Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PHD 150 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PRESSURE CLEANER PHD 150 A1
PrESSurE CLEANEr
Translation of original operation manual
MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓ
Az originál használati utasítás fordítása
VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ
Překlad originálního provozního návodu
hOChdruCKrEINIGEr
Originalbetriebsanleitung
CIŚNIENIOWE urZĄdZENIE dO
CZYSZCZENIA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
VISOKOTLAČNI ČISTILEC
Prevod originalnega navodila za uporabo
VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ
Preklad originálneho návodu na obsluhu
4

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHD 150 A1

 • Seite 1 PRESSURE CLEANER PHD 150 A1 PrESSurE CLEANEr CIŚNIENIOWE urZĄdZENIE dO CZYSZCZENIA Translation of original operation manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓ VISOKOTLAČNI ČISTILEC Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ Překlad originálního provozního návodu Preklad originálneho návodu na obsluhu...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Content Notes on Safety Notes on Safety ........4 This Section is concerned with the basic Symbols in the manual ......4 safety rules when working with the pres- Explanation of symbols ......4 sure washer. General notes on safety .....5 Symbols in the manual Areas of Application ......6 General Description ......6 Overview ..........7 Warning symbols (the danger can...
 • Seite 5: General Notes On Safety

  The equipment is intended only • Use the equipment only on a flat, sta- for use in premises in which the ble surface. ≥100A current bearing capacity of the • Do not direct the jet at yourself or others network is >=100 A per phase in order to clean clothes and shoes.
 • Seite 6: Areas Of Application

  • Use only original accessories and do • If the power cable for this equipment is not carry out conversion work on the damaged, it must be replaced by the equipment. manufacturer, a customer service agent • Please read the notes in the operating of the same or a similarly qualified per- instructions on the topic of “mainte- son in order to prevent hazards.
 • Seite 7: Overview

  Overview Jet gun Jet tube w/ high-pressure nozzle Jet gun Jet tube w/ flat spray nozzle Carrying handle Rotating brush High-pressure hose on reel Nozzle cleaning pin Hose reel crank 0.5 l cleaning agent Cable hook Fork spanner Mains lead Start-up Wheels Strainer frame...
 • Seite 8: Mains Connection

  Operation • The jet tube with high-pressure nozzle (17) produces a rotating water jet and is designed for low water consumption • Turn on the water tap entirely. work. Never operate the pressure washer • The jet tube with flat spray nozzle (18) with a closed water tap.
 • Seite 9: Interrupting Operation

  Interrupting operation • To remove the cleaning agent tank (15), hold it on the side and push it • Release the lever of the gun (1). upwards. You can now pull the clean- • During prolonged work intervals turn ing agent tank out of the bottom and off the washer by its ON / OFF switch side guides on the pressure washer.
 • Seite 10: Maintenance

  Guarantee Notes Maintenance The pressure washer is maintenance free. • This appliance has a 36-month guar- antee; a shorter 12-month guarantee Ask our service centre to carry out applies for replacement according to any work that is not described in statutory regulations.
 • Seite 11: Technical Data

  Spare Parts Order Technical data Pressure Washer ....PHD 150 A1 When buying parts for the pressure wash- Mains connection....230V~, 50 Hz er, use the service address or fax number Power consumption ...... 2100 W given. Mains cable .........5 m Please enter your machine type and the item Weight (without accessories) ..
 • Seite 12: Trouble Shooting

  Trouble shooting Problem Possible cause Remedy ON / OFF switch is turned Check ON / OFF switch Check power supply cable for da- Washer is not Damaged power supply mage. If necessary have the power operating cable supply cable replaced by a qualified electrician.
 • Seite 13: Zasady Bezpieczeństwa

  Spis treœci Zasady bezpieczeństwa Zasady bezpieczeństwa ..... 13 Ten rozdział zawiera podstawowe prze- Symbole w instrukcji obsługi ... 13 pisy bezpieczeństwa dotyczące pracy z Symbole graficzne na urządzeniu ..13 myjką wysokociśnieniową. Ogólne zasady bezpieczeństwa ..14 Symbole w instrukcji obsługi Przeznaczenie ........16 Opis ogólny .
 • Seite 14: Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

  Praca z urządzeniem Przy nieprawidłowym użyciu myjki wysokociśnieniowe mogą być niebezpieczne. Ostrożnie: W ten sposób unikniesz Strumienia nie wolno wypadków i zranień: kierować na ludzi i zwierzęta, znajdujące się Przy nieprawidłowym użyciu pod napięciem urządzenia myjki wysokociśnieniowe elektryczne czy na samo mogą być niebezpieczne. urządzenie.
 • Seite 15 Ostrożnie! W ten sposób Nieodpowiednie przedłużacze unikniesz uszkodzeń urządzenia i mogą być niebezpieczne. Nie- wynikających stąd szkód osobowy- bezpieczeństwo obrażeń wskutek porażenia prądem. • Nie pracuj uszkodzonym, niekomplet- • Chroń elektryczne złącza wtykowe nym lub przebudowanym bez zgody przed wodą i wilgocią. producenta urządzeniem.
 • Seite 16: Przeznaczenie

  • Przed rozpoczęciem jakichkolwiek Otwór pojemnika na środek prac przy urządzeniu, podczas przerw czyszczący w pracy oraz podczas nieużywania Szybkozłącze urządzenia wyjmuj wtyczkę z gniazdka dopływu wody sieciowego. Pojemnik na środek czyszczący • Przekrój przewodów sieciowych nie Uchwyt na akcesoria może być...
 • Seite 17: Uruchamianie

  Uruchamianie • Rurka z dyszą płaską (18), wytwarzająca szeroki i płaski Zgodnie z obowiązującymi prze- strumień, nadaje się szczególnie pisami myjki wysokociśnieniowej dobrze do mycia większych po- nie wolno używać bez rozdzielacza wierzchni. układów w sieci wody pitnej. Nale- ży do tego celu użyć odpowiednie- Obracając końcówkę...
 • Seite 18: Praca

  Przerywanie pracy Na tryb wysokociśnieniowy można przejść przez wsunięcie końcówki dyszy. • Puść dźwignię pistoletu (1). Praca • Przy dłuższych przerwach w pra- cy wyłączaj włącznik-wyłącznik • Całkiem otwórz zawór dopływu (10). wody. Kończenie pracy Nie używaj myjki wysokociśnienio- wej z zamkniętym zaworem dopływu • Po zakończeniu pracy przemyj wody.
 • Seite 19: Oczyszczanie I Konserwacja

  Jeżeli chcesz korzystać ze • Utrzymuj szczeliny wentylacyjne w • szczotki obrotowej (19) bez czystości i uważaj, żeby nie były za- środka czyszczącego, musisz tkane. zdjąć pojemnik (15). • Oczyszczaj urządzenie miękką zczot- Aby zdjąć pojemnik na środek ką lub szmatką. •...
 • Seite 20: Usuwanie I Ochrona Środowiska

  Usuwanie i ochrona • Naprawy nie objęte gwarancją można zlecać odpłatnie naszemu centrum ser- środowiska wisowemu. Nasze Centrum Serwisowe Přístroj, příslušenství a obal odevzdejte chętnie sporządzi kosztorys naprawy. v souladu s požadavkami na ochranu Przyjmujemy tylko urządzenia, które životního prostředí do recyklační sběrny.. zostały nam przysłane w odpowiednim opakowaniu z opłaceniem pełnego kosz- tu przesyłki.
 • Seite 21: Dane Techniczne

  Dane techniczne Urządzenie jest przeznaczone tyl- ko do stosowania na posesjach, w ≥100A Myjka wysokociśnieniowa PHD 150 A1 których obciążalność sieci prądem Napięcie znamionowe wejścia..230V~, 50 ciągłym jest >=100 A na fazę i które są zasilane z sieci rozdziel- Pobór mocy ........2100 W czej o napięciu znamionowym Długość...
 • Seite 22: Odszukiwanie Błędów

  Odszukiwanie błędów Możliwa przyczyna Problem Sposób usunięcia Wyłączony włącznik- wyłącznik Sprawdź położenie włącznika- wyłącznika Sprawdź, czy przewód sieciowy nie jest uszkodzony. Urządzenie nie W razie potrzeby zleć wymianą pracuje przewodu sieciowego Uszkodzony przewód wykwalifikowanemu specjaliście. sieciowy Sprawdź, czy parametry sieci elektrycznej są zgodne z wartościami Wadliwe zasilanie prądem podanymi na tabliczce typologicznej urządzenia.
 • Seite 23: Biztonsági Utasítások

  Tartalom Biztonsági utasítások Biztonsági utasítások ......23 Ez a szakasz a nagynyomású tisztítóbe- Szimbólumok az utasításban ..23 rendezéssel végzett munka során alkal- A készüléken található piktogramok 23 mazandó alapvető biztonsági előírásokat Általános biztonsági utasítások ..24 kezeli. Alkalmazási célok ........26 Szimbólumok az utasításban Általános leírás ........26 Áttekintés ........26 Működés leírása ......26 Veszélyjelek a személyi sérülés...
 • Seite 24: Általános Biztonsági Utasítások

  A nagynyomású tisztítóbe- Munkavégzés a készülékkel rende zések szakszerűtlen használat esetén veszé- Vigyázat: Így kerülheti el a balesete- lyesek lehetnek. A sugár ket és a sérüléseket: nem irányítható szemé lyekre, állatokra, aktív A nagynyomású tisztítóbe- villamos felszerelésre vagy rende zések szakszerűtlen magára a készülékre. használat esetén veszé- lyesek lehetnek.
 • Seite 25 Vigyázat! Így kerülheti el a készülék • A dugaszolt elektromos kapcsolatokat károsodását és az abból esetleg nedvességtől óvni kell. eredő személyi sérüléseket: • A víz áradásának veszélye esetén a dugaszolt összeköttetéseket áradástól • Ne dolgozzon sérült, nem teljes vagy biztos területen kell elhelyezni. a gyártó...
 • Seite 26: Alkalmazási Célok

  Alkalmazási célok Működés leírása A nagynyomású tisztítóberendezést kizá- A nagynyomású tisztítógép nagynyomású rólag magánháztartásokban alkalmazza: vízsugárral tisztít. Szükség esetén hozzáadott tisztítószerek- • gépek, járművek, építmények, szerszá- kel. mok, homlokzatok, teraszok, kerti esz- A kezelőelemek funkciójára vonatkozó tá- közök, stb. nagynyomású vízsugárral jékoztatót a lenti ismertetésben találhatja.
 • Seite 27: Felállítás

  Hálózati csatlakozó Felállítás • Tolja fel a kábelakasztót (5) és a Az Ön által vásárolt nagynyomású tisz- szórópisztolytartót (11) a vezeté- títóberendezés már rendelkezik hálózati sekre a készülék házán. csatlakozó dugóval. A nagynyomású tisztí- tóberendezés 230 V ~ 50Hz védőérintkezős •...
 • Seite 28: Üzem

  Üzem Az üzemeltetés megszakítása • Teljesen nyissa ki a vízcsapot. • Engedje el a szórópisztoly (1) karját. Ne üzemeltesse a nagynyomású • Hosszabb munkaszünetek ese- tisztítóberendezést zárt vízcsappal. tén kapcsolja ki a be/kikapcsoló A szárazon járás a készülék károso- gombot (10). dáshoz vezet.
 • Seite 29: Tisztítás És Karbantartás

  Mindig tartsa a készüléket tisztán. Ne • A forgó kefe (19) alapvetően alacsony nyomású üzemmód- használjon tisztító- ill. oldószereket. ban dolgozik és így mindig tisz- títószert szív fel. • Tartsa a szellőzőnyílásokat tisztán és szabadon. • Amennyiben a forgó kefét (19) tisztítószer nélkül szeretné has- • Egy puha kefével vagy egy kendővel ználni, ki kell vennie a tisztítós- tisztítsa meg a készüléket.
 • Seite 30: Eltávolítás És Környezetvédelem

  Eltávolítás és • Azok a károsodások, amelyek anyag- környezetvédelem vagy gyártáshiba folytán keletkeztek, díjmentesen el lesznek hárítva, póts- Gondoskodjon a szerszámgép, a tartozé- zállítmány vagy javítás formájában. krészek és a csomagolás környezetbarát Feltétel, hogy a gépet szétszereletlen újra hasznosításáról. állapotban, a vétel- és garanciaiga- zolással együtt szerviz-centerünkben visszaadja.
 • Seite 31: Műszaki Adatok

  Műszaki adatok Nagynyomású tisztítóberendezés ..........PHD 150 A1 Névleges bemeneti feszültség . 230V~, 50 Hz A készülék csak olyan birtokokon Teljesítményfelvétel ...... 2100 W történő használatra rendeltetett, ≥100A Hálózati kábel hossza......5 m ahol a hálózat fázisonkénti tartós Súly..........11,2 kg áramterhelése >=100 A és ellátása Védelmi osztály ........
 • Seite 32: Hibakeresés

  Hibakeresés Probléma Lehetséges ok Hibaelhárítás A be-/kikapcsoló ki van A be/kikapcsoló állását ellenőrizzük kapcsolva A hálózati csatlakozó vezetéket ellenőrizzük sérülés tekintetében. A készülék nem jár Sérült a hálózati Adott esetben a hálózati csatlakozó vezeték csatlakozó vezetéket szakemberrel kicseréltetjük. Ellenőrizze a villamos berendezést a Hibás feszültségellátás típustáblán megadott adatokkal való...
 • Seite 33: Varnostna Navodila

  Kazalo Varnostna navodila Varnostna navodila......33 To poglavje obravnava temeljne var- Simboli v navodilih ......33 nostne predpise pri delu z visokotlačnim Simboli na napravi ......33 čistilnikom. Splošna varnostna navodila ....34 Simboli v navodilih Namen uporabe ........35 Splošen opis ........36 Pregled ..........36 Znaki za nevarnost z napotki za Funkcijski opis .........36 preprečevanje osebne in materi- Obseg dobave .........36 alne škode.
 • Seite 34: Splošna Varnostna Navodila

  Nenamenska uporaba • Napravo uporabljajte le na ravni in večnamenskih čistilnikov je stabilni podlagi. lahko nevarna. Curka ne • Curka ne usmerjajte proti sebi ali dru- usmer jajte proti osebam, gim osebam, da bi tako očistili obleko živalim, vključeni električni ali čevlje.
 • Seite 35: Namen Uporabe

  • Če je priključni kabel orodja • Uporabljajte le originalni pribor in ne spreminjajte naprave. poškodovan, naj ga s posebnim • Preberite napotke v poglavju priključnim kablom zamenja proiz- „Vzdrževanje in čiščenje“ v navodilih vajalec, servisna služba ali ustrezno za uporabo. Vse ostale ukrepe, zla- usposobljen strokovnjak, da preprečite sti odpiranje naprave, mora izvesti nevarnost.
 • Seite 36: Splošen Opis

  Splošen opis visokotlačni čistilnik z električnim priključnim kablom Sliko pomembnih obratoval- Visokotlačna cev nih delov poiščite na zložljivi Kavelj za kabel strani. Držalo za brizgalno pištolo Hitri priključek za Pregled priklop na vodo Brizgalna pištola Brizgalna pištola Brizgalna cev z visokotlačno šobo Nosilni ročaj Brizgalna cev s ploščato šobo Visokotlačna cev...
 • Seite 37: Priklop Na Električno Omrežje

  Uporaba z visokim/nizkim tla- • Spojite brizgalno cev z visoko- tlačno šobo (17) ali ploščato šobo (18), tako da jo vstavite in privije- te, ali pa priključite vrtečo se krta- Brizgalno cev s ploščato šobo (18) lahko čo (19) na brizgalno pištolo (1). uporabljajte za delo z nizkim ali visokim tlakom.
 • Seite 38: Prekinitev Uporabe

  Uporaba čistilnih sredstev Če ročico spustite, se naprava izključi. Visok tlak v sistemu se ne zmanjša. Ta naprava je bila zasnovana za uporabo z nevtralnimi čistilnimi sredstvi na osnovi • Ročico za vklop na brizgalni pi- biološko razgradljivih anionskih tenzi- štoli (1) lahko blokirate ali deblo- dov.
 • Seite 39: Čiščenje In Vzdrževanje

  Čiščenje in Vzdrževanje • Zmrzal lahko poškoduje visokotlačni čistilnik in pribor, če iz njih ne odstra- Pred vsemi deli na napravi izvlecite nite vse vode. kabel iz vtičnice. • Visokotlačni čistilnik in pribor shrani- Obstaja nevarnost električnega uda- te v prostoru, zaščitenem pred zmrzal- ra in poškodb zaradi gibljivih delov.
 • Seite 40: Nadomestni Deli

  Tehnični podatki • Naprav, poslanih z ekspresno ali drugo kurirsko pošto oz. kot poseben tovor, ne sprejemamo. Visokotlačni čistilnik ...PHD 150 A1 • V primeru upravičenega garancijske- Nazivna napetost ....230V~, 50 Hz ga zahtevka pokličite našo servisno Nazivna moč ......... 2100 W službo, kjer dobite nadaljnje informaci- Dolžina priključnega kabla ....5 m je o garancijskem postopku.
 • Seite 41: Motnje Pri Delovanju

  Motnje pri delovanju Težava Možen vzrok Odprava napake Stikalo za vklop/izklop je Preverite položaj stikala za vklop/ izključeno. izklop. Naprava ne Preverite električni priključni kabel deluje glede poškodb. Električni priključni kabel je Po potrebi naj električni priključni kabel poškodovan. zamenja strokovnjak. Električno napravo preverite glede Nepravilna napetost.
 • Seite 43 Grizzly Gartengeräte GmbH & CO KG, Am Gewerbepark 2, 64823 Groß-Umstadt Servis: Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota Tel.: 02 522 1 666 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Grizzly Gartengeräte GmbH & CO KG, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oz.
 • Seite 45: Bezpečnostní Pokyny

  Obsah Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny......45 Tento odsek pojednává o základních bez- Symboly v návodu ......45 pečnostních předpisech při práci s vyso- Obrázkové znaky na čerpadle ..45 kotlakou čističkou. Všeobecné bezpečnostní pokyny ...46 Symboly v návodu Účel použití ..........47 Všeobecný popis .........48 Přehled ..........48 Výstražné značky s údaji pro Popis funkce ........48 zabránění škodám na zdraví...
 • Seite 46: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny

  Vysokotlaké čističky mohou Vysokotlaké čističky mohou být při nesprávném použí- být při nesprávném použí- vání nebezpečné. Jejich vání nebezpečné. Jejich proud vody nesmí být namí- proud vody nesmí být namí- řený na osoby, zvířata, na řený na osoby, zvířata, na aktivní...
 • Seite 47: Účel Použití

  • Neuveďte tento nástroj do provozu, • Připojení k síti, které musí splňovat když je poškozené přípojné vedení požadavky IEC 60364-1, musí provést k elektrické síti anebo když jsou zkušený elektrikář. poškozené jiné důležité části, jako je • Připojte tento přístroj pouze na vysokotlaká...
 • Seite 48: Všeobecný Popis

  Popis funkce • s originálními díly příslušenství a s origi- nálními náhradními díly. • Při dodržení údajů výrobce čištěného Vysokotlaká čistička čistí pomocí vodního objektu. paprsku pod vysokým tlakem. V případě potřeby s přidáním čisticích pro- Všeobecný popis středků. Funkci obslužných dílů si prosím zjistěte z následujících popisů.
 • Seite 49: Instalace

  Instalace Připojení na síť • Nasaďte hák na kabely (5) a Vysokotlaká čistička je již opatřena přívodní držák stříkací pistole (11) na zástrčkou. Vysokotlaká čistička je určena vodítka na tělese přístroje. pro připojení na zásuvku s ochranným kontaktem, s napětím 230 V ~ 50Hz. •...
 • Seite 50: Přerušení Provozu

  Dbejte na sílu zpětného rázu • Uzavřete vodovodní kohoutek. vystupujícího vodního proudu. • Oddělte vysokotlakou čističku Postarejte se o bezpečný postoj a od zásobování vodou. dobře, pevně držte stříkací pistoli. • Zatáhněte za páku stříkací pisto- Jinak můžete sebe anebo jiné le (1), aby se odboural tlak panu- osoby poranit.
 • Seite 51: Čištění A Údržba

  Uskladnění ru nádrže na čisticí prostředek (13) nasávací hadici s víčkem. Oba prvky zůstávají na vysoko- • Z vysokotlaké čističky zcela vylijte tlaké čističce. vodu. Odpojte přístroj od přívodu vody. • Při nasazování nádrže na čisticí Zapněte vypínačem (10) vysokotla- prostředek postupujte v opač- kou čističku na maximálně...
 • Seite 52: Náhradní Díly

  Technická data • Předpokladem pro poskytnutí záručního plnění je kromě toho, že byly dodrženy pokyny pro čištění a údržbu. Vysokotlaká čistička ..PHD 150 A1 • Škody, které vznikly v důsledku závad Jmenovité vstupní napětí..230V~, 50 Hz materiálu anebo chyb výrobce, budou Příkon ...........2100 W bezplatně...
 • Seite 53: Hledání Závad

  Hledání závad Problém Možná příčina Odstranění chyby Za-/vypínač vypnutý Zkontrolovat polohu za-/vypínače Kontrolovat přípojné vedení k Nástroj elektrické síti. nefunguje poškozené přípojné Případně nechat odbornou silou vedení k elektrické síti vyměnit přípojné vedení k elektrické síti. chybné zásobování Kontrolujte elektrické zařízení ohledně elektrickým napětím shody s údaji na typovém štítku Připojte tento nástroj bez vysokotlaké...
 • Seite 54: Bezpečnostné Pokyny

  Obsah Bezpečnostné pokyny Bezpečnostné pokyny......54 Tento odsek pojednáva o základných bez- Symboly v návode ......54 pečnostných predpisoch pri práci s vyso- Obrázkové znaky na prístroji ...54 kotlakovou čističkou. Všeobecné bezpečnostné pokyny ..55 Symboly v návode Účel použitia ........57 Všeobecný popis .........57 Prehľad ..........57 Výstražné značky s údajmi pre Popis funkcie ........57 zabránenie škodám na zdraví...
 • Seite 55: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny

  Vysokotlakové čističky môžu Práce s týmto zariadením byť pri nesprávnom použí- vaní nebezpečné. Ich prúd Pozor: Takto zabránite nehodám a vody ne smie byť namiere- poraneniam: ný na osoby, na zvieratá, na aktívny elektrický výstroj Vysokotlakové čističky alebo na samotný tento môžu byť pri nesprávnom nástroj.
 • Seite 56 • Nepracujte so zariadením • Chráňte elektrické zástrčkové spoje- poškodeným, neúplným alebo pre- nia pred mokrom. stavaným bez súhlasu výrobcu. • To, že pri nebezpečenstve zaplavenia Nechajte pred uvedením do prevád- treba umiestniť zástrčkové spojenia v zky odborníkom skontrolovať to, či oblasti bezpečnej proti zaplaveniu.
 • Seite 57: Účel Použitia

  Účel použitia Čistiaca ihla dýzy Čistiaci prostriedok Používajte túto vysokotlakovú čističku vý- Popis funkcie lučne pre súkromnú domácnosť: • na čistenie strojov, vozidiel, stavebných Vysokotlakový čistič s vysokotlakovým vod- objektov, nástrojov, fasád, terás, záhrad- ným prúdom. níckeho náradia atď. s vysokotlakovým V prípade potreby s pridaním čistiacich prúdom vody.
 • Seite 58: Inštalácia

  Voda, ktorá pretiekla skrz oddeľovač systé- Otočením hrotu dýzy smerom doľava mov, sa klasifikuje ako nie pitná voda. môžete znížiť šírku lúča. Otočením hrotu dýzy smerom doprava môžete zväčšiť Spätná klapka je dostupná v špecializova- šírku lúča. ných obchodoch. Pripojenie na sieť Inštalácia Vami nadobudnutý...
 • Seite 59: Prevádzka

  Prevádzka Prerušenie prevádzky • Otvorte úplne vodovodný kohútik • Pustite páku striekacej pištole (1). • Pri dlhších pracovných prestávkach Neprevádzkujte vysokotlakovú vypnite za-/vypínač (10). čističku pri zavretom vodovodnom Ukončenie prevádzky kohútiku. Chod nasucho vedie k po- škodeniu tohto nástroja. • Po práci s čistiacimi prostriedkami Dbajte na silu spätného rázu vy- vypláchnite systém čistou vodou.
 • Seite 60: Čistenie A Údržba

  • Ak chcete použiť rotujúcu kefu • Ak by mala byť jedna z dýz na rozstre- (19) bez čistiaceho prostriedku, kovacej hubici (17/18) upchaná, môže- musíte odstrániť nádobu na čis- te odstrániť pomocou čistiacej ihly dýzy tiaci prostriedok (15). (20) cudzie teleso v dýze. Údržba •...
 • Seite 61: Záruka

  Záruka Náhradné diely • Na tento prístroj poskytujeme záruku 36 Nasledovné náhradné diely si môžete mesiacov. Pre náhradné prístroje získané objednať priamo prostredníctvom Vašej výmenou vadného prístroja za nový platí predajne alebo prostredníctvom servisné- skrátená záručná lehota 12 mesiacov, ho strediska Grizzly. Vo Vašej objednávke podľa zákonných ustanovení.
 • Seite 62: Zisťovanie Závad

  Prístroj je určený len na použitie Technické a optické zmeny môžu byť v na usadlosti, ktorá má hodnotu priebehu ďalšieho vývoja prevedené bez ≥100A zaťažiteľnosti siete permanentným predchádzajúceho ohlásenia. Všetky prúdom ≥ 100 A na jednej fáze a je miery, pokyny a údaje obsiahnuté v tomto napájaná...
 • Seite 63: Sicherheitshinweise

  Inhalt Sicherheitshinweise Sicherheitshinweise ......63 Dieser Abschnitt behandelt die grundle- Bildzeichen in der Anleitung ....63 genden Sicherheitsvorschriften bei der Bildzeichen auf dem Gerät ....63 Arbeit mit dem Hochdruckreiniger. Allgemeine Sicherheitshinweise ..64 Bildzeichen in der Anleitung Verwendungszweck......66 Allgemeine Beschreibung ....66 Übersicht .........66 Gefahrenzeichen (anstelle des Funktionsbeschreibung ....66 Ausrufungszeichens kann die Lieferumfang ........66 Gefahr erläutert sein) mit Anga-...
 • Seite 64: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Hochdruckreiniger kön- Arbeiten mit dem Gerät nen bei unsachgemäßen Gebrauch gefährlich sein. Vorsicht! So vermeiden Sie Un- Der Strahl darf nicht auf fälle und Verletzungen: Personen, Tiere, aktive elektrische Ausrüstung oder Hochdruckreiniger kön- das Gerät selbst gerichtet nen bei unsachgemäßen werden. Gebrauch gefährlich sein. Der Strahl darf nicht auf Das Gerät ist nur zur Verwendung Personen, Tiere, aktive in Anwesen vorgesehen, die eine...
 • Seite 65 Vorsicht! So vermeiden Sie • Schützen Sie die elektrischen Steck- Geräteschäden und eventuell verbindungen vor Nässe. daraus resultierende Personen- • Bei Überschwemmungsgefahr die schäden: Steckverbindungen im überflutungssi- cheren Bereich anbringen. • Arbeiten Sie nicht mit einem beschä- • Achten Sie darauf, dass die Netzspan- digten, unvollständigen oder ohne die nung mit den Angaben des Typen- Zustimmung des Herstellers umge- schildes übereinstimmt.
 • Seite 66: Verwendungszweck

  Verwendungszweck Funktionsbeschreibung Verwenden Sie diesen Hochdruckreiniger Der Hochdruckreiniger reinigt mit Hoch- ausschließlich für den Privathaushalt: druck-Wasserstrahl. • zum Reinigen von Maschinen, Fahrzeu- Bei Bedarf ist er auch mit Zusatz von Rei- gen, Bauwerken, Werkzeugen, Fassa- nigungsmitteln zu betreiben. den, Terrassen, Gartengeräten usw. mit Die Funktion der Bedienteile entnehmen Hochdruckwasserstrahl.
 • Seite 67: Aufstellen

  Aufstellen Netzanschluss • Schieben Sie den Kabelhaken (5) und Der von Ihnen erworbene Hochdruckreini- den Halter für Spritzpistole (11) auf die ger ist bereits mit einem Netzstecker verse- Führungen am Gerätegehäuse auf. hen. Der Hochdruckreiniger ist bestimmt für den Anschluss an eine Schutzkontaktsteck- •...
 • Seite 68: Betrieb Unterbrechen

  Beachten Sie die Rückstoßkraft • Schalten Sie bei längeren Arbeitspau- des austretenden Wasserstrahles. sen den Ein-/Ausschalter (10) aus. Sorgen Sie für einen sicheren Betrieb beenden Stand und halten Sie die Spritzpi- stole (1) gut fest. Sie können sonst sich oder andere Personen verlet- •...
 • Seite 69: Reinigung Und Wartung

  • Möchten Sie die rotierende Bürste • Sollte eine der Düsen am Strahlrohr (19) ohne Reinigungsmittel benutzen, (17/18) verstopft sein, können Sie mit müssen Sie den Reinigungsmittelbe- der Düsenreinigungsnadel (20) den hälter (15) entfernen. Fremdkörper in der Düse entfernen. • Zum Entfernen des Reinigungsmittel- Wartung behälters (15) greifen Sie den Behälter...
 • Seite 70: Garantie

  • Unfrei - per Sperrgut, Express oder Geben Sie das Gerät an einer Verwer- tungsstelle ab. Die verwendeten Kunst- mit sonstiger Sonderfracht - einge- stoff- und Metallteile können sortenrein schickte Geräte werden nicht ange- getrennt werden und so einer Wiederver- nommen. wertung zugeführt werden. Fragen Sie • Bei Vorliegen eines berechtigten Ga- rantiefalles bitten wir um telefonische hierzu unser Service-Center.
 • Seite 71: Technische Daten

  Technische Daten Hochdruckreiniger ..... PHD 150 A1 Vibration (a ) ..1,043 m/s ; K= 1,5 m/s Nenneingangsspannung..230V~, 50 Hz Leistungsaufnahme ...... 2100 W Das Gerät ist nur zur Verwendung Netzkabellänge ........5 m in Anwesen vorgesehen, die eine ≥100A Gewicht..........11,2 kg Dauerstrombelastbarkeit des Schutzklasse ........
 • Seite 77: Grizzly Service-Center

  Grizzly Service-Center DES UK Ltd. WERCO SK, spol. s.r.o. Unit B7 Nadjazdová 2 Oxford Street Industrial Park 971 01 Prievidza Vulcan Road Tel.: 046 542 0320 Bilston, West Midlands WV14 7LF Fax: 046 542 7207 Tel: 0870 787 6177 e-mail: werco@werco.sk Fax: 0870 7876168 Homepage: www.werco.sk e-mail: grizzly@deslimited.com Biuro Handlowo-Uslugowe Grizzly Gartengeräte GmbH & CO KG...
 • Seite 78 IAN 55991 Grizzly Gartengeräte GmbH & Co. KG Am Gewerbepark 2 D-64823 Groß-Umstadt Last Information Update · Stan informacji · Információk állása Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 10 / 2010 · Ident.-No.: 75040118102010-4...