp

  Spis tresci Wstęp Wstęp ........16 Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Przeznaczenie ......16 Zdecydowali się Państwo na zakup warto- Opis ogólny ....... 17 ściowego produktu. Niniejsze urządzenie Zawartość opakowania ....17 sprawdzono w trakcie produkcji pod kątem Przegląd ........17 jakości, a także dokonano jego kontroli Opis działania ......
 • Seite 17: Opis Ogólny

  Dane techniczne Dysza wysokociśnieniowa Pojemnik na środek czyszczący z dyszą Myjka wysokociśnieniowa ..... Igła do czyszczenia dysz ........PHD 100 E2 Instrukcja obsługi Napięcie znamionowe Rysunek ilustrujący najważniej- wejścia ......230 V~, 50 Hz sze elementy funkcyjne znaj- Pobór mocy ......1450 W dziesz na rozkładanej stronie.
 • Seite 18: Symbole Graficzne Na Urządzeniu

  Urządzeń elektrycznych nie należy Zmiany techniczne i optyczne mogą być wyrzucać razem z odpadami domo- dokonywane bez zapowiedzi w trakcie nalania produktu. W związku z wymi udosko tym wszelkie podane w niniejszej instruk- cji obsługi wymiary, wskazówki i dane Klasa zabezpieczenia nie posiadają...
 • Seite 19: Praca Z Urządzeniem

  ny zakłóceń, albo skontaktować się z • Dzieci należy nadzorować, aby wyklu- czyć zabawę urządzeniem. naszym Centrum Serwisowym. • Uważaj, by w pobliżu wlotów powietrza Praca z urządzeniem nie było żadnych źródeł emisji spalin. Ostrożnie: W ten sposób unikniesz Ostrożnie! W ten sposób unikniesz wypadków i zranień: uszkodzeń...
 • Seite 20: Bezpieczeństwo Elektryczne

  • W razie kontaktu skóry ze środkiem • Przyłącze sieciowe musi wykonać do- czyszczącym umyj skórę dużą ilością świadczony elektryk; musi ono spełniać czystej wody. wymogi normy IEC 60364-1. • Woda, która przepłynęła przez roz- • Urządzenie należy podłączać wy- dzielacz układów, nie jest uważana za łącznie do gniazdek wyposażonych wodę...
 • Seite 21: Uruchamianie

  Uruchamianie • Jeżeli jest zamontowana prądownica (11), to należy Zgodnie z obowiązującymi przepi- podłączyć – do wyboru, dyszę sami myjki wysokociśnieniowej nie płaskostrumieniową (12), albo wolno używać bez rozdzielacza dyszę wysokociśnieniową (13), układów w sieci wody pitnej. Nale- skręcając ją z prądownicą (11). ży do tego celu użyć...
 • Seite 22: Przerywanie Pracy

  niebezpieczeństwo porażenia Nie używaj myjki wysokociśnienio- prądem elektrycznym. Po- wej z zamkniętym zaworem dopływu nownie podłączyć wodę. (pa- wody. Praca na sucho doprowadzi trz „Rozruch – ustawianie“) do uszkodzenia urządzenia. Uważaj na siłę wydostające- Jeżeli w urządzeniu znajduje się go się z urządzenia strumie- jeszcze powietrze, należy: nia wody.
 • Seite 23: Stosowanie Środków Czyszczących

  • Puść dźwignię pistoletu ( 10). elektrycznym lub niebezpieczeństwo • Wyłącz myjkę wysokociśnieniową urazów z powodu poruszających włącznikiem-wyłącznikiem ( się części. • Zamknij zawór dopływu wody. Oczyszczanie • Odłącz myjkę wysokociśnieniową od źródła wody. Nie spryskuj urządzenia • Pociągnij dźwignię pistoletu ( 10), wodą...
 • Seite 24: Przechowywanie Urządzenia

  Przechowywanie urzą- Gwarancja dzenia Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, • Dokładnie opróżnij myjkę wysokociś- na zakupione urządzenie otrzymują Pań- nieniową z wody. Odłącz urządzenie stwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. od źródła wody. Włącz myjkę włącz- W przypadku wad tego produktu przysłu- nikiem-wyłącz-nikiem ( 5) na maksy- gują...
 • Seite 25: Zakres Gwarancji

  Zakres gwarancji • W przypadku wystąpienia usterek lub innych wad prosimy o skontaktowanie Urządzenie wyprodukowano z zacho- waniem staranności zgodnie z surowymi się z wymienionym niżej działem ser- wisowym telefonicznie lub mailowo. normami jakościowymi i dokładnie spraw- Uzyskają Państwo wówczas szczegó- dzono przed wysyłką.
 • Seite 26: Service-Center

  Service-Center Importer Serwis Polska Prosimy mieć na uwadze, że poniższy Tel.: 22 397 4996 adres nie jest adresem serwisu. Prosimy E-Mail: grizzly@lidl.pl o kontakt z wymienionym wyżej centrum IAN 104473 serwisowym. Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20 63762 Großostheim Niemcy www.grizzly-service.eu...
 • Seite 27: Odszukiwanie Błędów

  Odszukiwanie błędów Problem Możliwa przyczyna Sposób usunięcia Wyłączony włącznik (5) Sprawdź położenie włącznika- -wyłącznik wyłącznika Sprawdź, czy przewód sieciowy (8) nie jest uszkodzony. Uszkodzony przewód W razie potrzeby zleć wymianą Urządzenie sieciowy przewodu sieciowego (8) nie pracuje wykwalifikowanemu specjaliście. Sprawdź, czy parametry sieci elektrycznej są...
 • Seite 28: Előjáték

  Tartalom Előjáték Előjáték ........28 Gratulálunk az Ön által megvásárolt új Alkalmazás........ 28 berendezéshez. Ezzel egy kiváló minőségű Általános leírás ......29 termék mellett döntött. Szállítási terjedelem ....... 29 A jelen készülék minőségét a gyártás Áttekintés ........29 alatt ellenőrizték és alávetették egy Működés ........
 • Seite 29: Általános Leírás

  Nagynyomású fúvóka Műszaki adatok Tisztítószertartály fúvókával Fúvókatisztító tű Használati utasítás Nagynyomású tisztítóberendezés ..PHD 100 E2 A legfontosabb funkcióe- Névleges bemeneti lemek ábráját a kihajtható feszültség ......230 V~, 50 Hz oldalon találhatja. Teljesítményfelvétel ....1450 W Hálózati kábel hossza ......
 • Seite 30: A Készüléken Található Piktogramok

  Szimbólumok az utasításban Műszaki és optikai változtatások a tovább- fejlesztés során előzetes értesítés nélkül le- Veszélyjelek a személyi sérü- hetségesek. Minden méret, utalás és ezen lés vagy anyagi kár elhárítá- használati utasítás adatai tehát szavatos- sára vonatkozó utasítások- ság nélkül értendők. A használati utasítás kal.
 • Seite 31: Munkavégzés A Készülékkel

  Munkavégzés a készülékkel • Győződjön meg arról, hogy a légbeeresztők közelében nincs kipufo- Vigyázat: Így kerülheti el a balesete- gógáz-kibocsátás. ket és a sérüléseket: Vigyázat! Így kerülheti el a készülék A nagynyomású tisztítóbe- károsodását és az abból esetleg ere- rende zések szakszerűtlen dő...
 • Seite 32: Elektromos Biztonság

  • A nagynypomású tömlők, szerelvények • Ha a készülék csatlakozó vezetéke meg- és csatlakozások fontos szerepet játs- sérül, a veszélyek elkerülése érdekében a zanak a gépbiztonság tekintetében. gyártó vagy vevőszolgálata, vagy hason- Csak a gyártó által ajánlott nagyny- lóan szakképzett szakember által speciá- pomású...
 • Seite 33: Felállítás

  Hálózati csatlakozó Használjon a kereskedelemben kapható kerti tömlőt a vízbevezetéshez és figyeljen arra, hogy az megfelelő hosszúságú le- Az Ön által vásárolt nagynyomású tisz- gyen. títóberendezés már rendelkezik hálózati csatlakozó dugóval. A nagynyomású tisztító- Felállítás berendezés 230 V ~ 50Hz védőérintkezős dugaszoló...
 • Seite 34: Az Üzemeltetés Megszakítása

  • Tartsa addig a szórópisztoly ( 3. Csatlakoztassa a bevezető vezetéket a bekapcsoló karját, míg már nincs a ké- készüléken a kerti tömlőhöz való adap- szülékben levegő. ter gyorscsatlakozójának segítségével a vízcsatlakozásra (9). 4. Nyissa meg a vízcsapot óvatosan telje- A kar elengedésével a készülék ki- kapcsol.
 • Seite 35: Tisztítószerek Alkalmazása

  Tisztítószerek alkalmazása • Tartsa a szellőzőnyílásokat tisztán és szabadon. A készülék semleges, biológiailag lebont- • Egy puha kefével vagy egy kendővel ható anionos tenzid (felületaktív anyag) tisztítsa meg a készüléket. • Amennyiben valamelyik fúvóka a szó- alapú tisztítószerrel történő használat céljá- ra készült.
 • Seite 36: Eltávolítás És Környezetvédelem

  • A berendezést kizárólag vízszintes Elektromos gépek nem tartoznak a helyzetben tárolja, hogy védje azt min- háztartási hulladékba. dennemű rongálódástól. Adja le a gépet egy hasznosító telepen. A Eltávolítás és környe- felhasznált műanyag- és fémrészek fajtájuk zetvédelem szerint szétválaszthatók és újra hasznosít- hatók.
 • Seite 37: Pótalkatrészek / Tartozékok

  Pótalkatrészek / Tartozékok Pótalkatrészeket és tartozékokat az alábbi honlapon rendelhet: www.grizzly-service.eu Ha nincs internete, úgy telefonon hívja fel szerviz-központunkat. Tartsa készenlétben a megfelelő rendelési számot Nagynyomású csatlakozás ............91104126 Vízcsatlakozás szitabetéttel ............91097408 Szórópisztoly ................91104125 Sugárcső ................91096768 Beállítható laposvízsugár-fúvóka ............. 91096767 Nagynyomású...
 • Seite 39: Jótállási Tájékoztató

  IAN 104473 Nagynyomású tisztítóberendezés A termék típusa: A termék azonosításra alkalmas részeinek meg- határozása: PHD 100 E2 A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: Szerviz Magyarország Grizzly Tools GmbH & Co. KG Tel.: 0640 102785 E-Mail: grizzly@lidl.hu...
 • Seite 40 A jótállás ideje alatt a fogyasztó kérheti a termék kijavítását, kicserélését, vagy ha a termék nem javítható vagy cserélhető, árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől és visszakérheti a vételárat. Ha a forgalmazó, vagy szerviz a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó...
 • Seite 41: Úvod

  Kazalo Úvod Úvod.......... 41 Čestitke ob nakupu vaše nove naprave. Namen uporabe ......41 Odločili ste se za visokokakovosten izde- Splošni opis ....... 42 lek. Obseg dobave ......42 Kakovost naprave je bila preverjena med Pregled ........42 postopkom proizvodnje in pri končnem Opis funkcij ........42 preverjanju, s čimer je zagotovljeno pravil- Tehnični podatki ......
 • Seite 42: Splošen Opis

  Ogrodje ne predpise. Brizgalna pištola Tehnični podatki Visokotlačna cev Brizgalna cev Visokotlačni čistilnik ..PHD 100 E2 Nastavljiva šoba za ploski curek Brizgalna šoba Nazivna napetost.....230 V~, 50 Hz Posoda za čistilno sredstvo s šobo Nazivna moč ......1450 W Igla za čiščenje šob Dolžina priključnega kabla ....
 • Seite 43: Simboli Na Napravi

  Simboli v navodilih Pridržujemo si pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb, ki so povezane z Znaki za nevarnost z napotki nadaljnjim razvojem, brez predhodnega za preprečevanje osebne in obvestila. Vse mere, navodila in podatki materialne škode. v teh navodilih za uporabo so zato brez jamstva.
 • Seite 44: Električna Varnost

  Nenamenska uporaba • Naprave ne uporabljajte, če je električni večnamenskih čistilnikov je priključni kabel ali kateri drug pomem- lahko nevarna. Curka ne ben njen del, kot je visokotlačna cev ali usmer jajte proti osebam, brizgalna pištola, poškodovan. • Napravo zaščitite pred zmrzaljo in ob- živalim, vključeni električni opremi ali napravi sami.
 • Seite 45: Zagon

  Zagon Neprimerni kabelski podaljški so lahko nevarni. Obstaja ne- varnost osebnih poškodb zaradi V skladu z veljavnimi predpisi električnega udara. visokotlačnega čistilnika nikoli ni dovoljeno uporabljati, ne da bi ga • Električne vtične spoje zaščitite pred na vodovodno omrežje priključili vlago.
 • Seite 46: Priklop Na Električno Omrežje

  Z vrtenjem konice šobe v levo lahko širino • Držite ročico za vklop na brizgalni curka povečate. Z vrtenjem konice šobe v pištoli ( 10), dokler v napravi ni več desno lahko zmanjšate širino curka. zraka. Priklop na električno Če ročico spustite, se naprava omrežje izključi.
 • Seite 47: Prekinitev Uporabe

  Fiksiranje koles 4. Povsem odprite pipo za vodo. Odzračevanje naprave: Fiksirate lahko obe zadnji kolesi ogrodja 5. Vključite napravo s stikalom za vklop/ (9) in tako preprečite neželeno premikanje izklop (5), dokler se ne vzpostavi tlak. visokotlačnega čistilnika. 6. Izključite napravo s stikalom za vklop/ izklop (5).
 • Seite 48: Vzdrževanje

  Vzdrževanje • Visokotlačni čistilnik in pribor shranite v prostoru, zaščitenem pred zmrzaljo. Visokotlačni čistilnik ne potrebuje vzdrže- • Za transport ali shranjevanje naprave vanja. uporabljajte izključno nosilni ročaj. • Napravo shranjujte v vodoravnem Dela, ki niso opisana v teh navo- položaju in jo tako zavarujte pred po- dilih za uporabo, naj opravi naš...
 • Seite 49: Motnje Pri Delovanju

  Motnje pri delovanju Težava Možen vzrok Odprava napake Stikalo za vklop/izklop (5) Preverite položaj stikala za vklop/ je izključeno izklop Preverite električni priključni kabel (8) Naprava ne Električni priključni kabel glede poškodb. deluje je poškodovan. Po potrebi naj električni priključni kabel (8) zamenja strokovnjak.
 • Seite 50: Nadomestni Deli

  Nadomestni deli / Pribor Nadomestni deli in pribor so na voljo na spletni strani www.grizzly-service.eu Če nimate dostopa do spleta, pokličite servisni center. Navedite ustrezno kataloško številko. Visokotlačni priključek ............91104126 Priključek za vodo s sitastim vložkom ........91097408 Brizgalna pištola ..............91104125 Brizgalna cev ................
 • Seite 51: Garancija

  Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany Servis Slovenija: Tel.: 080080917 E-Mail: grizzly@lidl.si (Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota) Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Grizzly Tools GmbH & Co. KG, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezuje- mo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanj- kljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oz.
 • Seite 53: Úvod

  Obsah Úvod Úvod.......... 53 Blahopřejeme vám ke koupi vašeho nové- Účel použití ........ 53 ho přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce Všeobecný popis ......54 kvalitní výrobek. Objem dodávky ......54 Kvalita tohoto přístroje byla kontrolována Přehled ......... 54 během výroby a byla provedena také Popis funkce ........
 • Seite 54: Všeobecný Popis

  Vysokotlaká tryska Technická data Nádrž na čisticí prostředek s tryskou Jehla k čištění trysky Vysokotlaká čistička ...PHD 100 E2 Návod k obsluze Jmenovité vstupní napětí..230 V~, 50 Hz Zobrazení nejdůležitějších Příkon ........1450 W funkčních dílů najdete na Délka síťového kabelu .......
 • Seite 55: Obrázkové Znaky Na Čerpadle

  Symboly v návodu Technické a optické změny mohou být během dalšího vývoje provedeny bez před- Výstražné značky s údaji pro chozího ohlášení. Všechny míry, pokyny zabránění škodám na zdraví a údaje tohoto návodu pro obsluhu ne- anebo věcným škodám. jsou proto zaručené. Právní nároky, které budou uplatňovány na základě...
 • Seite 56 Vysokotlaké čističky mohou do provozu odborníkem zkontrolovat být při nesprávném používá- to, jsou-li požadovaná elektrická ní nebezpečné. Jejich proud ochranná opatření k dispozici. vody nesmí být namířený na • Neuveďte tento nástroj do provozu, osoby, zvířata, na aktivní když je poškozené přípojné vedení elektrickou výstroj anebo na k elektrické...
 • Seite 57: Elektrická Bezpečnost

  Elektrická bezpečnost: a které jsou určené pro venkovní použití. Vždy úplně odviňte kabelový buben před Pozor: takto se vyhnete nehodám a použitím. Zkontrolujte kabel ohledně poraněním skrze elektrický úder: poškození. • Před všemi pracemi na tomto zaříze- • Při použití prodlužovacího vedení, ní, při pracovních přestávkách a při musí...
 • Seite 58: Připojení Na Síť

  • Prostřednictvím rychlopřípojky pro Neprovozujte vysokotlakou čističku zásobování vodou vytvořte přívod při zavřeném vodovodním kohout- vody na přípojce na vodu s vlož- ku. Chod nasucho vede k poškození kou se sítem (9). tohoto nástroje. Dbejte na sílu zpětného rázu • Zasunutím a zašroubováním spoj- vystupujícího vodního prou- te ocelovou trubku (11) se stříkací...
 • Seite 59: Přerušení Provozu

  elektrickým proudem! Znovu • Vypněte vysokotlakou čističku za-/vypí- začněte vytvořením vodních načem ( přípojek. (viz „Uvedení do • Uzavřete vodovodní kohoutek. provozu-instalace”) • Oddělte vysokotlakou čističku od záso- bování vodou. Pokud se v přístroji ještě nachází • Zatáhněte za páku stříkací pistole ( vzduch, pak postupujte 10), aby se odboural tlak panující...
 • Seite 60: Čištění

  Uskladnění Čištění Neostřikujte tento nástroj vo- • Z vysokotlaké čističky zcela vylijte dou a nečistěte ho pod tekou- vodu. Odpojte přístroj od přívodu cí vodou. Existuje nebezpečí vody. Zapněte vypínačem ( 5) vy- elektrického úderu a tento sokotla-kou čističku na maximálně 1 nástroj by se mohl poškodit.
 • Seite 61: Záruka

  Záruka Rozsah záruky Přístroj byl precizně vyroben podle Vážení zákazníci, přísných jakostních směrnic a před do- Na tento přístroj poskytujeme 3letou záru- dáním byl svědomitě zkontrolován. ku od data zakoupení. V případě závady tohoto výrobku vám vůči Záruční oprava se vztahuje na materiálové prodejci výrobku přináleží...
 • Seite 62: Opravna

  Opravna • Pokud by došlo k funkční poruše nebo jiným závadám, nejdříve telefonicky nebo e-mailem kontaktujte níže uvede- Opravy, které nespadají do záruky, né servisní oddělení. Pak získáte další můžete nechat udělat v našem servisu informace o vyřízení vaší reklamace. oproti zúčtování.
 • Seite 63: Service-Center

  Service-Center Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: grizzly@lidl.cz IAN 104473 Dovozce Prosím, respektujte, že následující adresa není adresou servisu. Nejdříve kontaktujte shora uvedené servisní středisko. Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20 63762 Großostheim Německo www.grizzly-service.eu...
 • Seite 64: Hledání Závad

  Hledání závad Problém Možná příčina Odstranění chyby Za-/vypínač (5) vypnutý Zkontrolovat polohu za-/vypínače Kontrolovat přípojné vedení k elektric- poškozené přípojné vedení ké síti (8). Nástroj nefun- k elektrické síti Případně nechat odbornou silou vymě- guje nit přípojné vedení k elektrické síti (8). chybné...
 • Seite 65: Úvod

  Úvod Obsah Gratulujeme Vám k zakúpeniu Vášho Úvod..........65 nového prístroja. Tým ste sa rozhodli pre Použitie ........65 kvalitný produkt. Všeobecný popis ......66 Tento prístroj bol počas výroby testovaný Objem dodávky ......66 na kvalitu a podrobený výstupnej kontrole. Prehľad ......... 66 Tým je zabezpečená...
 • Seite 66: Všeobecný Popis

  Technické údaje Vysokotlaková dýza Nádrž na čistiaci prostriedok s dýzou Vysokotlaková čistička Čistiaca ihla dýzy ........PHD 100 E2 Návod na obsluhu Menovité vstupné napätie .230 V~, 50 Hz Zobrazenie najdôležitejších Príkon ........1450 W funkčných dielov nájdete na Dĺžka sieťového kábla ...... 5 m rozkladacej strane.
 • Seite 67: Obrázkové Znaky Na Prístroji

  Technické a optické zmeny môžu byť v Ochranná trieda priebehu ďalšieho vývoja prevedené bez Symboly v návode predchádzajúceho ohlásenia. Všetky mie- ry, pokyny a údaje obsiahnuté v tomto Výstražné značky s údajmi návode na obsluhu sú preto bez záruky. pre zabránenie škodám na Právne nároky vznesené...
 • Seite 68 Vysokotlakové čističky môžu • Nepracujte so zariadením poškode- byť pri nesprávnom použí- ným, neúplným alebo prestavaným vaní nebezpečné. Ich prúd bez súhlasu výrobcu. Nechajte pred vody ne smie byť namierený uvedením do prevádzky odborníkom na osoby, na zvieratá, na skontrolovať to, či sú požadované elek- aktívny elektrický...
 • Seite 69: Elektrická Bezpečnosť

  • Na zaistenie bezpečnosti stroja použí- • Nepoužívajte kábel na vyťahovanie vajte iba originálne náhradné diely vý- zástrčky zo zásuvky. Chráňte kábel robcu alebo náhradné diely, ktoré boli pred horúčosťou, olejom a ostrými hra- schválené výrobcom. nami. • Nenoste alebo neupevňujte toto zaria- Elektrická...
 • Seite 70: Inštalácia

  Inštalácia Tento nástroj uveďte do prevádzky až po zohľadnení všetkých predchádza- • Zoskrutkujte vysokotlakovú prí- júcich bodov. pojku prístroja (2) s vysokotlako- vou prípojkou (3) na prístroji. • Zaistite to, že je vysokotlaková čistička • Zoskrutkujte vysokotlakovú prí- za-/vypínačom ( 5) vypnutá. pojku pištole (1) so striekacou •...
 • Seite 71: Prerušenie Prevádzky

  Zaistením zapínacej páky zabránite 8. Niekoľ ko krát zopakujte krok 5 až 7, neúmyselnému spusteniu prístroja. kým v prístroji neostane žiaden vzduch. Prerušenie prevádzky zablokované • Pustite páku striekacej pištole ( 10). otvorené • Pri dlhších pracovných prestávkach vypnite za-/vypínač ( Pri netesnostiach vo vod- Ukončenie prevádzky nom systéme prístroj ihneď...
 • Seite 72: Čistenie A Údržba

  Údržba • Pritom stlačte obe západky (16) sme- rom dole. K tomu zasuňte obidve závo- ry (16) smerom von a nadol. Vysokotlaková čistička nevyžaduje údržbu. Kolesá sa teraz nemôžu otáčať. • Na zrušenie zafixovania kolies zasuň- Práce, ktoré nie sú v tomto návode te obidve závory (16) smerom nahor.
 • Seite 73: Záruka

  Použité umelohmotné a kovové časti sa dostatky vzniknuté už pri zakúpení sa musia ihneď po vybalení ohlásiť. Opravy môžu podľa druhu materiálu roztriediť a tak odovzdať do recyklačnej zberne. V prí- vykonané po uplynutí záručnej doby sú pade otázok sa obráťte na naše servisné spoplatnené.
 • Seite 74: Servisná Oprava

  Service-Center • Ak sa vyskytnú chyby funkcie alebo iné nedostatky, kontaktujte najskôr Servis Slovensko následne uvedené servisné oddelenie telefonicky alebo emailom. Následne Tel.: 0850 232001 obdržíte ďalšie informácie o priebehu E-Mail: grizzly@lidl.sk IAN 104473 vašej reklamácie. • Produkt evidovaný ako poškodený mô- Dovozca žete po dohode s našim zákazníckym servisom, s priloženým dokladom o za-...
 • Seite 75: Zisťovanie Závad

  Zisťovanie závad Problém Možná príčina Odstránenie chyby Za-/vypínač (5) vypnutý Skontrolovať polohu za-/vypínača Kontrolovať prípojné vedenie k elek- Nástroj nefun- poškodené prípojné vedenie trickej sieti (8). guje k elektrickej sieti Prípadne nechať odbornou silou vyme- niť prípojné vedenie k elektrickej sieti. chybné...
 • Seite 76: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........76 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......76 ein hochwertiges Produkt entschieden. Allgemeine Beschreibung ... 77 Dieses Gerät wurde während der Produktion Lieferumfang ......... 77 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Übersicht ........
 • Seite 77: At Ch

  Beschreibungen. Strahlrohr Beachten Sie die Sicherheitshinweise. einstellbare Flachstrahldüse Technische Daten Hochdruckdüse Reinigungsmittelbehälter mit Düse Hochdruckreiniger ..PHD 100 E2 Zubehörhalter Düsenreinigungsnadel Nenneingangsspannung ...230 V~, 50 Hz Originalbetriebsanleitung Leistungsaufnahme ....1450 W Netzkabellänge ....... 5 m Die Abbildung der wich- Gewicht (inkl.
 • Seite 78: Sicherheitshinweise

  ohne Ankündigung vorgenommen werden. Elektrogeräte gehören nicht in den Alle Maße, Hinweise und Angaben dieser Hausmüll. Betriebsanleitung sind deshalb ohne Ge- währ. Rechtsansprüche, die aufgrund der Schutzklasse II Betriebsanleitung gestellt werden, können Bildzeichen in der Anleitung daher nicht geltend gemacht werden. Sicherheitshinweise Gefahrenzeichen (anstelle des Ausrufungszeichens kann...
 • Seite 79: Arbeiten Mit Dem Gerät

  und Handschuhe zu tragen und falls steht Brand- oder Explo sions gefahr. • Versprühen Sie keine brennbaren Flüs- notwendig einen Gehörschutz. • Bei Auftreten einer Störung oder eines sigkeiten. Es besteht Explosionsgefahr Defektes während des Betriebes ist das • Bewahren Sie das Gerät an einem tro- ckenen Ort und außerhalb der Reich- Gerät sofort auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.
 • Seite 80: Elektrische Sicherheit

  • Wenn Sie mit Reinigungsmittel in Kon- Steckdose mit Fehlerstrom-Schutzein- takt kommen, spülen Sie mit reichlich richtung (FI-Schalter) mit einem Auslö- reinem Wasser. sestrom von nicht mehr als 30 mA an. • Wasser, das durch einen Systemtrenner • Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Ge- geflossen ist, wird als nicht trinkbar ein- rät, Kabel und Stecker auf Beschädi- gestuft.
 • Seite 81: Aufstellen

  Wasser, das durch einen Systemtrenner ge- lediglich Reinigungsmittel in den flossen ist, wird als nicht trinkbar eingestuft. Behälter einzufüllen. Es wird auto- matisch angesaugt. Ein Systemtrenner ist im Fachhandel Durch Drehen der Düsenspitze der Flach- erhältlich. strahldüse (12) nach links können Sie die •...
 • Seite 82: Zuleitungsschlauch Entlüften

  Sie die Spritzpistole ( Wenn sich noch Luft im Gerät befin- gut fest. Sie können sonst sich det, bitte wie folgt vorgehen: oder andere Personen verlet- zen. Zuleitungsschlauch entlüften: 1. Entfernen Sie den Schnellanschluss für • Schalten Sie den Hochdruckreiniger Gartenschlauchadapter am Wasseran- am Ein-/Ausschalter ( 5) ein.
 • Seite 83: Verwendung Von Reinigungsmitteln

  Reinigung am Ein-/Ausschalter ( 5) aus. • Schließen Sie den Wasserhahn. Spritzen Sie das Gerät nicht • Ziehen Sie den Einschalthebel der mit Wasser ab und reinigen Spritzpistole ( 10), um den vorhan- Sie es nicht unter fließendem denen Druck im System abzubauen. Wasser.
 • Seite 84: Lagerung

  Lagerung Garantie • Entleeren Sie den Hochdruckreiniger Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vollständig von Wasser. Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Entfernen Sie hierzu den Hochdruckan- rantie ab Kaufdatum. schluss Geräteseite ( 2) und trennen Im Falle von Mängeln dieses Produkts Sie das Gerät von der Wasserversor- stehen Ihnen gegen den Verkäufer des gung.
 • Seite 85: Abwicklung Im Garantiefall

  Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende • Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie Reparaturen sind kostenpflichtig. zunächst die nachfolgend benannte Garantieumfang Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- richtlinien sorgfältig produziert und vor formationen über die Abwicklung Ihrer Anlieferung gewissenhaft geprüft.
 • Seite 86: Ersatzteile/Zubehör

  Service-Center Importeur Service Deutschland Bitte beachten Sie, dass die folgende Tel.: 0800 54 35 111 Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kon- E-Mail: grizzly@lidl.de taktieren Sie zunächst das oben genannte IAN 104473 Service-Center. Service Österreich Grizzly Tools GmbH & Co. KG Tel.: 0820 201 222 Stockstädter Straße 20 (0,15 EUR/Min.) 63762 Großostheim...
 • Seite 87: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Ein-/Ausschalterstellung über- Ein-/Ausschalter ( 5) ausge- prüfen schaltet Netzanschlussleitung ( auf Beschädigung kontrollie- Beschädigte Netzanschluss- ren. leitung ( Gegebenenfalls die Netzan- Gerät läuft nicht schlussleitung ( 8) von einer Fachkraft ersetzen lassen. Kontrollieren Sie die elektrische Anlage auf Übereinstimmung Fehlerhafte Spannungsversorung mit den Angaben auf dem...
 • Seite 88: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  EC declaration of conformity We hereby confirm that the Pressure Washer Design Series PHD 100 E2 Serial number 201504000001 - 201504170000 conforms with the following applicable relevant version of the EU guidelines: 2004/108/EC • 2000/14/EC • 2006/42/EC • 2011/65/EU*...
 • Seite 89: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności We

  Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności WEy Niniejszym zaświadczamy, że myjka wysokociśnieniowa typoszeregu PHD 100 E2 Numer seryjny 201504000001 - 201504170000 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązującym brzmie- niu: 2004/108/EC • 2000/14/EC • 2006/42/EC • 2011/65/EU* W celu zapewnienia zgodności z powyższymi dyrektywami zastosowano następujące normy harmonizujące oraz normy i przepisy krajowe:...
 • Seite 90: Az Eredeti Ce Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Az eredeti CE megfelelőségi nyilatkozat fordítása Ezennel igazoljuk, hogy a PHD 100 E2 típussorozatú nagynyomású tisztítóberendezés Sorozatszám 201504000001 - 201504170000 évtől kezdve a következő vonatkozó EU irányelveknek felel meg a mindenkor érvényes megfogalmazásban: 2004/108/EC • 2000/14/EC • 2006/42/EC • 2011/65/EU* A megegyezés biztosítása érdekében a következő...
 • Seite 91: Es Izjava O Skladnosti

  Prevod izvirnih navodil za uporabo S tem potrjujemo, da visokotlačni čistilnik serije PHD 100 Serijska številka 201504000001 - 201504170000 ustreza veljavnim verzijam zadevnih smernic Evropske unije. 2004/108/EC • 2000/14/EC • 2006/42/EC • 2011/65/EU* Za zagotavljanje skladnosti so bile navedene sledeče usklajene norme, kot tudi nacionalne norme in določila: EN 60335-1:2012 •...
 • Seite 92: Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce

  Překlad originálního prohlášení o shodě CE Potvrzujeme tímto, že vysokotlaká čistička série PHD 100 E2 Pořadové číslo 201504000001 - 201504170000 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2004/108/EC • 2000/14/EC • 2006/42/EC • 2011/65/EU* Aby byl zaručen souhlas, byly použity následující harmonizované normy, národní normy a ustanovení:...
 • Seite 93: Preklad Originálneho Prehlásenia O Zhode Ce

  Preklad originálneho prehlásenia o zhode CE Potvrdzujeme týmto, že vysokotlaková čistička konštrukčnej série PHD 100 E2 Poradové číslo 201504000001 - 201504170000 zodpovedá nasledujúcim príslušným smerniciam EÚ v ich práve platnom znení: 2004/108/EC • 2000/14/EC • 2006/42/EC • 2011/65/EU* Aby bola zaručená zhoda, boli použité nasledovné harmonizované normy ako i národné...
 • Seite 95: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Hochdruckreiniger Baureihe PHD 100 E2 Seriennummer 201504000001 - 201504170000 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2004/108/EG • 2000/14/EG 2006/42/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012 •...
 • Seite 96 2015-03-31-rev02-op...
 • Seite 97: Exploded Drawing

  Exploded Drawing • Rysunek w rozłożeniu na części Eksplozijska risba • Explozní výkres Explózny výkres • Explosionszeichnung PHD 100 E2...
 • Seite 100 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 D-63762 Großostheim Last Information Update · Stan informacji Információk állása · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 03 / 2015 · Ident.-No.: 75041445032015-4 IAN 104473...

Inhaltsverzeichnis