Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PHD 150 G4 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

PRESSURE WASHER PHD 150 G4
VISOKOTLAČNI ČISTAČ
Prijevod originalnih uputa za uporabu
APARAT DE CURĂŢAT CU PRESIUNE
RIDICATĂ
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
ВОДОСТРУЙКА
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
IAN 305729
PERAČ POD VISOKIM PRITISKOM
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
HOCHDRUCKREINIGER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHD 150 G4

 • Seite 1 PRESSURE WASHER PHD 150 G4 VISOKOTLAČNI ČISTAČ PERAČ POD VISOKIM PRITISKOM Prijevod originalnih uputa za uporabu Prevod originalnog uputstva za upotrebu ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ APARAT DE CURĂŢAT CU PRESIUNE ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ RIDICATĂ Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite stranu sa uređajima i u sledećem koraku upoznajte se sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Sadržaj Uvod Srdačno Vam čestitamo na kupnji Vašega Uvod..........4 novog uređaja. Time ste se Vi odlučili za Svrha primjene ......4 Opći opis ........5 jedan visokokvalitetni proizvod. Opseg isporuke ......5 Tijekom proizvodnje ispitana je kvaliteta Opis funkcije .........5 ovog uređaja i podvrgnut je završnoj Pregled ........5 kontroli.
 • Seite 5: Opći Opis

  Opći opis Pregled Sliku najvažnijih funkcio- 1 Íj-típus nalnih dijelova naći ćete na 2 Rotirajuća četka preklopljenoj stranici. 3 Gumb za iksiranje 4 Bubanj za crijevo Opseg isporuke 5 Visokotlačno crijevo na bubnju za crijevo Raspakirajte uređaj i provjerite opseg 6 Ručica za bubanj za crijevo isporuke: 7 Uključivač/isključivač...
 • Seite 6: Tehnički Podaci

  Tehnički podaci postupku i može se primijeniti za usporedbu jednog električnog alata s nekim drugim. Uređaj ......PHD 150 G4 Navedena emisijska vrijednost vibracija se Nazivni ulazni napon ..230 V~, 50 Hz također može primijeniti za uvodnu procje- Prijem snage ......2100 W nu prekida.
 • Seite 7: Slikovne Oznake Na Boci Sredstva Za Čišćenje

  Pozor! Kod oštećenja ili prerezanog Znakovi upozorenja s informa- mrežnog kabela odmah izvucite cijama za bolje postupanje s utikač iz utičnice. uređajem. Izvucite i utikač iz utičnice pri Opće sigurnosne upute priključku na dovod vode ili pri pokušaju odstranjivanja nezaptive- •...
 • Seite 8 • Uređaj koristite samo u • Nemojte puštati uređaj u stojećem položaju i na rav- pogon, ako su oštećeni odn. noj i stabilnoj podlozi. nezaptiveni vod za mrežni • Mlaz nemojte usmjeriti na priključak, dovod vode ili samoga sebe ili druge osobe drugi važni dijelovi kao radi čišćenja odjeće ili visokotlačno crijevo ili pištolj...
 • Seite 9: Puštanje U Pogon

  • Mrežni priključak mora izvršiti Puštanje u pogon iskusni električar i ispuniti zaht- jeve IEC 60364-1. Prema važećim propisima se vi- • Priključite uređaj samo na sokotlačni uređaj za čišćenje nikada utičnicu s napravom za zaštitu ne smije pogoniti bez odvajača su- od struje kvara (Fl-prekidač) s stava na mreži pitke vode.
 • Seite 10: Mrežni Priključak

  3. Najprije priključite dovodno crijevo na 1. Provjerite, da je visokotlačni uređaj opskrbu vodom i pustite da voda na za čišćenje isključen na uključivaču/ drugom kraju dovodnog crijeva curi isključivaču (7). bez mjehurića radi odzračivanja do- 2. Utaknite mrežni utikač u utičnicu. vodnog crijeva.
 • Seite 11: Prekid Pogona

  • Četka za pranje zakretanje (2) u pra- • Polugu za uključivanje (21) vilu se koristi bez pritiska. Funkcija pištolja za prskanje (16) možete čišćenja je nastala od rotacijskog kre- po izboru zaključati ili otključati tanja i protok vode. Ako nema protoka pritiskom na gumb za blokadu vode, kist za pranje ne okreće.
 • Seite 12: Primjena Sredstava Za Čišćenje

  Primjena sredstava za čišćenje Održavanje Ovaj uređaj je proizveden za uporabu s Visokotlačni uređaj za čišćenje nema neutralnim sredstvom za čišćenje na bazi održavanja. biološki razgradivih anionskih tenzida. Dajte da radove, koji nisu opi- Primjena drugih sredstava za čišćenje ili ke- sani u ovoj Uputi, provede naš...
 • Seite 13: Traženje Grešaka

  Traženje grešaka Mogući uzrok Uklanjanje greške Problem Isperite Standard-Vario-sapnicu Standard-Vario-sapnica (18) (18) vodom. Po potrebi očistite onečišćena otvor sapnice iglom (vidi poglavl- je Čišćenje). Uklonite sapnice (18) i osigura- Jaka kolebanja jte da izlaz vode na pištolju za tlaka prskanje (16) može neometano Standard-Vario-sapnica (18) uslijediti.
 • Seite 14: Rezervni Dijelovi / Pribor

  Rezervni dijelovi / Pribor Zamjenske dijelove i opremu na raspolaganju stoje na stranici www.grizzly-service.eu Ukoliko nemate Internet, molimo da se telefonski obratite servisnom centru (vidi pod „ Service-Center “ na strani 15). Držite u pripravnosti dolje navedene broje- ve za narudžbu. Poz.
 • Seite 15: Servis Za Popravke

  Garancijska usluga vrijedi za greške koristite samo onu adresu, koja Vam je materijala ili proizvodnje. Ova garancija priopćena. Provjerite, da se otprema ne obuhvaća dijelove proizvoda, koji su ne izvrši bez plaćenih troškova dosta- izloženi normalnom trošenju i stoga se ve, kao glomazna roba, express ili mogu smatrati potrošnim dijelovima (npr.
 • Seite 16: Uvod

  Spisak sadržaja Uvod Čestitamo na kupovini Vašeg novog Uvod..........16 Namenska upotreba ....16 uređaja. Time ste se odlučili za veoma Opšti opis ........17 kvalitetan proizvod. Kvalitet ovog proiz- Obim isporuke ....... 17 voda je za vreme proizvodnje kontrolisan Opis funkcija ......... 17 i sprovedena je krajnja kontrola.
 • Seite 17: Opšti Opis

  Funkciju elemenata za posluživanje možete da pronađete u sledećim opisima. PERAČ POD Obratite pažnju na bezbednosne napome- VISOKIM PRITISKOM ..PHD 150 G4 Nominalni ulazni napon U ..230 V~, 50 Hz Snaga P ........2100 W Pregled Dužina mrežnog priključnog voda ..5 m 1 Rotirajuća četka za pranje...
 • Seite 18: Bezbednosne Napomene

  Nominalna količina protoka (Q) ...5,5 l/min mera za smanjenje opterećenja Maks. nominalna količina protoka vibracijama prilikom rada alata je (Q maks)......7,5 l/min ograničenje radnog vremena. Nivo zvučnog pritiska Postoji neophodnost da se odre- ) .......77 dB(A); K = 3 dB de bezbednosne mere za zaštitu Nivo zvučne snage, (L poslužitelja, koje su bazirane na...
 • Seite 19: Slikovni Simboli Na Laši Sredstva Za Čišćenje

  talnim sposobnostima ili sa Čistači pod visokim pritiskom nedostatkom iskustva i znan- mogu da budu opasni ako ja, ako su pod nadzorom se ne koriste namenski. Mlaz ili su im data uputstva za ne sme da bude usmeren rukovanje uređajem na bez- na ljude, životinje, aktivnu bedan način i ako razumeju električnu opremu ili sam...
 • Seite 20 nosite podobnu zaštitu odeću • Zaštitite uređaj od mraza i i zaštitne naočare. rada na suvo. • Ne koristite uređaj, ako • Creva za visoki pritisak, ar- se druge osobe nalaze u mature i kvačila su važni za domašaju, osim ako te osobe bezbednost mašine.
 • Seite 21: Puštanje U Pogon

  • Priključivanje na mrežu mora • Za zaštitu od strujnog udara da izvrši iskusan električar, nosite čvrstu obuću. koji mora da poštuje zahteve • Za zaštitu od strujnog udara iz IEC 60364-1. uređajem radite isključivo u • Električne priključke mora da uspravnom i stajaćem stavu.
 • Seite 22: Postavljanje

  Postavljanje Okretanjem vrha Standard-Vario- dizne (18) odnosno vrha dizne za 1. Povucite rukohvat (1) do kraja prema penu sa lašom sa sredstvom za gore. čišćenje (9) u levu stranu možete da 2. Utaknite priključak pod visokim povećati širinu mlaza. Okretanjem pritiskom na strani pištolja (28) u vrha dizne u desnu stranu širinu priključak za visoki pritisak (26)
 • Seite 23 Ako se još vazduha nalazi u 1. Potpuno otvorite slavinu. uređaju, molimo da postupite na 2. Uključite uređaj pomoću prekidača Uklj/ sledeći način: Isklj (7). Uređaj uvek uključite tek onda, kada ste priključili sve dovode vode i Izbacite vazduh iz dovodnog creva: kada oni dobro zaptivaju.
 • Seite 24: Prekid Pogona

  Prekid pogona Korištenje sredstava za čišćenje • Otpustite polugu za uključivanje (21) pištolja za rasprskavanje (16). Ovaj uređaj je razvijen za korištenje sa • Kod dužih pauzi rada isključite neutralnim sredstvom za čišćenje na bazi prekidač Uklj/Isklj (7). biološki razgradivih anionskih tenzida. Upotreba drugih sredstava za čišćenje ili Ako se uređaj prevrne, uređaj hemijskih supstancija može da ometa bez-...
 • Seite 25: Održavanje

  Zbrinjavanje / Zaštita Održavanje okoliša Čistač pod visokim pritiskom ne zahteva održavanje. Uređaj, pribor i pakovanje zbrinite na ekološki prihvatljiv način. Radove, koji nisu opisani u ovom uputstvu za upotrebu, Uređaji nemaju mesta u kućnom treba da obavi specijalizova- otpadu. na radionica.
 • Seite 26: Traženje Greške

  Traženje greške Mogući uzrok Otklanjanje greške Problem Isperite standardnu Vario mlaznicu (18) vo- Standardna Vario mlaz- dom. Očistite otvor mlaznice iglom, prema nica (18) je zaprljana potrebi (pogledajte poglavlje Čišćenje). Uklonite standardnu Vario mlaznicu (18) i Jako variranje osigurajte da voda neometano teče iz izlaza pritiska Začepljenje standardne prskalice (16).
 • Seite 27: Garancija I Garantni List

  Garancija i garantni list Poštovani, Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije. Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.
 • Seite 28 7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu. 8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe. PERAČ POD VISOKIM PRITISKOM Naziv proizvoda: PHD 150 G4 Model: Serijski broj: 201809000001 - 201809230500 Grizzly Tools GmbH & Co. KG Proizvođač:...
 • Seite 29: Rezervni Delovi / Pribor

  Rezervni delovi / Pribor Rezervni delovi i pribor stoje na raspolaganju na stranici www.grizzly-service.eu Ako nemate internet, molimo da se telefonski obratite servisnom centru (vidi „Service Center“ na stranici 28). Držite pri ruci dole navedene brojeve narudžbe. Pozicija Naziv ............Broj porudžbine Pištolj za prskanje ............
 • Seite 30: Introducere

  Cuprins Introducere Introducere ....... 30 Felicitări pentru achiziţia noului Dvs. apa- Domeniul de aplicare ....30 rat. Aţi luat o decizie înţeleaptă şi aţi achi- Descriere generală ....31 ziţionat un produs valoros. Inventar de livrare ....... 31 Acest aparat a fost veriicat din punct de Descrierea modului de funcţionare .
 • Seite 31: Descriere Generală

  Privire de ansamblu • Peria rotativă nu este în general adecvată pentru suprafaţele sensibile şi lăcuite (de ex. lac pentru maşini). 1 Mâner tip arc 2 Perie rotativă Descriere generală 3 Buton de ixare 4 Tamburul furtunului Imaginea celei mai impor- 5 Furtun de înaltă...
 • Seite 32: Date Tehnice

  Date tehnice De aceea, solicitările legale emise pe baza acestui manual de operare nu pot i făcute Aparat ......PHD 150 G4 valabile. Racord nominal la reţea ..230 V~, 50 Hz Putere consumată ......2100 W Valoarea dată a emisiilor de vibraţie este Lungime cablu de reţea ......
 • Seite 33: Pictograme Pe Sticla Cu Detergent

  Simboluri folosite acţionare ale acesteia. Dacă este cazul, consultaţi un specialist. Citiţi şi Semnale de pericol (în locul respectaţi manualul de operare afe- semnului de exclamare, care rent aparatului! poate exprima pericolul) cu date referitoare la prevenirea Atenţie! În cazul în care cablul de vătămărilor corporale sau reţea este deteriorat sau secţionat, daunelor materiale.
 • Seite 34 cablul conector trebuie scos persoanele respective trebuie din priză. Pentru mai multe să poarte îmbrăcăminte de informaţii despre cauzele po- protecţie. sibile ale unei defecţiuni, citiţi • Luaţi-vă măsurile necesare pen- instrucţiunile de la pagina 42 tru a menţine copiii departe de a manualului de operare sau aparatul alat în mişcare.
 • Seite 35 • Furtunurile de înaltă presiune, experimentaţi, şi trebuie să re- armăturile şi garniturile sunt specte prevederile IEC 60364-1. importante pentru siguranţa • În cazul operării în condiţii de apartatului. Folosiţi doar umiditate, conectaţi aparatul furtunuri de înaltă presiune, doar la o priză cu disjunctor armături şi garnituri recoman- de siguranţă...
 • Seite 36: Punere În Funcţiune

  • Pentru a vă proteja împotriva Amplasare şocului electric, operaţi dispozi- tivul exclusiv în poziţie dreaptă, 1. Trageți în sus mânerul cu manetă (1) verticală. până la oprire. 2. Introduceți cupla de presiune Punere în funcţiune corespunzătoare pistonului (26) în pis- tolul de pulverizat (16).
 • Seite 37: Conectarea La Reţea

  Conectarea la reţea • Tubul cu duză de înaltă presiune (24) este adecvat mai ales pentru operarea cu de- Aparatul de curăţire cu înaltă presiune bit redus de apă. achiziţionat este deja prevăzut cu un ştecher • Tubul cu duză pentru ventilator (18) este cu împământare.
 • Seite 38: Întreruperea Operării

  Aerisiţi aparatul: Finalizarea operării 5. Conectaţi furtunul de alimentare cu aju- torul racordului rapid pentru adaptorul 1. După ce aţi folosit detergentul, clătiţi furtunului de grădină cu conectorul ra- sistemul cu apă curată, pulverizând cordului pentru apă şi racordul pentru apă...
 • Seite 39: Curăţare

  Depozitare Curăţare Nu pulverizaţi apă pe maşină • Goliţi toată apa din interiorul aparatul şi nu o curăţaţi sub jet de de curăţit cu înaltă tensiune. apă. Există riscul de şoc elec- În acest scop, deconectaţi aparatul tric, aparatul putând i astfel de la sursa de alimentare cu apă.
 • Seite 40: Garanţie

  Garanţie Dreptul la garanţie este valabil pentru er- orile materiale sau de fabricaţie. Această Stimată clientă, stimate client, garanţie nu acoperă componente ale pro- Pentru acest aparat veţi primi 3 ani de dusului care sunt expuse unui grad normal garanţie, de la data achiziţiei. de uzură...
 • Seite 41: Reparaţii-Service

  care descrieţi în ce constă şi când Aparatele transmise prin servicii cu plata a apărut defecţiunea. Pentru a evita la destinatar sau prin Sperrgut, Express problemele de recepţionare şi costurile sau alţi furnizori speciali nu sunt acceptate. suplimentare, este obligatoriu să folosiţi Reciclarea aparatelor stricate predate de doar adresa poştală...
 • Seite 42: Identiicare Defecţiuni

  Identiicare defecţiuni Problemă Cauză posibilă Eliminare eroare Clătiţi duza Standard-Vario (18) cu Standard-Vario (18) este apă. Dacă este necesar curăţaţi aleza- murdară jul duzei cu un ac (a se vedea capitolul Curăţare). Îndepărtaţi duzele (18) şi asiguraţi-vă Oscilaţii mari că ieşirea apei de la pistolul de stropire de presiune (16) funcţionează...
 • Seite 43: Увод

  Съдържание Увод Увод ............43 Сърдечно Ви честитим закупуването на Предназначение ........ 43 Вашия нов уред. По такъв начин Вие сте Общо описание ......... 44 избрали един висококачествен продукт. Съдържание на доставката ..44 По време на производството уредът е Описание на начина на работа ... 44 проверяван...
 • Seite 44: Общо Описание

  Спазвайте инструкциите за безопасност. Лост за включване Копче за блокиране Преглед Технически данни Лък-тип дръжка Водоструйка ..... PHD 150 G4 въртяща се четка Копче за фиксиране Ном. вход. напрежение ... 230 V~, 50 Hz барабана за маркуча Консумация на мощност..... 2100 W маркуч...
 • Seite 45: Инструкции За Безопасност

  Защита клас ........Предупреждение: Защита вид ........IPX5 Стойността на емисиите по време Темп. на пост. вода T in макс..40 °C на действителната употреба на Наляг. на пост. вода p in макс. .. 0,8 MPa електрическия инструмент може Раб. налягане p ......11 MPa да...
 • Seite 46: Символи Върху Уреда

  Символи върху уреда Символи върху бутилката почистващ препарат Внимание! Внимание! Корозивно! Преди работа се запознайте Дразнещо! добре с елементите за Може да доведе до силни обслужване, най-вече с кожни раздразнения и функциите и начина на увреждания на очите. действие. При нужда попитайте Общи...
 • Seite 47 за експлоатация за течности или газове. При евентуалните причини неспазване има опасност от за неизправността или пожар или експло¬зия¬. се свържете с нашия • Не разпръсквайте горими сервизен център. течности. Има опасност от експлозия. Работа с уреда • При контакт с почистващия препарат...
 • Seite 48 производителя маркучи за • Свързването с мрежата високо налягане, арматури трябва да се извършва само и съединители. от опитен специалист и да • За да се гарантира отговаря на изискванията на безопасността на IEC 60364-1. машината, използвайте • По възможност включвайте само...
 • Seite 49: Пуск

  Пуск Инсталиране Според действащите разпоредби 1. Издърпайте извитата дръжка (1) до водоструйката никога не бива упор нагоре. да работи без разделител на 2. Фиксирайте извода за високо системата от водопроводната налягане за страната на пистолета мрежа за питейна вода. Трябва (28) в...
 • Seite 50: Свързване С Мрежата

  Свързване с мрежата въртеливото движение и на потока на вода. Ако няма вода поток, Закупената от вас водоструйка е четката за миене не се върти. оборудвана с щепсел. Водоструйката е предназначена за свързване със Отпускането на лоста за защитен контакт от 230 V ~ 50 Hz. включване...
 • Seite 51: Завършване На Експлоатацията

  Завършване на Поддържайте уреда винаги чист. Не експлоатацията използвайте почистващи препарати и разтворители. 1. След работа с почистващи препарати изплакнете системата с чиста вода • Поддържайте вентилационните чрез пръскане на чиста вода. прорези чисти и проходими. 2. Отпуснете лоста за включване на •...
 • Seite 52: Изхвърляне/Опазване На Околната Среда

  Гаранционни условия • Ледът ще разруши водоструйката и принадлежностите, ако те не са Гаранционният срок започва да тече от напълно изпразнени от водата. датата на покупката. Пазете добре ори- • Съхранявайте водоструйката гиналната касова бележка. Този доку- мент е необходим като доказателство за и...
 • Seite 53: Извънгаранционно Обслужване

  уредът е повреден поради неправилно вар. Изпратете уреда заедно с всич- използване или в резултат на неосъ- ки принадлежности, доставени при ществяване на техническа поддръжка. покупката, и осигурете достатъчно За правилната употреба на продукта сигурна транспортна опаковка. трябва точно да се спазват всички указа- Ремонтен...
 • Seite 54 * Чл. 112. (1) При несъответствие на (4) Привеждането на потребителската потребителската стока с договора за стока в съответствие с договора за про- продажба потребителят има право да дажба е безплатно за потребителя. Той предяви рекламация, като поиска от не дължи разходи за експедиране на по- требителската...
 • Seite 55: Резервни Части / Принадлежности

  Чл. 115. (1) Потребителят може да уп- ражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или...
 • Seite 56: Търсене На Неизправности

  Търсене на неизправности Проблем Възможна причина Отстраняване на неизправността Изплакнете стандартната варио стандартната варио дюза (18) с вода. Ако е необходимо, дюза (18) е замърсена почистете отвора на дюзата с игла (виж глава Почистване). Свалете дюзите (18) и се уверете, Силни...
 • Seite 57: Εισαγωγή

  Εισαγωγή  Εισαγωγή ..........57 Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας συσκευής σας. Προτιμήσατε να αγοράσετε   ......57 Λειτουργικά εξαρτήματα ..... 58 ένα προϊόν ανώτερης ποιότητας. Παραδοτέα υλικά ......58 Η ποιότητα αυτής της συσκευής ελέγχθηκε κατά τη διάρκεια της παραγωγής, αλλά ...
 • Seite 58: Λειτουργικά Εξαρτήματα

  Λειτουργικά εξαρτήματα 4 καρούλι σωλήνα 5 Σωλήνας υψηλής πίεσης σε Την απεικόνιση των σημα- καρούλι σωλήνα ντικότερων εξαρτημάτων 6 Μανιβέλα για καρούλι σωλήνα λειτουργίας θα βρείτε στη 7 Διακόπτης ενεργοποίησης/ σελίδα-φάκελλο. απενεργοποίησης 8 Κουμπί ρύθμισης Παραδοτέα υλικά 9 Δοχείο καθαριστικού μέσου με μπεκ...
 • Seite 59        .   συσκευή καθαρισμού υψηλής ,      πίεσης ......... PHD 150 G4   ,    H  .....230 V~, 50 Hz -    .
 • Seite 60: Σύμβολο Επάνω Στη Φιάλη Καθαριστικού Μέσου

  Σύμβολο επάνω στη φιάλη    καθαριστικού μέσου   Προσοχή! Καυστικό! ! Ερεθιστικό! Μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρά     δερματικά εγκαύματα και       οφθαλμικές βλάβες. ,     ...
 • Seite 61 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμο- • Για προστασία από πιτσι- ποιούν τη συσκευή πρόσωπα λιές νερού ή ακαθαρσιών να που δεν είναι εξοικειωμένα με χρησιμοποιείτε κατάλληλα τις οδηγίες χειρισμού. προστατευτικά ρούχα και • Καθαρισμού υψηλής πίεσης προστατευτικά γυαλιά. δεν • Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, πρέπει...
 • Seite 62 • Μη χρησιμοποιείτε τη συ- • Να προστατεύετε τις ηλεκτρι- σκευή σε περίπτωση που εί- κές συνδέσεις από υγρασία. ναι ελαττωματικός ή δεν είναι • Σε περίπτωση που υπάρχει στεγανός ο αγωγός σύνδεσης κίνδυνος πλημμύρας, φέρτε με το δίκτυο, η παροχή νερού τις...
 • Seite 63: Συναρμολόγηση

  • Πριν από κάθε εργασία στη νου νερού) μέσω της ενσωματωμένης συσκευή, κατά τα διαλείμματα λειτουργίας αναρρόφησης νερού. Αυτή και όταν δε χρησιμοποιείτε τη η λειτουργία πρέπει να χρησιμοποιείται συσκευή, βγάζετε πάντα το φις αποκλειστικά με έναν εύκαμπτο σωλή- από την πρίζα. να...
 • Seite 64: Σύνδεση Με Το Δίκτυο

  7. Το δοχείο με μπεκ (9) που περιέχει το σμού. Διαφορετικά δεν αποκλεί- καθαριστικό μέσο συνδέεται απευθείας εται να τραυματίσετε τον εαυτό σας ή και άλλα άτομα. με το ψεκαστικό πιστόλι (16) με βίδωμα επάνω του. Εάν χρησιμοποιείτε το δοχείο καθαριστικού μέσου με μπεκ Μη...
 • Seite 65: Διακοπή Λειτουργίας

  από το περιστροφική κίνηση και τη ροή Με κλείδωμα του μοχλού του νερού. Αν δεν υπάρχει ροή νερού, η ενεργοποίησης αποφεύγετε μία αθέλητη έναρξη λειτουργίας της βούρτσα πλύσης δεν περιστρέφεται. συσκευής. Σε περίπτωση διαρροής στο Διακοπή λειτουργίας σύστημα νερού, απενεργοποιή- στε...
 • Seite 66: Καθαρισμός / Συντήρηση

  Καθαρισμός / Συντήρηση Αναθέστε τις εργασίες που δεν περιγράφονται στις οδηγίες αυ- τές στο Κέντρο Σέρβις της εται-     ρίας μας. Χρησιμοποιείτε μόνο     αυθεντικά εξαρτήματα. . Υφίσταται κίνδυνος ηλε- κτροπληξίας ή τραυματισμού από Φύλαξη...
 • Seite 67  -  –  Πρόβλημα Ενδεχόμενη αιτία Αποκατάσταση Πλύνετε το ακροφύσιο vario του βασικού εξοπλι- ακροφύσιο vario του σμού (18) με νερό. Εφόσον απαιτείται, καθαρίστε βασικού εξοπλισμού την οπή του ακροφυσίου με μια βελόνα (βλέπε (18) είναι λερωμένο κεφάλαιο «Καθαρισμός«). Μεγάλες...
 • Seite 68   Ανταλλακτικά και αξεσουάρ μπορείτε να βρείτε στη σελίδα www.grizzly-service.eu Εάν δεν έχετε Internet, απευθυνθείτε τηλεφωνικά στο Κέντρο Σέρβις (βλέπε « Sercice-Center « στη σελίδα 70). Να έχετε πρόχειρους τους αριθμούς παραγγελίας που αναφέρονται πιο κάτω. Αρ. Χαρακτηρισμός ...............Αρ. είδους Πιστόλι...
 • Seite 69: Εγγύηση

  Εγγύηση Έκταση της εγγύησης Η συσκευή κατασκευάστηκε βάσει αυστη- Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, ρών κριτηρίων ποιότητας και ελέγχθηκε ευ- για τη συσκευή αυτή σας προσφέρουμε εγ- συνείδητα πριν την παράδοσή της. γύηση 3 ετών από την ημερομηνία της αγο- ράς. Σε περίπτωση ελαττωμάτων αυτού του Η...
 • Seite 70: Σέρβις Επισκευής

  Service-Center περισσότερες πληροφορίες για τον δια- κανονισμό. Σέρβις Ελλάδα • Ένα ως ελαττωματικό καταχωρημένο προϊόν μπορείτε, μετά από συνεννόηση Tel.: 801 5000 019 με το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελα- (0,03 EUR/Min.) τών, να το στείλετε, με δική μας επιβά- E-Mail: grizzly@lidl.gr ρυνση...
 • Seite 71: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........71 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......71 ein hochwertiges Produkt entschieden. Allgemeine Beschreibung ...72 Dieses Gerät wurde während der Produktion Lieferumfang........72 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Funktionsbeschreibung ....
 • Seite 72: Allgemeine Beschreibung

  Übersicht Allgemeine Beschreibung 1 Bügelgriff Die Abbildung der wichtigs- 2 Rotierende Waschbürste ten Funktionsteile inden Sie 3 Fixierungsknopf auf der Ausklappseite. 4 Schlauchtrommel 5 Hochdruckschlauch auf Lieferumfang Schlauchtrommel 6 Kurbel für Schlauchtrommel Packen Sie das Gerät aus und überprüfen 7 Ein-/Ausschalter Sie den Lieferumfang: 8 Regulierungsknopf 9 Schaumdüse mit...
 • Seite 73: Technische Daten

  Technische Daten Der angegebene Schwingungsemissions- wert ist nach einem genormten Prüfverfah- Hochdruckreiniger ..PHD 150 G4 ren gemessen worden und kann zum Ver- Nenneingangsspannung ...230 V~, 50 Hz gleich eines Elektrowerkzeugs mit einem Leistungsaufnahme ....2100 W anderen verwendet werden. Länge Netzanschlussleitung ....5 m Der angegebene Schwingungsemissi- Länge Hochdruckschlauch ....
 • Seite 74: Bildzeichen Auf Der Reinigungsmittellasche

  Bildzeichen in der Anleitung Lesen und beachten Sie die zum Gerät gehörende Betriebsanleitung! Gefahrenzeichen (anstelle des Ausrufungszeichens kann Achtung! Ziehen Sie bei Beschädi- die Gefahr erläutert sein) mit gung oder Durchschneiden der Netz- Angaben zur Verhütung von anschlussleitung sofort den Stecker Personen- oder Sachschäden.
 • Seite 75 sofort auszuschalten und der baren Flüssigkeiten oder Netzstecker zu ziehen. An- Gasen. Bei Nichtbeachtung schließend lesen Sie die Sei- besteht Brand- oder Explo- te 82 der Betriebsanleitung sions gefahr. für mögliche Ursachen einer • Versprühen Sie keine brenn- baren Flüssigkeiten. Es be- Störung oder kontaktieren Sie unser Service-Center.
 • Seite 76 vom Hersteller empfohlene vorgenommen werden und Hochdruckschläuche, Arma- die Anforderungen von IEC turen und Kupplungen. 60364-1 erfüllen. • Verwenden Sie zur Sicherstel- • Elektroanschlüsse müssen in lung der Maschinensicherheit Übereinstimmung mit allen nur Original-Ersatzteile vom örtlich und national geltenden Hersteller oder vom Herstel- Vorschriften von einem Elektri- ler freigegebene Ersatzteile.
 • Seite 77: Inbetriebnahme

  • Netzanschlussleitungen Das Gerät selbst darf nicht in die dürfen keinen geringeren offene Wasserquelle eingetaucht Querschnitt besitzen als werden. Es besteht die Gefahr von 2 x 2,5 mm². Personenschäden durch elektrischen • Tragen Sie zum Schutz ge- Schlag. gen elektrischen Schlag fes- tes Schuhwerk. Saugen Sie kein Wasser aus natürli- •...
 • Seite 78: Netzanschluss

  Schaumdüse mit Reinigungsmittel 1. Stellen Sie sicher, dass der Hochdruck- lasche (9) wird direkt mit der Spritzpis- reiniger am Ein-/Ausschalter (7) ausge- tole (16) durch Einstecken und Eindre- schaltet ist. hen verbunden (Bajonettverschluss). 2. Stecken Sie den Netzstecker in die Bei Verwendung des Reinigungsmittel- Steckdose.
 • Seite 79: Betrieb Unterbrechen

  Durch Drehen der Düsenspitze nach 7. Drücken Sie den Einschalthebel (21) links können Sie die Breite des Strahls der Spritzpistole (16), bis sich der verringern. Durch Drehen der Düsen- Druck abgebaut hat. spitze nach rechts können Sie die Brei- 8. Wiederholen Sie den Vorgang 5. bis te des Strahls vergrößern.
 • Seite 80: Verwendung Von Reinigungsmitteln

  4. Schließen Sie den Wasserhahn. • Halten Sie die Lüftungsschlitze sauber 5. Trennen Sie den Hochdruckreiniger und frei. von der Wasserversorgung. • Reinigen Sie das Gerät mit einer weichen 6. Drücken Sie den Einschalthebel (21) Bürste oder mit einem feuchten Tuch. der Spritzpistole (16, um den vorhan- •...
 • Seite 81: Entsorgung/Umweltschutz

  Entsorgung/ ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur Umweltschutz oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa- Garantiezeit und gesetzliche ckung einer umweltgerechten Wiederver- Mängelansprüche wertung zu. Die Garantiezeit wird durch die Gewähr- leistung nicht verlängert. Dies gilt auch Geräte gehören nicht in den Haus- müll.
 • Seite 82: Reparatur-Service

  Abwicklung im Garantiefall Achtung: Bitte senden Sie Ihr Gerät gerei- Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anlie- nigt und mit Hinweis auf den Defekt an gens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den unsere Service-Niederlassung. folgenden Hinweisen: Unfrei - per Sperrgut, Express oder mit •...
 • Seite 83: Ersatzteile / Zubehör

  Ersatzteile / Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service- Center (siehe „Service-Center“ Seite 82). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Pos. Bezeichnung ............Artikel-Nr. Spritzpistole ...............
 • Seite 84: Fehlersuche

  Fehlersuche Mögliche Ursache Problem Fehlerbehebung Spülen Sie die Standard-Vario-Düse (18) Standard-Vario-Düse mit Wasser. Reinigen Sie bei Bedarf die (18) verschmutzt Düsenbohrung mit einer Nadel (siehe Kapitel Reinigung). Entfernen Sie die Standard-Vario-Düse (18) Starke Druck- und stellen Sie sicher, dass der Wasseraus- schwankungen tritt an der Spritzpistole (16) ungehindert Verstopfung der Stan-...
 • Seite 87: Prevod Originalne Ez Izjave O Konformitetu

  Prevod originalne EZ izjave o konformitetu Ovime potvrđujemo, da PERAČ POD VISOKIM PRITISKOM Serija proizvodnje PHD 150 G4 Broj serije: 201809000001 - 201809230500 odgovara sledećim merodavnim EU-smernicama u njihovom važećem izdanju: 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2006/42/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* U cilju obezbeđenja podudarnosti primenjene su sledeće harmonizovane norme i naci-...
 • Seite 88: Превод Водна Оригиводналводната Ce-Декларация За Съответствие

  Превод на оригиналната CE-декларация за съответствие С настоящото потвърждаваме, че Водоструйка PHD 150 G4 Сериен номер 201809000001 - 201809230500 отговаря на действащите EС-директиви в съответната им валидна редакция: 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2006/42/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* За да се гарантира съответствие, са приложени следните хармонизирани норми и...
 • Seite 89: Traducerea Declaraţiei Originale De Conformitate Ce

  Traducerea Declaraţiei Originale de Conformitate CE Prin prezenta conirmăm, că Aparat de curăţire cu înaltă presiune PHD 150 G4 Numărul serial 201809000001 - 201809230500 corespunde următoarelor prevederi UE relevante, în ultima lor variantă valabilă: 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2006/42/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* Pentru a garanta conformitatea, au fost aplicate următoarele norme armonizate, norme...
 • Seite 90: Prijevod Originalne Ce Izjave O Podudarnosti

  Prijevod originalne CE Izjave o podudarnosti Ovime potvrđujemo da Visokotlačni uređaj za čišćenje PHD 150 G4 Serijski broj 201809000001 - 201809230500 odgovara sljedećim odgovarajućim direktivama EU-a u njihovoj valjanoj verziji: 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2006/42/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* Za jamčenje sukladnosti primijenjene su sljedeće usklađene norme kao i nacionalne norme i odredbe: EN 60335-1:2012+A11:2014+A12:2016 •...
 • Seite 91: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωσης Συμμόρφωσης Ce

  Μετάφραση της πρωτότυπης Δήλωσης συμμόρφωσης CE          συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης PHD 150 G4 Αριθμός σειράς 201809000001 - 201809230500           : 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2006/42/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* ...
 • Seite 93: Original Eg Konformitätserklärung

  Original EG Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir,dass der Hochdruckreiniger Baureihe PHD 150 G4 Seriennummern 201809000001 - 201809230500 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2006/42/EG • 2005/88/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012+A11:2014+A12:2016 •...
 • Seite 94 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stanje informacija · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 09/2018 Ident.-No.: 75040068092018-HR/RS/RO/BG/GR IAN 305729...