Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside IAN 104413 Originalbetriebsanleitung Seite 3

Batterieschraubendreher
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für IAN 104413:

Werbung

NL
BE
Gebruik
Het apparaat is bedoeld om schroeven vast te draaien en los te maken in
hout, metaal of kunststof. Ieder ander gebruik kan tot beschadigingen aan
het apparaat leiden en een ernstig gevaar voor de gebruiker vormen.
Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. De fabrikant is niet
aansprakelijk voor beschadigingen, die door een niet-doelmatig gebruik
of een verkeerde bediening veroorzaakt werden.
Omvang van de
Beschrijving van
levering
het apparaat
Pak het apparaat uit en controleer,
1 Bithouder
of de inhoud volledig is:
2 Inschakelgrendeling
3 Aan/uit schakelaar
batterijen-schroevendraaier
-
draairichting rechtsom
-
4 batterijen
4 Ontgrendeltoetsen batte-
-
3 bits
rijhouder
Technische gegevens
5 Batterijhouder
6 Aan/uit schakelaar
Spanning ................................6 V
draairichting linksom
Toeren bij niet-belasting (n
) ..160 min
-1
0
7 Bit
Draaimoment ............max. 2,2 Nm
Batterijen .................4 x 1,5 V AA
Symbolen op het
Gewicht (incl. batterijen
apparaat
en bits) .......................... 0,355 kg
Geluidsdrukniveau (L
) .....58,5 dB(A)
pA
....................................... K= 3 dB
Let op! Gevaar!
Akoestisch niveau (L
) .....69,5 dB(A)
wA
....................................... K= 3 dB
Elektrisch gereedschap en
Vibratie (a
) ................. 0,426 m/s
2
batterijen horen niet bij
n
................................. K= 1,5 m/s
2
huishoudelijk afval thuis.
Algemene veiligheidsinstructies voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidsinstructies en aanwij-
zingen. Verzuim bij de naleving van de veiligheidsinstructies en
aanwijzingen kan een elektrische schok, brand en/of ernstige
verwondingen veroorzaken.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzing voor de toekomst.
Het in de veiligheidsinstructies gebruikte begrip „Elektrisch gereed-
schap" heeft betrekking op elektrisch gereedschap met netvoeding (met
netsnoer) en op elektrisch gereedschap met batterijvoeding (zonder
netsnoer).
1) Veiligheid op de werkplaats:
a) Houd uw werkterrein netjes en goed verlicht. Wanorde of onverlichte
werkterreinen kunnen tot ongevallen leiden.
b) Werk met het elektrische gereedschap niet in een explosieve om-
geving, waarin er zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen
bevinden. Elektrisch gereedschap produceert vonken, die het stof of
de dampen kunnen doen ontsteken.
c) Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elek-
trische gereedschap op een veilige afstand. Bij afleiding kunt u de
controle over het apparaat verliezen.
2) Elektrische veiligheid:
a) De aansluitstekker van het elektrische gereedschap moet in het
stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele manier veran-
derd worden. Gebruik geen adapterstekkers samen met elektrisch
gereedschap met randaarde. Ongewijzigde stekkers en passende
stopcontacten verlagen het risico op een elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken zoals van bui-
zen, verwarmingsinstallaties, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico door een elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c) Houd het elektrische gereedschap op een veilige afstand van regen
of nattigheid. Het binnendringen van water in elektrisch gereedschap
verhoogt het risico op een elektrische schok.
d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doeleinde om het elekt-
rische gereedschap te dragen, op te hangen of om de stekker uit
het stopcontact te trekken. Houd de kabel op een veilige afstand
van hitte, olie, scherpe kanten of bewegende apparaatonderdelen.
Beschadigde of verstrikt geraakte kabels verhogen het risico op een
elektrische schok.
e) Als u met het elektrische gereedschap in de open lucht werkt, ge-
bruikt u enkel verlengsnoeren, die ook voor buiten geschikt zijn. Het
gebruik van een voor buiten geschikt verlengsnoer verlaagt het risico
op een elektrische schok.
f)
Indien de werking van het elektrische gereedschap in een vochtige
omgeving niet vermijdbaar is, maakt u gebruik van een aardlekscha-
kelaar. Het gebruik van een aardlekschakelaar verlaagt het risico op
een elektrische schok.
3) Veiligheid van personen:
a) Wees aandacht, let erop wat u doet en ga met verstand aan het
werk met het elektrische gereedschap. Gebruik het elektrische
gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed van drugs,
alcohol of medicijnen staat. Eén moment van onoplettendheid bij het
gebruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstige verwondin-
gen leiden.
b) Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting en altijd een be-
schermbril. Het dragen van een persoonlijke beschermingsuitrusting,
zoals slipvrije veiligheidsschoenen, beschermende helm of gehoorbe-
scherming, verlaagt het risico op verwondingen.
c) Vermijd een onopzettelijke ingebruikname. Vergewis u dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u ze op de stroom-
voorziening aansluit, opraapt of draagt. Indien u bij het dragen van
het elektrische gereedschap uw vinger op de schakelaar houdt of het
apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.
d) Verwijder het instellingsgereedschap of schroefsleutels voordat u het
elektrische gereedschap inschakelt. Gereedschap of een sleutel, die
zich in een draaiend apparaatonderdeel bevindt, kan tot verwondin-
gen leiden.
e) Vermijd een abnormale lichaamshouding. Zorg voor een veilige
stand en houd te allen tijde het evenwicht. Daardoor kunt u het elekt-
rische gereedschap in onverwachte situaties beter controleren.
f)
Draag geschikte kledij. Draag geen wijde kleding of sieraden. Houd
haar, kledij en handschoenen op een veilige afstand van bewegende
onderdelen. Loszittende kledij, sieraden of lang haar kunnen door
bewegende onderdelen vastgegrepen worden.
4) Gebruik en behandeling van het elektrische gereedschap:
a) Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het daarvoor
bestemde elektrische gereedschap. Met het passende elektrische gereed-
schap werkt u beter en veiliger in het aangegeven vermogensgebied.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap, waarvan de schakelaar defect
is. Elektrisch gereedschap, dat niet meer in- of uitgeschakeld kan
worden, is gevaarlijk en moet gerepareerd worden.
c) Trek de stekker uit het stopcontact voordat u apparaatinstellingen
doorvoert, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt. Deze voor-
zorgsmaatregel voorkomt een onopzettelijke start van het elektrische
gereedschap.
d) Bewaar het ongebruikte elektrische gereedschap buiten het bereik van
kinderen. Laat personen, die met het apparaat niet vertrouwd zijn of
deze aanwijzingen niet gelezen hebben, het apparaat niet gebruiken.
Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen
gebruikt wordt.
e) Onderhoud het elektrische gereedschap met zorg. Controleer, of
beweegbare onderdelen foutloos functioneren en niet klemmen, of
er onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn, dat de werking
van het elektrische gereedschap in negatieve zin beïnvloed wordt.
Laat beschadigde onderdelen vóór het gebruik van het apparaat
repareren. Tal van ongevallen zijn aan slecht onderhouden elektrisch
gereedschap te wijten.
f)
Houd snoeigereedschap scherp en netjes. Zorgvuldig onderhouden
snoeigereedschap met scherpe snoeikanten gaat minder klemmen en
is gemakkelijker te bedienen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, toebehoren, inzetgereedschap,
enz. in overeenstemming met deze aanwijzingen. Neem daarbij de
arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheid in acht.
Het gebruik van het elektrische gereedschap voor andere dan de
voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
h) Houd het apparaat vast aan de geïsoleerde grijpvlakken als u werk-
zaamheden uitvoert waarbij het gebruikte werktuig verborgen elek-
trische leidingen of het eigen elektrische snoer kan raken. Het contact
met een leiding die onder spanning staat, kan ook metalen onderde-
len van het apparaat onder spanning zetten en leiden tot elektrocutie.
5) Service:
a) Laat uw elektrisch gereedschap uitsluitend door gekwalificeerd, vak-
kundig geschoold personeel en uitsluitend met originele reserveon-
derdelen repareren. Daardoor wordt gewaarborgd dat de veiligheid
van het elektrische gereedschap gehandhaafd blijft.
6) Speciale veiligheidsinstructies voor batterijen:
a) Gebruik uitsluitend de voorziene batterijen voor het apparaat (alka-
line LRA 4 x 1,5 AA). Het gebruik van andere batterijen kan leiden
tot verwondingen en brandgevaar. Gebruik geen oplaadbare batteri-
jen, zodat de optimale werking wordt gegarandeerd.
b) Let bij de plaatsing van de batterijen op de juiste polariteit (+/-). Ver-
vang steeds de volledige set batterijen. Gebruik nooit batterijen van
verschillende systemen, merken en types tegelijkertijd. Er bestaat een
risico op kortsluiting.
c) Stel de batterijen niet langere tijd bloot aan hevige zonnestralen, leg
ze niet op verwarmingselementen. Die kunnen oververhit raken en
dan bestaat er ontploffingsgevaar.
d) Laad niet oplaadbare batterijen niet op en zorg ervoor dat ze niet
worden kortgesloten. Er bestaat ontploffingsgevaar.
e) Open de batterijen niet en vermijd een mechanische beschadiging. Er
bestaat het risico op kortsluiting en er kan vloeistof beginnen te lek-
ken. Lekkende batterijen en de resten ervan dient u met handschoe-
nen te verwijderen. Indien de elektrolytische vloeistof toch op handen
of textiel belandt, dient u ze grondig af te wassen. Doe in geval van
klachten ook beroep op een arts.
f)
Houd niet gebruikte batterijen weg van paperclips, munten, sleutels,
nagels, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen, die een
overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Een kortsluiting
tussen de accucontacten kan brandwonden of vuur tot gevolg heb-
ben.
g) Stel de batterijen niet bloot aan vocht en gebruik ze alleen in droge
ruimten. Er bestaat een risico op kortsluiting.
h) Gooi batterijen niet bij het huisvuil, in het vuur (ontploffingsgevaar)
of in het water. Beschadigde batterijen kunnen het milieu en uw ge-
zondheid schaden als er giftige dampen of vloeistoffen ontsnappen.
i)
Houd batterijen buiten het bereik van kleine kinderen. Er bestaat
gevaar voor verwondingen.
Neem ook de instructies op de batterijen en de verpakking ervan in
j)
acht.
Bits plaatsen/vervangen
1.
Steek de gewenste bit (7) in de bithouder (1). Door de
magnetische bithouder zit de bit vast.
2.
Als u de bit (7) wilt verwijderen, trekt u hem gewoon uit de
bithouder (1).
In-/uitschakelen
Inschakelgrendeling losmaken: Trek aan de inschakelgren-
1.
deling (2).
Inschakelen/draairichting rechtsom: Druk op de aan/uit
2.
schakelaar draairichting rechtsom (3)
.
Inschakelen/draairichting linksom: Druk op de aan/uit
3.
schakelaar draairichting linksom (6)
.
Uitschakelen: Laat de aan/uit schakelaar (3/6) los.
4.
Met een ingedrukte inschakelgrendeling kunt u het apparaat ge-
bruiken als gewone schroevendraaier zonder aandrijving.
Batterijen vervangen
1.
Druk tegelijk de beide ontgrendeltoetsen (4) in en trek de
batterijhouder (5) eruit.
2.
Neem er eventueel de verbruikte batterijen (5a) uit en
plaats de nieuwe in de batterijhouder (5). Let daarbij op
de polariteit (+/-) van de batterijen (zie tekening in de
batterijhouder).
3.
Schuif de batterijhouder opnieuw in het apparaat, hij klikt
hoorbaar vast. Er is slechts een positie mogelijk. Als u bij
het inschuiven een weerstand voelt, draai dan de batteri-
jhouder.
Reiniging/onderhoud
Het apparaat mag noch met water schoongespoten, noch in wa-
ter gelegd worden. Gevaar voor verwondingen door elektrische
schok.
Houd de behuizing en grepen van het apparaat schoon. Gebruik
daarvoor een vochtige doek.
Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen. U kunt het apparaat
bijgevolg zodanig beschadigen dat het niet meer kan worden gere-
pareerd.
Het apparaat is onderhoudsvrij.
Bewaring
Bewaar het apparaat op een droge en stofvrije plaats en buiten het
bereik van kinderen.
Bewaar batterijen steeds op een droge en koele plaats.
Verwijder de batterijen uit het apparaat als het gedurende langere
tijd niet wordt gebruikt.
Berging en milieu
Breng het apparaat, de toebehoren en de verpakking naar een geschikt
recyclagepunt.
De kunststoffen en metalen onderdelen kunnen volgens soort gescheiden
worden en zijn zo voor recyclage geschikt.
Voor vragen hieromtrent kunt u terecht bij ons servicecenter.
De afvalverwijdering van uw defecte ingezonden apparaten voeren wij
gratis door.
Reserveonderdelen/Accessoires
Reserveonderdelen en accessoires verkrijgt u op
www.grizzly-service.eu
Indien u geen Internet hebt, neem dan telefonisch contact op met het
Service-Center. Hou de onderstaande bestelnummer klaar.
3 bits .............................................. 91104050
Garantie
U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie, te rekenen vanaf de datum van
aankoop.
Indien er zich binnen drie jaar, te rekenen vanaf de datum van aankoop
van dit product, een materiaal- of fabricagefout voordoet, wordt het
product door ons – naar onze keuze – voor u gratis gerepareerd of ver-
vangen. Deze garantievergoeding stelt voorop dat binnen de termijn van
drie jaar het defecte apparaat en het bewijs van aankoop (kassabon)
voorgelegd en dat schriftelijk kort beschreven wordt, waarin het gebrek
bestaat en wanneer het zich voorgedaan heeft.
Als het defect door onze garantie gedekt is, krijgt u het gerepareerde of
een nieuw product terug. Met herstelling of uitwisseling van het product
begint er geen nieuwe garantieperiode.
De garantievergoeding geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze
garantie is niet van toepassing op productonderdelen, die aan een
normale slijtage blootgesteld zijn en daarom als aan slijtage onderhe-
vige onderdelen beschouwd kunnen worden (b.v. Ventieladapter) of op
beschadigingen aan breekbare onderdelen.
Deze garantie valt weg wanneer het product beschadigd, niet oordeel-
kundig gebruikt of niet onderhouden werd. Voor een vakkundig gebruik
van het product dienen alle in de gebruiksaanwijzing vermelde aanwi-
jzingen nauwgezet in acht genomen te worden. Gebruiksdoeleinden
en handelingen, die in de gebruiksaanwijzing afgeraden worden of
waarvoor gewaarschuwd wordt, dienen onvoorwaardelijk vermeden te
worden.
Gelieve voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer als
bewijs van de aankoop klaar te houden. Indien er zich functiefouten of
andere gebreken voordien, contacteert u in eerste instantie de hierna
vernoemde serviceafdeling telefonisch of per e-mail. U krijgt dan bijko-
mende informatie over de afhandeling van uw klacht.

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Psdb 6.0 a1